提摩太前書 6:1-21

6  Zuò奴隸núlìde*yào繼續jìxùgěi主人zhǔrén十足shízúde尊重zūnzhòng*+免得miǎnde上帝Shàngdìde聖名shèngmíng教導jiàodǎobèirén詆毀dǐhuǐ+  此外Cǐwài如果rúguǒ主人zhǔrénshì信徒xìntúzuò奴隸núlìdegāi因為yīnwèi主人zhǔrénshì弟兄dìxiongér尊重zūnzhòng他們tāmen其實Qíshízuò奴隸núlìde應該yīnggāigèng樂意lèyì效勞xiàoláo提供tígōng良好liánghǎode服務fúwù因為yīnwèi受益shòuyìdeshì信徒xìntúshì親愛qīnʼàide弟兄dìxiong yào不斷búduàn這些zhèxiēshì教導jiàodǎorén不斷búduàn勸勉quànmiǎnrén這樣zhèyàngzuò  Yǒushéi傳授chuánshòubiéde教義jiàoyì同意tóngyì我們wǒmendezhǔ耶穌Yēsū基督Jīdū健全jiànquánde*道理dàolǐ+同意tóngyì虔誠qiánchéng*zhīdào一致yízhìde教導jiàodǎo+  就是jiùshì驕傲jiāoʼào自大zìdàderén什麼shénmedōudǒng+Zhèzhǒngrén爭執zhēngzhíchéng沉迷chénmíwèi字眼zìyǎn辯論biànlùn+這些Zhèxiē行為xíngwéihuì引發yǐnfā妒忌dùjì紛爭fēnzhēng誹謗fěibàng*邪惡xiéʼède猜疑cāiyí  ràngrényīn小事xiǎoshìér爭論zhēnglùn不休bùxiūZhèzhǒngrén思想sīxiǎng腐敗fǔbài+zài擁有yōngyǒu*真理zhēnlǐ認為rènwéi虔誠qiánchéngshì牟利móulìde手段shǒuduàn+  其實Qíshí虔誠qiánchéngéryòu知足zhīzújiùhuì得到dédào許多xǔduō益處yìchù*+  我們Wǒmen沒有méiyǒudài什麼shénmedào世上shìshàngláinéngdàizǒu什麼shénme+  所以Suǒyǐ只要zhǐyàoyǒu*yǒushíjiùgāi知足zhīzú+  可是Kěshì一心yìxīnyào發財fācáiderénjiùluò引誘yǐnyòudiàojìn網羅wǎngluó+bèi許多xǔduōzhìéryǒuhàide慾望yùwàng拖累tuōlěi以致yǐzhì沉淪chénlún滅亡mièwáng+ 10  貪財Tāncáishìzhǒng禍害huòhaide根源gēnyuán有些yǒuxiērén一心yìxīn貪財tāncáijiù誤入歧途wùrù-qítú離棄líqì信仰xìnyǎngyòng許多xǔduō痛苦tòngkǔ自己zìjǐde遍體鱗傷biàntǐ-línshāng+ 11  Dànshì上帝Shàngdìde僕人púrén應該yīnggāi避開bìkāi*這些zhèxiēshì追求zhuīqiú正義zhèngyì虔誠qiánchéng信心xìnxīn愛心àixīn忍耐rěnnài溫和wēnhé+ 12  Yào為了wèile信仰xìnyǎng好好hǎohǎo奮鬥fèndòu*yào抓緊zhuājǐn永遠yǒngyuǎnde生命shēngmìng上帝Shàngdì已經yǐjīng呼召hūzhào永生yǒngshēngzài許多xǔduō見證人jiànzhèngrén面前miànqiánwèi永生yǒngshēngzuòle美好měihǎode聲明shēngmíng 13  Dāngzhe維持wéichí眾生zhòngshēng性命xìngmìngde上帝Shàngdìdāngzhecéngxiàng本丟Běndiū·彼拉多Bǐlāduō+zuòguo美好měihǎo聲明shēngmíngde見證人jiànzhèngrén基督Jīdū耶穌Yēsū吩咐fēnfù 14  yàoháo瑕疵xiácī無可指責wúkězhǐzéde遵守zūnshǒu誡命jièmìng直到zhídào我們wǒmendezhǔ耶穌Yēsū基督Jīdū顯現xiǎnxiàn+ 15  Dàole指定zhǐdìngde時候shíhouzhèwèi快樂kuàilède獨一dúyīde掌權者zhǎngquánzhějiùhuìràngrénkànchū顯現xiǎnxiànleshì萬王之王Wànwángzhīwáng萬主之主Wànzhǔzhīzhǔ+ 16  唯獨wéidú享有xiǎngyǒunéngde生命shēngmìng+zhùzàirénnéng靠近kàojìndeguāngli+rén沒有méiyǒujiànguonéng看見kànjiàn+Yuàn尊榮zūnróng永恆yǒnghéngde大能dànéngdōu歸於guīyú阿們Āmen 17  yào吩咐fēnfù*那些nàxiēzài目前mùqiánde制度zhìdù*zhōng富有fùyǒuderén不要búyào心高氣傲xīngāo-qìʼào不要búyào寄望jìwàngdìngde財富cáifù+éryào寄望jìwàng上帝Shàngdì因為yīnwèi一切yíqièdōu豐豐富富fēngfēng-fùfùdegěi我們wǒmen享用xiǎngyòng+ 18  háiyào吩咐fēnfù他們tāmen行善xíngshàn*zài善事shànshìshang富足fùzú慷慨kāngkǎi大方dàfang樂意lèyì分享fēnxiǎng+ 19  自己zìjǐ穩妥wěntuǒde積存jīcún真正zhēnzhèngde財富cáifùwèi未來wèilái奠定diàndìng美好měihǎode根基gēnjī+使shǐ他們tāmennéng抓緊zhuājǐn真正zhēnzhèngde生命shēngmìng+ 20  提摩太Tímótàiayào守護shǒuhù上帝Shàngdìgěide信託xìntuō+避開bìkāi褻瀆xièdú神聖shénshèngde虛妄xūwàng言論yánlùn以及yǐjí偽稱wěichēng知識zhīshide矛盾máodùn道理dàolǐ+ 21  有些Yǒuxiērén賣弄màinong這樣zhèyàngde知識zhīshijiù偏離piānlíle信仰xìnyǎng Yuàn你們nǐmen享有xiǎngyǒu分外fènwài恩典ēndiǎn

腳注

直譯Zhíyìyào繼續jìxù認為rènwéi自己zìjǐde主人zhǔrén配受pèishòu十足shízúde尊榮zūnróng」。
Yòu奴隸núlì擔子dànzide」。
Yòu有益yǒuyìde」。
Jiàn詞語cíyǔ解釋jiěshì:「虔誠Qiánchéng」。
Yòushāngréndehuà」。
zài擁有yōngyǒuyòu喪失sàngshī」。
Yòu真正zhēnzhèngde利益lìyì」。
zuò棲身qīshēnzhīsuǒ」,直譯zhíyì遮蓋物zhēgàiwù」。
直譯Zhíyì逃離táolí」。
好好Hǎohǎo奮鬥fèndòuyòu美好měihǎodezhàng」;奮鬥fèndòu直譯zhíyì搏鬥bódòu」。
Yòu命令mìnglìng」。
Yòu時代shídài」。Jiàn詞語cíyǔ解釋jiěshì:「制度Zhìdù」。
Jiàn詞語cíyǔ解釋jiěshì:「良善Liángshàn」。

注釋

多媒體資料