使徒行傳 9:1-43

9  掃羅Sǎoluó還是háishi殺氣騰騰shāqì-téngténg氣勢洶洶qìshì-xiōngxiōngde恐嚇kǒnghèzhǔde門徒méntú+dào大祭司dàjìsī那裡nàlǐ  qiú大祭司dàjìsī公函gōnghángěi大馬士革Dàmǎshìgéde所有suǒyǒu會堂huìtángràngzhǎodào奉行fèngxíng主道zhǔdào+derén無論wúlùn男女nánnǚjiù可以kěyǐ逮捕dàibǔdào耶路撒冷Yēlùsālěng  kuàidào大馬士革Dàmǎshìgéde時候shíhoutiānshang突然tūránshèchūdàoguāngzhàozài身上shēnshang+  dǎozàishang聽見tīngjiàn聲音shēngyīnduìshuō:「掃羅Sǎoluó掃羅Sǎoluó為什麼wèi shénme迫害pòhài?」  掃羅Sǎoluówèn:「Zhǔashìshéi?」shuō:「就是jiùshì正在zhèngzài迫害pòhài+de耶穌Yēsū+  起來qǐláijìnchéng那裡Nàlǐhuìyǒurén告訴gàosugāi怎麼zěnmezuò。」  Gēn掃羅Sǎoluó一起yìqǐderéndōuzhànzhe驚訝jīngyàdeshuōbuchūhuàlái他們Tāmenzhǐ聽見tīngjiàn說話shuōhuàde聲音shēngyīnquèkànbujiàn說話shuōhuàdeshìshéi+  掃羅Sǎoluócóngshang起來qǐlái雖然suīránzhēngzhe眼睛yǎnjīngquè什麼shénmekànbujiàn他們Tāmenjiùzhedeshǒudàijìnle大馬士革Dàmǎshìgé  整整Zhěngzhěngsāntiān什麼shénmedōukànbujiàn+méichīméi 10  大馬士革Dàmǎshìgéyǒu門徒méntú名叫míngjiào亞拿尼亞Yànáníyà+zhǔzài異象yìxiàngzhōngduìshuō:「亞拿尼亞Yànáníyà!」shuō:「Zhǔazài這裡zhèlǐ。」 11  Zhǔshuō:「yào直街Zhíjiē那裡nàlǐdào猶大Yóudàdejiāzhǎo來自láizì大數Dàshù Chéngderén+名叫míngjiào掃羅Sǎoluó現在xiànzài正在zhèngzài禱告dǎogào 12  zài異象yìxiàngzhōng看見kànjiànjiào亞拿尼亞Yànáníyàderén進來jìnláishǒufàngzài身上shēnshang使shǐ復明fùmíng+。」 13  亞拿尼亞Yànáníyàquèshuō:「Zhǔatīng許多xǔduōrénshuōguo這個zhègerénzài耶路撒冷Yēlùsālěngzuòle各種各樣gèzhǒng-gèyàng殘害cánhài聖民shèngmíndeshì 14  hái得到dédào祭司長jìsīzhǎng授權shòuquányàolái這裡zhèlǐ逮捕dàibǔ*所有suǒyǒu呼求hūqiúmíngderén+。」 15  Zhǔshuō:「ba因為yīnwèi這個zhègerénshì挑選tiāoxuǎnde器皿qìmǐn*+yàopàixiàng列國lièguóderén+君王jūnwáng+以色列Yǐsèlièrén傳揚chuányángdemíng 16  huìràng清楚qīngchu知道zhīdào一定yídìnghuìwèidemíngshòu許多xǔduō+。」 17  亞拿尼亞Yànáníyàjiùlejìnle那個nàge房子fángzihòushǒufàngzài掃羅Sǎoluó身上shēnshangshuō:「掃羅Sǎoluó弟兄dìxiongzàiláide路上lùshangxiàng顯現xiǎnxiàndezhǔ耶穌Yēsūpàilái使shǐ復明fùmíngbìng使shǐ充滿chōngmǎn神聖力量shénshèng lìliàng+。」 18  Jiùzài一刻yíkèyǒu鱗片línpiàn似的shìde東西dōngxicóng掃羅Sǎoluó眼睛yǎnjinglidiào下來xiàláijiù復明fùmíngle然後ránhòushòulejìn 19  chīguo東西dōngxihòujiù恢復huīfùle力氣lìqi 之後Zhīhòu掃羅Sǎoluógēn大馬士革Dàmǎshìgéde門徒méntú一起yìqǐzhùleduàn時間shíjiān+ 20  而且érqiě馬上mǎshàng開始kāishǐzài會堂huìtángli傳講chuánjiǎng關於guānyú耶穌Yēsūdeshì告訴gàosurén耶穌Yēsūshì上帝Shàngdìde兒子érzi 21  聽說Tīngshuō這些zhèxiēshìderéndōuhěn驚訝jīngyàshuō:「這個Zhègerénshìcéngzài耶路撒冷Yēlùsālěng殘害cánhài那些nàxiē呼求hūqiú耶穌Yēsūzhīmíngderénma+shì特地tèdìlái這裡zhèlǐ他們tāmen逮捕dàibǔbìngjiàn祭司長jìsīzhǎng*ma+ 22  掃羅Sǎoluóxiàngrén傳道chuándào越來越yuèláiyuèyǒu說服力shuōfúlì有條有理yǒutiáo-yǒulǐde證明zhèngmíng耶穌Yēsū就是jiùshì基督Jīdūlìngzhùzài大馬士革Dàmǎshìgéde猶太Yóutàirén無法wúfǎ駁倒bódǎo+ 