約翰福音 3:1-36

3  Yǒurénjiào尼哥德慕Nígēdémù+屬於shǔyú法利賽Fǎlìsàipàishì猶太Yóutàirénde首領shǒulǐng  這個Zhègerén夜裡yèlǐ+láijiàn耶穌Yēsūduìshuō:「老師Lǎoshī*+我們wǒmen知道zhīdàoshì上帝Shàngdìpàiláide導師dǎoshī因為yīnwèirén沒有méiyǒu上帝Shàngdìde幫助bāngzhù*+jiùnéng施行shīxíng那些nàxiē神跡shénjì+。」  耶穌Yēsūjiùshuō:「實實在在shíshí-zàizài告訴gàosushéi再次zàicì出生chūshēng+jiùnéng看見kànjiàn上帝Shàngdìde王國Wángguó+。」  尼哥德慕Nígēdémùduìshuō:「Rénlǎole怎麼zěnme可能kěnéng再次zàicì出生chūshēngne難道Nándàonénghuídào母腹mǔfù再次zàicì出生chūshēngma?」  耶穌Yēsū回答huídá:「實實在在shíshí-zàizài告訴gàosushéishìcóngshuǐ+神聖力量shénshèng lìliàng+shēngdejiùnéngjìn上帝Shàngdìde王國Wángguó  Yóurénsuǒshēngde就是jiùshìrénde兒女érnǚcóng神聖力量shénshèng lìliàngshēngde就是jiùshì上帝Shàngdìde兒女érnǚ  不要Búyào因為yīnwèi告訴gàosu你們nǐmen必須bìxū再次zàicì出生chūshēng+』,jiù感到gǎndào驚訝jīngyà  Fēngxiǎngchuīdào哪裡nǎlǐjiùchuīdào哪裡nǎlǐ聽見tīngjiànfēngde聲音shēngyīnquè知道zhīdàofēngcóng哪裡nǎlǐláidào哪裡nǎlǐ凡是Fánshìcóng神聖力量shénshèng lìliàngshēngdedōushì這樣zhèyàng+。」  尼哥德慕Nígēdémùjiùshuō:「怎麼Zěnme可能kěnéngyǒu這樣zhèyàngdeshìne?」 10  耶穌Yēsū回答huídá:「zài以色列Yǐsèlièzuò導師dǎoshīhái知道zhīdào這些zhèxiēshìma 11  實實在在shíshí-zàizài告訴gàosu我們wǒmen知道zhīdàodecáihuì講論jiǎnglùn我們wǒmen看見kànjiàndecáizuò見證jiànzhèng+你們Nǐmenquè接受jiēshòu我們wǒmende見證jiànzhèng+ 12  告訴gàosu你們nǐmenshangdeshì你們nǐmendōuxìn要是yàoshi告訴gàosu你們nǐmentiānshangdeshì你們nǐmenyòu怎麼zěnmehuìxìnne+ 13  除了Chúlecóngtiānérjiàng+de人子rénzǐ沒有méiyǒurénshēngguotiān+ 14  摩西Móxīzài曠野kuàngyě怎樣zěnyàngshé起來qǐlái+人子rénzǐ必須bìxū照樣zhàoyàngbèi起來qǐlái+ 15  ràng所有suǒyǒu相信xiāngxìnderéndōuyǒu永遠yǒngyuǎnde生命shēngmìng+ 16  「上帝Shàngdì深愛shēnʼài世人shìrén甚至shènzhìxià自己zìjǐde獨生子dúshēngzǐ+ràng所有suǒyǒu信從xìncóngderéndōu不致búzhì滅亡mièwáng反而fǎnʼér得到dédào永遠yǒngyuǎnde生命shēngmìng+ 17  因為Yīnwèi上帝Shàngdìpài自己zìjǐde兒子érziláidào世人shìrén當中dāngzhōngshìyàodìng世人shìréndezuìérshìyào世人shìrén通過tōngguò得救déjiù+ 18  信從Xìncóng兒子érzidejiù不致búzhìbèi定罪dìngzuì+信從xìncóngdejiù已經yǐjīngbèi定罪dìngzuì因為yīnwèi信從xìncóng上帝Shàngdì獨生子dúshēngzǐdemíng+ 19  Guāngláidào世人shìrén當中dāngzhōng+rénquè因為yīnwèi自己zìjǐzuòdeshì邪惡xiéʼèjiùài黑暗hēiʼànéràiguāng+zhèzhèngshì他們tāmenbèi定罪dìngzuìde理由lǐyóu 20  作惡Zuòʼèderénhènguāngdàoguāng這裡zhèlǐlái免得miǎnde自己zìjǐzuòdeshìshòu譴責qiǎnzé* 21  實踐Shíjiàn真理zhēnlǐdequèdàoguāng這裡zhèlǐlái+zhèjiù表明biǎomíngshì按照ànzhào上帝Shàngdìde旨意zhǐyìzuòde。」 22  之後Zhīhòu耶穌Yēsū門徒méntúdàole猶地亞Yóudìyàde鄉村xiāngcūnZài那裡nàlǐhuālexiē時間shíjiāngēn門徒méntúzài一起yìqǐbìngwèirén施浸shījìn+ 23  約翰Yuēhànzài靠近kàojìn撒琳Sālínde艾嫩Àinènwèirén施浸shījìn因為yīnwèi那裡nàlǐshuǐduō+民眾Mínzhòng紛紛fēnfēndào那裡nàlǐ受浸shòujìn+ 24  當時Dāngshí約翰Yuēhànhái沒有méiyǒubèiguānzài監獄jiānyùli+ 25  約翰Yuēhànde門徒méntúgēn猶太Yóutàirén爭論zhēnglùn怎樣zěnyàngzuòcáisuàn潔淨jiéjìng 26  於是Yúshì他們tāmenláiduì約翰Yuēhànshuō:「老師Lǎoshī*以前yǐqiángēn一起yìqǐzài約旦Yuēdàn Hé對岸duìʼànde那個nàgerén就是jiùshìzuò見證jiànzhèngtándàode+kàn現在xiànzài施浸shījìn所有suǒyǒuréndōudào那裡nàlǐle。」 27  約翰Yuēhànjiùshuō:「要不是Yàobúshìtiānshangxiàderénjiù什麼shénmebudào 28  你們Nǐmen可以kěyǐ作證zuòzhèngshuōguo:『shì基督Jīdū+érshìfèngpàixiānláide+。』 29  新娘xīnniángdeshì新郎xīnláng+不過Búguò新郎xīnlángde朋友péngyouzhànzài一旁yìpáng聽見tīngjiàn新郎xīnláng說話shuōhuàjiù非常fēicháng歡喜huānxǐ所以Suǒyǐ已經yǐjīng滿心mǎnxīn歡喜huānxǐle 30  必定bìdìng越來越yuèláiyuè昌盛chāngshèngquè越來越yuèláiyuè衰微shuāiwēi+。」 31  wèicóng上面shàngmiànláide+zài一切yíqièzhīshàngCóngshangláide不過búguòshìcóngshangláideshuōde不過búguòshìshangdeshìwèicóngtiānshangláidequèzài一切yíqièzhīshàng+ 32  wèi看見kànjiàn聽見tīngjiàndeshìzuò見證jiànzhèng+只是zhǐshì沒有méiyǒurén接納jiēnàde見證jiànzhèng+ 33  接納Jiēnà見證jiànzhèngdejiù好像hǎoxiàng蓋印gàiyìn確認quèrèn上帝Shàngdìjiǎngdedōushì真理zhēnlǐ+ 34  上帝Shàngdìpàiláidewèishuōdeshì上帝Shàngdìdehuà+ér上帝Shàngdìxià神聖力量shénshèng lìliàngshì沒有méiyǒu限量xiànliàngde 35  天父Tiānfùài這個zhège兒子érzi+已經yǐjīng一切yíqièdōujiāozàishǒulile+ 36  信從Xìncóng上帝Shàngdì兒子érzidejiùyǒu永遠yǒngyuǎnde生命shēngmìng+服從fúcóng上帝Shàngdì兒子érzidejiùbudào生命shēngmìng+上帝Shàngdìde憤怒fènnùliúzài身上shēnshang+

