跳到內容

跳到目錄

怎樣zěnyàngcáinéng好好hǎohǎo安排ānpái時間shíjiān

我怎樣才能好好安排時間?

 21zhāng

怎樣zěnyàngcáinéng好好hǎohǎo安排ānpái時間shíjiān

如果Rúguǒ覺得juédetiān24小時xiǎoshí不夠búgòuyòng希望xīwàngměitiānyǒu多少duōshǎo小時xiǎoshí________

huì怎樣zěnyàng運用yùnyòngduō出來chūláide時間shíjiānne

Gēn朋友péngyou聚聚jùjù

睡覺Shuìjiào

學習Xuéxí

其他Qítā________

時間Shíjiān好比hǎobǐ野馬yěmǎ如果rúguǒxuéhuì控制kòngzhìjiùnéng加以jiāyǐ善用shànyòng懂得dǒngde安排ānpái時間shíjiānnéng減少jiǎnshǎo壓力yālì改善gǎishàn成績chéngjìháinéng贏得yíngdé父母fùmǔde信任xìnrèn可能Kěnénghuìshuō:「Tīng起來qǐláihěnhǎodànshuōshí容易róngyìzuòshínána!」Shìdeyào面對miànduì一些yìxiē挑戰tiǎozhàndànshì能夠nénggòu克服kèfúdeRàng我們wǒmenlái看看kànkanyǒu哪些nǎxiē挑戰tiǎozhàn

挑戰Tiǎozhàn1:dìngxià時間表shíjiānbiǎo

為什麼Wèi shénme容易róngyìxiǎngdào時間表shíjiānbiǎo可能kěnéng已經yǐjīng感到gǎndàoshùshǒushùjiǎole可能kěnéng喜歡xǐhuan隨心所欲suíxīnsuǒyù喜歡xǐhuanbèi時間表shíjiānbiǎo限制xiànzhì

 為什麼Wèi shénmeyàodìngxià時間表shíjiānbiǎo所羅門Suǒluóménwángshuō:「勤奮Qínfènrén計劃jìhuà周詳zhōuxiáng益處yìchù」。(箴言Zhēnyán21:5所羅門Suǒluóménshì大忙dàmángrényǒu妻子qīzi兒女érnǚgèngshìguózhījūn年紀niánjìyuè生活shēnghuó可能kěnéngjiùyuèmáng同樣Tóngyàng現在xiànzài生活shēnghuó忙碌mánglùér隨著suízhe年歲niánsuìjiànzhǎngjiù可能kěnénghuìgèng忙碌mánglù因此Yīncǐzuìhǎo趁早chènzǎoxuéhuì支配zhīpèi時間shíjiān使shǐ生活shēnghuó井然有序jǐngrán-yǒuxù

一些Yìxiē青年人qīngniánrén這麼zhèmeshuō大約Dàyuēbànniánqián開始kāishǐdìng時間表shíjiānbiǎo希望xīwànghuóde輕鬆qīngsōngdiǎnérdìngxià時間表shíjiānbiǎo看來kànláitǐngyǒuyòng。」——喬伊Qiáoyī

yàozuòdeshì一一yīyīxiě下來xiàláizhè幫助bāngzhùnéng按時ànshí完成wánchéng要是Yàoshipèngdào突發tūfā事件shìjiàn媽媽māmajiùhuìgēn一起yìqǐ事情shìqingxiě下來xiàlái看看kànkan是否shìfǒunéng互相hùxiāng幫助bāngzhù完成wánchéng彼此bǐcǐyàozuòdeshì。」——馬洛莉Mǎluòlì

實用Shíyòngxiǎo建議jiànyì 假設Jiǎshè家人jiārényào旅行lǚxíng大家dàjiādōu隨意suíyìde行李xínglidiūjìn汽車qìchēde後備箱hòubèixiāngliér後備箱hòubèixiāng看來kànláizhuāngbuxià所有suǒyǒu行李xíngligāi怎麼zěnmebànne可以kěyǐ所有suǒyǒu行李xínglidōu出來chūláixiāndefàng進去jìnqùzàixiǎodefàngzài餘下yúxiàde空間kōngjiānli

