列王紀下 4:1-44

4  Yǒuqún先知xiānzhī*+其中qízhōngde妻子qīzixiàng以利沙Yǐlìshā訴苦sùkǔshuō:「僕人púrénde丈夫zhàngfule知道zhīdào一直yìzhídōu敬畏jìngwèi耶和華Yēhéhuá+現在Xiànzàiyǒu債主zhàizhǔláiyàozhuādeliǎng孩子háizizuò奴隸núlì。」  以利沙Yǐlìshāduìshuō:「可以kěyǐ怎麼zěnmebāngneQǐng告訴gàosujiāliyǒu什麼shénme?」shuō:「僕人Púrénjiāli除了chúlepíngyóu以外yǐwài什麼shénme沒有méiyǒu+。」  以利沙Yǐlìshāshuō:「yàoxiàng所有suǒyǒu鄰居línjūjièkōngde容器róngqìnéngjiè多少duōshaojiùjiè多少duōshao  回家Huíjiāhòu兒子érziyàoguānshàngménYàoyóudàozài那些nàxiē容器róngqìlidào滿mǎnlejiùfàngzài一邊yìbiān。」  於是Yúshì婦人fùrénjiù離開líkāile guānshàngmén屋子wūzili只有zhǐyǒu兒子érziLiǎng兒子érzi那些nàxiē容器róngqìgěijiù一直yìzhíwǎng容器róngqìlidàoyóu+  容器Róngqìdōu滿mǎnle以後yǐhòuduì兒子érzishuō:「Zài容器róngqìgěi+。」兒子Érziquèshuō:「沒有Méiyǒu容器róngqìle。」Zhèshíyóujiùzàiliú出來chūláile+  婦人Fùrén告訴gàosu上帝Shàngdìde使者shǐzhě使者shǐzhěshuō:「yóumàidiào還債huánzhàishèngxiàdeqián兒子érzi可以kěyǐyòngláiguò日子rìzi。」  Yǒutiān以利沙Yǐlìshādàole書念Shūniàn+那裡nàlǐyǒuyǒu名望míngwàngde婦人fùrén堅持jiānchíyàoliú下來xiàlái吃飯chīfàn+之後Zhīhòu以利沙Yǐlìshāměi路過lùguò書念Shūniàndōuhuìdào那裡nàlǐ吃飯chīfàn  duì丈夫zhàngfushuō:「那個Nàge常常chángcháng路過lùguò我們wǒmen這裡zhèlǐderénkànchūshì上帝Shàngdìde先知xiānzhī* 10  我們Wǒmen可以kěyǐzài屋頂wūdǐnggàixiǎo房間fángjiān+zài那裡nàlǐfàngchuáng桌子zhuōzi椅子yǐzi燈台dēngtái這樣Zhèyàngláide時候shíhoujiù可以kěyǐzhùzài那裡nàlǐ+。」 11  Yǒutiān以利沙Yǐlìshādàole那裡nàlǐjiù屋頂wūdǐngde房間fángjiāntǎngxià休息xiūxi 12  duì自己zìjǐde僕人púrén基哈西Jīhāxī+shuō:「jiàowèi書念Shūniàn+婦人fùrénlái。」於是Yúshìjiàole婦人fùrénlái婦人fùrénjiùzhànzài面前miànqián 13  以利沙Yǐlìshāduì基哈西Jīhāxīshuō:「Qǐngwèn:『費心fèixīn費力fèilìwèi我們wǒmen準備zhǔnbèilezhè一切yíqiè+可以kěyǐwèizuò什麼shénmene+yàoxiàngwáng+huò元帥yuánshuàishuōxiē什麼shénmema?』」婦人Fùrénquè回答huídá:「不用Búyònglezài同族tóngzúderén當中dāngzhōngguòdehěnhǎo。」 14  於是Yúshì以利沙Yǐlìshāshuō:「那麼Nàme可以kěyǐwèizuò什麼shénmene?」基哈西Jīhāxīshuō:「沒有méiyǒu兒子érzi+丈夫zhàngfulǎole。」 15  以利沙Yǐlìshā馬上mǎshàngshuō:「Zàiqǐngláiba。」於是Yúshì基哈西Jīhāxīqǐng過來guòláijiùzhànzài門口ménkǒu 16  以利沙Yǐlìshāshuō:「明年Míngnián這個zhège時候shíhouhuìbàozhe兒子érzi+。」