23  Guòle許多xǔduōtiān猶太Yóutàirén密謀mìmóuyàoshā掃羅Sǎoluó+ 24  dàn他們tāmende陰謀yīnmóubèi掃羅Sǎoluó知道zhīdàole他們Tāmen為了wèileshā日夜rìyè監視jiānshìdào城門chéngmén 25  於是Yúshìde門徒méntúzài夜裡yèlǐdàidào城牆chéngqiángshangde窗口chuāngkǒucóng那裡nàlǐyòng籮筐luókuāngdiàole下去xiàqù+ 26  掃羅Sǎoluódàole耶路撒冷Yēlùsālěng+hěnxiǎnggēn門徒méntú來往láiwǎng可是kěshì大家dàjiādōu相信xiāngxìn已經yǐjīng成為chéngwéi耶穌Yēsūde門徒méntú 27  於是Yúshì巴拿巴Bānábā+lái幫助bāngzhùdàijiàn使徒shǐtú詳細xiángxì告訴gàosu他們tāmen掃羅Sǎoluó怎樣zěnyàngzài路上lùshang看見kànjiànzhǔ+zhǔ怎樣zěnyàngduì說話shuōhuà以及yǐjí怎樣zěnyàngzài大馬士革Dàmǎshìgéfèng耶穌Yēsūdemíng勇敢yǒnggǎnde傳道chuándào+ 28  於是Yúshì掃羅Sǎoluóliúzài他們tāmen那裡nàlǐ跟著gēnzhe他們tāmenzǒubiàn耶路撒冷Yēlùsālěngfèngzhǔdemíng勇敢yǒnggǎnde傳道chuándào 29  gēnshuō希臘Xīlàyǔde猶太Yóutàirén交談jiāotán辯論biànlùn這些zhèxiērénquè一再yízài試圖shìtúshā+ 30  弟兄們Dìxiongmen知道zhīdàolejiùdàixiàdào凱撒里亞Kǎisālǐyà然後ránhòuràng大數Dàshù Chéng+ 31  Zàiduàn時期shíqī整個zhěnggè猶地亞Yóudìyà加利利Jiālìlì撒馬利亞Sāmǎlìyà地區dìqū+de會眾huìzhòngdōu平安無事píngʼān-wúshì信心xìnxīn越來越yuèláiyuè堅定jiāndìng他們Tāmen處世chǔshì為人wéirénxiǎnchūduì耶和華Yēhéhuáde敬畏jìngwèizhīxīn通過tōngguò神聖力量shénshèng lìliàng得到dédào安慰ānwèi+人數rénshù不斷búduàn增加zēngjiā 32  彼得Bǐdé周遊zhōuyóude時候shíhoulezhùzài呂達Lǚdáde聖民shèngmín那裡nàlǐ+ 33  zài那裡nàlǐ遇見yùjiànjiào以尼雅Yǐníyǎderén這個zhègerénniánlái一直yìzhí癱瘓tānhuànzàichuáng 34  彼得Bǐdéduìshuō:「以尼雅Yǐníyǎ耶穌Yēsū基督Jīdūzhìhǎole+起來Qǐlái收拾shōushide床鋪chuángpùba+。」jiù立刻lìkè起來qǐláile 35  Zhùzài呂達Lǚdá沙崙Shālún平原Píngyuánderén看見kànjiànjiù全都quándōu歸附guīfùlezhǔ 36  約帕Yuēpàyǒu門徒méntújiào塔比莎Tǎbǐshāfānchéng希臘Xīlàyǔ就是jiùshì多加Duōjiā為人wéirén樂善好施lèshàn-hàoshī 37  彼得Bǐdézài呂達Lǚdáde時候shíhouhuànbìngle大家Dàjiāde遺體yítǐjìng安放ānfàngzàilóushangde房間fángjiānli 38  呂達Lǚdá約帕Yuēpàyuǎn門徒méntú聽說tīngshuō彼得Bǐdézài呂達Lǚdájiùpàiliǎngrén懇求kěnqiúshuō:「Qǐng趕快gǎnkuàidào我們wǒmen這裡zhèlǐlái*。」 39  彼得Bǐdéjiùgēn他們tāmenledào大家dàjiājiùdàidàolóushangde房間fángjiān寡婦Guǎfu全都quándōuzheláijiàn多加Duōjiā生前shēngqiánzuòde許多xǔduō衣服yīfu袍子páozigěikàn 40  彼得Bǐdéjiào所有suǒyǒurén出去chūqùhòu+guìxià禱告dǎogào然後ránhòu轉身zhuǎnshēnduì遺體yítǐshuō:「塔比莎Tǎbǐshā起來qǐlái!」塔比莎Tǎbǐshāzhēngkāi眼睛yǎnjing看見kànjiàn彼得Bǐdéjiùzuòle起來qǐlái+ 41  彼得Bǐdé伸手shēnshǒuzhàn起來qǐlái然後ránhòujiào那些nàxiē聖民shèngmín寡婦guǎfu進來jìnlái他們tāmenjiùdōu看見kànjiàn多加Duōjiāhuó過來guòláile+ 42  Zhèjiànshìchuánbiànle約帕Yuēpà許多xǔduōrénchénglezhǔde信徒xìntú+ 43  shí彼得Bǐdézài約帕Yuēpàjiào西門Xīménde皮匠píjiàngjiālizhùleduàn時間shíjiān+