可以kěyǐyòng同樣tóngyàng方法fāngfǎ處理chǔlǐ生活shēnghuóshangdeshì如果Rúguǒxiānzuò次要cìyàodeshìjiù可能kěnéngméi時間shíjiānzuò重要zhòngyàodeshì所以Suǒyǐ重要zhòngyàodeshìyàoxiānzuò這樣zhèyànghuì發覺fājué還是háishiyǒuhěnduō時間shíjiānzuòbiédeshìde!(腓立比書Féilìbǐshū1:10

哪些Nǎxiēshìduìláishuōzuì重要zhòngyàoshì必須bìxūzuòdene

________

Kànyikànsuǒxiědeshìbìngàn重要性zhòngyàoxìnglái排列páilièxiān處理chǔlǐ重要zhòngyàodeshìjiùhuì發現fāxiàn其實qíshíháiyǒushǎo時間shíjiānzuò次要cìyàodeshì

 Gāi怎麼zěnmezuòne隨身Suíshēn攜帶xiédàixiǎo日曆本rìlìběnyàozuòdeshìàn優先yōuxiān次序cìxù下來xiàlái除此之外Chúcǐzhīwài下面xiàmiànde工具gōngjù可能kěnéngduìyǒuyòng

手機Shǒujī日曆rìlì

Xiǎo記事本jìshìběn

電腦Diànnǎo日曆rìlì

Zhuōshang日曆rìlì

挑戰Tiǎozhàn2:緊守jǐnshǒu時間表shíjiānbiǎo

為什麼Wèi shénme容易róngyì放學Fàngxué回家huíjiāběnxiǎng輕鬆qīngsōng一下yíxiàkàn一下yíxià電視diànshìquèkànlehěnjiǔ或者Huòzhě本來běnlái打算dǎsuàn回家huíjiājiùwèi測驗cèyàn複習fùxídànzhèshíyǒurén短信duǎnxìnyuēkàn電影diànyǐng電影diànyǐng放映fàngyìng時間shíjiānnénggǎi複習fùxíde時間shíjiānquè可以kěyǐgǎidào晚上wǎnshang也許yěxǔhuì告訴gàosu自己zìjǐ:「有點Yǒudiǎnr時間shíjiān壓力yālì可能kěnénghuìzuòdegènghǎo。」

為什麼Wèi shénmeyào緊守jǐnshǒu時間表shíjiānbiǎo複習Fùxí功課gōngkèshí頭腦tóunǎoyuè清醒qīngxǐngjiùyuèyǒu可能kěnéng獲得huòdéhǎo成績chéngjì而且érqiě平常píngchángde學習xuéxí壓力yālìshì已經yǐjīnggòulema何苦Hékǔyào加重jiāzhòng自己zìjǐde壓力yālìdào測驗cèyànqiánwǎncái匆匆cōngcōng複習fùxíne如果Rúguǒ複習fùxídào深夜shēnyèèrtiān起來qǐláihuì怎樣zěnyàng也許Yěxǔhuìshuì過頭guòtóu起床qǐchuángjiùgǎn學校xuéxiào結果jiéguǒ還是háishi遲到chídào造成zàochénggèng壓力yālì。(箴言Zhēnyán6:10,11

一些Yìxiē青年人qīngniánrén這麼zhèmeshuōhěn喜歡xǐhuankàn電視diànshìtán吉他jítāgēn朋友péngyou聊天liáotiānr這些Zhèxiēshì沒什麼méi shénmehǎodàn有時yǒushízài這些zhèxiēshìshanghuāletàiduō時間shíjiāngèng重要zhòngyàodeshìquè遲遲chíchízuò結果jiéguǒzhǐnéng匆匆cōngcōng處理chǔlǐ。」——朱利安Zhūlìʼān

