約翰福音 5:1-47

5  後來Hòulái猶太Yóutàirénde節期jiéqīdàole+耶穌Yēsūjiùshàng耶路撒冷Yēlùsālěng  Zài耶路撒冷Yēlùsālěngde羊門Yángmén+附近fùjìnyǒu池子chízi希伯來Xībóláiyǔjiào畢士特Bìshìtè那裡nàlǐyǒu柱廊zhùláng  柱廊Zhùlánglitǎngzhe許多xǔduōhuànbìngderénháiyǒu許多xǔduō失明shīmíngde跛腳bǒjiǎode肢體zhītǐ萎縮wěisuō*derén  ---   那裡Nàlǐyǒurén已經yǐjīngbìngle38nián  耶穌Yēsū看見kànjiàn這個zhègeréntǎngzhe而且érqiě知道zhīdàobìnglehěnjiǔjiùduìshuō:「xiǎng康復kāngfùma+  病人Bìngrén回答huídáshuō:「先生Xiānshengshuǐdòngde時候shíhou沒有méiyǒurénfàngjìnchílizhèngyàode時候shíhou別人biérénquèxiān下去xiàqùle。」  耶穌Yēsūduìshuō:「起來Qǐlái墊子diànzi走走zǒuzouba+。」  那個Nàgerén立刻lìkè康復kāngfùle墊子diànzi開始kāishǐ走路zǒulù tiānshì安息日Ānxīrì+ 10  於是Yúshì猶太Yóutàirénduì那個nàgebèizhìhǎoderénshuō:「今天Jīntiānshì安息日Ānxīrìbān墊子diànzishì合法héfǎde+。」 11  quèshuō:「使Shǐ康復kāngfùderénduìshuō:『墊子diànzi走走zǒuzouba。』」 12  他們Tāmenwèn:「Shìshéijiào墊子diànzizǒude?」 13  Bèizhìhǎoderénquè知道zhīdàoshìshéi因為yīnwèi耶穌Yēsū已經yǐjīngzǒukāidào人群rénqúnzhōngle 14  後來Hòulái耶穌Yēsūzài聖殿shèngdiànjiàndàojiùduìshuō:「kàn康復kāngfùle不要Búyàozài犯罪fànzuì免得miǎnde遭遇zāoyùgènghǎodeshì。」 15  那個Nàgerénzǒulejiù告訴gàosu猶太Yóutàirénshuōshì耶穌Yēsū使shǐ康復kāngfùde 16  於是Yúshì猶太Yóutàirén迫害pòhài耶穌Yēsū因為yīnwèizài安息日Ānxīrìzuò這些zhèxiēshì+ 17  耶穌Yēsū回應huíyìng他們tāmenshuō:「父親fùqīn不斷búduàn工作gōngzuò直到zhídào現在xiànzài不斷búduàn工作gōngzuò+。」 18  於是Yúshì猶太Yóutàiréngèngxiǎngyàoshā因為yīnwèi不只bùzhǐ觸犯chùfànle安息日Ānxīrìde規定guīdìnghái上帝Shàngdìchēngwéi自己zìjǐde父親fùqīn自命zìmìnggēn上帝Shàngdì平等píngděng+ 19  耶穌Yēsūjiùduì他們tāmenshuō:「實實在在shíshí-zàizài告訴gàosu你們nǐmen兒子érzizuò什麼shénmeshìdōunéng自作主張zìzuò-zhǔzhāng只有zhǐyǒukàndào父親fùqīnzuò什麼shénme兒子érzicáizuò什麼shénme+無論Wúlùn父親fùqīnzuò什麼shénme兒子érzidōu照樣zhàoyàngzuò 20  父親Fùqīnduì兒子érzide感情gǎnqínghěnshēn+xiàng展示zhǎnshì自己zìjǐsuǒzuòde一切yíqiè而且érqiěháiyàoxiàng展示zhǎnshì這些zhèxiēgèng偉大wěidàdeshì使shǐ你們nǐmen驚訝jīngyà+ 21  正如Zhèngrú父親fùqīnjiào死人sǐrén復活fùhuó使shǐ他們tāmenhuó過來guòlái+照樣zhàoyàng兒子érzi願意yuànyìjiàoshéihuó過來guòláijiù使shǐshéihuó過來guòlái+ 22  父親Fùqīn審判shěnpàn任何rènhéréndào審判shěnpàndeshì全都quándōujiāogěi兒子érzi+ 23  使shǐ人人rénréndōu尊重zūnzhòng兒子érzijiùxiàng尊重zūnzhòng父親fùqīn一樣yíyàngShéi尊重zūnzhòng兒子érzi就是jiùshì尊重zūnzhòngpàiláide父親fùqīnle+ 24  實實在在shíshí-zàizài告訴gàosu你們nǐmenshéi聽見tīngjiànde話語huàyǔyòu相信xiāngxìnwèipàiláideshéijiùyǒu永遠yǒngyuǎnde生命shēngmìng+bèi定罪dìngzuì反而fǎnʼér已經yǐjīng脫離tuōlí死亡sǐwángguī生命shēngmìngle+ 