腳注

直譯Zhíyì捆綁kǔnbǎnghuò囚禁qiújìn」。
Yòu工具gōngjù」。
Yòubǎng起來qǐláidàijiàn祭司長jìsīzhǎng」。
Yòuqǐngdào我們wǒmen這裡zhèlǐlái不要búyào遲延chíyán」。

注釋

掃羅Sǎoluó Jiàn7:58de注釋zhùshì

大祭司Dàjìsī Zhǐdeshì該亞法Gāiyàfǎ。(Lìngjiàn4:6de注釋zhùshì

公函Gōnghán 公元Gōngyuán1世紀shìjìderényàokào公函gōnghánhuò來源láiyuán可靠kěkàode信件xìnjiàn介紹jièshàomǒu陌生人mòshēngrénshìshéi或者huòzhě證明zhèngmíng當事人dāngshìrénde身分shēnfènhuò擁有yōngyǒude權力quánlì。(Luó16:1;林後Lín-Hòu3:1-3Zhùzài羅馬Luómǎde猶太人Yóutàirénjiùcéngdàozhèzhǒngxìn。(28:21掃羅Sǎoluó請求qǐngqiú大祭司dàjìsī公函gōnghángěi大馬士革Dàmǎshìgéde所有suǒyǒu會堂huìtáng授權shòuquán逮捕dàibǔchénglide猶太裔Yóutàiyì基督徒Jīdūtú。(9:1,2這些Zhèxiē公函gōnghán看來kànlái要求yāoqiú大馬士革Dàmǎshìgéde各個gègè會堂huìtángdōuyào配合pèihé掃羅Sǎoluó迫害pòhài基督徒Jīdūtúde行動xíngdòng

大馬士革Dàmǎshìgé 位於Wèiyú現今xiànjīnde敘利亞Xùlìyàjìngnèi據說jù shuōshì世界shìjièshang持續chíxùyǒurén居住jūzhùdezuì古老gǔlǎo城市chéngshìzhī族長Zúzhǎng亞伯拉罕Yàbólāhǎnwǎngnán迦南Jiānánshí可能kěnéngjiù經過jīngguòlezhèzuòchéng後來Hòulái亞伯拉罕Yàbólāhǎn大馬士革人Dàmǎshìgérén以利以謝Yǐlìyǐxièshōuwéi自己zìjǐjiālide僕人púrén。(Chuàng15:2差不多Chàbuduō一千yìqiānniánhòu聖經Shèngjīng再次zàicìdào大馬士革Dàmǎshìgé。(Lìngjiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì阿拉米人Ālāmǐrén」)時候shíhou敘利亞人Xùlìyàrén阿拉米人Ālāmǐrén常常chángchánggēn以色列人Yǐsèlièrén交戰jiāozhànliǎng民族mínzú彼此bǐcǐwéi。(王上Wáng-Shàng11:23-25Zài公元gōngyuán1世紀shìjì大馬士革Dàmǎshìgéshì羅馬Luómǎ帝國dìguó敘利亞Xùlìyà行省xíngshěngde城市chéngshì當時Dāngshí大馬士革Dàmǎshìgé可能kěnéng已經yǐjīngyǒu大約dàyuē兩萬liǎngwàn猶太人Yóutàirénchéngliyǒushǎo猶太Yóutài會堂huìtáng掃羅Sǎoluó之所以zhīsuǒyǐ特別tèbié針對zhēnduìzhùzài大馬士革Dàmǎshìgéde基督徒Jīdūtú也許yěxǔshì因為yīnwèizhèzuòchéngshì重要zhòngyàode交通jiāotōng樞紐shūniǔ擔心dānxīn基督教Jīdūjiàode道理dàolǐhuìcóng這裡zhèlǐ迅速xùnsù擴散kuòsàndào。(Lìngjiàn附錄FùlùB13

聽見Tīngjiàn說話shuōhuàde聲音shēngyīn 這裡Zhèlǐzuò說話shuōhuàde聲音shēngyīnde希臘Xīlà語詞yǔcíshìpho·neʹ,這個zhège出現chūxiànzài使徒行傳Shǐtú Xíngzhuàn22:9zuòshuōdehuà」)。Zàiduàn記載jìzǎili22:6-11),保羅Bǎoluó敘述xùshùle自己zìjǐzài大馬士革Dàmǎshìgé路上lùshangde經歷jīnglìduàn記載jìzǎi這裡zhèlǐde記載jìzǎi結合jiéhé起來qǐláijiùnéng了解liǎojiězhěngjiànshìde始末shǐmò看來Kànlái當時dāngshígēn保羅Bǎoluózài一起yìqǐderénzhǐnéngtīngdào說話shuōhuàde聲音shēngyīnquènéngxiàng保羅Bǎoluó那樣nàyàngtīng清楚qīngchu說話shuōhuàde內容nèiróng。(26:14lìngjiàn22:9de注釋zhùshì