實用Shíyòngxiǎo建議jiànyì Zài時間表shíjiānbiǎoshang除了chúleyàoxiěxiàzuòdeshìyàoxiěxià喜歡xǐhuanzuòdeshì朱利安Zhūlìʼānshuō:「由於Yóuyú知道zhīdàohěnkuàijiù可以kěyǐzuò 自己zìjǐ喜歡xǐhuandeshìyào完成wánchéngzuòdeshìjiù容易róngyì一點yìdiǎnr。」另外Lìngwài可以kěyǐdìngxià長期chángqī目標mùbiāozàixià一些yìxiē短期duǎnqī目標mùbiāo確保quèbǎo自己zìjǐcháozhe正確zhèngquède方向fāngxiàng前進qiánjìn

Gāi怎麼zěnmezuòne試試Shìshidìngxià一兩yìliǎng切合qièhé實際shíjìde目標mùbiāoshì可以kěyǐzàibànniánnèi達到dádàode

________

試試Shìshidìngxià切合qièhé實際shíjìde目標mùbiāoshì可以kěyǐzàiliǎngniánnèi達到dádàodebìng想想xiǎngxiang現在xiànzài可以kěyǐzuòxiē什麼shénmeqiú達到dádào這個zhège目標mùbiāo *

________

挑戰Tiǎozhàn3:保持bǎochí整潔zhěngjié

為什麼Wèi shénme容易róngyì也許Yěxǔ清楚qīngchu保持bǎochí整潔zhěngjiégēn善用shànyòng時間shíjiānyǒu什麼shénme關係guānxì而且érqiě東西dōngxi隨處suíchùluànfàng收拾shōushi整齊zhěngqí容易róngyìdeduō再說zàishuō房間fángjiān可以kěyǐliúdàoèrtiānzài打掃dǎsǎo整理zhěnglǐ 甚至shènzhì打掃dǎsǎo沒關係méi guānxi可能Kěnéng覺得juéde房間fángjiān亂七八糟luànqībāzāoshì什麼shénme問題wèntíDànzhèzhēndeshì問題wèntíma

為什麼Wèi shénmeyào保持bǎochí整潔zhěngjié如果Rúguǒ所有suǒyǒude東西dōngxidōuhěn整潔zhěngjiéjiù不用búyònghuāhěnduō時間shíjiānzhǎo東西dōngxihái可以kěyǐyǒu平和pínghé愉快yúkuàide心境xīnjìng。(哥林多前書Gēlínduō Qiánshū14:40

一些Yìxiē青年人qīngniánrén這麼zhèmeshuō有時Yǒushíméi時間shíjiān收拾shōushi衣服yīfu房間fángjiān亂七八糟luànqībāzāoyàozhǎo東西dōngxi知道zhīdàocóngzhǎo!」——曼蒂Màndì

de錢包qiánbāo不見bújiànle星期xīngqī怎麼zěnmezhǎodōuzhǎobudàozhēndehěnfán結果Jiéguǒ整理zhěnglǐ房間fángjiānshízhǎodàole。」——弗蘭克Fúlánkè

實用Shíyòngxiǎo建議jiànyì Yào盡快jìnkuài東西dōngxifànghuí原處yuánchùYào經常jīngcháng保持bǎochí整潔zhěngjiéérshì等到děngdào一塌糊塗yìtāhútúcáilái收拾shōushi

Gāi怎麼zěnmezuòneYào努力nǔlì培養péiyǎng整潔zhěngjiéde習慣xíguàn常常chángcháng保持bǎochí整潔zhěngjié看看kànkanzhèhuìbuhuìlìng感覺gǎnjuégèng舒服shūfu

 時間Shíjiānshì寶貴bǎoguìde資產zīchǎnměitiānnéng運用yùnyòngdegēn父母fùmǔ朋友péngyou一樣yíyàngduō浪費Làngfèi時間shíjiānjiùyào承受chéngshòu惡果èguǒ善用shànyòng時間shíjiānjiùhuì獲益huòyìliángduōShìhuòshìquán在於zàiyú自己zìjǐ