25  「實實在在shíshí-zàizài告訴gàosu你們nǐmen時候shíhoukuàidào現在xiànzài就是jiùshìle死人sǐrénhuìtīngdào上帝Shàngdì兒子érzide聲音shēngyīn聽從tīngcóngderénjiùhuìhuó過來guòlái 26  父親Fùqīn自己zìjǐ裡面lǐmiànyǒu生命shēngmìng+ràng兒子érzi裡面lǐmiànyǒu生命shēngmìng*+ 27  父親Fùqīn已經yǐjīng審判權shěnpànquángěi+因為yīnwèishì人子rénzǐ+ 28  不要Búyàowèizhèjiànshì驚訝jīngyà因為yīnwèi時候shíhouhuìdào所有suǒyǒuzài墳墓fénmùliderén*dōuhuìtīngdàode聲音shēngyīn+ 29  jiù出來chūlái行善Xíngshànde復活fùhuó得到dédào生命shēngmìng作惡zuòʼède復活fùhuó接受jiēshòu審判shěnpàn+ 30  zuò任何rènhéshìdōunéng自作主張zìzuò-zhǔzhāng怎樣zěnyàng聽見tīngjiànjiù怎樣zěnyàng審判shěnpànde審判shěnpànshì公正gōngzhèngde*+因為yīnwèishìyào達成dáchéng自己zìjǐde意思yìsiérshìyào執行zhíxíngpàiláidewèide旨意zhǐyì+ 31  「如果Rúguǒ只有zhǐyǒuwèi自己zìjǐzuò見證jiànzhèngde見證jiànzhèngjiù沒有méiyǒu效力xiàolì*+ 32  Yǒulìngwèiwèizuò見證jiànzhèng知道zhīdàowèizuòde見證jiànzhèngshìyǒu效力xiàolìde+ 33  你們Nǐmen曾經céngjīngpàirénjiàn約翰Yuēhàngěi真理zhēnlǐzuòle見證jiànzhèng+ 34  其實Qíshí需要xūyào*來自láizìrénde見證jiànzhèngshì為了wèileràng你們nǐmen得救déjiùcáishuō這些zhèxiēhuàde 35  這個Zhègerénshìzhǎndiǎnliàng照耀zhàoyàodedēngYǒuduàn短暫duǎnzànde時間shíjiān你們nǐmen願意yuànyì歡歡喜喜huānhuān-xǐxǐdeshòu光照guāngzhào+ 36  可是Kěshì擁有yōngyǒude見證jiànzhèng約翰Yuēhàn提供tígōngdegèngyǒu分量fènliàng正在zhèngzàizuò父親fùqīnpài成就chéngjiùdeshì這些zhèxiēshìwèizuò見證jiànzhèng表明biǎomíngshì父親fùqīnpàiláide+ 37  Pàiláide父親fùqīn親自qīnzìwèizuò見證jiànzhèng+你們Nǐmencóng沒有méiyǒutīngguode聲音shēngyīn沒有méiyǒukànguode形貌xíngmào+ 38  你們Nǐmen沒有méiyǒude話語huàyǔliúzài心裡xīnlǐ因為yīnwèipàiláide那個nàgerén你們nǐmenbìng相信xiāngxìn 39  「你們Nǐmen查看chákàn聖經Shèngjīng+因為yīnwèi你們nǐmen認為rènwéi通過tōngguò聖經Shèngjīngjiù可以kěyǐyǒu永遠yǒngyuǎnde生命shēngmìng其實Qíshíwèizuò見證jiànzhèngde就是jiùshì聖經Shèngjīng*+ 40  可是Kěshì你們nǐmenxiǎngdào這裡zhèlǐlái生命shēngmìng+ 41  接受jiēshòuréngěide榮耀róngyào 42  清楚qīngchu知道zhīdào你們nǐmen沒有méiyǒuài上帝Shàngdìdexīn 43  fèng父親fùqīndemíngérlái你們nǐmenquè接待jiēdài如果rúguǒ別人biérénfèng自己zìjǐdemíngérlái你們nǐmendàohuì接待jiēdài 44  你們Nǐmen互相hùxiāng接受jiēshòu榮耀róngyào+尋求xúnqiú獨一dúyīde上帝Shàngdìxiàde榮耀róngyàoyòuzěnnéng相信xiāngxìnne+ 45  Bié以為yǐwéiyàoxiàng父親fùqīn指控zhǐkòng你們nǐmenYǒuwèi自然zìránhuì指控zhǐkòng你們nǐmen就是jiùshì你們nǐmen仰望yǎngwàngde摩西Móxī+ 46  其實Qíshí你們nǐmen要是yàoshi相信xiāngxìn摩西Móxījiùhuì相信xiāngxìn因為yīnwèi摩西Móxīdeshūshangxiězhedeshì+ 47  你們Nǐmen要是yàoshi相信xiāngxìn摩西Móxīxiědehuàyòuzěnhuì相信xiāngxìnshuōdehuà+

