彼得前書 2:1-25

2  因此Yīncǐ你們nǐmenyàochúdiào一切yíqiè惡念èniàn+欺詐qīzhà虛偽xūwěi妒忌dùjìzhǒng中傷zhòngshāngréndehuà  Yàoxiànggāng出生chūshēngde嬰兒yīngʼér一樣yíyàng+duì上帝Shàngdì話語huàyǔ純淨chúnjìng*denǎiyǎngchéng渴求kěqiúde態度tàidù使shǐ你們nǐmennéngkào成長chéngzhǎng最終zuìzhōng得救déjiù+  只要Zhǐyào你們nǐmen體驗tǐyànguo*zhǔ多麼duōme仁慈réncíjiùhuì這樣zhèyàngzuò  shì活石huóshí雖然suīránbèirén棄絕qìjué+quèshì上帝Shàngdì挑選tiāoxuǎndezài上帝Shàngdìyǎnzhōnghěn寶貴bǎoguì+你們Nǐmenláidào面前miànqián  自己zìjǐshì活石huóshízhèngbèi上帝Shàngdìde神聖力量shénshèng lìliàngjiànchéng聖殿shèngdiàn+構成gòuchéng聖潔shèngjiéde祭司團jìsītuán通過tōngguò耶穌Yēsū基督Jīdūxiànshàng祭牲jìshēng*+shì上帝Shàngdìsuǒ接納jiēnàde+  聖經Shèngjīngshuō:「Kànnayàozài錫安Xīʼān放置fàngzhìkuài挑選tiāoxuǎnde石頭shítoushì寶貴bǎoguìde根基gēnjī房角石fángjiǎoshí*信從Xìncóngderén絕對juéduìhuì失望shīwàng*+。」  由此可見Yóucǐ-kějiànduì你們nǐmenláishuōshì寶貴bǎoguìde因為yīnwèi你們nǐmenshì信徒xìntúdànduìxìnzhǔderénláishuō,「建造jiànzàoderén棄絕qìjuéde石頭shítou+chéngle首要shǒuyàode房角石fángjiǎoshí+」,  chénglekuài絆腳石bànjiǎoshíkuài使shǐrén失足shīzúde石頭shítou+」。這些Zhèxiērénbàndǎoshì因為yīnwèi服從fúcóng上帝Shàngdìde話語huàyǔ他們Tāmen難逃nántáo這樣zhèyàngde下場xiàchǎng  Dàn你們nǐmenshì上帝Shàngdì挑選tiāoxuǎnderénshìyǒu王權wángquánde祭司jìsīshì聖潔shèngjiéde國族guózú+shìzhuānshǔde子民zǐmín+應該yīnggāi宣揚xuānyángde美德měidé*+」,因為yīnwèi已經yǐjīng呼召hūzhào你們nǐmencóng黑暗hēiʼàn出來chūlái進入jìnrù奇妙qímiàodeguāngli+ 10  你們Nǐmen以往yǐwǎngshì上帝Shàngdìde子民zǐmín現在xiànzàiquèshìde子民zǐmín+以往yǐwǎngbudào憐憫liánmǐn現在xiànzàiquè得到dédàole憐憫liánmǐn+ 11  親愛Qīnʼàide朋友péngyou你們nǐmenshì外族人wàizúrénshì寄居jìjūde+quàn你們nǐmenyào時刻shíkè禁戒jìnjièyǒuzuìde*慾望yùwàng+這些Zhèxiē慾望yùwàngshìgēn你們nǐmen交戰jiāozhànde+ 12  Zài列國lièguóderén當中dāngzhōng你們nǐmenyào品行pǐnxíng端正duānzhèng+這樣Zhèyàng就算jiùsuàn他們tāmen指控zhǐkòng你們nǐmen作惡zuòʼènéng親眼qīnyǎn看見kànjiàn你們nǐmendehǎo行為xíngwéi+結果jiéguǒzài上帝Shàngdì審察shěncháde日子rìzi榮耀róngyào歸於guīyú上帝Shàngdì 13  為了Wèilezhǔde緣故yuángù你們nǐmenyào順服shùnfú世人shìrén創立chuànglìde一切yíqiè統治tǒngzhì安排ānpái*+不論Búlùnshìzàishàngde君王jūnwáng+ 14  還是háishifèng君王jūnwángzhīmìng懲罰chéngfá惡人èrén表揚biǎoyáng善人shànrénde總督zǒngdū你們nǐmendōuyào順服shùnfú+ 15  因為Yīnwèi上帝Shàngdìde旨意zhǐyìshìyào你們nǐmen行善xíngshàn*從而cóngʼérràngmíng事理shìlǐderén住口zhùkǒu*zàishuō無知wúzhīdehuà+ 16  你們Nǐmenyàozuò自由人zìyóurén+dàngāi自由zìyóu當成dàngchéng作惡zuòʼède藉口jièkǒu*+反而fǎnʼéryàozuò上帝Shàngdìde奴隸núlì+ 17  Yào尊重zūnzhòng各種各樣gèzhǒng-gèyàngderén+ài整個zhěnggè弟兄dìxiong團體tuántǐ+敬畏jìngwèi上帝Shàngdì+尊重zūnzhòng君王jūnwáng+ 18  僕人Púrén應該yīnggāi深深shēnshēn敬畏jìngwèi主人zhǔrén順服shùnfú他們tāmen+不但búdànduì良善liángshànyòu通情達理tōngqíng-dálǐdeyào順服shùnfúduì難以nányǐ取悅qǔyuèdeyào順服shùnfú 19  Rén為了wèile使shǐ良心liángxīn對得起duìdeqǐ上帝Shàngdì+忍受rěnshòu逆境nìjìng*公平gōngpíngde對待duìdàizhèshì可喜kěxǐde 20  你們Nǐmen如果rúguǒ因為yīnwèi犯罪fànzuìér忍受rěnshòu責打zédǎzhèyǒu什麼shénme值得zhídé稱讚chēngzàndene+可是Kěshì你們nǐmen如果rúguǒ因為yīnwèi行善xíngshànér忍受rěnshòu苦難kǔnànzhèzài上帝Shàngdì看來kànláiquèshì可喜kěxǐde+ 21  你們Nǐmenshòu呼召hūzhào就是jiùshìyào這樣zhèyàngzuò因為yīnwèi基督Jīdūwèi你們nǐmenshòuguo+gěi你們nǐmenliúxià榜樣bǎngyàngràng你們nǐmen緊緊jǐnjǐn跟隨gēnsuíde腳步jiǎobù+ 22  從來cónglái沒有méiyǒufànguozuì+沒有méiyǒushuōguopiànréndehuà+ 23  bèiquè還口huánkǒu*+受苦shòukǔ+恐嚇kǒnghèrén反而fǎnʼér自己zìjǐ交託jiāotuōgěi施行shīxíng正義zhèngyì審判shěnpàndezhǔ+ 24  zài木柱mùzhù*shang自己zìjǐde身體shēntǐ承擔chéngdānle我們wǒmendezuì+hǎoràng我們wǒmenzàibèizuì控制kòngzhì可以kěyǐguò正義zhèngyìde生活shēnghuó*。「因為Yīnwèishòude創傷chuāngshāng你們nǐmen得到dédàole醫治yīzhì+。」 25  你們Nǐmen以前yǐqián好像hǎoxiàng迷路mílùde綿羊miányáng+現在xiànzàiquèhuídào看守kānshǒu你們nǐmen生命shēngmìngde牧人mùrén+監督jiāndū身邊shēnbiānle