直街Zhíjiē Zhèshì希臘語Xīlàyǔ經卷jīngjuàn唯一wéiyī指名zhǐmíngdàode街道jiēdàoZài公元gōngyuán1世紀shìjì大馬士革Dàmǎshìgéyǒu網格狀wǎnggézhuàng布局bùjúde街道jiēdào直街Zhíjiē應該yīnggāi就是jiùshì其中qízhōng貫穿guànchuān東西dōngxidetiáo主幹zhǔgàndào直街Zhíjiēchángyuē1.5公里gōnglǐkuānyuē26兩邊liǎngbiānyǒu人行道rénxíngdào沿路yánlù可能kěnéngháiyǒu柱廊zhùláng今天Jīntiānréngyǒutiáo主幹zhǔgàndào貫穿guànchuān大馬士革Dàmǎshìgé舊城jiùchéng路線lùxiàngēn羅馬Luómǎ時代shídàide直街Zhíjiē大致dàzhì相同xiāngtóng

Zài異象yìxiàngzhōng 雖然Suīrán這個zhège詞組cízǔ沒有méiyǒu出現chūxiànzài所有suǒyǒu抄本chāoběnlidànzài一些yìxiē古老gǔlǎode抄本chāoběnzhōngběnjié經文jīngwéndōu包含bāohán這個zhège詞組cízǔ

以色列人Yǐsèlièrén Jiàn詞語Cíyǔ解釋jiěshì以色列Yǐsèliè」。

籮筐Luókuāng 路加Lùjiāzài這裡zhèlǐyòngdeshì希臘Xīlà語詞yǔcísphy·risʹ。馬太福音Mǎtài Fúyīn馬可福音Mǎkě Fúyīnzài記載jìzǎi耶穌Yēsū使shǐ4000男人nánrénchībǎojiànshìshíyòngletóng希臘Xīlà語詞yǔcíláizhǐyòngláizhuāng剩餘shèngyú碎塊suìkuàide籮筐luókuāng。(LìngjiànTài15:37de注釋zhùshì這個Zhègezhǐdeshì比較bǐjiàode籃子lánzi使徒Shǐtú保羅Bǎoluózàixiàng哥林多Gēlínduōde基督徒Jīdūtú敘述xùshù自己zìjǐ逃命táomìngde經過jīngguòshíyòngle希臘Xīlà語詞yǔcísar·gaʹne,那個nàgezhǐdeshìyòng繩子shéngzihuò枝條zhītiáo編織biānzhīde籃子lánzi」。上述Shàngshùliǎng希臘Xīlà語詞yǔcíyòngláizhǐtónglèijiàode籃子lánzi。(林後Lín-Hòu11:32,33腳注jiǎozhù

Zǒubiàn…… Yòuzài……生活shēnghuó工作gōngzuò」,直譯zhíyì出入chūrù……」。這裡Zhèlǐyòngde希臘語Xīlàyǔ詞組cízǔgēn閃米特Shǎnmǐtè慣用語guànyòngyǔxiāng對應duìyìng那個Nàge慣用語guànyòngyǔde意思yìsi包括bāokuò自由zìyóude進行jìnxíng日常rìcháng生活shēnghuódezhǒng活動huódònghuògēn其他qítārén來往láiwǎng沒有méiyǒushòudào什麼shénme阻礙ʼài。(參看CānkànShēn28:6,19;Shī121:8腳注jiǎozhùlìngjiàn1:21de注釋zhùshì

Shuō希臘語Xīlàyǔde猶太人Yóutàirén 直譯Zhíyì希臘化Xīlàhuàderén」。原文Yuánwényòngde希臘Xīlà語詞yǔcízài這裡zhèlǐhěn可能kěnéngshìzhǐyòng希臘語Xīlàyǔérshì希伯來語Xībóláiyǔ彼此bǐcǐ交流jiāoliúde猶太人Yóutàirén這些Zhèxiē猶太人Yóutàirén可能kěnéngshìcóng羅馬Luómǎ帝國dìguódetóng地方dìfangláidào耶路撒冷YēlùsālěngdeZài使徒行傳Shǐtú Xíngzhuàn6:1這個zhège希臘Xīlà語詞yǔcízhǐdeshì基督徒Jīdūtúdàn使徒行傳Shǐtú Xíngzhuàn9:29de記載jìzǎi表明biǎomíng這裡zhèlǐdàodeshuō希臘語Xīlàyǔde猶太人Yóutàirénbìngshì基督Jīdūde門徒méntúZài耶路撒冷Yēlùsālěngde俄斐勒Éfěilèshānshang發現fāxiànde狄奧多圖斯碑ʼàoduōtúsī Bēi證實zhèngshí公元gōngyuán1世紀shìjìde耶路撒冷Yēlùsālěng確實quèshíyǒushǎoshuō希臘語Xīlàyǔde猶太人Yóutàirén。(Lìngjiàn6:1de注釋zhùshì