腳注

Yòu癱瘓tānhuàn」。
Yòu正如zhèngrú父親fùqīnshì生命shēngmìngde源頭yuántóu生命shēngmìngde能力nénglìgěile兒子érzi」。
Yòuzài紀念墓jìniànmùliderén」。
Yòu正義zhèngyìde」。
直譯Zhíyìjiùshìzhēnde」。
Yòu接受jiēshòu」。
直譯Zhíyì這些zhèxiē」。

注釋

猶太人Yóutàirénde節期jiéqī 雖然Suīrán約翰Yuēhàn沒有méiyǒu具體jùtǐshuōzhèshì哪個nǎge節期jiéqīdàn我們wǒmenyǒu充分chōngfèn理由lǐyóu相信xiāngxìnshuōde就是jiùshì公元gōngyuán31niánde逾越節Yúyuèjié約翰Yuēhànde記載jìzǎi大致dàzhìshì按照ànzhào時間shíjiān順序shùnxù編排biānpáideCóng這裡zhèlǐde上下文shàngxiàwén可以kěyǐkànchū耶穌Yēsūshuōleháiyǒuyuècáidào收割shōugēde時候shíhou」(Yuē4:35zhèhuà之後zhīhòu不久bùjiǔ這個zhège節期jiéqījiùdàole既然Jìrán收割shōugēde時候shíhou」,就是jiùshì收割shōugē大麥dàmàide時候shíhou大約dàyuēshìcóng逾越節Yúyuèjié尼散月Nísànyuè十四shísì開始kāishǐde那麼nàme耶穌Yēsū看來kànláishìzài基斯流月Jīsīliúyuè公曆gōnglì11~12yuèjiānshuōchūhuàdeZài基斯流月Jīsīliúyuèdào尼散月Nísànyuèzhījiān其實qíshíháiyǒuliǎng節期jiéqī就是jiùshì獻殿節Xiàndiànjié普珥節ʼěrjié不過Búguò上帝Shàngdìgěi以色列人Yǐsèlièrénde法典fǎdiǎnbìng沒有méiyǒu要求yāoqiú他們tāmenshàng耶路撒冷Yēlùsālěngshǒuzhèliǎng節期jiéqī既然Jìránběnjié經文jīngwéndào耶穌Yēsū為了wèile過節guòjié特地tèdìle耶路撒冷Yēlùsālěng這裡zhèlǐshuōde猶太人Yóutàirénde節期jiéqīzuìyǒu可能kěnéngzhǐ逾越節Yúyuèjié。(Shēn16:16;22:1Zài提及tíjíxià逾越節Yúyuèjié之前zhīqiánYuē6:4),約翰Yuēhàn確實quèshízhǐ記錄jìlùlejiànshìdàn只要zhǐyào分析fēnxī一下yíxià附錄FùlùA7jiùnéngkànchū只是zhǐshì簡略jiǎnlüède記錄jìlù耶穌Yēsū早期zǎoqīde傳道chuándào活動huódòng其餘qíyúsānjuàn福音書Fúyīnshūde執筆者zhíbǐzhě已經yǐjīngguode許多xǔduōshìdōu省略shěnglüèle根據Gēnjù其他qítāsānjuàn福音書Fúyīnshūde記載jìzǎi耶穌Yēsūzàiduàn時間shíjiān其實qíshízuòlehěnduōshìzhè正好zhènghǎogēn以下yǐxià結論jiélùnxiāng吻合wěnhéZài約翰福音Yuēhàn Fúyīn2:136:4提及tíjídeliǎng逾越節Yúyuèjiézhījiānháiyǒulìng逾越節Yúyuèjié。(Lìngjiàn附錄FùlùA7以及yǐjíYuē2:13de注釋zhùshì

希伯來語Xībóláiyǔ Zài希臘語Xīlàyǔ經卷jīngjuànzhōng聖經Shèngjīng執筆者zhíbǐzhěyòng希伯來語Xībóláiyǔzhǐ猶太人Yóutàirénsuǒshuōde語言yǔyánYuē19:13,17,20;21:40;22:2;9:11;16:16),以及yǐjí復活fùhuóhòu得到dédào榮耀róngyàode耶穌Yēsūgēn大數城Dàshù Chéngde掃羅Sǎoluó說話shuōhuàshísuǒyòngde語言yǔyán26:14,15)。使徒行傳Shǐtú Xíngzhuàn6:1表明biǎomíng,「shuō希伯來語Xībóláiyǔde猶太人Yóutàirénshuō希臘語Xīlàyǔde猶太人Yóutàirénshìliǎngqúntóngderén儘管Jǐnguǎn有些yǒuxiē學者xuézhě認為rènwéi這些zhèxiē經文jīngwénlizuò希伯來語Xībóláiyǔdedōu應該yīnggāizuò阿拉米語Ālāmǐyǔ」,dàn我們wǒmenyǒu充分chōngfèn理由lǐyóu相信xiāngxìn這個zhègezhǐde就是jiùshì希伯來語XībóláiyǔZài使徒行傳Shǐtú Xíngzhuàn21:40;22:2記載jìzǎide事件shìjiànli保羅Bǎoluóshìyòng希伯來語Xībóláiyǔduì耶路撒冷Yēlùsālěngde民眾mínzhòng講話jiǎnghuàdeér那些nàxiērén常常chángchángdōuyào學習xuéxíyòng希伯來語Xībóláiyǔxiěde摩西Móxī法典fǎdiǎn此外Cǐwàizài通稱tōngchēngwéi死海古卷Sǐhǎi Gǔjuànde大量dàliàng殘片cánpiàn抄本chāoběnzhōng無論wúlùnshì聖經Shèngjīng書卷shūjuàn還是háishi其他qítā書卷shūjuàndōushìyòng希伯來語Xībóláiyǔxiědezhè表明biǎomíng希伯來語Xībóláiyǔshì當時dāngshí人們rénmen日常rìcháng生活shēnghuózhōngchángyòngde語言yǔyán死海古卷Sǐhǎi Gǔjuànzhōngyǒu少量shǎoliàng阿拉米語Ālāmǐyǔ殘片cánpiànzhè說明shuōmíngzhèliǎngzhǒng語言yǔyán當時dāngshídōuyǒurén使用shǐyòng因此Yīncǐ如果rúguǒ聖經Shèngjīng執筆者zhíbǐzhěyòngdeshì希伯來語Xībóláiyǔ他們tāmen應該yīnggāi可能kěnéngshìzhǐ阿拉米語Ālāmǐyǔhuò敘利亞語Xùlìyàyǔ。《希伯來語Xībóláiyǔ經卷jīngjuàn之前zhīqián阿拉米語Ālāmǐyǔgēn猶太人Yóutàirénshuōde語言yǔyán區別qūbié開來kāilái王下Wáng-Xià18:26),ér公元gōngyuán1世紀shìjìde猶太Yóutài歷史學家lìshǐ xuéjiā約瑟夫斯Yuēsèfūsīzàitándàozhèduàn記載jìzǎishí同樣tóngyàng阿拉米語Ālāmǐyǔ希伯來語Xībóláiyǔshìwéiliǎngzhǒng獨立dúlìde語言yǔyán。(《猶太古史Yóutàigǔshǐ10juàn8jié[1zhāng2duàn])阿拉米語Ālāmǐyǔ希伯來語Xībóláiyǔzhōngde一些yìxiē詞語cíyǔ確實quèshíhěn相似xiāngsì而且érqiě希伯來語Xībóláiyǔzhōngde有些yǒuxiēyuán阿拉米語Ālāmǐyǔ儘管Jǐnguǎn如此rúcǐ,《希臘語Xīlàyǔ經卷jīngjuànde執筆者zhíbǐzhě看來kànlái沒有méiyǒu理由lǐyóuyàoyòng希伯來語Xībóláiyǔláizhǐ阿拉米語Ālāmǐyǔ