腳注

Yòu沒有méiyǒu上帝Shàngdìtóngzài」。
直譯Zhíyì拉比Lābǐ」。
Yòu暴露bàolù出來chūlái」。
直譯Zhíyì拉比Lābǐ」。

注釋

尼哥德慕Nígēdémù 只有Zhǐyǒu約翰Yuēhàndào尼哥德慕Nígēdémùgēn亞利馬太Yàlìmǎtàide約瑟Yuēsè一起yìqǐwèi安葬ānzàng耶穌Yēsūzuò準備zhǔnbèi。(LìngjiànYuē3:1de注釋zhùshì

尼哥德慕Nígēdémù 屬於shǔyú法利賽派Fǎlìsàipàishì猶太人Yóutàirénde首領shǒulǐng就是jiùshì公議會gōngyìhuìde成員chéngyuán。(Lìngjiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì公議會Gōngyìhuì」)「尼哥德慕Nígēdémùde意思yìsishì人民rénmínde征服者zhēngfúzhě」,這個zhège名字míngzizài當時dāngshíde希臘人Xīlàrénzhōnghěnchángjiàn有些yǒuxiē猶太人Yóutàirényòngle這個zhège名字míngzi只有Zhǐyǒu約翰福音Yuēhàn Fúyīndào尼哥德慕Nígēdémù這個zhègerén。(Yuē3:4,9;7:50;19:39Zài約翰福音Yuēhàn Fúyīn3:10耶穌Yēsūdàozài以色列Yǐsèlièzuò導師dǎoshī」。(LìngjiànYuē19:39de注釋zhùshì

Tiānshangde王國Wángguó 這個Zhège詞組cízǔzài馬太福音Mǎtài Fúyīnzhōng出現chūxiànle差不多chàbuduō30zài其他qítā福音書Fúyīnshūli沒有méiyǒu出現chūxiànguoZài馬可Mǎkě路加Lùjiā執筆zhíbǐde福音書Fúyīnshūzhōng對應duìyìngde詞組cízǔshì上帝Shàngdìde王國Wángguó」,zhè表明biǎomíng上帝Shàngdìde王國Wángguóshìzàitiānshangde靈界língjiè建立jiànlìde而且érqiězàitiānshang施行shīxíng統治tǒngzhì。(Tài21:43;1:15;4:43;Dàn2:44;提後Tí-Hòu4:18

上帝Shàngdìde王國Wángguó 這個Zhège詞組cízǔzài馬可福音Mǎkě Fúyīnzhōng出現chūxiànle差不多chàbuduō14Zài馬太Mǎtài執筆zhíbǐde福音書Fúyīnshūzhōng這個zhège詞組cízǔzhǐ出現chūxiànguo4Tài12:28;19:24;21:31,43),dàn對應duìyìngde詞組cízǔtiānshangde王國Wángguó出現chūxiànle差不多chàbuduō30。(比較Bǐjiào10:23Tài19:23,24耶穌Yēsū上帝Shàngdìde王國wángguówéi傳道chuándàode主題zhǔtí。(4:43juàn福音書Fúyīnshūdào王國wángguó總共zǒnggòngyǒu100duō其中qízhōng大多數dàduōshùdōu出自chūzì耶穌Yēsūshuōdehuà。(LìngjiànTài3:2;4:17;25:34de注釋zhùshì

再次Zàicì出生chūshēng 耶穌Yēsūxiàng尼哥德慕Nígēdémù透露tòulù為了wèile看見kànjiàn上帝Shàngdìde王國Wángguórén必須bìxū再次zàicì出生chūshēng尼哥德慕Nígēdémùzài4jiéde回應huíyìng表明biǎomíng以為yǐwéi耶穌Yēsūde意思yìsishìrén必須bìxū實際shíjìshang再次zàicì出生chūshēngDàn耶穌Yēsūjiē下去xiàqù說明shuōmíng再次zàicì出生chūshēngderénshìcóng……神聖力量shénshèng lìliàngshēngde」。(Yuē3:5那些Nàxiē將要jiāngyào成為chéngwéi上帝Shàngdìde兒女érnǚderén,「shìcóng上帝Shàngdìérshēngdeshìcóngrénérshēngdeshì因為yīnwèi父母fùmǔde意思yìsiérshēngdeshì因為yīnwèi任何rènhérénde意思yìsiérshēngde」。(Yuē1:12,13彼得Bǐdéyòngguo意思yìsi相近xiāngjìndeshuō那些nàxiēshòu神聖力量shénshèng lìliàng任命rènmìngde基督徒Jīdūtúhuì獲得huòdé新生xīnshēng」。(彼前Bǐ-Qián1:3,23雖然Suīrán大多數dàduōshù聖經Shèngjīng譯本yìběnzàiběnjié經文jīngwén採用cǎiyòngde譯法yìfǎshì再次zàicì出生chūshēnghuò重生chóngshēng」,dànyǒu一些yìxiē譯本yìběnde譯法yìfǎshìcóng上頭shàngtoushēng」。Hòuzhǒng譯法yìfǎshì可取kěqǔde因為yīnwèizuò再次zàicìde希臘Xīlà語詞yǔcíaʹno·thende意思yìsi通常tōngchángshìcóng上頭shàngtou」。(Yuē3:31;19:11;1:17;3:15,17Liǎngzhǒng譯法yìfǎdōugēn以下yǐxià道理dàolǐ一致yízhì那些Nàxiē將要jiāngyào進入jìnrù上帝Shàngdì王國Wángguóderéndōuhuìcóng上帝Shàngdìérshēng」,就是jiùshìcóng上頭shàngtouérshēng。(約一Yuē-Yī3:9Dàncóng尼哥德慕Nígēdémùde回應huíyìngláikàn這個zhège希臘Xīlà語詞yǔcízài這裡zhèlǐyǒu再次zàicì」「重新chóngxīnde意思yìsi