shuō:「可能kěnéngbazhǔ上帝Shàngdìde使者shǐzhěqǐng不要búyàoduì僕人púrén說謊shuōhuǎng。」 17  婦人Fùrénzhēnde懷孕huáiyùnledàoleèrnián那個nàge時候shíhoushēngle兒子érzijiùxiàng以利沙Yǐlìshāduìshuōde一樣yíyàng 18  孩子Háizi漸漸jiànjiàn長大zhǎngdàYǒutiānzhǎo爸爸bàbashí爸爸bàbagēn收割shōugēderénzài一起yìqǐ 19  tíngdeduì爸爸bàbashuō:「detóudetóuhǎotònga!」爸爸bàbaduì僕人púrénshuō:「bàogěi媽媽māma。」 20  僕人Púrénbàojiāogěi媽媽māma孩子háizizuòzài媽媽māmatuǐshangdàole中午zhōngwǔjiùle+ 21  媽媽māmabàoshànglóufàngzài上帝Shàngdì使者shǐzhědechuángshang+guānshàngménjiù出去chūqùle 22  jiào丈夫zhàngfuláiduìshuō:「Qǐngpài僕人púrénqiāntóuláiyàogǎnjiàn上帝Shàngdìde使者shǐzhě然後ránhòujiù回來huílái。」 23  丈夫Zhàngfuwèn:「今天Jīntiānshì新月節Xīnyuèjié+shì安息日Ānxīrì為什麼wèi shénmeyàojiànne?」jiùshuō:「Bié擔心dānxīn沒事méishìde。」 24  gěishàngānduì僕人púrénshuō:「Zǒukuài一點yìdiǎnrméi吩咐fēnfùjiù不要búyàomàn下來xiàlái。」 25  婦人Fùrén前往qiánwǎng迦密Jiāmì Shānyàojiàn上帝Shàngdìde使者shǐzhě上帝Shàngdìde使者shǐzhě遠遠yuǎnyuǎn看見kànjiànjiùduì僕人púrén基哈西Jīhāxīshuō:「kànshì那個nàge書念Shūniàn婦人fùrén 26  Qǐngpǎo過去guòqù迎接yíngjiēwèn:『háihǎoma丈夫Zhàngfuhǎoma孩子Háizihǎoma?』」shuō:「我們Wǒmendōuhǎo。」 27  婦人Fùrénláidàoshānshangdàole上帝Shàngdìde使者shǐzhě那裡nàlǐjiù馬上mǎshàngbàozhùdejiǎo+基哈西Jīhāxīshàngqiányàotuīkāi上帝Shàngdìde使者shǐzhěquèshuō:「Biélánzhe因為yīnwèihěn痛苦tòngkǔdàn知道zhīdào發生fāshēngle什麼shénmeshì耶和華Yēhéhuá沒有méiyǒu告訴gàosu。」 28  婦人Fùrénshuō:「xiàngzhǔqiúguo兒子érzimashìshuōguo不要búyàopiàn*ma+ 29  以利沙Yǐlìshā馬上mǎshàngduì基哈西Jīhāxīshuō:「yào外袍wàipáode下襬xiàbǎizài腰間yāojiān*+zhede手杖shǒuzhàng出去chūqù不管Bùguǎn遇見yùjiànshéidōu不要búyàoxiàng問好wènhǎoshéixiàng問好wènhǎodōu不要búyào回答huídáyàode手杖shǒuzhàngfàngzài孩子háizideliǎnshang。」 30  孩子Háizide媽媽māmashuō:「zài永活yǒnghuóde耶和華Yēhéhuá面前miànqián發誓fāshìzài面前miànqián發誓fāshìgēn一起yìqǐjiù絕對juéduìhuì離開líkāi+。」以利沙Yǐlìshājiùgēn一起yìqǐle 31  基哈西Jīhāxī他們tāmenxiāndào手杖shǒuzhàngfàngzài孩子háizideliǎnshang可是kěshì孩子háizi沒有méiyǒu聲音shēngyīn沒有méiyǒu反應fǎnyìng+jiù回去huíqùzhǎo以利沙Yǐlìshā告訴gàosu:「孩子Háizi沒有méiyǒuxǐng過來guòlái。」 