畢士特Bìshìtè 這個Zhège希伯來語Xībóláiyǔ名字míngzide意思yìsishì橄欖gǎnlǎnzhījiā」。Zài有些yǒuxiē抄本chāoběnli這個zhège池子chízibèichēngwéi畢士大Bìshìdà」,意思yìsi可能kěnéngshì憐憫liánmǐnzhījiā」。另外Lìngwài一些yìxiē抄本chāoběnxiědeshì伯賽大Bósàidà」,意思yìsishì獵人lièrénhuò漁夫yúfūzhījiā」。現在Xiànzàihěnduō學者xuézhědōu認為rènwéi這個zhège池子chízide名字míngzishì畢士特Bìshìtè

Tǎngzhe……huànbìngderén 當時Dāngshíhěnduōrén相信xiāngxìnhuànbìngderén如果rúguǒzàishuǐdòngde時候shíhou進入jìnrù畢士特池Bìshìtè Chíjiùnéng痊癒quányù。(Yuē5:7因此Yīncǐyǒuhěnduōxiǎngyào得到dédào醫治yīzhìderéndōu聚集jùjízài那裡nàlǐ不過Búguò聖經Shèngjīngbìng沒有méiyǒushuōcéngyǒu天使tiānshǐzài畢士特池Bìshìtè Chí施行shīxíngguo神跡shénjìlìngjiànYuē5:4de注釋zhùshì),倒是dàoshì記載jìzǎile耶穌Yēsūzài那裡nàlǐ施行shīxíngde神跡shénjì值得Zhídé留意liúyìdeshì當時dāngshí那個nàgehuànbìngderén根本gēnběn沒有méiyǒu進入jìnrù池子chízi耶穌Yēsū一瞬間yíshùnjiānjiùzhìhǎole

有些Yǒuxiē抄本chāoběngěi3jiéjiāle結尾jiéwěiyǒudeháijiāle4jiéde內容nèiróng:「……等候děnghòushuǐdòng4 因為yīnwèizhǔ耶和華Yēhéhuáde天使tiānshǐhuì按時ànshíxiàdào池子chízili攪動jiǎodòng池水chíshuǐshuǐdòng之後zhīhòuzuìxiān下去xiàqùderén無論wúlùnhuàn什麼shénmebìngdōuhuì痊癒quányù。」不過Búguò這些zhèxiēhuàbìng沒有méiyǒu出現chūxiànzàizuì早期zǎoqīde權威quánwēi抄本chāoběnlihěn可能kěnéngshì約翰福音Yuēhàn Fúyīn原文yuánwénde部分bùfen。(Lìngjiàn附錄FùlùA3)《聖經Shèngjīng希臘語Xīlàyǔ經卷jīngjuànde一些yìxiē希伯來語Xībóláiyǔ譯本yìběn附錄FùlùC4lideJ9, 22, 23xiědeshì耶和華Yēhéhuáde天使tiānshǐérshìzhǔde天使tiānshǐ」。

墊子Diànzi Yòuchuáng」,希臘語Xīlàyǔshìkraʹbat·tos。Zài聖經Shèngjīng地區dìqūchuáng常常chángcháng只是zhǐshìyòng麥稈màigǎnhuò燈芯草dēngxīncǎozhìchéngde簡單jiǎndānde墊子diànzi也許yěxǔhuìshàng被褥bèirùhuòmǒuzhǒng軟墊ruǎndiànhǎoràngrénshuìde舒服shūfu一點yìdiǎnryòngshíjiùjuǎn起來qǐláishōuhǎoZàiběnjié經文jīngwén,kraʹbat·tos顯然xiǎnránshìzhǐ窮人qióngréndechuángZài馬可福音Mǎkě Fúyīn2:4-12tóng希臘Xīlà語詞yǔcízhǐdeshìyòngláitái那個nàge癱瘓tānhuànderéndemǒuzhǒng擔架dānjià」。