上帝Shàngdìde王國Wángguó 這個Zhège詞組cízǔzài約翰福音Yuēhàn Fúyīnlizhǐ出現chūxiànguoliǎng。(Yuē3:5lìngjiànTài3:2;1:15de注釋zhùshì

Shìcóngshuǐ神聖力量shénshèng lìliàngshēngde 對於Duìyú施浸者shījìnzhě約翰Yuēhànwèirén施浸shījìndeshì尼哥德慕Nígēdémù應該yīnggāibìng陌生mòshēng。(1:4-8;3:16;Yuē1:31-34因此Yīncǐdāng耶穌Yēsūdàoshuǐde時候shíhou按理ànlǐláishuō應該yīnggāinéngkànchū耶穌Yēsūshuōdeshì施浸shījìnyòngdeshuǐ尼哥德慕Nígēdémù可能kěnénghěn熟悉shúxi希伯來語Xībóláiyǔ經卷jīngjuànzhōng上帝Shàngdìde神聖力量shénshèng lìliànglèide詞組cízǔshì什麼shénme意思yìsi。(Chuàng41:38;Chū31:3;Mín11:17;Shì3:10;撒上Sā-Shàng10:6;Sài63:11所以Suǒyǐdāng耶穌Yēsūdào神聖力量shénshèng lìliàngshí肯定kěndìng明白míngbai耶穌Yēsūshuōdeshì什麼shénme耶穌Yēsū自己zìjǐde經歷jīnglì說明shuōmínggēn尼哥德慕Nígēdémùshuōdehuàshì什麼shénme意思yìsi耶穌Yēsūzàishuǐli受浸shòujìnshí神聖力量shénshèng lìliàngjiàngzài身上shēnshang所以suǒyǐshìcóngshuǐ神聖力量shénshèng lìliàngshēngde」。(Tài3:16,17;3:21,22shí上帝Shàngdì宣布xuānbù耶穌Yēsūshìde兒子érzi這樣zhèyàngshuō顯然xiǎnránshì表明biǎomíngràng耶穌Yēsūchéngle通過tōngguò神聖力量shénshèng lìliàngérshēngde兒子érziràng耶穌Yēsūyǒu機會jīhuì返回fǎnhuítiānshangRén如果rúguǒ已經yǐjīngwèi自己zìjǐdezuì悔改huǐgǎi棄絕qìjuéle從前cóngqiánde生活shēnghuó方式fāngshìbìngzàishuǐlishòulejìnjiù成為chéngwéicóngshuǐérshēngde門徒méntú至於Zhìyú那些nàxiēcóngshuǐ神聖力量shénshèng lìliàngérshēngde門徒méntú上帝Shàngdìháiràng他們tāmen得到dédào新生xīnshēng成為chéngwéi上帝Shàngdìde兒子érziyǒu希望xīwàngtiānshangbìngzài上帝Shàngdìde王國Wángguóli施行shīxíng統治tǒngzhì。(22:30;Luó8:14-17,23;Duō3:5;Lái6:4,5

神聖力量Shénshèng lìliàng 希臘語Xīlàyǔshìpneuʹma(普紐馬pǔniǔmǎ)。(Lìngjiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì魯阿ʼā普紐馬pǔniǔmǎ」)

Quán人類rénlèi Yòu所有suǒyǒurén」。這個Zhège希臘語Xīlàyǔ詞組cízǔ出現chūxiànzài路加福音Lùjiā Fúyīn3:6jié經文jīngwén引用yǐnyòngdeshì以賽亞書Yǐsàiyàshū40:5其中qízhōngjiù使用shǐyòngle意思yìsi相同xiāngtóngde希伯來語Xībóláiyǔ詞組cízǔ。(參看CānkànYuē1:14de注釋zhùshì

Yóurénsuǒshēngde就是jiùshìrénde兒女érnǚRénrénde兒女érnǚdōu希臘Xīlà語詞yǔcísarx,yòu血肉xuèròuzhī」。這個Zhègezài這裡zhèlǐzhǐdeshìrén就是jiùshìyǒu種種zhǒngzhǒng局限júxiànde凡人fánrén。(LìngjiànYuē17:2de注釋zhùshì

神聖力量Shénshèng lìliàng 希臘語Xīlàyǔshìpneuʹma(普紐馬pǔniǔmǎ)。(Lìngjiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì魯阿ʼā普紐馬pǔniǔmǎ」)

上帝Shàngdìde兒女érnǚ 希臘語Xīlàyǔshìpneuʹma(普紐馬pǔniǔmǎ),看來kànláizhǐ那些nàxiēshòu上帝Shàngdìde神聖力量shénshèng lìliàng任命rènmìngderén。(Lìngjiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì魯阿ʼā普紐馬pǔniǔmǎ」)

Fēng……神聖力量shénshèng lìliàng 這裡Zhèlǐdefēng神聖力量shénshèng lìliàngdōu希臘Xīlà語詞yǔcípneuʹma(普紐馬pǔniǔmǎ)。Zài希臘語Xīlàyǔ經卷jīngjuànzhōng這個zhègezhǐzài這裡zhèlǐzuòfēng」,dàn對應duìyìngde希伯來Xībólái語詞yǔcíruʹach(魯阿ʼāyǒu大約dàyuē100dōuzuòfēng」。(Chuàng8:1;Chū10:13;王上Wáng-Shàng18:45;21:18;2:6lìngjiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì魯阿ʼā普紐馬pǔniǔmǎ」)Zhèliǎngsuǒzhǐde事物shìwù通常tōngchángdōushì肉眼ròuyǎnkànbujiànquènéng產生chǎnshēngkàndejiànde效果xiàoguǒde耶穌Yēsū運用yùnyòng這個zhège闡述chǎnshùle深刻shēnkède真理zhēnlǐZàiběnjié經文jīngwéndehòubàn部分bùfen,pneuʹma出現chūxiànzài凡是fánshìcóng神聖力量shénshèng lìliàngshēngde這個zhège詞組cízǔli。(LìngjiànYuē3:5de注釋zhùshì耶穌Yēsūyòngfēngzuò比喻bǐyùxiàng尼哥德慕Nígēdémù說明shuōmíng,「cóng神聖力量shénshèng lìliàngshēng到底dàodǐshì怎樣zěnyàngde尼哥德慕Nígēdémù可以kěyǐtīngdàokàndào感覺gǎnjuédàofēng產生chǎnshēngde效果xiàoguǒquè知道zhīdàofēngcóng哪裡nǎlǐláihuò最終zuìzhōnghuìdào哪裡nǎlǐ類似Lèisìde那些nàxiē了解liǎojiě聖經Shèngjīngderénnéng明白míngbai耶和華Yēhéhuá怎樣zěnyàng通過tōngguò神聖力量shénshèng lìliàng使shǐrén再次zàicì出生chūshēngnéng明白míngbai再次zàicì出生chūshēngderén擁有yōngyǒu多麼duōme光明guāngmíngde前途qiántú

