以賽亞書 65:1-25

65  「本來Běnlái沒有méiyǒu求問qiúwèndeyàoràng他們tāmen認識rènshi本來Běnlái沒有méiyǒu尋找xúnzhǎodeyàoràng他們tāmenzhǎodào+ duì沒有méiyǒu呼求Hūqiúmíngde國族guózúshuōzài這裡zhèlǐzài這裡zhèlǐ+   zhěngtiānxiàngqún頑固wángùderén+Shēnkāi雙手shuāngshǒu他們Tāmen一意孤行yíyì-gūxíng+行走Xíngzǒu歪道wāidào+   他們Tāmen不斷búduàn公然gōngrán冒犯màofàn+Zài園子yuánzilixiàn祭牲jìshēng+Zài磚台zhuāntáishang焚燒fénshāo祭物jìwù*   他們Tāmenzuòzài墳地féndìli+Zài隱蔽yǐnbìde地方dìfang*過夜guòyè他們Tāmenchīzhe豬肉zhūròu+器皿QìmǐnlichéngzheYòng污穢wūhuì*zhīzhǔdetāng+   他們TāmenduìrénshuōZhànyuǎn一點yìdiǎnr不要Búyào靠近kàojìn因為Yīnwèi聖潔shèngjié*。』 這些Zhèxiērén簡直jiǎnzhí就是jiùshì鼻孔bíkǒngzhōngdeyānShìzhěngtiān燃燒ránshāodehuǒ   Kàn這些Zhèxiēshìdōuzài面前miànqiánxiě下來xiàláilehuìzài袖手旁觀xiùshǒu-pángguānyào懲罰chéngfá他們tāmen+他們tāmengāishòude懲罰chéngfá全都Quándōugěi他們tāmen*   不單Bùdānshì因為yīnwèi他們tāmende罪過zuìguoshì因為yīnwèi他們tāmen祖先zǔxiānde罪過zuìguo+ 他們Tāmenzàishānshang焚燒fénshāo祭物jìwù*Zài岡陵gānglíngshang羞辱xiūrǔ+ 所以Suǒyǐyàoxiān他們tāmenGāishòude懲罰chéngfá全都quándōugěi他們tāmen*。」 Zhèshì耶和華Yēhéhuáshuōde   耶和華Yēhéhuáshuō Yǒurénzàichuàn葡萄pútaozhōngZhǎodàonéngniàng新酒xīnjiǔde葡萄pútaoJiùshuō不要búyàohuǐleHáiyǒu一些yìxiēshìhǎode*』,yào這樣zhèyàng對待duìdàide僕人púrénhuì他們tāmen全都quándōu消滅xiāomiè+   yàocóng雅各Yǎgè那裡nàlǐLǐngchū子子孫孫zǐzǐ-sūnsūnCóng猶大Yóudà那裡nàlǐlǐngchūqúnrénRàng他們tāmen得到dédàode群山qúnshānzuò產業chǎnyè+ 挑選tiāoxuǎnderénhuì繼承jìchéngde群山qúnshānde僕人púrényàozài那裡nàlǐ居住jūzhù+ 10  沙崙Shālún+huì成為chéngwéi羊群yángqúnde牧場mùchǎng亞割Yàgē Gǔ*+huì成為chéngwéi牛群Niúqún休息xiūxide地方dìfang這些Zhèxiē地方dìfangdōuhuìgěi尋求Xúnqiúde子民zǐmín 11  可是Kěshì你們nǐmen竟然jìngrán離棄líqì耶和華Yēhéhuá+忘記Wàngjìde聖山shèngshān+Wèi幸運xìngyùnzhīshénbǎishàng宴席yànxíGěi命運mìngyùnzhīshénxiànshàngbēiyòubēide調和酒tiáohéjiǔ 12  所以Suǒyǐ決定juédìngYàoràng你們nǐmen刀劍dāojiàn+你們NǐmendōuyàoguìxiàBèirén宰殺zǎishā+ 因為Yīnwèi呼喚hūhuàn你們nǐmen回答huídá說話shuōhuà你們nǐmenkěntīng+ yǎnzhōng邪惡xiéʼèdeshì你們Nǐmen一再yízàizuò喜歡xǐhuandeshì你們Nǐmen偏偏piānpiānyàozuò+。」 