腳注

Yòu沒有méiyǒu雜質zázhì」。
Yòuchángguo」。
Xiànshàng祭牲jìshēngyòuzài上帝Shàngdìde神聖力量shénshèng lìliàng引導yǐndǎoxiàxiànshàng祭牲jìshēng」。
Jiàn詞語cíyǔ解釋jiěshì:「房角石Fángjiǎoshí」。
直譯Zhíyì蒙羞méngxiū」。
除了Chúle上帝Shàngdì值得zhídé讚美zànměide品德pǐndéhái包括bāokuòsuǒzuòde美好měihǎodeshì
直譯Zhíyì肉體ròutǐde」。
直譯Zhíyìrénde一切yíqiè創造chuàngzào」。
Jiàn詞語cíyǔ解釋jiěshì:「良善Liángshàn」。
Ràng……住口zhùkǒu」,直譯zhíyìgěi……dàishàng嘴套zuǐtào」。
Yòuyòng自由zìyóu掩飾yǎnshì惡事èshì」。
Yòu悲傷bēishānghuò痛苦tòngkǔ」。
Yòubèi羞辱xiūrǔhuán羞辱xiūrǔ」。
Yòushù」。Jiàn詞語cíyǔ解釋jiěshì:「木柱Mùzhù」。
Hǎoràng……生活shēnghuó」,yòu這樣zhèyàngduìzuìláishuō我們wǒmenjiùxiàngleduì正義zhèngyìláishuō我們wǒmenquèhuózhe」。

注釋

多媒體資料