神聖力量Shénshèng lìliàng 希臘語Xīlàyǔshìpneuʹma(普紐馬pǔniǔmǎ)。(Lìngjiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì魯阿ʼā普紐馬pǔniǔmǎ」)

人子Rénzǐ JiànTài8:20de注釋zhùshì

人子Rénzǐ Yòurénde兒子érzi」。這個Zhège稱呼chēnghuzài福音書Fúyīnshūli出現chūxiànyuē80耶穌Yēsū自稱zìchēng人子rénzǐ」,顯然xiǎnránshì為了wèile強調qiángdiàoshìyóu女子nǚzǐsuǒshēng有血有肉yǒuxuè-yǒuròuderén強調qiángdiàogēn亞當Yàdāng完全wánquán對等duìděng因此yīncǐnéng救贖jiùshú人類rénlèi擺脫bǎituōzuì。(Luó5:12,14-15此外Cǐwài這個zhège稱呼chēnghunéngràngrénkànchū耶穌Yēsū就是jiùshì彌賽亞Mísàiyà就是jiùshì基督Jīdū。(Dàn7:13,14lìngjiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì

人子Rénzǐ必須bìxū照樣zhàoyàngbèi起來qǐlái 耶穌Yēsūzài這裡zhèlǐshuōjiāngzài柱子zhùzishangbèi處決chǔjuéjiùxiàng曠野kuàngyělidetóngshébèiguàzài柱子zhùzishang一樣yíyàng古代Gǔdài那些nàxiēbèi毒蛇dúshéyǎoshāngde以色列人Yǐsèlièrén如果rúguǒxiǎnghuó下去xiàqùjiù必須bìxū注視zhùshì摩西Móxīguàzài柱子zhùzishangde銅蛇tóngshé類似Lèisìdeyǒuzuìde人類rénlèi如果rúguǒxiǎng得到dédào永遠yǒngyuǎnde生命shēngmìngjiù必須bìxū緊緊jǐnjǐn注視zhùshì耶穌Yēsū就是jiùshì信從xìncóng。(Mín21:4-9;Lái12:2Zàihěnduōrén看來kànlái耶穌Yēsū既然jìránbèiguàzài木柱mùzhùshangjiù顯然xiǎnránshì作惡zuòʼèderénshì罪犯zuìfàn因為yīnwèi根據gēnjù摩西Móxī法典fǎdiǎnguàzài木柱mùzhùshangderénshìgāishòu詛咒zǔzhòude。(Shēn21:22,23保羅Bǎoluócéng引用yǐnyòng法典fǎdiǎndezhèduànhuàlái解釋jiěshì為什麼wèi shénme耶穌Yēsū必須bìxūbèiguàzài木柱mùzhùshangcáinéng猶太人Yóutàirén成為chéngwéishòu詛咒zǔzhòude」,jiè救贖jiùshú他們tāmen脫離tuōlí法典fǎdiǎnde詛咒zǔzhòu」。(Jiā3:13;彼前Bǐ-Qián2:24

Ài 希臘語Xīlàyǔshìa·ga·paʹo(阿格帕奧Āgépàʼào),這裡Zhèlǐshì這個zhège動詞dòngcízài約翰福音Yuēhàn Fúyīnzhōng出現chūxiànde地方dìfang這個Zhège動詞dòngcí相關xiāngguānde希臘語Xīlàyǔ名詞míngcía·gaʹpe(阿格配Āgépèizài約翰福音Yuēhàn Fúyīnzhōng總共zǒnggòng出現chūxiànle44其他qítāsānjuàn福音書Fúyīnshūjiā起來qǐláiháiyàoduōZài聖經Shèngjīngli,a·ga·paʹoa·gaʹpe通常tōngchángzhǐzhǒng無私wúsīdeàizhèzhǒngàishìshòu原則yuánzé引導yǐndǎohuò支配zhīpèideZhèdiǎncóngběnjié經文jīngwénjiùnéngkàn出來chūlái因為yīnwèi經文jīngwénshuō上帝Shàngdìài世人shìrén就是jiùshìài需要xūyào救贖jiùshúdeyǒuzuìde人類rénlèi。(Yuē1:29約翰一書Yuēhàn Yīshū4:8Shuō上帝Shàngdì就是jiùshìài」,原文yuánwényòngde就是jiùshì名詞míngcía·gaʹpe。加拉太書Jiālātàishū5:22Zài描述miáoshù神聖力量shénshèng lìliàngde果實guǒshíshí首先shǒuxiāntándàode特質tèzhìzhèngshìzhèzhǒngàiér哥林多前書Gēlínduō Qiánshū13:4-7詳細xiángxì論述lùnshùlezhèzhǒng特質tèzhì這個Zhègezài聖經Shèngjīnglide用法yòngfǎ表明biǎomíngzhèzhǒngài不僅bùjǐnshìduì別人biérén產生chǎnshēngdezhǒng感覺gǎnjuéZàihěnduō情況qíngkuàngxiàzhèzhǒngài涵蓋hángàide範圍fànwéigèngguǎng通常tōngchángshì經過jīngguò深思熟慮shēnsī-shúlǜhòu刻意kèyì表達biǎodá出來chūláide。(Tài5:44;5:25因此Yīncǐ基督徒Jīdūtú培養péiyǎngdezhèzhǒngàihuì罔顧wǎnggù道德dàodéérhuì考慮kǎolǜdào責任zérèn原則yuánzé以及yǐjí是否shìfǒu恰當qiàdàng不過Búguòzhèzhǒngàijuéshì冷冰冰lěngbīngbīngde因為yīnwèi時常shícháng含有hányǒu溫暖wēnnuǎnde感情gǎnqíng。(彼前Bǐ-Qián1:22這個Zhègezài約翰福音Yuēhàn Fúyīnzhōngde用法yòngfǎjiù說明shuōmínglezhèdiǎn例如Lìrú約翰Yuēhànshuō天父Tiānfùài這個zhège兒子érzishíyòngdeshìa·ga·paʹode詞形cíxíngYuē3:35),dànzài記錄jìlù耶穌Yēsū描述miáoshù天父Tiānfùduì自己zìjǐdezhèzhǒng感情gǎnqíngshíyòngdequèshì希臘語Xīlàyǔ動詞dòngcíphi·leʹo(菲萊奧Fēiláiʼàode詞形cíxíng意思yìsishìduì……感情gǎnqínghěnshēn」(Yuē5:20)。

