以弗所書 4:1-32

4  所以Suǒyǐ這個zhègewèizhǔbèiqiúde+quàn你們nǐmendàirén處事chǔshìyàopèideshàng你們nǐmensuǒshòude呼召hūzhào+  yào滿心mǎnxīn謙卑qiānbēi+溫和wēnhéyàoyǒu耐心nàixīn+yòng愛心àixīn彼此bǐcǐ包容bāoróng+  yīn和睦hémùér團結tuánjié起來qǐlái竭力jiélì維持wéichíkàozhe神聖力量shénshèng lìliàngéryǒude+  身體Shēntǐ只有zhǐyǒu+神聖力量shénshèng lìliàng只有zhǐyǒuzhǒng+jiùxiàng你們nǐmenshòu呼召hūzhào得到dédàode希望xīwàng只有zhǐyǒu+  Zhǔ只有zhǐyǒuwèi+信仰xìnyǎng只有zhǐyǒu浸禮jìnlǐ只有zhǐyǒuzhǒng  上帝Shàngdì只有zhǐyǒuwèi就是jiùshì眾人zhòngrén*de父親fùqīn統管tǒngguǎn眾人zhòngrén通過tōngguò眾人zhòngrén行動xíngdòngbìngzài眾人zhòngrénzhīzhōng發揮fāhuī作用zuòyòng  我們Wǒmenměirén得到dédàode分外fènwài恩典ēndiǎndōu取決qǔjué基督Jīdū怎麼zěnme分配fēnpèi無償wúcháng恩賜ēncì*+  聖經Shèngjīngshuōguo:「shēngshàng高處gāochùde時候shíhou俘擄fúlǔlerénrénxià作為zuòwéi禮物lǐwù*+。」  既然Jìránshuōshēngshàng」,jiù表示biǎoshì曾經céngjīngjiàngxiàláidàoshangma 10  Zhèwèijiàng下來xiàláide就是jiùshìwèishēng上去shàngqù+遠遠yuǎnyuǎn超越chāoyuè高天gāotiānde+shēng上去shàngqùshìyào完滿wánmǎnde成就chéngjiù一切yíqiè 11  xiàderényǒuzuò使徒shǐtúde+yǒuzuò先知xiānzhīde+yǒuchuán福音fúyīnde*+yǒu牧養mùyǎng教導jiàodǎode+ 12  wèideshì糾正jiūzhèng*聖民shèngmín執行zhíxíng神聖shénshèngde職務zhíwùràng基督Jīdūde身體shēntǐ*gèng強壯qiángzhuàng*+ 13  直到zhídào我們wǒmen所有suǒyǒurénzài信仰xìnyǎngshang完全wánquán一致yízhì*zài確切quèqiè認識rènshi上帝Shàngdìde兒子érzi方面fāngmiàn完全wánquán一致yízhì而且érqiě長大zhǎngdà成人chéngrén*+xiàng基督Jīdū一樣yíyàng完全wánquán成熟chéngshú* 14  所以Suǒyǐ我們wǒmengāizàixiàng小孩xiǎoháir那樣nàyàng輕易qīngyìzhòngrénde詭計guǐjì誤信wùxìnpiànrénde謬論miùlùnshòuzhǒng歪風wāifēng邪說xiéshuō影響yǐngxiǎng+以致yǐzhì飄忽不定piāohū-búdìng隨波逐流suíbō-zhúliú 15  我們Wǒmenjiǎngdeshì真理zhēnlǐ*所以suǒyǐ應該yīnggāiběnzhe愛心àixīnzài方面fāngmiàn不斷búduàn成長chéngzhǎng歸於guīyú身體shēntǐdetóu就是jiùshì基督Jīdū+ 16  由於Yóuyú全身quánshēn+dōu和諧héxiéde聯結liánjié起來qǐlái互相hùxiāng配合pèihéměi關節guānjiédōujìnzhí*Měi部分bùfendōu發揮fāhuīyīngyǒude功能gōngnéng身體shēntǐjiùnéng成長chéngzhǎngzàiàili強壯qiángzhuàng起來qǐlái+ 17  所以Suǒyǐfèngzhǔdemíng這樣zhèyàngshuō這樣zhèyàng作證zuòzhèng你們nǐmen不要búyàozàixiàng列國lièguóderén那樣nàyàng+cúnzhe徒勞無益túláo-wúyì*de思想sīxiǎng行事xíngshì為人wéirén+ 18  他們Tāmen思想sīxiǎng昏暗hūnʼànyuǎn上帝Shàngdìsuǒde生命shēngmìng因為yīnwèi他們tāmenxiǎng認識rènshi上帝Shàngdì心裡xīnlǐ麻木mámù 19  他們Tāmen既然jìránsàngjìn道德感dàodégǎnjiù縱情zòngqíng無恥wúchǐde行為xíngwéi*+貪得無厭tāndé-wúyàndezuòzhǒng不潔bùjiédeshì 20  可是Kěshì你們nǐmensuǒxuéde基督Jīdūbìngshì這樣zhèyàngde 21  只要Zhǐyào你們nǐmentīngguodehuàshòuguode教導jiàodǎojiù知道zhīdàole因為yīnwèi耶穌Yēsūjiāodeshì真理zhēnlǐ 22  你們Nǐmenxuéguoyàochúdiào舊品格jiù-pǐngé+Zhè舊品格jiù-pǐngé你們nǐmen以往yǐwǎngde行為xíngwéi*一致yízhì隨著suízhepiànrénde慾望yùwàngér漸漸jiànjiàn腐化fǔhuà+ 23  Yào不斷búduàn更新gēngxīn你們nǐmende思維sīwéi模式móshì*+ 24  並且bìngqiě穿chuānshàng新品格xīn-pǐngé+Zhèzhǒng新品格xīn-pǐngéshì按照ànzhào上帝Shàngdìde旨意zhǐyì創造chuàngzàode反映fǎnyìngchū真實zhēnshíde正義zhèngyì忠貞zhōngzhēn 25  所以Suǒyǐ你們nǐmen既然jìrán戒除jièchúle誠實chéngshíde行為xíngwéiměirénjiùdōuyàoduì別人biérénshuō真話zhēnhuà+因為yīnwèi我們wǒmen親如手足qīnrúshǒuzú屬於shǔyútóng身體shēntǐ+ 26  就算Jiùsuàn動怒dòngnù不要búyào犯罪fànzuì+不要búyàodào日落rìluòháizài生氣shēngqì+ 27  不要búyàoràng魔鬼móguǐ有機可乘yǒujī-kěchéng+ 28  偷竊Tōuqiède不要búyàozàitōu反而fǎnʼéryào勤勞qínláokào雙手shuāngshǒuzuò正當zhèngdàngde工作gōngzuò+這樣zhèyàngjiùnéngyǒu東西dōngxifēngěi需要xūyào幫助bāngzhùderén+ 29  有害無益Yǒuhài-wúyì*dehuà不可bùkě出口chūkǒu+反而fǎnʼéryào按照ànzhào需要xūyàoshuō鼓勵gǔlìrénde好話hǎohuàràng聽見tīngjiànderén受益shòuyì+ 30  此外Cǐwài不要búyào抗拒kàngjù上帝Shàngdìde神聖力量shénshèng lìliàng使shǐ憂愁yōuchóu*+你們Nǐmen已經yǐjīng得到dédào神聖力量shénshèng lìliàng作為zuòwéi印記yìnjì+等候děnghòupíng贖價shújià獲得huòdé釋放shìfàngde日子rìzi+ 31  你們Nǐmenyàochúdiào一切yíqiè惡毒èdú+怒氣nùqì憤恨fènhèn叫罵jiàomàshāngréndehuà+以及yǐjí一切yíqièyǒuhàideshì+ 32  Yào仁慈réncíxiāngdàiyàohuáizhe溫情wēnqíng體恤tǐxù別人biérén+彼此bǐcǐ甘心gānxīn寬恕kuānshùjiùxiàng上帝Shàngdì通過tōngguò基督Jīdū甘心gānxīn寬恕kuānshùle你們nǐmen一樣yíyàng+

