希伯來書 10:1-39

10  摩西Móxī法典fǎdiǎn只是zhǐshì將來jiānglái美好měihǎo事物shìwùde影子yǐngzi+érshì實體shítǐ所以Suǒyǐ按照ànzhào法典fǎdiǎn*měinián不斷búduànxiànshàng相同xiāngtóngde祭牲jìshēngbìngnéng使shǐ那些nàxiēdào上帝Shàngdì面前miànqiánláiderénbiànde完美wánměi+  如果Rúguǒ敬奉jìngfèng上帝Shàngdìderénzhǐxiànjiù永遠yǒngyuǎn潔淨jiéjìngzài覺得juédeyǒuzuìshìzǎojiù不用búyòngzài獻祭xiànjìlema  可是Kěshì這些zhèxiē祭牲jìshēng反而fǎnʼérràngrén年年niánniándōuxiǎng自己zìjǐyǒuzuì+  因為yīnwèigōngniú山羊shānyángdexuè可能kěnéngzuì除去chúqù  因此Yīncǐ基督Jīdūláidào世人shìrén當中dāngzhōngde時候shíhoushuō:「『祭牲Jìshēng供品gòngpǐndōushìxiǎngyàodedànwèi準備zhǔnbèile身體shēntǐ  全燒祭Quánshāojì贖罪祭shúzuìjìshì喜歡xǐhuande*+。』  於是Yúshìshuō:『上帝Shàngdìakànláishìyàozhàode旨意zhǐyìzuòdeshìjiùxiězài書卷shūjuànshang+。』」  首先shǒuxiānshuō:「祭牲Jìshēng供品gòngpǐn全燒祭quánshāojì贖罪祭shúzuìjìdōushìxiǎngyàodeshì喜歡xǐhuande。」(Zhè一切yíqièdōushì按照ànzhào法典fǎdiǎnxiànde。)  然後Ránhòushuō:「kànláishìyàozhàode旨意zhǐyìzuò+。」由此可見Yóucǐ-kějiàn廢除fèichúle以前yǐqiánde安排ānpáiwèideshì設立shèlì後來hòuláide安排ānpái 10  Píngzhe這個zhège旨意zhǐyì+」,jièzhe耶穌Yēsū基督Jīdūzhǐxiànshàngde身體shēntǐ我們wǒmenjiù成聖chéngshèngle*+ 11  此外Cǐwài凡是fánshìzuò祭司jìsīde天天tiāntiāndōuyào侍立shìlì履行lǚxíng聖職shèngzhí*+經常jīngchángxiànshàng相同xiāngtóngde祭牲jìshēng+因為yīnwèi這些zhèxiē祭牲jìshēngyǒngnéng完全wánquánchúzuì+ 12  可是Kěshì基督Jīdūzhǐxiànlejiùzuì永遠yǒngyuǎn除去chúqùzuòzài上帝Shàngdìde右邊yòubian+ 13  從此cóngcǐ等候děnghòu上帝Shàngdì使shǐde敵人dírén成為chéngwéide腳凳jiǎodèng+ 14  zhǐxiànlejiù使shǐ成聖chéngshèngderén永遠yǒngyuǎn完美wánměile+ 15  神聖力量Shénshèng lìliàng*xiàng我們wǒmen作證zuòzhèngxiānshuō 16  「耶和華Yēhéhuá*shuō:『duàn時期shíqīguòhòuyàogēn他們tāmen這樣zhèyàngdeyuēyàode法律fǎlǜfàngzài他們tāmende心坎xīnkǎnlixiězài他們tāmende腦海nǎohǎizhōng+。』」 17  然後Ránhòushuō:「zài回想huíxiǎng他們tāmende罪惡zuìʼè不法bùfǎde行為xíngwéi+。」 18  既然Jìrán這些zhèxiēzuìdōu得到dédào寬恕kuānshùjiù不必búbìzài獻祭xiànjì贖罪shúzuìle 19  弟兄們Dìxiongmen我們wǒmenpíngzhe耶穌Yēsūdexuèjiù可以kěyǐ放膽fàngdǎn*shàngtōngwǎng至聖所zhìshèngsuǒde+ 20  wèi我們wǒmen開拓kāituò*lezhètiáotōngwǎng生命shēngmìngde新路xīnlùràngrén穿chuānguò帷幔wéimàn+帷幔Wéimàn象徵xiàngzhēngde身體shēntǐ 21  shì我們wǒmen偉大wěidàde祭司jìsī負責fùzé管理guǎnlǐ上帝Shàngdìdejiā+ 22  既然Jìrán如此rúcǐ我們wǒmen應該yīnggāi誠心誠意chéngxīn-chéngyì信心xìnxīn十足shízúdeláidào上帝Shàngdì面前miànqián我們Wǒmendexīn已經yǐjīng潔淨jiéjìng*良心liángxīnzài污穢wūhuì*+身體shēntǐ好像hǎoxiàngyòng清水qīngshuǐjìngle+ 23  