世人Shìrén 希臘語Xīlàyǔshìkoʹsmos。這個Zhègezài希臘Xīlà文學wénxué作品zuòpǐnzhōng主要zhǔyàoyòngláizhǐ人類rénlèizhèshì聖經Shèngjīngzhōngzuìchángjiànde用法yòngfǎ。(LìngjiànYuē1:10de注釋zhùshìZài這裡zhèlǐ,koʹsmoszhǐdeshì救贖jiùshúde人類rénlèi約翰福音Yuēhàn Fúyīn1:29shuō他們tāmendōuyǒuzuì」,érzhèzuìshìcóng亞當Yàdāng遺傳yíchuán下來xiàláide

獨生子Dúshēngzǐ 一般Yìbānzuò獨生dúshēngde)」de希臘Xīlà語詞yǔcíshìmo·no·ge·nesʹ,詞典cídiǎnde定義dìngyìshì同類tónglèizhōngjǐnyǒude」「獨一無二dúyī-wúʼèrde」「唯一wéiyīde」。Zài使徒shǐtú約翰Yuēhànxiěde書卷shūjuànli這個zhègezhǐyòngzài耶穌Yēsū身上shēnshang。(Yuē1:14;3:18;約一Yuē-Yī4:9lìngjiànYuē1:14de注釋zhùshì儘管Jǐnguǎn其他qítā靈體língtǐbèichēngwéi上帝Shàngdìde兒子們érzimen」,dàn只有zhǐyǒu耶穌Yēsūbèichēngwéi獨生子dúshēngzǐ」。(Chuàng6:2,4;1:6;2:1;38:4-7耶穌Yēsūshì上帝Shàngdìde頭生子tóushēngzǐ只有zhǐyǒushì天父Tiānfù親自qīnzì創造chuàngzàode因此yīncǐ獨一無二dúyī-wúʼèrgēn上帝Shàngdìde其他qítā兒子érzidōu一樣yíyàng他們tāmendōushì耶和華Yēhéhuá通過tōngguò這個zhège頭生子tóushēngzǐ創造chuàngzàode保羅Bǎoluóshuō以撒Yǐsāshì亞伯拉罕Yàbólāhǎnde獨生子dúshēngzǐ」(mo·no·ge·nesʹ)shí表達biǎodádeshì類似lèisìde意思yìsi。(Lái11:17雖然Suīrán亞伯拉罕Yàbólāhǎngēn夏甲Xiàjiǎshēngle以實瑪利Yǐshímǎlìgēn基杜拉Jīdùlāshēngle兒子érziChuàng16:15;25:1,2;代上Dài-Shàng1:28,32),dàn以撒Yǐsāzàizhǒng特別tèbiéde意義yìyìshangshìde獨生子dúshēngzǐ」。以撒Yǐsā既是jìshì亞伯拉罕Yàbólāhǎn唯一wéiyīyīn上帝Shàngdì承諾chéngnuòéryǒude兒子érzishì撒拉Sālā唯一wéiyīde兒子érzi。(Chuàng17:16-19

信從Xìncóng zuò信從xìncóngde希臘語Xīlàyǔ動詞dòngcíshìpi·steuʹo(相關xiāngguānde名詞míngcíshìpiʹstis,一般yìbānzuò信心xìnxīn」),基本jīběn意思yìsishì相信xiāngxìn」「duì……yǒu信心xìnxīn」,dàn根據gēnjù上下文shàngxiàwén語法yǔfǎ結構jiégòu表達biǎodáde意思yìsi可以kěyǐshāoyǒutóng這個Zhège通常tōngcháng限於xiànyúzhǐ相信xiāngxìnhuò承認chéngrènmǒu個體gètǐde存在cúnzài2:19),háizhǐshòu信心xìnxīn信任xìnrèn推動tuīdòngér採取cǎiqǔ表示biǎoshì服從fúcóngde行動xíngdòngZài約翰福音Yuēhàn Fúyīn3:16這裡zhèlǐ希臘語Xīlàyǔ動詞dòngcípi·steuʹoshìgēn介詞jiècíeis(意思yìsishìdào……li」)搭配dāpèi使用shǐyòngde關於Guānyú這個zhège希臘語Xīlàyǔ詞組cízǔwèi學者xuézhěshuō:「信心Xìnxīnbèishìwéizhǒng行動xíngdòng。」(《新約Xīnyuē希臘語Xīlàyǔ語法yǔfǎ入門rùmén》,保羅Bǎoluó·考夫曼Kǎofūmàn,1982,46Zài這裡zhèlǐ耶穌Yēsūshuōde顯然xiǎnránshì信從xìncóngde行為xíngwéiérshì一生yìshēngdōuyòng行動xíngdòngxiǎnchūduìde信心xìnxīn約翰福音Yuēhàn Fúyīn3:36yǒugēn信從xìncóng類似lèisìde詞組cízǔ信從xìncóng上帝Shàngdì兒子érzide」,yòngláigēn服從fúcóng上帝Shàngdì兒子érzide進行jìnxíng對比duìbǐ因此yīncǐ信從xìncóngzài那裡nàlǐde意思yìsi包含bāohán通過tōngguò服從fúcóngxiǎnchū堅定jiāndìngde信念xìnniànhuò信心xìnxīn

永遠Yǒngyuǎnde生命shēngmìng Jiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì

世人Shìrénshì通過tōngguòéryǒude Zàiběnjié經文jīngwénlizuò世人shìrénde希臘Xīlà語詞yǔcíshìkoʹsmos,有些yǒuxiē譯本yìběn翻譯fānyìwéi世界shìjiè」。既然Jìránxiàbànjiéshuōkoʹsmos認識rènshi可見kějiàn這個zhègezài這裡zhèlǐzhǐdeshì世上shìshàngderénZài世俗shìsú著作zhùzuòzhōng這個zhège希臘Xīlà語詞yǔcí有時yǒushíyòngláizhǐ宇宙yǔzhòushòuzào萬物wànwù使徒Shǐtú保羅Bǎoluózàiduì一些yìxiē希臘人Xīlàrén講話jiǎnghuàshíyòngle這個zhègezuò世界shìjiè」),表達biǎodáde也許yěxǔ就是jiùshì這個zhège意思yìsi。(17:24不過Búguòzài希臘語Xīlàyǔ經卷jīngjuànzhōng這個zhège通常tōngchángzhǐ世上shìshàngde所有suǒyǒurénhuò部分bùfenrén耶穌Yēsū確實quèshí參與cānyùle創造chuàngzào天地tiāndì萬物wànwùde工作gōngzuòdànběnjié經文jīngwén強調qiángdiàodeshìzài創造chuàngzào人類rénlèizhèjiàn工作gōngzuòshang擔任dānrènde角色juésè。(Chuàng1:26;Yuē1:3;西1:15-17