32  以利沙Yǐlìshājìnle屋子wūzikàndào孩子háiziletǎngzàidechuángshang+ 33  進去jìnqùguānshàngleménli只有zhǐyǒu孩子háiziliǎngrén開始kāishǐxiàng耶和華Yēhéhuá禱告dǎogào+ 34  然後Ránhòushàngchuángzài孩子háizi身上shēnshangkǒuduìkǒuyǎnduìyǎn手掌shǒuzhǎngduì手掌shǒuzhǎng一直yìzhízài孩子háizi身上shēnshang孩子háizide身體shēntǐjiù漸漸jiànjiàn暖和nuǎnhuo起來qǐlái+ 35  zài房間fángjiānli來回láihuízǒuletàng然後ránhòuyòu上去shàngqùzài孩子háizi身上shēnshang孩子Háizile噴嚏pēntìjiùzhēngkāile眼睛yǎnjing+ 36  以利沙Yǐlìshājiào基哈西Jīhāxīláiduìshuō:「jiàowèi書念Shūniàn婦人fùrénlái。」jiùle婦人Fùrénláile以利沙Yǐlìshāshuō:「de兒子érzibào起來qǐláiba+。」 37  婦人Fùrénjiù進來jìnláiguìzài以利沙Yǐlìshājiǎoqiánxiàng下拜xiàbài然後ránhòubàozhe兒子érzi出去chūqùle 38  以利沙Yǐlìshāhuídào吉甲Jíjiǎ當地dāngdìzhèng鬧饑荒nào jīhuāng+qún先知xiānzhī+zuòzài面前miànqiánduì僕人púrén+shuō:「大鍋dàguōfàngzàihuǒshanggěi先知們xiānzhīmenzhǔtāngba。」 39  他們Tāmen當中dāngzhōngderéntiánlicǎi錦葵jǐnkuízhǎodàole野瓜藤yěguāténgjiùzhāixià野瓜yěguāzhuāng滿mǎnle自己zìjǐde衣服yīfu雖然Suīrán知道zhīdàoshì什麼shénmeguādàn回來huíláihòu還是háishiguāqiēlefàngjìn湯鍋tāngguōli 40  後來Hòulái他們tāmentānggěi大家dàjiā大家dàjiāchángle一下yíxiàjiùjiào起來qǐlái:「上帝Shàngdìde使者shǐzhěazhèguōtāngyǒu!」他們Tāmenjiùnéngzhèguōtāngle 41  以利沙Yǐlìshāshuō:「diǎnr麵粉miànfěnlái。」麵粉miànfěnzàiguōlishuō:「Dào出來chūláifēngěi大家dàjiāba。」Guōlidetāngjiù沒有méiyǒule+ 42  Yǒuréncóng巴力沙利沙Bālì-shālìshā+láisònggěi上帝Shàngdìde使者shǐzhě20yòngzuìzǎo收割shōugēde大麥dàmàizuòdebǐng+háiyǒudài新穀xīngǔ+以利沙Yǐlìshāshuō:「食物shíwùfēngěi大家dàjiāchība。」 43  de僕人púrénquèshuō:「這麼Zhème一點yìdiǎnr食物shíwù怎麼zěnmenéngfēngěi100rénne+以利沙Yǐlìshāshuō:「只管zhǐguǎngěi大家dàjiāchība因為yīnwèi耶和華Yēhéhuáshuō:『他們Tāmenchīleháihuìyǒushèngxiàde+。』」 44  僕人Púrénjiù食物shíwùbǎizài他們tāmen面前miànqián大家dàjiāchīle以後yǐhòu果然guǒránháiyǒushèngxiàde+jiùxiàng耶和華Yēhéhuáshuōde一樣yíyàng

腳注

直譯Zhíyì先知xiānzhīzhī」,可能kěnéngzhǐmǒuqúnbèizhàobìng受訓shòuxùn擔任dānrèn先知xiānzhī工作gōngzuòderén可能kěnéngzhǐ先知xiānzhī組成zǔchéngde團體tuántǐ
Yòu聖者shèngzhě」。
不要Búyàopiànyòu不要búyàogěi虛假xūjiǎde希望xīwàng」。
Yòuyào準備zhǔnbèihǎo」。

注釋

多媒體資料