Xiǎnchūduì耶和華Yēhéhuáde敬畏jìngwèizhīxīn Yòu敬畏jìngwèi耶和華Yēhéhuá」。意思Yìsiwéi敬畏jìngwèi耶和華Yēhéhuáde詞組cízǔduō出現chūxiànzài希伯來語Xībóláiyǔ經卷jīngjuànzhōngyóuliǎng部分bùfen組成zǔchéngshì意思yìsiwéi敬畏jìngwèide希伯來Xībólái語詞yǔcílìngshì代表dàibiǎo上帝Shàngdì名字míngzide希伯來字母Xībólái Zìmǔ。(以下Yǐxiàshì一些yìxiē例子lìzi代下Dài-Xià19:7,9;Shī19:9;111:10;Zhēn2:5;8:13;9:10;10:27;19:23;Sài11:2,3)《希伯來語Xībóláiyǔ經卷jīngjuànde原文yuánwéncóng沒有méiyǒu出現chūxiànguo敬畏jìngwèizhǔ這個zhège詞組cízǔ儘管Jǐnguǎn大多數dàduōshù希臘語Xīlàyǔ抄本chāoběnzài使徒行傳Shǐtú Xíngzhuàn9:31xiědedōushì敬畏jìngwèizhǔ」,dàn新世界Xīn-shìjiè譯本Yìběnzài正文zhèngwénzhōng使用shǐyòng耶和華Yēhéhuá這個zhège名字míngzishìyǒu理由lǐyóude具體jùtǐ解釋jiěshìjiàn以下yǐxià參考cānkǎo資料zīliào附錄FùlùC1以及yǐjí附錄FùlùC3de簡介Jiǎnjiè9:31。

塔比莎Tǎbǐshā Zhèshì阿拉米語Ālāmǐyǔ名字míngzi意思yìsishì羚羊língyáng」,看來kànláigēn意思yìsiwéi羚羊língyángde希伯來Xībólái語詞yǔcí(tsevi·yahʹ)xiāng對應duìyìng。(4:5;7:3希臘語Xīlàyǔ名字míngzi多加Duōjiāde意思yìsishì羚羊língyáng」。Zài約帕Yuēpà這個zhègeyǒu猶太人Yóutàirényǒu外族人wàizúrén居住jūzhùde港口gǎngkǒu城市chéngshì塔比莎Tǎbǐshā可能kěnéng同時tóngshízhèliǎng名字míngziwéirénsuǒzhī至於zhìyú人們rénmenhuìyòng哪個nǎge名字míngzi稱呼chēnghujiùyàokàn他們tāmenshuōdeshì什麼shénme語言yǔyánLìngzhǒng可能kěnéngshì路加Lùjiā為了wèile方便fāngbiàn外族人wàizúrén閱讀yuèdú特地tèdì塔比莎Tǎbǐshāde名字míngzi翻譯fānyìchéng希臘語Xīlàyǔ

袍子Páozi Yòu外衣wàiyī」,希臘語Xīlàyǔshìhi·maʹti·on。這個Zhège希臘Xīlà語詞yǔcí看來kànláizhǐzhǒng寬鬆kuānsōngde長袍chángpáo不過búguògèngchángyòngláizhǐkuài長方形chángfāngxíngde

塔比莎Tǎbǐshā起來qǐlái 彼得Bǐdé復活fùhuó塔比莎Tǎbǐshāshíde做法zuòfǎgēn耶穌Yēsū復活fùhuó崖魯Yálǔde女兒ʼérshí類似lèisì。(5:38-42;8:51-55Zhèshì聖經Shèngjīngdào使徒shǐtú施行shīxíng復活fùhuóde奇跡qíjìZhèjiànshìchuánbiànle約帕Yuēpà許多xǔduōrén因此yīncǐchéngle信徒xìntú。(9:39-42

jiào西門Xīménde皮匠píjiàng Jiàn10:6de注釋zhùshì

多媒體資料

掃羅Sǎoluó和hé大馬士革Dàmǎshìgé
掃羅Sǎoluó大馬士革Dàmǎshìgé

大馬士革Dàmǎshìgézài公元gōngyuán1世紀shìjìde城市chéngshì布局bùjúgēnzhōngsuǒshìde類似lèisì大馬士革Dàmǎshìgéshì重要zhòngyàode貿易màoyì中心zhōngxīn拜拉達河Bàilādá Hé王下Wáng-Xià5:12dàode亞罷拿河Yàbàná Héjiùzài附近fùjìn河水héshuǐ使shǐzhèzuòchéng一帶yídài形成xíngchéng綠洲lǜzhōu大馬士革Dàmǎshìgéyǒushǎo猶太Yóutài會堂huìtáng掃羅Sǎoluózhèzuòchéng目的mùdìshìyào逮捕dàibǔchéngli所有suǒyǒu奉行fèngxíng主道zhǔdàoderén」,就是jiùshì耶穌Yēsūde門徒méntú。(9:2;19:9,23;22:4;24:22不過Búguòzài大馬士革Dàmǎshìgédeshang得到dédào榮耀róngyàode耶穌Yēsūxiàng掃羅Sǎoluó顯現xiǎnxiànZhèjiànshì以後yǐhòu掃羅Sǎoluózài大馬士革Dàmǎshìgé名叫míngjiào猶大Yóudàderéndejiālizhùleduàn時間shíjiān這個zhègeréndejiā位於wèiyú直街Zhíjiē。(9:11耶穌Yēsūzài異象yìxiàngli指示zhǐshìjiào亞拿尼亞Yànáníyàde門徒méntú猶大Yóudàdejiā使shǐ掃羅Sǎoluó復明fùmíng之後zhīhòu掃羅Sǎoluójiùshòulejìn結果Jiéguǒ掃羅Sǎoluó不但búdàn沒有méiyǒu逮捕dàibǔ猶太裔Yóutàiyì基督徒Jīdūtú反而fǎnʼérchéngle他們tāmen當中dāngzhōngdeyuán掃羅Sǎoluó開始kāishǐzài大馬士革Dàmǎshìgéde會堂huìtángli傳道chuándào從此cóngcǐ傳講chuánjiǎng好消息hǎo xiāoxi成為chéngwéi一生yìshēngde事業shìyè掃羅Sǎoluóle阿拉伯Ālābóhòuyòuhuídào大馬士革Dàmǎshìgé然後ránhòuhěn可能kěnéng公元gōngyuán36nián返回fǎnhuí耶路撒冷Yēlùsālěng。(9:1-6,19-22;Jiā1:16,17