獨生子Dúshēngzǐ 一般Yìbānzuò獨生dúshēngde)」de希臘Xīlà語詞yǔcíshìmo·no·ge·nesʹ,詞典cídiǎnde定義dìngyìshì同類tónglèizhōngjǐnyǒude」「獨一無二dúyī-wúʼèrde」「唯一wéiyīde」。聖經Shèngjīngyòng這個zhègelái形容xíngróngrén無論wúlùn男女nánnǚshì父母fùmǔ唯一wéiyīde孩子háizi。(Lìngjiàn7:12;8:42;9:38de注釋zhùshìZài使徒shǐtú約翰Yuēhànxiěde書卷shūjuànli這個zhègezhǐyòngzài耶穌Yēsū身上shēnshangYuē3:16,18;約一Yuē-Yī4:9),dàncóng沒有méiyǒuyòngláizhǐ降生jiàngshēngwéirénshíhuò之後zhīhòude耶穌Yēsū約翰Yuēhàn總是zǒngshìyòng這個zhègelái形容xíngróng降生jiàngshēngwéirénqiánde耶穌Yēsūshíshì話語huàyǔ」,「zài最初zuìchūjiùgēn上帝Shàngdìtóngzài」,甚至shènzhìhái沒有méiyǒu世人shìrén以前yǐqiánjiù已經yǐjīnggēn上帝Shàngdìtóngzàile。(Yuē1:1,2;17:5,24耶穌Yēsūshì獨生子dúshēngzǐ」,因為yīnwèishì耶和華Yēhéhuáde頭生子tóushēngzǐ」,只有zhǐyǒushì上帝Shàngdì親自qīnzì創造chuàngzàode儘管Jǐnguǎn其他qítā靈體língtǐbèichēngwéi上帝Shàngdìde兒子們érzimen」(Chuàng6:2,4;1:6;2:1;38:4-7),dàn他們tāmendōushì耶和華Yēhéhuá通過tōngguòde頭生子tóushēngzǐ創造chuàngzào出來chūláide西1:15,16)。Zǒngdeláishuō希臘Xīlà語詞yǔcímo·no·ge·nesʹyònglái描述miáoshù耶穌Yēsūshízhǐshì同類tónglèizhōngjǐnyǒude」「獨一無二dúyī-wúʼèrde」「無與倫比wúyǔlúnbǐde」,zhǐshì唯一wéiyībèi上帝Shàngdì親自qīnzì創造chuàngzào出來chūláide兒子érzi。(約一Yuē-Yī5:18lìngjiànLái11:17de注釋zhùshì

Dìng……zuì Yòu審判shěnpàn……」。耶和華Yēhéhuápài兒子érzi耶穌Yēsūláishìyàodìng世人shìréndezuìérshìyào執行zhíxíng充滿chōngmǎn愛心àixīnde使命shǐmìng就是jiùshì拯救zhěngjiù那些nàxiēxiǎnchū信心xìnxīnderén。(Yuē3:16;彼後Bǐ-Hòu3:9

Dìng……zuì Yòu審判shěnpàn……」。耶和華Yēhéhuápài兒子érzi耶穌Yēsūláishìyàodìng世人shìréndezuìérshìyào執行zhíxíng充滿chōngmǎn愛心àixīnde使命shǐmìng就是jiùshì拯救zhěngjiù那些nàxiēxiǎnchū信心xìnxīnderén。(Yuē3:16;彼後Bǐ-Hòu3:9

Bèi定罪dìngzuì Yòushòu審判shěnpàn」。(LìngjiànYuē3:17de注釋zhùshì

Guāng Běnjié經文jīngwénzhōngdàodeguāngzhǐdeshì耶穌Yēsū因為yīnwèi通過tōngguò自己zìjǐde一生yìshēng教導jiàodǎogěiréndàiláile光明guāngmíng因為yīnwèi反映fǎnyìngchū來自láizì耶和華Yēhéhuá上帝Shàngdìde智慧zhìhuì真知灼見zhēnzhī-zhuójiànZài約翰福音Yuēhàn Fúyīn1:7-9耶穌Yēsūbèizuòguāng」。(關於Guānyúláidào世人shìrén當中dāngzhōng這個zhège詞組cízǔlìngjiànYuē1:9de注釋zhùshì

世人Shìrén 希臘語Xīlàyǔshìkoʹsmos。Běnjié經文jīngwénshuō耶穌Yēsūláidào世人shìrén當中dāngzhōng看來kànláishuōde主要zhǔyàoshì受浸shòujìnérshì降世jiàngshìwéirénde時候shíhou耶穌Yēsū受浸shòujìnhòu開始kāishǐ執行zhíxíng傳道chuándào職務zhíwùwèi世人shìréndàilái亮光liàngguāng。(參看CānkànYuē3:17,19;6:14;9:39;10:36;11:27;12:46;約一Yuē-Yī4:9

……wèirén施浸shījìn 這些Zhèxiē浸禮jìnlǐ看來kànláishì按照ànzhào耶穌Yēsūde指示zhǐshì施行shīxíngde因為yīnwèi約翰福音Yuēhàn Fúyīn4:2shuōshì耶穌Yēsū親自qīnzì施浸shījìnérshìde門徒méntú施浸shījìn」。

艾嫩Àinèn shuǐduōde地方dìfang靠近kàojìn撒琳Sālín看來kànlái後者hòuzhěgèngwéirénsuǒzhīZhèliǎng地方dìfangde具體jùtǐ地點dìdiǎn無法wúfǎ確定quèdìng不過Búguò優西比烏斯Yōuxībǐwūsī認為rènwéi艾嫩Àinèn位於wèiyú約旦河谷Yuēdànhé Gǔzài西徐波利斯Xīxú-bōlìsī伯善Bóshànnányuē8羅馬里Luómǎlǐ(12公里gōnglǐchù一帶yídàiyǒu地方dìfangjiào泰勒里特卡Tàilèlǐtèkǎ泰勒沙萊姆Tàilèshāláimǔ),學者xuézhě初步chūbù認為rènwéi就是jiùshì古代gǔdàide撒琳Sālín那裡Nàlǐ附近fùjìnyǒuyǎn泉水quánshuǐ大致dàzhì符合fúhé優西比烏斯Yōuxībǐwūsīduì艾嫩Àinènde描述miáoshù聖經Shèngjīng只有zhǐyǒuzhèdào艾嫩Àinèn撒琳Sālín