腳注

Yòu一切yíqiè」。
Yòu禮物lǐwù」。
Yòu恩賜ēncì」。
Yòu宣揚xuānyáng好消息hǎo xiāoxiderén」。
Yòu訓練xùnliàn」。
Zhǐ會眾huìzhòng
Yòushòudào鼓勵gǔlì」。
Yòuérwéi」。
Yòu成為chéngwéi成熟chéngshúderén」。
Yòu達到dádào基督Jīdūde完美wánměi身量shēnliang」。
Yòu真話zhēnhuà」。
jìnzhíyòu按照ànzhào需要xūyàozuòchū貢獻gòngxiàn」。
Yòu空虛kōngxū」。
Yòu肆無忌憚sìwújìdànde行徑xíngjìng」。Jiàn詞語cíyǔ解釋jiěshì:「無恥Wúchǐde行為xíngwéi」。
Yòu生活shēnghuó方式fāngshì」。
Yòu主導zhǔdǎo作用zuòyòngde思想sīxiǎng態度tàidùhuò思想sīxiǎng背後bèihòude動力dònglì」。
直譯Zhíyì腐爛fǔlàn」。
Yòu不要búyào使shǐ上帝Shàngdìde神聖力量shénshèng lìliàng憂愁yōuchóu」。Jiàn詞語cíyǔ解釋jiěshì:「神聖力量Shénshèng lìliàng」。

注釋

多媒體資料