猶太人Yóutàirén Zài約翰福音Yuēhàn Fúyīn這個zhègezàitóngde語境yǔjìngli意思yìsishāoyǒutóng。「猶太人Yóutàirén可以kěyǐ泛指fànzhǐ屬於shǔyú猶太Yóutài民族mínzúderénzhùzài猶地亞Yóudìyàderén以及yǐjízài耶路撒冷城Yēlùsālěng Chénglihuò附近fùjìn居住jūzhùderén這個Zhègehái可以kěyǐyòngláizhǐqún特定tèdìngde猶太人Yóutàirén他們tāmen固守gùshǒuyóurén添加tiānjiāzài摩西Móxī法典fǎdiǎnzhīshàngde傳統chuántǒng並且bìngqiě仇視chóushì耶穌YēsūZàiběnjié經文jīngwén,「猶太人Yóutàirén可能kěnéngzhǐ猶太Yóutài宗教zōngjiào領袖lǐngxiùdàn可能kěnéng泛指fànzhǐ包括bāokuò他們tāmen在內zàinèide所有suǒyǒu熱衷rèzhōng傳統chuántǒngde猶太人Yóutàirén

不要Búyàozài犯罪fànzuì 耶穌Yēsūde意思yìsibìngshìshuō這個zhègerén生病shēngbìngshì因為yīnwèifànle什麼shénmezuì這個Zhègebèi耶穌Yēsūzhìhǎoderénbìngle38nián其實qíshíshì因為yīnwèi遺傳yíchuánle亞當Yàdāngdezuì。(Yuē5:5-9參看cānkànYuē9:1-3現在Xiànzài這個zhègerén已經yǐjīng得到dédào憐憫liánmǐnbìngbèizhìhǎo耶穌Yēsū接著jiēzhe勉勵miǎnlìyàoshàngtōngwǎng拯救zhěngjiùde道路dàolù不要búyào蓄意xùyì犯罪fànzuì免得miǎnde遭遇zāoyùhuànbìnggènghǎodeshì就是jiùshì永遠yǒngyuǎnde毀滅huǐmiè。(Lái10:26,27

迫害Pòhài 原文Yuánwénzhōng希臘語Xīlàyǔ動詞dòngcíde時態shítài表示biǎoshì猶太人Yóutàirén也許yěxǔzhǐ猶太Yóutài宗教zōngjiào領袖lǐngxiùhuò那些nàxiē固守gùshǒuyóurén添加tiānjiāzài摩西Móxī法典fǎdiǎnzhīshàngde傳統chuántǒngde猶太人Yóutàirén開始kāishǐ迫害pòhài耶穌Yēsūbìng持續chíxù不斷búduànde這樣zhèyàngzuò

自命Zìmìnggēn上帝Shàngdì平等píngděng 耶穌Yēsū上帝Shàngdìchēngwéi父親fùqīnshì非常fēicháng恰當qiàdàngdedàncóng沒有méiyǒu聲稱shēngchēng自己zìjǐgēn上帝Shàngdì平等píngděng。(Yuē5:17耶穌Yēsū只是zhǐshìshuō上帝Shàngdìshì自己zìjǐde父親fùqīndàn那些nàxiē猶太人Yóutàirén因此yīncǐjiù指控zhǐkòng自命zìmìnggēn上帝Shàngdì平等píngděng正如Zhèngrú那些nàxiē猶太人Yóutàiréncéng錯誤cuòwùde指控zhǐkòng耶穌Yēsū觸犯chùfànle安息日Ānxīrìde規定guīdìng他們tāmenzhède指控zhǐkòngshìcuòde耶穌Yēsūzài19-24jiéshuōdehuàjiù有力yǒulìde證明zhèngmínglezhèdiǎn因為yīnwèishuō自己zìjǐzuò什麼shénmeshìdōunéng自作主張zìzuò-zhǔzhāngHěn明顯míngxiǎn耶穌Yēsūbìng沒有méiyǒu自命zìmìnggēn上帝Shàngdì平等píngděng。(Yuē14:28

自作主張Zìzuò-zhǔzhāng 直譯Zhíyì出於chūyú自己zìjǐ」。Shēnwéi上帝Shàngdìde首要shǒuyào代表dàibiǎo耶穌Yēsū總是zǒngshì聽從tīngcóng耶和華Yēhéhuáde吩咐fēnfù按照ànzhào耶和華Yēhéhuáde指示zhǐshì說話shuōhuà