Wèirén施浸shījìn Yòu使shǐrénjìnshuǐzhōng」。希臘語Xīlàyǔshìba·ptiʹzo,意思yìsishì使shǐ……jìn」。聖經Shèngjīngde記載jìzǎi表明biǎomíngrén接受jiēshòu浸禮jìnlǐshí需要xūyào完全wánquánjìnshuǐzhōngBěnjié經文jīngwén透露tòulù約翰Yuēhànzài撒琳Sālínde艾嫩Àinènwèirén施浸shījìnshì因為yīnwèi那裡nàlǐshuǐduō」。(Lìngjiànběnjié經文jīngwénde注釋zhùshì艾嫩Àinèn另外Lìngwài腓力Féilìwèi埃塞俄比亞Āisàiʼébǐyàde內臣nèichén施浸shījìnshí他們tāmenshì一起yìqǐxiàdàoshuǐlide。(8:38)《七十子Qīshízǐ譯本yìběnzài翻譯fānyì列王紀下Lièwángjì Xià5:14shíyòngletóng希臘Xīlà語詞yǔcílái描述miáoshù乃縵Nǎimànzài約旦河Yuēdàn Hélijìnle」。

約旦河Yuēdàn Hé對岸duìʼànde伯大尼Bódàní 這裡Zhèlǐde對岸duìʼànzhǐdeshì約旦河Yuēdàn Hé東岸dōngʼàn這個Zhège伯大尼Bódànízài希臘語Xīlàyǔ經卷jīngjuànzhǐ出現chūxiànguobìngshì靠近kàojìn耶路撒冷Yēlùsālěngde那個nàge伯大尼Bódàní。(Tài21:17;11:1;19:29;Yuē11:1這個Zhège伯大尼Bódàní到底dàodǐ位於wèiyú約旦河Yuēdàn Hé東岸dōngʼànde什麼shénme地方dìfangrén知道zhīdào有些Yǒuxiērén根據gēnjù耶穌Yēsū受浸shòujìn地點dìdiǎnde傳說chuánshuō認為rènwéi這個zhège伯大尼Bódànízhe約旦河Yuēdàn Hégēn耶利哥Yēlìgē相對xiāngduì不過Búguò約翰福音Yuēhàn Fúyīn1:29,35,432:1顯示xiǎnshì這個zhège地方dìfang應該yīnggāi加利利Jiālìlìde迦拿Jiānágèngjìnérshì靠近kàojìn耶利哥Yēlìgē因此Yīncǐ這個zhège伯大尼Bódànízuì可能kěnéngde地點dìdiǎn看來kànláishìzài加利利海Jiālìlì Hǎinántàiyuǎnde地方dìfangdàn具體jùtǐ位置wèizhì無法wúfǎ確定quèdìng。(Lìngjiàn附錄FùlùB10

Zài約旦河Yuēdàn Hé對岸duìʼàn Yòuzài約旦河Yuēdàn Hé東岸dōngʼàn」。約翰福音Yuēhàn Fúyīn3:23dàode艾嫩Àinèn撒琳Sālín位於wèiyú約旦河Yuēdàn Hé西岸ʼànér約翰Yuēhànshìzài約旦河Yuēdàn Hé對岸duìʼànde伯大尼Bódàní」,就是jiùshìzài東岸dōngʼànwèi耶穌Yēsū施浸shījìnde。(LìngjiànYuē1:28de注釋zhùshì以及yǐjí附錄FùlùB10

新郎Xīnlángde朋友péngyou Zài聖經Shèngjīng時代shídài新郎xīnlángde密友mìyǒuhuì擔任dānrèn新郎xīnlángde正式zhèngshì代表dàibiǎobìng負責fùzé統籌tǒngchóu婚禮hūnlǐdexiàng安排ānpáiZài別人biérényǎnzhōng新郎xīnláng新娘xīnniángde婚事hūnshì彷彿fǎngfúshìyóu促成cùchéngde婚禮Hūnlǐ當天dàngtiān迎親yíngqīn隊伍duìwuhuì新娘xīnniángjiēdào新郎xīnlánghuò新郎xīnláng父親fùqīndejiāli就是jiùshì舉行jǔxíng婚宴hūnyànde地方dìfang婚宴Hūnyàn期間qījiān新郎xīnlángde朋友péngyou聽見tīngjiàn新郎xīnláng說話shuōhuà就是jiùshìgēn新娘xīnniáng說話shuōhuàjiù十分shífēn高興gāoxìng因為yīnwèi覺得juéde自己zìjǐde任務rènwu已經yǐjīng順利shùnlì完成wánchéngle施浸者Shījìnzhě約翰Yuēhàn自己zìjǐzuò新郎xīnlángde朋友péngyou」。Zài比喻bǐyùde意義yìyìshang耶穌Yēsū就是jiùshì新郎xīnláng」,de門徒méntú整體zhěngtǐéryán就是jiùshì新娘xīnniáng」。約翰Yuēhàn新娘xīnniángde成員chéngyuán介紹jièshàogěi耶穌Yēsū基督Jīdū從而cóngʼérwèi彌賽亞Mísàiyà預備yùbèile道路dàolù。(Yuē1:29,35;林後Lín-Hòu11:2;5:22-27;21:2,9)「新郎Xīnlángde朋友péngyou完成wánchéng新娘xīnniángjiāogěi新郎xīnlángde任務rènwujiù大功告成dàgōng-gàochéngzài擔任dānrèn主要zhǔyào角色juésèle約翰Yuēhànde情況qíngkuàng類似lèisì因此yīncǐ這樣zhèyàngtándào自己zìjǐ耶穌Yēsū:「[耶穌Yēsū必定bìdìng越來越yuèláiyuè昌盛chāngshèngquè越來越yuèláiyuè衰微shuāiwēi。」(Yuē3:30