A. 大馬士革Dàmǎshìgé

1.Wǎng耶路撒冷Yēlùsālěngde

2.直街Zhíjiē

3.市集Shìjí廣場guǎngchǎng

4.朱庇特Zhūbìtè神殿shéndiàn

5.劇場Jùchǎng

6.音樂廳Yīnyuètīng(?)

B. 耶路撒冷Yēlùsālěng

掃羅Sǎoluó在zài去qù大馬士革Dàmǎshìgé的de路lù上shang的de經歷jīnglì
掃羅Sǎoluózài大馬士革Dàmǎshìgédeshangde經歷jīnglì

掃羅Sǎoluókuàidào大馬士革Dàmǎshìgéde時候shíhou突然tūránkàndàodàoguāngjiùdǎozàishang什麼shénmekànbujiànle聽見tīngjiànyǒu聲音shēngyīnshuō:「掃羅Sǎoluó掃羅Sǎoluó為什麼wèi shénme迫害pòhài?」(9:3,4;22:6-8;26:13,14掃羅Sǎoluó原本yuánběnyào大馬士革Dàmǎshìgé逮捕dàibǔ耶穌Yēsūde門徒méntú他們tāmendào耶路撒冷Yēlùsālěng受審shòushěndànde計劃jìhuàbèi耶穌Yēsūduànle掃羅Sǎoluócóng耶路撒冷Yēlùsālěng出發chūfāzǒule將近jiāngjìn240公里gōnglǐdàn事情shìqingde發展fāzhǎnquègēnde預期yùqī截然不同jiérán-bùtóng因為Yīnwèi耶穌Yēsūdehuà掃羅Sǎoluó後來hòulái保羅Bǎoluó這個zhège羅馬Luómǎ名字míngziwéirénsuǒzhī徹底chèdǐ改變gǎibiànle從前cóngqián極力jílì迫害pòhài基督徒Jīdūtú現在xiànzàiquè勇敢yǒnggǎn捍衛hànwèi基督教Jīdūjiàode信仰xìnyǎng使徒行傳Shǐtú Xíngzhuàn詳細xiángxì記述jìshùle保羅Bǎoluó熱心rèxīn傳道chuándàode事跡shìjì

大數城Dàshù Chéng的de羅馬Luómǎ古道gǔdào
大數城Dàshù Chéngde羅馬Luómǎ古道gǔdào

大數城Dàshù Chéngshì掃羅Sǎoluó就是jiùshì後來hòuláide使徒shǐtú保羅Bǎoluóde出生地chūshēngdìshì西利西亞Xīlìxīyà地區dìqūde重要zhòngyào城市chéngshì位於wèiyú小亞細亞Xiǎoyàxìyàde東南角dōngnánjiǎo就是jiùshì現今xiànjīnde土耳其ʼěrqíjìngnèi。(9:11;22:3大數Dàshùshìzuò商貿shāngmào繁榮fánróngde大城dàchéng地理dìlǐ位置wèizhìjiā坐落zuòluòzàitiáo貫通guàntōng東西dōngxide陸路lùlù貿易màoyì要道yàodàoshangzhètiáo要道yàodào穿越chuānyuè托羅斯Tuōluósī山脈shānmài奇里乞亞門Qílǐqǐyà Ménjiào奇里乞亞Qí1lǐqǐyà山口shānkǒushì狹窄xiázhǎide山谷shāngǔ中間zhōngjiānyǒutiáocóng岩石yánshí開鑿kāizáo出來chūláide馬車mǎchēdào)。大數城Dàshù Chéngyǒu港口gǎngkǒu連接liánjiē基德諾河Jīdénuò Hé地中海Dìzhōng HǎiZhèzuòchéngshì希臘Xīlà文化wénhuà中心zhōngxīnchéngliyǒu相當xiāngdāngde猶太Yóutài社區shèqūZàizhèzhāng照片zhàopiànli可以kěyǐkàndào古代gǔdài大數城Dàshù Chéngde遺跡yíjì位於wèiyú現今xiànjīn同名tóngmíng(Tarsus)de城市chéngshìli距離jùlí基德諾河Jīdénuò Héhuì地中海Dìzhōng Hǎide河口hékǒu大約dàyuē16公里gōnglǐ歷史Lìshǐshangcéngyǒushǎo名人míngréndàoguo大數城Dàshù Chéng包括bāokuò馬可Mǎkě·安東尼Āndōngní克婁巴特拉Kèlóubātèlā尤利烏斯Yóulìwūsī·凱撒Kǎisā以及yǐjíwèi羅馬Luómǎ皇帝huángdì羅馬Luómǎ政治家zhèngzhìjiā作家zuòjiā西塞羅Xīsàiluócéngzài公元前gōngyuánqián51~qián50nián擔任dānrèngāichéngde總督zǒngdū公元Gōngyuán1世紀shìjìde大數城Dàshù Chéngshì著名zhùmíngde學術xuéshù中心zhōngxīn根據Gēnjù希臘Xīlà地理學家dìlǐ xuéjiā斯特拉博Sītèlābóde著作zhùzuò大數Dàshù當時dāngshízài學術xuéshù研究yánjiū方面fāngmiàn甚至shènzhì超越chāoyuèle雅典Yǎdiǎn亞歷山大Yàlìshāndà由此可見Yóucǐ-kějiàn保羅Bǎoluóshuō自己zìjǐ來自láizì有名yǒumíngde大數城Dàshù Chéng」,並非bìngfēi言過其實yánguòqíshí。(21:39