Xiàzhānghuìshuō什麼shénmene

gāngsuí父母fùmǔ移居yíjū外地wàidìma覺得juéde自己zìjǐgēn同學tóngxué鄰居línjū格格不入gégé-búrùma看看Kànkan可以kěyǐ怎樣zěnyàng不利búlìde情況qíngkuàngbiànwéi有利yǒulì

腳注Jiǎozhù

^ 32段 Běnshū39zhāngyǒugèngduō資料zīliào

重點Zhòngdiǎn經文jīngwén

Kànqīng哪些nǎxiēshìgèngwéi重要zhòngyào」。——腓立比書Féilìbǐshū1:10

建議Jiànyì

Biézhezhèzhāngde所有suǒyǒu建議jiànyì一下子yíxiàzidōuyòng出來chūlái可以kěyǐ試試shìshizàixiàyuèyòng其中qízhōng掌握zhǎngwòle竅門qiàoménhòuzàiyònglìng

知道zhīdào……?

安排Ānpáizàitiānnèizuòtàiduōshìhuì使shǐ覺得juéde壓力yālìhěn如果Rúguǒ分清fēnqīng主次zhǔcìjiùhuì知道zhīdào什麼shénmeshì必須bìxūzuò什麼shénmeshì一定yídìngyàozuò

yào這麼zhèmezuò

可以kěyǐshǎohuā一點yìdiǎnr時間shíjiānzàizhèjiànshìshang:________

yàoduō出來chūláide時間shíjiānyòngláizuò以下yǐxiàdeshì:________

關於Guānyúzhèzhāngxiǎngwènde問題wèntíshì:________

Qǐngxiǎngyixiǎng……

現在Xiànzàijiùxuéhuì好好hǎohǎo安排ānpái時間shíjiānduì將來jiānglái管理guǎnlǐ自己zìjǐdejiāyǒu什麼shénme益處yìchù

關於Guānyú安排ānpái時間shíjiān可以kěyǐcóng父母fùmǔ身上shēnshangxuédào什麼shénme

如果Rúguǒ已經yǐjīngyǒu時間表shíjiānbiǎohái可以kěyǐzuòchū什麼shénme調整tiáozhěnghǎogèng有效yǒuxiàode運用yùnyòng時間shíjiān

154de精選jīngxuǎn語句yǔjù

無意wúyìzhōngtīngdàoyǒurénxiàoshuō如果rúguǒxiǎngyuē4diǎn見面jiànmiànjiùyàogēnyuē3diǎnshícái知道zhīdào自己zìjǐyào學習xuéxí好好hǎohǎo安排ānpái時間shíjiānle!」——利基Lìjī

155de附欄fùlán

de時間shíjiāndōuhuādào哪裡nǎlǐlene

8zhì18suìde青少年qīngshàonián星期xīngqī通常tōngchángshì怎麼zěnmeguòde

17小時xiǎoshí

Gēn父母fùmǔzài一起yìqǐ

30小時xiǎoshí

小時Xiǎoshízài學校xuéxiàoli

44小時xiǎoshí

Kàn電視diànshìwán電子遊戲diànzǐ yóuxì收發shōufā短訊duǎnxùntīng音樂yīnyuè

Suànyisuàn以下yǐxiàde活動huódòngměizhōuhuāle多少duōshǎo時間shíjiān

Kàn電視diànshì: ________

Wán電子遊戲diànzǐ yóuxì: ________

上網Shàngwǎng: ________

Tīng音樂yīnyuè: ________

合計Héjì ________

可以Kěyǐténgchū多少duōshǎo小時xiǎoshí處理chǔlǐgèng重要zhòngyàodeshì:________

153de圖片túpiàn

時間Shíjiān好比hǎobǐ野馬yěmǎyàoxuéhuì加以jiāyǐ控制kòngzhì