父親Fùqīn Zhǐ上帝Shàngdì

父親Fùqīnduì兒子érzide感情gǎnqínghěnshēn 耶穌Yēsūzài這裡zhèlǐ描述miáoshùdeshìcóng創造chuàngzào萬物wànwùde起頭qǐtóu天父Tiānfùzhījiānjiùyǒudezhǒng和諧héxié融洽róngqiàde關係guānxì以及yǐjí深厚shēnhòu溫暖wēnnuǎnde情誼qíngyì。(Zhēn8:30約翰Yuēhànzài記錄jìlù耶穌Yēsūdezhèhuàshíyòngle希臘語Xīlàyǔ動詞dòngcíphi·leʹo(菲萊奧Fēiláiʼào意思yìsishìduì……感情gǎnqínghěnshēn」)de詞形cíxíng這個Zhège動詞dòngcíchángyònglái描述miáoshùzhēn朋友péngyouzhījiānzhǒng緊密jǐnmìde關係guānxì例如lìrú耶穌Yēsū拉撒路Lāsālùzhījiānde友誼yǒuyì。(Yuē11:3,36這個Zhègeyònglái描述miáoshù父母fùmǔ孩子háizizhījiānde親情qīnqíng。(Tài10:37Tóngháiyònglái描述miáoshù耶和華Yēhéhuáduìměi跟從gēncóng兒子érziderénhuáiyǒude深情shēnqíng厚愛hòuʼài以及yǐjí門徒méntúduì上帝Shàngdì兒子érzihuáiyǒude溫暖wēnnuǎn感情gǎnqíng。(Yuē16:27

定罪Dìngzuì 直譯Zhíyì審判shěnpàn」,希臘語Xīlàyǔshìkriʹsis。這個Zhège希臘Xīlà語詞yǔcí可以kěyǐyònglái表達biǎodázhǒngtóngde意思yìsi至於zhìyúshìzhǒng意思yìsi需要xūyào根據gēnjù上下文shàngxiàwénlái判斷pànduàn例如Lìrú這個zhège可以kěyǐzhǐ進行jìnxíng審判shěnpànhuò評估pínggūhuòzhǐ審判shěnpànhuò評估pínggūde過程guòchéngYuē5:22,27,29注釋zhùshì),可以kěyǐzhǐ公正gōngzhèngzhèzhǒng特質tèzhìTài23:23;11:42),hái可以kěyǐzhǐ法庭fǎtíngTài5:21)。這個Zhègeháiyòngláizhǐ判決pànjué可以kěyǐshì有利yǒulìde可以kěyǐshì不利búlìdedànzài希臘語Xīlàyǔ經卷jīngjuànli大都dàdōuzhǐ定罪dìngzuìde判決pànjuéZàiběnjié經文jīngwén希臘Xīlà語詞yǔcíkriʹsisgēn死亡sǐwáng有關yǒuguāngēn生命shēngmìng永遠yǒngyuǎnde生命shēngmìng形成xíngchéng對比duìbǐ因此yīncǐzuò定罪dìngzuì」,érbèi定罪dìngzuìderénjiānghuì失去shīqù生命shēngmìng。(彼後Bǐ-Hòu2:9;3:7

已經Yǐjīng脫離tuōlí死亡sǐwángguī生命shēngmìngle 耶穌Yēsūzài這裡zhèlǐshuōde看來kànláishì這樣zhèyàngderén他們Tāmen曾經céngjīngzài上帝Shàngdìyǎnzhōng彷彿fǎngfú已經yǐjīngdàntīngdào耶穌Yēsūdehuàhòujiù信從xìncóngzài順應shùnyìng罪性zuìxìng行事xíngshì為人wéirén。(2:1,2,4-6他們Tāmen已經yǐjīng脫離tuōlí死亡sǐwángguī生命shēngmìng」,意思yìsishìbèi免除miǎnchúle死亡sǐwángde刑罰xíngfá並且bìngqiě因為yīnwèi信從xìncóng上帝Shàngdì耶穌Yēsūéryǒu希望xīwàng得到dédào永遠yǒngyuǎnde生命shēngmìng耶穌Yēsūzàilìng場合chǎnghétándào比喻bǐyù意義yìyìshangde死人sǐrén當時dāngshíduìxiǎngyào回家huíjiā埋葬máizàng父親fùqīnde猶太人Yóutàirénshuō:「Ràng死人sǐrén埋葬máizàng他們tāmende死人sǐrénhǎole。」(9:60lìngjiàn9:60;Yuē5:25de注釋zhùshì

死人Sǐrén 既然Jìrán耶穌Yēsūshuō現在xiànzài就是jiùshì死人sǐrénhuìtīngdào上帝Shàngdì兒子érzi聲音shēngyīnde時候shíhoushuōde死人sǐrénjiùzhǐ可能kěnéngzhǐ那些nàxiē雖然suīránhuózhequè由於yóuyú遺傳yíchuánle亞當Yàdāngdezuìér難逃nántáoderén。(Luó5:12Zài上帝Shàngdìyǎnzhōng人類rénlèi整體zhěngtǐéryándōuquán享有xiǎngyǒu生命shēngmìng因為yīnwèizuìgěirénde報酬bàochou就是jiùshì死亡sǐwáng。(Luó6:23Dàn個別gèbiéláishuōrén如果rúguǒtīngdào耶穌Yēsūde話語huàyǔbìngzhàozhezuòjiù可以kěyǐzài比喻bǐyùde意義yìyìshang脫離tuōlí死亡sǐwángguī生命shēngmìng」。(LìngjiànYuē5:24de注釋zhùshìZài聖經Shèngjīngli,「tīng常常chángchángyǒuzhàozhezuòhuò服從fúcóngde意思yìsi