羅馬人Luómǎrén修建xiūjiàn道路dàolù的de方法fāngfǎ
羅馬人Luómǎrén修建xiūjiàn道路dàolùde方法fāngfǎ

早期Zǎoqī基督徒Jīdūtú之所以zhīsuǒyǐnéng好消息hǎo xiāoxichuánbiàn羅馬Luómǎ帝國dìguó原因yuányīnshì羅馬人Luómǎrén修建xiūjiànle龐大pángdàde道路dàolù系統xìtǒng使徒Shǐtú保羅Bǎoluó無疑wúyízài其中qízhōng許多xǔduō道路dàolùshangliúxiàle足跡zújì。(西1:23Cóngzhèzhāng圖片túpiàn可以kěyǐkàndào羅馬人Luómǎrénde鋪石路pūshílù一般yìbānshì怎麼zěnme修建xiūjiànde首先Shǒuxiānshì標示biāoshì路線lùxiàn接著jiēzhehuì沿yánzhe路線lùxiànchūtiáo寬大kuāndàdegōu然後ránhòuzàigōulitiánshàngcéngtóngde材料cáiliào石塊shíkuài水泥shuǐní沙子shāzi作為zuòwéiZài鋪設pūshè路面lùmiànshí工人gōngrénhuì使用shǐyòng比較bǐjiàode石板shíbǎn為了Wèile使shǐhǎode石板shíbǎn保持bǎochí固定gùdìng他們tāmenhuì安設ānshè路緣石lùyuánshí修建Xiūjiàn道路dàolù使用shǐyòngde材料cáiliào以及yǐjí中間zhōngjiān略微lüèwēigǒngde路面lùmiàndōuyǒuzhù雨水yǔshuǐpáidào道路dàolùliǎng路邊Lùbiānměiduàn距離jùlíjiùshèyǒu排水口páishuǐkǒuràngshuǐliú兩邊liǎngbiānde排水溝páishuǐgōu這些Zhèxiē工人gōngrén技術jìshù精湛jīngzhàn他們tāmen修建xiūjiànde一些yìxiē道路dàolù至今zhìjīn仍然réngrán存在cúnzài不過Búguò羅馬Luómǎ帝國dìguójìngnèi大多數dàduōshù道路dàolùde構造gòuzàobìng沒有méiyǒu這麼zhème複雜fùzá當時Dāngshízuìchángjiànde道路dàolùdōuhěn簡單jiǎndān只是zhǐshìyóu砂礫shālìshíérchéng

狄奧多圖斯碑Díʼàoduōtúsī Bēi上shang的de希臘語Xīlàyǔ碑文bēiwén
狄奧多圖斯碑Díʼàoduōtúsī Bēishangde希臘語Xīlàyǔ碑文bēiwén

這裡Zhèlǐ展示zhǎnshìdeshì狄奧多圖斯碑ʼàoduōtúsī Bēi碑文bēiwénzàikuài石灰石shíhuīshí石版shíbǎnshang石版shíbǎncháng72厘米límǐkuān42厘米límǐZhèkuài石碑shíbēishì20世紀shìjìchūzài耶路撒冷Yēlùsālěngde俄斐勒Éfěilèshānshang發現fāxiànde碑文Bēiwényòng希臘語Xīlàyǔ寫成xiěchéng其中qízhōngtándào狄奧多圖斯ʼàoduōtúsīshì祭司jìsī興建xīngjiànlezhèzuò會堂huìtángyònglái宣讀xuāndú法典fǎdiǎn傳授chuánshòu上帝Shàngdìde誡命jièmìng」。Zhèkuài石碑shíbēide年代niándài追溯zhuīsùdào公元gōngyuán70nián耶路撒冷Yēlùsālěngbèi摧毀cuīhuǐ之前zhīqiánZhèdiǎn證實zhèngshí公元gōngyuán1世紀shìjìde耶路撒冷Yēlùsālěng確實quèshíyǒu一些yìxiēshuō希臘語Xīlàyǔde猶太人Yóutàirén。(6:1Yǒurén認為rènwéi碑文bēiwéndàode會堂huìtáng就是jiùshì自由民Zìyóumín會堂Huìtáng」。(6:9此外Cǐwài碑文bēiwén顯示xiǎnshì狄奧多圖斯ʼàoduōtúsī父親fùqīn祖父zǔfùdōubèichēngwéiar·khi·sy·naʹgo·gos(「會堂huìtáng主管zhǔguǎn」)。Zài希臘語Xīlàyǔ經卷jīngjuàn》,這個zhège頭銜tóuxián出現chūxiànguo好幾hǎojǐ。(5:35;8:49;13:15;18:8,17碑文Bēiwéndàodelìngdiǎnshì狄奧多圖斯ʼàoduōtúsīwèicóng外國wàiguóláiderén建造jiànzàole住宿zhùsùde地方dìfangZhùzài這些zhèxiē地方dìfangdehěn可能kěnéngshìcóng外地wàidìlái耶路撒冷Yēlùsālěngde猶太人Yóutàirén特別tèbiéshìzàiměiniánde各個gègè節期jiéqīlái過節guòjiéde猶太人Yóutàirén。(2:5