wèicóng上面shàngmiànláide 約翰福音Yuēhàn Fúyīn3:31-36看來kànláishìzhèjuàn福音書Fúyīnshūde執筆者zhíbǐzhě使徒shǐtú約翰Yuēhàndehuàérshì繼續jìxù引述yǐnshù施浸者shījìnzhě約翰Yuēhàndehuàshì直接zhíjiē引述yǐnshù耶穌YēsūdehuàCóng約翰福音Yuēhàn Fúyīn3:21de上下文shàngxiàwén可以kěyǐkànchū耶穌Yēsūduì尼哥德慕Nígēdémùshuōdehuàdào那裡nàlǐjiù結束jiéshùlejiē下來xiàlái一直yìzhídào約翰福音Yuēhàn Fúyīn3:25dōushì使徒shǐtú約翰Yuēhànduìtóng事件shìjiànde記述jìshùCóng約翰福音Yuēhàn Fúyīn3:26開始kāishǐ記述jìshùdeshì施浸者shījìnzhě約翰Yuēhàngēn門徒méntúzhījiānde對話duìhuàduì門徒méntúshuōdehuàzài約翰福音Yuēhàn Fúyīn3:30結束jiéshù儘管Jǐnguǎn約翰福音Yuēhàn Fúyīn3:31-36shì直接zhíjiēyǐn耶穌Yēsūdehuàdàn顯然xiǎnrándōushì耶穌Yēsū教導jiàodǎo使徒shǐtú約翰Yuēhànde真理zhēnlǐ

好像Hǎoxiàng蓋印gàiyìn確認quèrèn…… 直譯Zhíyìgěi……gàileyìn」。意思Yìsiwéi蓋印gàiyìnde希臘Xīlà語詞yǔcízài這裡zhèlǐyòngzuò比喻bǐyù表達biǎodáde意思yìsishì確認quèrènmǒuhuà真實zhēnshí可靠kěkàojiù好像hǎoxiàngyòngyìnlái確認quèrènmǒufèn文件wénjiàn真實zhēnshíwěiRén如果rúguǒ接納jiēnà彌賽亞Mísàiyàde見證jiànzhèngjiù等於děngyú承認chéngrèn上帝Shàngdìjiǎngdedōushì真理zhēnlǐzài這裡zhèlǐzhǐ承認chéngrèn上帝Shàngdìjiǎngde關於guānyú彌賽亞Mísàiyàde預言yùyándōushì真理zhēnlǐ。(參看CānkànLuó3:4lìngjiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì印章Yìnzhāng」)

信從Xìncóng zuò信從xìncóngde希臘語Xīlàyǔ動詞dòngcíshìpi·steuʹo(相關xiāngguānde名詞míngcíshìpiʹstis,一般yìbānzuò信心xìnxīn」),基本jīběn意思yìsishì相信xiāngxìn」「duì……yǒu信心xìnxīn」,dàn根據gēnjù上下文shàngxiàwén語法yǔfǎ結構jiégòu表達biǎodáde意思yìsi可以kěyǐshāoyǒutóng這個Zhège通常tōngcháng限於xiànyúzhǐ相信xiāngxìnhuò承認chéngrènmǒu個體gètǐde存在cúnzài2:19),háizhǐshòu信心xìnxīn信任xìnrèn推動tuīdòngér採取cǎiqǔ表示biǎoshì服從fúcóngde行動xíngdòngZài約翰福音Yuēhàn Fúyīn3:16這裡zhèlǐ希臘語Xīlàyǔ動詞dòngcípi·steuʹoshìgēn介詞jiècíeis(意思yìsishìdào……li」)搭配dāpèi使用shǐyòngde關於Guānyú這個zhège希臘語Xīlàyǔ詞組cízǔwèi學者xuézhěshuō:「信心Xìnxīnbèishìwéizhǒng行動xíngdòng。」(《新約Xīnyuē希臘語Xīlàyǔ語法yǔfǎ入門rùmén》,保羅Bǎoluó·考夫曼Kǎofūmàn,1982,46Zài這裡zhèlǐ耶穌Yēsūshuōde顯然xiǎnránshì信從xìncóngde行為xíngwéiérshì一生yìshēngdōuyòng行動xíngdòngxiǎnchūduìde信心xìnxīn約翰福音Yuēhàn Fúyīn3:36yǒugēn信從xìncóng類似lèisìde詞組cízǔ信從xìncóng上帝Shàngdì兒子érzide」,yòngláigēn服從fúcóng上帝Shàngdì兒子érzide進行jìnxíng對比duìbǐ因此yīncǐ信從xìncóngzài那裡nàlǐde意思yìsi包含bāohán通過tōngguò服從fúcóngxiǎnchū堅定jiāndìngde信念xìnniànhuò信心xìnxīn

信從Xìncóng……服從fúcóng JiànYuē3:16de注釋zhùshì

多媒體資料

給Gěi文件wénjiàn蓋印gàiyìn
Gěi文件wénjiàn蓋印gàiyìn

Zài古代gǔdàiyòng印章yìnzhāng蓋印gàiyìnyǒutóngde目的mùdì例如lìrú標示biāoshì文件wénjiànde真實性zhēnshíxìnghuò標示biāoshì達成dáchéng協議xiéyì。(Lìngjiàn詞語cíyǔ解釋jiěshì印章Yìnzhāng」)希臘Xīlà羅馬Luómǎ時代shídàiderénhuìyòngshàngde木板mùbǎn記錄jìlù法律fǎlǜ協議xiéyìhuò商業shāngyè交易jiāoyì這些Zhèxiē文件wénjiànlide內容nèiróng非常fēicháng重要zhòngyào需要xūyào見證人jiànzhèngrén認證rènzhèng見證人Jiànzhèngrénhuìyǒu自己zìjǐde印章yìnzhāngzhè通常tōngchángshìméiyǒu獨特dútè標記biāojìde圖章túzhāng戒指jièzhi需要Xūyào認證rènzhèngde文件wénjiànyòng繩子shéngzibǎngjǐnhòu見證人jiànzhèngrénhuìzài繩子shéngzishangdetuánshang蓋印gàiyìnDài冷卻lěngquèhòu文件wénjiànjiùbèifēngshangle直到zhídào當眾dāngzhòng打開dǎkāi之前zhīqiándōushì這樣zhèyàng通過Tōngguò蓋印gàiyìn見證人jiànzhèngrén確認quèrèn文件wénjiànde內容nèiróngshì真實zhēnshídeér文件wénjiànshòudào保護bǎohùhuìbèirén竄改cuàngǎi由於Yóuyú這個zhège原因yuányīn,「蓋印gàiyìn常常chángchángyònglái表示biǎoshìmǒu事物shìwù已經yǐjīngbèi驗證yànzhènghuò確認quèrènwéi真實zhēnshíwěi使徒Shǐtú約翰Yuēhànshuōrén如果rúguǒ接納jiēnà耶穌Yēsūde見證jiànzhèngjiù等於děngyú蓋印gàiyìn確認quèrèn上帝Shàngdìjiǎngdedōushì真理zhēnlǐ。(LìngjiànYuē3:33de注釋zhùshì