自己Zìjǐ裡面lǐmiànyǒu生命shēngmìng Yòu自己zìjǐ裡面lǐmiànyǒu生命shēngmìngde恩賜ēncì」。耶穌Yēsū裡面lǐmiànyǒu生命shēngmìng」,shì因為yīnwèi天父Tiānfù耶和華Yēhéhuá原本yuánběnzhǐ屬於shǔyú自己zìjǐde力量lìliànggěilezhè無疑wúyí包括bāokuòràngyǒu權力quánlìgěirén機會jīhuì得到dédào上帝Shàngdìde認可rènkěér享有xiǎngyǒu生命shēngmìngháiràngyǒu能力nénglì使shǐ死人sǐrén復活fùhuóérchónghuò生命shēngmìng耶穌Yēsūshuōlezhèhuà之後zhīhòu大約dàyuēnián表明biǎomíng跟隨gēnsuíderén裡面lǐmiàn可以kěyǐyǒu生命shēngmìng。(耶穌Yēsūcénggēn門徒méntúdàoyǒu生命shēngmìngzài你們nǐmen裡面lǐmiàn」。關於Guānyúzhèhuàde意思yìsiqǐngkànYuē6:53de注釋zhùshì

人子Rénzǐ JiànTài8:20de注釋zhùshì

墳墓Fénmù Yòu紀念墓jìniànmù」,希臘語Xīlàyǔshìmne·meiʹon。這個Zhège希臘語Xīlàyǔ動詞dòngcími·mneʹsko·mai,後者hòuzhěde意思yìsishì記得jìde」「提醒tíxǐng自己zìjǐ)」。因此Yīncǐ,mne·meiʹon隱含yǐnhánle保留bǎoliúgēn死者sǐzhě有關yǒuguānde記憶jìyìzhècéng意思yìsiZàiběnjié經文jīngwén這個zhège表示biǎoshì所有suǒyǒuzài紀念墓jìniànmùlideréndōuliúzài上帝Shàngdìde記憶jìyìzhōng由於Yóuyú這個zhègeyǒuzhècéng含意hányì路加福音Lùjiā Fúyīn23:42deyòngjiùgèngyǒu意義yìyìlejié經文jīngwénzài記錄jìlùgēn耶穌Yēsū一起yìqǐbèi處死chǔsǐde罪犯zuìfànchūde請求qǐngqiúshíjiùyòngle動詞dòngcími·mneʹsko·maide詞形cíxíngzuò記得jìde」。當時Dāngshí這個zhège罪犯zuìfàn請求qǐngqiú耶穌Yēsūshuō:「領受lǐngshòu王權wángquán以後yǐhòuqiú記得jìde。」

復活Fùhuó JiànTài22:23de注釋zhùshì

復活Fùhuó得到dédào生命shēngmìng Jiānghuì復活fùhuó得到dédào生命shēngmìngderén就是jiùshì那些nàxiē生前shēngqián行善xíngshànderén儘管Jǐnguǎn他們tāmenhái沒有méiyǒu復活fùhuó聖經Shèngjīngquèshuō他們tāmenzài上帝Shàngdìyǎnzhōngdōushìhuóde」,因為yīnwèi上帝Shàngdì一定yídìnghuì使shǐ他們tāmen再次zàicìhuó過來guòlái。「Cóng世界shìjiè奠基diànjī以來yǐlái」,這些zhèxiērénde名字míngzijiù已經yǐjīngzài生命冊shēngmìngcèshangle。(Lìngjiàn20:38de注釋zhùshì17:8;Féi4:3de注釋zhùshì看來Kànlái他們tāmen就是jiùshì使徒行傳Shǐtú Xíngzhuàn24:15shuōdejiānghuì復活fùhuóde正義zhèngyìderén」。羅馬書Luómǎshū6:7shuōrénlejiù獲得huòdé釋放shìfàng脫離tuōlízuìle」,因此yīncǐ這些zhèxiē正義zhèngyìderénfàndezuìzài他們tāmenshíjiù一筆勾銷yìbǐ-gōuxiāoledàn他們tāmen忠貞zhōngzhēnde一生yìshēngjuéhuìbèi遺忘yíwàng。(Lái6:10當然Dāngrán這些zhèxiē正義zhèngyìderén復活fùhuóhòu還是háishi需要xūyào保持bǎochí忠心zhōngxīncáinéngràng自己zìjǐde名字míngziliúzài生命冊shēngmìngcèshang並且bìngqiě最終zuìzhōng得到dédào永遠yǒngyuǎnde生命shēngmìng」。(20:12;Yuē3:36

復活Fùhuó接受jiēshòu審判shěnpàn 那些Nàxiē生前shēngqián作惡zuòʼède」,jiānghuì復活fùhuó接受jiēshòu審判shěnpàn」。這裡Zhèlǐzuò審判shěnpànde希臘Xīlà語詞yǔcíkriʹsis可以kěyǐyònglái表達biǎodázhǒngtóngde意思yìsi至於zhìyúshìzhǒng意思yìsi需要xūyào根據gēnjù上下文shàngxiàwénlái判斷pànduàn。(LìngjiànYuē5:24de注釋zhùshì看來Kànláiběnjié經文jīngwénzhōngde審判shěnpànshìzhǐ評估pínggū觀察guāncháde過程guòchéng或者huòzhěxiàngběn希臘語Xīlàyǔ詞典cídiǎnshuōdezhǐdeshì審視shěnshìrénde行為xíngwéi」。那些Nàxiē復活fùhuó接受jiēshòu審判shěnpànderén看來kànlái就是jiùshì使徒行傳Shǐtú Xíngzhuàn24:15shuōde正義zhèngyìderén」。基督Jīdūgēn一起yìqǐzuò君王jūnwángderénjiānghuì審判shěnpàn這些zhèxiē正義zhèngyìderénér審判shěnpànde依據yījù就是jiùshì他們tāmenzài王國wángguó統治tǒngzhìxiàde行為xíngwéi。(22:30;Luó6:7Zàiduànbèi審視shěnshìde時期shíqī正義zhèngyìderéndōuhuìàn自己zìjǐde行為xíngwéi接受jiēshòu審判shěnpàn」。(20:12,13這些Zhèxiē正義zhèngyìderén必須bìxū棄絕qìjué以往yǐwǎngde生活shēnghuó方式fāngshìcáinéngràng自己zìjǐde名字míngzizài生命冊shēngmìngcèshangbìng得到dédào永遠yǒngyuǎnde生命shēngmìng」。(20:15;Yuē3:36