約帕Yuēpà
約帕Yuēpà

Zài短片duǎnpiànlikàndàode就是jiùshì約帕Yuēpà(Joppa)de海港hǎigǎng位於wèiyú地中海Dìzhōng Hǎi東岸dōngʼàn差不多chàbuduōzài加沙Jiāshā迦密山Jiāmì Shāndezhèngzhōngjiān約帕Yuēpàde遺址yízhǐjiùzài特拉維夫Tèlāwéifū雅法Yǎfǎshìnèi這個zhège城市chéngshìyóu雅法Yǎfǎ阿拉伯語ĀlābóyǔshìJaffa)特拉維夫Tèlāwéifū1950nián合併hébìngérchéng約帕Yuēpàjiànzàizuò岩石yánshí嶙峋línxúngāoyuē35de山岡shāngāngshang港口gǎngkǒuyóupái海岸hǎiʼànyuē100de低矮ʼǎi礁石jiāoshí構成gòuchéng泰爾人Tàiʼěrrén黎巴嫩山Líbānèn Shānshangde木材mùcáichéng木筏mùfájīng水路shuǐlùyùndào約帕Yuēpàyòng建造jiànzào所羅門Suǒluóménde聖殿shèngdiàn。(代下Dài-Xià2:16後來Hòulái先知xiānzhī約拿Yuēná為了wèile逃避táobì上帝Shàngdì交託jiāotuōde任務rènwujiùdào約帕Yuēpàzuòchuántáowǎng他施Tāshī。(1:3公元Gōngyuán1世紀shìjì約帕Yuēpàyǒuqún基督徒Jīdūtú會眾huìzhòngCéngbèi彼得Bǐdé復活fùhuóde多加Duōjiā塔比莎Tǎbǐshājiù屬於shǔyúzhèqún會眾huìzhòng。(9:36-42彼得Bǐdézài異象yìxiàngli接獲jiēhuò指示zhǐshìyàoxiàng外族人wàizúrén哥尼流Gēníliú傳道chuándào當時dāngshíjiùzhùzài約帕Yuēpàjiào西門Xīménde皮匠píjiàngjiāli。(9:43;10:6,9-17

樓Lóu上shang的de房間fángjiān
Lóushangde房間fángjiān

Zài以色列Yǐsèliè有些yǒuxiē房子fángziyǒuliǎngcéng人們rénmen可以kěyǐ通過tōngguò房子fángzilide梯子tīzihuò木頭mùtou製造zhìzàode樓梯lóutīdàolóushangde房間fángjiān或者huòzhěcóng房子fángzi外面wàimiànde梯子tīzihuò石頭shítouchéngde樓梯lóutī上去shàngqù耶穌Yēsū門徒méntúzàilóushang寬敞kuānchangde房間fángjiān慶祝qìngzhù逾越節Yúyuèjiébìng創立chuànglìZhǔde晚餐wǎncān紀念jìniàn儀式yíshì當時dāngshíde房間fángjiān可能kěnénggēn圖片túpiàn顯示xiǎnshìde類似lèisì。(22:12,19,20Zài公元gōngyuán33nián五旬節Wǔxúnjiétiān上帝Shàngdìde神聖力量shénshèng lìliàng傾注qīngzhùzài大約dàyuē120門徒méntú身上shēnshang看來kànlái他們tāmen當時dāngshí就是jiùshìzài耶路撒冷Yēlùsālěnglóushangde房間fángjiānli。(1:13,15;2:1-4

衣服Yīfu和hé袍子páozi
衣服Yīfu袍子páozi

Zài聖經Shèngjīng時代shídài衣物yīwùshìrénzuì重要zhòngyàode財產cáichǎnzhī多加Duōjiā慷慨kāngkǎidewèi寡婦們guǎfumenzuòle許多xǔduō衣服yīfu袍子páozi」。(9:39zuò衣服yīfude希臘Xīlà語詞yǔcí(khi·tonʹ)zhǐdeshìzhǒng貼身tiēshēn穿chuānde衣服yīfu可以kěyǐ翻譯fānyìwéi內袍nèipáo」(1)。根據Gēnjù希臘Xīlà羅馬Luómǎde傳統chuántǒng男子nánzǐ穿chuāndezhèzhǒng衣服yīfu一般yìbānjiàoduǎn女子nǚzǐ穿chuānde一般yìbānchángzhì腳踝jiǎohuáizuò袍子páozide希臘Xīlà語詞yǔcí(hi·maʹti·on)可以kěyǐ翻譯fānyìwéi外衣wàiyī」(2),zhǐdeshìzhǒng通常tōngcháng穿chuānzài內袍nèipáo外面wàimiànde衣服yīfu