13  因此Yīncǐ至高zhìgāode主宰zhǔzǎi耶和華Yēhéhuáshuō de僕人púrényǒuchīde你們Nǐmenquè飢餓jīʼè+ de僕人púrényǒude+你們Nǐmenquè乾渴gānkě de僕人púrénhuì歡喜huānxǐ+你們Nǐmenquè蒙羞méngxiū+ 14  Kànde僕人púrénHuì因為yīnwèi內心nèixīn快樂kuàilèér歡呼huānhū你們Nǐmenquè因為yīnwèi心裡xīnlǐ痛苦tòngkǔér呼號hūháo因為Yīnwèi心碎xīnsuìér哀哭āikū 15  你們Nǐmenliúxiàde臭名chòumíngHuìbèi挑選tiāoxuǎnde子民zǐmínYònglái詛咒zǔzhòu 至高Zhìgāode主宰zhǔzǎi耶和華YēhéhuáYào你們nǐmen全都quándōu處死chǔsǐQuèyàoyònglìng名字míngzi稱呼Chēnghude僕人púrén+ 16  這樣Zhèyàngshéizàishangwèi自己zìjǐqiúDōuhuì得到dédào信實xìnshí可靠kěkào*de上帝Shàngdìxiàde福分fúfen Shéizàishang發誓fāshìDōuhuìzài信實xìnshí可靠kěkào*de上帝Shàngdì面前Miànqián發誓fāshì+ 因為Yīnwèi從前cóngqiánde苦難kǔnàn*huìbèi遺忘yíwàngZàihuì浮現fúxiànzài眼前yǎnqián+ 17  Kàn創造chuàngzào新天新地xīntiān-xīndì+從前Cóngqiándeshìzàiyǒurén回想huíxiǎng*zàiyǒngshàng心頭xīntóu+ 18  你們Nǐmenyàoyīnsuǒ創造chuàngzàode永遠Yǒngyuǎn歡欣huānxīn快樂kuàilè 因為Yīnwèi創造chuàngzào耶路撒冷YēlùsālěngShìyào使shǐrén歡欣huānxīn創造Chuàngzàochénglide居民jūmínShìyào使shǐrén快樂kuàilè+ 19  yàoyīn耶路撒冷Yēlùsālěngér歡欣huānxīnYīnde子民zǐmínér快樂kuàilè+ Chénglizài聽見tīngjiàn哭泣kūqìde聲音shēngyīnzài聽見tīngjiàn人們rénmen痛哭tòngkū哀號āiháo+。」 20  「那裡NàlǐzàiyǒuhuóletiānJiù夭折yāozhéde嬰兒yīngʼérzàiyǒuwèixiǎng長壽chángshòuJiùde老人lǎorén 因為YīnwèihuódàobǎisuìérdeZhǐnéngsuàn小孩xiǎoháirRén即使jíshǐhuódào一百yìbǎisuì如果Rúguǒ犯罪fànzuìhuìbèi詛咒zǔzhòu* 21  他們Tāmenyào建造jiànzào房屋fángwū自己zìjǐ居住jūzhù+栽種Zāizhòng葡萄園pútaoyuánchīyuánzhōngde果子guǒzi+ 22  他們Tāmen建造jiànzàodehuìbèirén佔據zhànjù他們Tāmen栽種zāizhòngdehuìbèirénchīdiào 子民zǐmínde壽命shòumìngYàoxiàng樹木shùmùde壽命shòumìng+ 挑選tiāoxuǎnderénHuì充分chōngfèn享受xiǎngshòu自己zìjǐ勞碌láolùde成果chéngguǒ 23  他們Tāmenhuì白白báibái勞碌láolù+Shēngde孩子háizihuì受苦shòukǔ 因為Yīnwèi他們tāmen他們tāmende後代hòudài+Dōushì耶和華Yēhéhuáde子孫zǐsūn+ 24  他們Tāmenhái沒有méiyǒu呼求hūqiújiù回答huídá 他們Tāmenháizài說話shuōhuàjiù聽見tīngjiànjiù應允yīngyǔnle 25  Lánghuì綿羊羔miányánggāo一起yìqǐ進食jìnshí獅子Shīzixiàngniú一樣yíyàngchīcǎo+Shé塵土chéntǔwéishí Zàidezhěngzuò聖山shèngshānshangZhè一切yíqièdōushāngrénhài+。」 Zhèshì耶和華Yēhéhuáshuōde

腳注

焚燒Fénshāo祭物jìwùyòu使shǐ祭物jìwùde煙氣yānqì上升shàngshēng」。
zuò守夜shǒuyède棚子péngzi」。
Yòu不潔bùjié」。
zuò恐怕kǒngpàhuìzhānshàngde聖潔shèngjié」。
直譯Zhíyìdàojìn他們tāmenhuáili」。
焚燒Fénshāo祭物jìwùyòu使shǐ祭物jìwùde煙氣yānqì上升shàngshēng」。
直譯Zhíyìdàojìn他們tāmenhuáili」。
直譯Zhíyì福分fúfen」。
Yòu平原píngyuán」。
直譯Zhíyì阿們āmen」。Jiàn詞語cíyǔ解釋jiěshì:「阿們Āmen」。
直譯Zhíyì阿們āmen」。
Yòu煩惱fánnǎo」。
Yòu記得jìde」。
zuòrénhuóbudào一百yìbǎisuìjiùhuìbèishìwéishòu詛咒zǔzhòude」。

注釋

多媒體資料