自作主張Zìzuò-zhǔzhāng 直譯Zhíyì出於chūyú自己zìjǐ」。Shēnwéi上帝Shàngdìde首要shǒuyào代表dàibiǎo耶穌Yēsū總是zǒngshì聽從tīngcóng耶和華Yēhéhuáde吩咐fēnfù按照ànzhào耶和華Yēhéhuáde指示zhǐshì說話shuōhuà

……聽見tīngjiàn Zhǐ耶穌Yēsūcóng至高zhìgāode審判官shěnpànguān天父Tiānfù那裡nàlǐ聽見tīngjiàn

Lìngwèi Zhǐde無疑wúyíshì天父Tiānfù。(Yuē5:34,37

聖經Shèngjīng 這個Zhègechángyòngláizhǐzhěng希伯來語Xībóláiyǔ經卷jīngjuàn》。猶太人Yóutàirén只要zhǐyào仔細zǐxì查看chákàn聖經Shèngjīng耶穌Yēsūde經歷jīnglìzuòdeshì施行shīxíngde教導jiàodǎogēn聖經Shèngjīngde預言yùyánxiāng對照duìzhàojiùhěn容易róngyìkànchū耶穌Yēsūshì彌賽亞Mísàiyà聖經Shèngjīngzhōngyǒu充足chōngzúde證據zhèngjù證明zhèngmíng耶穌Yēsū就是jiùshì上帝Shàngdì承諾chéngnuòpàiláide彌賽亞Mísàiyàdàn這些zhèxiē猶太人Yóutàirénquèkěnyòng認真rènzhēn懇切kěnqiède態度tàidù查考chákǎo聖經Shèngjīng儘管Jǐnguǎn他們tāmen認為rènwéi通過tōngguò聖經Shèngjīngjiù可以kěyǐyǒu永遠yǒngyuǎnde生命shēngmìngquè拒絕jùjué接受jiēshòu耶穌Yēsūér聖經Shèngjīng清楚qīngchu表明biǎomíngrén只有zhǐyǒu通過tōngguò耶穌Yēsūcáinéng得到dédào真正zhēnzhèngde生命shēngmìng。(Shēn18:15;11:52;Yuē7:47,48

獨一Dúyīde上帝Shàngdì 有些Yǒuxiē早期zǎoqī抄本chāoběn沒有méiyǒu上帝Shàngdì因此yīncǐ這裡zhèlǐ可以kěyǐzuò獨一dúyīdewèi」。不過Búguò其他qítā早期zǎoqīde權威quánwēi抄本chāoběndōu支持zhīchí現在xiànzài正文zhèngwénde譯法yìfǎ

多媒體資料

畢士特池Bìshìtè Chí
畢士特池Bìshìtè Chí

只有Zhǐyǒu約翰福音Yuēhàn Fúyīndàojiào畢士特Bìshìtède池子chízi位於wèiyú耶路撒冷Yēlùsālěngde羊門Yángmén附近fùjìn」。(Yuē5:2這個Zhège羊門Yángmén可能kěnéng就是jiùshì希伯來語Xībóláiyǔ經卷jīngjuàndàode羊門Yángmén位於wèiyú耶路撒冷城Yēlùsālěng Chéngde東北dōngběijiǎo。(3:1,32;12:39Lìng可能性kěnéngxìngshì約翰Yuēhàndàode這個zhège羊門Yángmén希伯來語Xībóláiyǔ經卷jīngjuàndàode羊門Yángméngèngwǎn建造jiànzàoZài聖殿山Shèngdiàn Shānde北面běimiàn考古kǎogǔ人員rényuán挖掘wājuéchū看來kànlái符合fúhé約翰Yuēhàn描述miáoshùde池子chízi這個Zhège池子chíziyóuliǎng池子chízi組成zǔchéngzǒng面積miànjīyuēwéi46chéng92根據Gēnjù約翰福音Yuēhàn Fúyīn畢士特池Bìshìtè Chíyǒu柱廊zhùláng」,能夠nénggòu容納róngnà許多xǔduōhuànbìng殘疾cánjíderén。(Yuē5:2,3Yǒudàoqiángkāi南北nánběiliǎng池子chíziqiángde架構jiàgòu看來kànlái包括bāokuò其中qízhōng柱廊zhùlángér另外lìngwài柱廊zhùláng圍繞wéiràozhe池子chízide四周sìzhōu

1.畢士特池Bìshìtè Chí

2.聖殿山Shèngdiàn Shān