Yào堅定不移jiāndìng-bùyíde宣講xuānjiǎng我們wǒmende希望xīwàngháo動搖dòngyáo+因為yīnwèizuòchū承諾chéngnuòde上帝Shàngdì信實xìnshí可靠kěkào 24  Yào互相hùxiāng關心guānxīn*qiú激發jīfā愛心àixīn促進cùjìn善行shànxíng*+ 25  不要Búyào放棄fàngqì聚會jùhuì+biéxiàng有些yǒuxiērén常常chángcháng*缺席quēxídàoyào彼此bǐcǐ鼓勵gǔlì+你們Nǐmen既然jìrán看見kànjiàn那個nàge日子rìzi臨近línjìnjiùgèngyào這樣zhèyàngzuò+ 26  我們Wǒmen確切quèqiè認識rènshi真理zhēnlǐ以後yǐhòu如果rúguǒhái故意gùyì常常chángcháng犯罪fànzuì+jiùzài沒有méiyǒu祭物jìwù可以kěyǐ贖罪shúzuìle+ 27  只好zhǐhǎo惶恐huángkǒngde等候děnghòu判決pànjué承受chéngshòu吞滅tūnmiè敵對者díduìzhědehuǒ義憤yìfèn+ 28  Rén無視wúshì摩西Móxī法典fǎdiǎnyǒu兩三liǎng-sānrén指證zhǐzhèng尚且shàngqiěhuìbèi處死chǔsǐhuì得到dédào憐恤liánxù+ 29  何況hékuàngrén踐踏jiàntà上帝Shàngdìde兒子érzilián使shǐ自己zìjǐ成聖chéngshèngde立約lìyuēzhīxuè+shìzuò等閒děngxiánhái侮辱wǔrǔdàilái分外fènwài恩典ēndiǎnde神聖力量shénshèng lìliàng你們Nǐmen想想xiǎngxiangzhèzhǒngrénshìgāishòugèng嚴厲yánlìde懲罰chéngfáma+ 30  我們Wǒmen知道zhīdào上帝Shàngdìshuōguo:「huì懲罰chéngfáhuì治罪zhìzuì。」háishuō:「耶和華Yēhéhuá*huì審判shěnpànde子民zǐmín+。」 31  Luòzài真神zhēnshén*shǒuli實在shízàilìngrén恐懼kǒngjù 32  Yào回想huíxiǎng以前yǐqiánde日子rìzi你們nǐmen接受jiēshòule真理zhēnlǐde亮光liàngguāng以後yǐhòu+zài激烈jīliède搏鬥bódòuzhōng忍耐rěnnàichījìn苦頭kǔtóu 33  有時yǒushí當眾dāngzhòng*shòu侮辱wǔrǔshòu患難huànnàn有時yǒushígēn遭遇zāoyù這些zhèxiēshìderéngòng難關nánguān* 34  你們Nǐmen不但búdàn體恤tǐxùbèi監禁jiānjìnderénlián自己zìjǐde財物cáiwùbèirénqiǎngzǒu欣然xīnrán*接受jiēshòu+因為yīnwèi知道zhīdào自己zìjǐyǒugèng美好měihǎo而且érqiě長存chángcúnde產業chǎnyè+ 35  因此Yīncǐyào勇敢yǒnggǎn*不要búyào放棄fàngqì因為yīnwèihuìyǒu豐厚fēnghòude獎賞jiǎngshǎng+ 36  你們Nǐmen必須bìxū忍耐rěnnài+這樣zhèyàng你們nǐmen遵行zūnxíngle上帝Shàngdìde旨意zhǐyì之後zhīhòujiù可以kěyǐ得到dédào承諾chéngnuòde福分fúfen 37  Zàiguò一會兒yíhuìr+」,「yàoláidewèijiùhuìláidàohuì延遲yánchí+」。 38  「正義zhèngyìde僕人púrénhuìyīn信心xìnxīnérhuó下去xiàqù+」。「如果Rúguǒ退縮tuìsuōjiù喜歡xǐhuan+」。 39  我們Wǒmenshì退縮tuìsuō以致yǐzhì滅亡mièwángderén+érshìyǒu信心xìnxīn得以déyǐ保全bǎoquán生命shēngmìngderén

腳注

按照Ànzhào法典fǎdiǎnzuòrén」,zhǐ祭司jìsī
Yòu認可rènkěde」。
Jiàn詞語cíyǔ解釋jiěshì:「成聖Chéngshèng」。
Yòu神聖shénshèng服務fúwùhuò公職gōngzhí」。
Jiàn詞語cíyǔ解釋jiěshì:「神聖力量Shénshèng lìliàng」。
Yòu坦然tǎnrán無懼wújù」。
直譯Zhíyì啟用qǐyòng」。
Yòu邪惡xiéʼè」。
直譯Zhíyìbèiguo」,yòngdeshì耶穌Yēsūdexuè
Yòu彼此bǐcǐ關注guānzhù」。
Jiàn詞語cíyǔ解釋jiěshì:「良善Liángshàn」。
Yòu習慣xíguàn」。
直譯Zhíyìhuózhede上帝Shàngdì」。
當眾Dāngzhòng直譯zhíyìxiàngzài劇場jùchǎngli示眾shìzhòng」。
Gòng難關nánguānyòuzhànzài一起yìqǐ支持zhīchí他們tāmen」。
Yòu喜樂xǐlède」。
Yòuyào放膽fàngdǎn發言fāyán」。

注釋

多媒體資料