利未記 19:1-37

19  耶和華Yēhéhuáduì摩西Móxīshuō  「yào吩咐fēnfù以色列Yǐsèliè所有suǒyǒu民眾mínzhòng告訴gàosu他們tāmen:『你們Nǐmenyào聖潔shèngjié因為yīnwèi耶和華Yēhéhuá你們nǐmende上帝Shàngdìshì聖潔shèngjiéde+  「『你們Nǐmenměiréndōuyào尊重zūnzhòng*父母fùmǔ+yàoshǒude安息日Ānxīrì+shì耶和華Yēhéhuá你們nǐmende上帝Shàngdì  不可Bùkě崇拜chóngbài那些nàxiē無用wúyòngde神明shénmíng+不可bùkě鑄造zhùzào神像shénxiàng+shì耶和華Yēhéhuá你們nǐmende上帝Shàngdì  「『你們Nǐmenxiàn交誼祭jiāoyìjìgěi耶和華Yēhéhuá+yào留意liúyì怎樣zěnyàngxiàn使shǐ你們nǐmen得到dédào上帝Shàngdìde認可rènkě+  祭肉Jìròuyàozài獻祭xiànjìdetiānèrtiānchīshèngxiàdàosāntiāndeyàoyònghuǒshāodiào+  如果Rúguǒsāntiānháichīxiàndejiùchéngle可憎kězēngde東西dōngxihuì得到dédào認可rènkě  Chīderényào擔負dānfù罪責zuìzé因為yīnwèi褻瀆xièdúle耶和華Yēhéhuáde聖物shèngwù這個Zhègerényàobèi處死chǔsǐ*  「『收割Shōugēli農作物nóngzuòwùde時候shíhou不可bùkě田地tiándì邊緣biānyuánde農作物nóngzuòwù全都quándōuzǒu不可bùkějiǎnzǒudiàoluòde農作物nóngzuòwù+ 10  不可Bùkě葡萄園pútaoyuánlizhāishèngde葡萄pútaozhāi不可bùkějiǎnzǒu葡萄園pútaoyuánli散落sànluòzàishangde葡萄pútaoyàoliúgěi窮人qióngrén*+外族wàizú居民jūmínshì耶和華Yēhéhuá你們nǐmende上帝Shàngdì 11  「『不可Bùkě偷竊tōuqiè+不可bùkě欺騙qīpiàn+不可bùkě互相hùxiāng弄虛作假nòngxū-zuòjiǎ 12  不可Bùkěfèngdemíng假誓jiǎshì+褻瀆xièdú上帝Shàngdìde名字míngzishì耶和華Yēhéhuá 13  不可Bùkě欺詐qīzhà+不可bùkě搶劫qiǎngjié+不可bùkě雇工gùgōngde工錢gōngqián扣留kòuliúdàoèrtiān早晨zǎochen+ 14  「『不可Bùkě咒罵zhòumà*聾人lóngrén不可bùkě障礙物zhàngʼàiwùfàngzài盲人mángrén前面qiánmiàn+Yào敬畏jìngwèide上帝Shàngdì+shì耶和華Yēhéhuá 15  「『審理Shěnlǐ案件ànjiànde時候shíhou不可bùkě背離bèilí公正gōngzhèng不可Bùkě偏袒piāntǎn窮人qióngrén不可bùkě袒護tǎnhùyǒuqiánrén+審判shěnpànrényào大公無私dàgōng-wúsī 16  「『不可Bùkězài民眾mínzhòng當中dāngzhōng到處dàochù誹謗fěibàngrén+不可Bùkě危害wēihài別人biérénde性命xìngmìng*+shì耶和華Yēhéhuá 17  「『不可Bùkězài心裡xīnlǐhèn弟兄dìxiong+一定Yídìngyào責備zébèi犯罪fànzuìderén+免得miǎndegēn一起yìqǐ擔負dānfù罪責zuìzé 18  「『不可Bùkě報復bàofù+不可bùkěduìrén懷恨huáihèn在心zàixīn*Yàoàirén+shì耶和華Yēhéhuá 19  「『Yào遵守zūnshǒude律例lǜlì不可bùkěràngliǎngzhǒngtóngde家畜jiāchù雜交zájiāo不可bùkězàitiánli撒播sǎbōliǎngzhǒng種子zhǒngzi+不可bùkě穿chuānliǎngzhǒngtóngdexiàn混合hùnhézhīchéngde衣服yīfu+ 20  「『如果Rúguǒ女僕nǚpú許配xǔpèigěile別人biérénhái沒有méiyǒu贖身shúshēnhuòhái沒有méiyǒu得到dédào自由zìyóulìngrénquègēn發生fāshēngle關係guānxì他們tāmenjiù必須bìxū受罰shòufá可是Kěshì不必búbì他們tāmen處死chǔsǐ因為yīnwèi女僕nǚpúhái沒有méiyǒu得到dédào自由zìyóu 21  那個Nàgerényàozhīgōng綿羊miányáng作為zuòwéi抵罪祭dǐzuìjì+qiāndào會幕huìmù門口ménkǒuláidào耶和華Yēhéhuá那裡nàlǐ 22  祭司Jìsīyàozài耶和華Yēhéhuá面前miànqiányòng抵罪祭dǐzuìjìdegōng綿羊miányángwèi贖罪shúzuìfàndezuìjiùhuì得到dédào寬恕kuānshù 23  「『你們Nǐmendàole那個nàge地方dìfanghòu不管bùguǎn栽種zāizhòng什麼shénme果樹guǒshùdōuyàojiēchūde果子guǒzishìwéi不潔bùjiédeshì禁止jìnzhǐ食用shíyòngde*Sānniánzhīnèiduì你們nǐmenláishuō這些zhèxiē果樹guǒshùdōushì禁止jìnzhǐ食用shíyòngde*Shùshangde果子guǒzidōu可以kěyǐchī 24  Dàndàolenián果子guǒzi全都quándōushì聖潔shèngjiéde你們nǐmenyào高高興興gāogāo-xìngxìngde果子guǒzixiàngěi耶和華Yēhéhuá+ 25  nián你們nǐmen可以kěyǐchīshùshangde果子guǒzi這樣Zhèyàng你們nǐmenjiùhuìyǒugèngduōde收成shōuchengshì耶和華Yēhéhuá你們nǐmende上帝Shàngdì 26  「『不可Bùkěchīdàixuède東西dōngxi+ 「『不可Bùkě觀看guānkàn預兆yùzhào不可bùkě施行shīxíng魔法mófǎ+ 27  「『不可Bùkědiào*liǎngbìnde頭髮tóufa不可bùkědiào鬍鬚húxūde邊緣biānyuán*+ 28  「『不可Bùkě為了wèile死人sǐrénérshāng自己zìjǐ+不可bùkě紋身wénshēnshì耶和華Yēhéhuá 29  「『不可Bùkěràngde女兒nǚʼérzuò妓女jìnǚér侮辱wǔrǔ+免得miǎnde你們nǐmende土地tǔdìbèi賣淫màiyíndeshì玷污diànwū到處dàochùdōuyǒu道德dàodé敗壞bàihuàide行為xíngwéi+ 30  「『Yàoshǒude安息日Ānxīrì+敬畏jìngwèide神聖shénshèng場所chǎngsuǒshì耶和華Yēhéhuá 31  「『不可Bùkěxiàng通靈師tōnglíngshī求助qiúzhù+不可bùkě詢問xúnwèn占卜師zhānbǔshī+免得miǎnde因為yīnwèi他們tāmenér使shǐ自己zìjǐ不潔bùjiéshì耶和華Yēhéhuá你們nǐmende上帝Shàngdì 32  「『Yàozài白髮báifàderén面前miànqián起立qǐlì+yào尊重zūnzhòng老人lǎorén+yào敬畏jìngwèide上帝Shàngdì+shì耶和華Yēhéhuá 33  「『不可Bùkě惡待èdài你們nǐmenjìngnèide外族wàizú居民jūmín+ 34  對待Duìdài你們nǐmen那裡nàlǐde外族wàizú居民jūmínyàoxiàng對待duìdài本地běndìrén一樣yíyàng+yàoàixiàngài自己zìjǐ一樣yíyàng因為yīnwèi以前yǐqián你們nǐmenzài埃及Āijíshì外族wàizú居民jūmín+shì耶和華Yēhéhuá你們nǐmende上帝Shàngdì 35  「『不可Bùkě使用shǐyòngpiànrénde度量衡dùliànghéng標準biāozhǔn+ 36  Yào使用shǐyòng準確zhǔnquède天平tiānpíng準確zhǔnquède砝碼fǎmǎ準確zhǔnquède量器liángqì*準確zhǔnquède量瓶liángpíng*+shì耶和華Yēhéhuá你們nǐmende上帝Shàngdìshìdài你們nǐmen離開líkāi埃及Āijíde 37  你們Nǐmenyào遵守zūnshǒude所有suǒyǒu律例lǜlì法令fǎlìngzhàozhezuò+shì耶和華Yēhéhuá。』」

腳注

Yòu敬畏jìngwèi」。
Yòuyàocóng民眾mínzhòng當中dāngzhōng剪除jiǎnchú」。
Yòu困苦kùnkǔderén」。
直譯Zhíyì詛咒zǔzhòu」。
zuò別人biérénde性命xìngmìngshòudào威脅wēixiéshí不可bùkě袖手旁觀xiùshǒu-pángguān」。性命Xìngmìng直譯zhíyìxuè」。
Yòu不可bùkěduì人民rénmínde子孫zǐsūn懷恨huáihèn在心zàixīn」。
Yòu好像hǎoxiàngshì包皮bāopí」。
禁止Jìnzhǐ食用shíyòngdeyòu好像hǎoxiàng沒有méiyǒu接受jiēshòu割禮gēlǐde」。
Yòu修剪xiūjiǎn」。
看來Kànlái意思yìsibìngshì以色列人Yǐsèlièrén不可bùkě修剪xiūjiǎn鬍鬚húxūérshì不可bùkě仿效fǎngxiàomǒuxiē異教yìjiào習俗xísú
直譯Zhíyì準確zhǔnquède伊法yīfǎ」。Jiàn附錄fùlùB14
直譯Zhíyì準確zhǔnquèdexīn」。Jiàn附錄fùlùB14

注釋

多媒體資料