跳到內容

跳到目錄

為什麼Wèi shénmeyào好好hǎohǎo照顧zhàogù身體shēntǐ

為什麼要好好照顧身體?

 10zhāng

為什麼Wèi shénmeyào好好hǎohǎo照顧zhàogù身體shēntǐ

Qǐngzàixiǎng達到dádàode目標mùbiāo旁邊pángbiān✔。

減少Jiǎnshǎo焦慮jiāolǜ

控制Kòngzhì脾氣píqi

增加Zēngjiā自信zìxìn

提高Tígāo注意力zhùyìlì

增強Zēngqiáng體力tǐlì

改善Gǎishàn膚色fūsè

減肥Jiǎnféi

年輕人Niánqīngrén生活shēnghuóshang有些yǒuxiē事情shìqing由不得yóubude選擇xuǎnzé比如bǐrúshuōshéiláizuòde父母fùmǔ兄弟xiōngdì姐妹jiěmèiháiyǒuzhùzài哪裡nǎlǐ等等děngděng不過Búguò身體shēntǐ健康jiànkāngjiùtóngle健康jiànkāng 健康jiànkānggēn遺傳yíchuán固然gùrán有關yǒuguāndàngēn選擇xuǎnzéde生活shēnghuó方式fāngshì關係guānxìgèng *

可能kěnénghuìshuō:「hái年輕niánqīng不用búyòng擔心dānxīn健康jiànkāngde問題wèntí!」Zhēnshì這樣zhèyàngdemaQǐng看看kànkan71lièchūde目標mùbiāoxuǎnlexiàngne其實Qíshíyào達到dádào任何rènhé目標mùbiāodōuyàoyǒu健康jiànkāngde身體shēntǐcáixíng

不過Búguòde感覺gǎnjué可能kěnénggēn17suìde安貝Ānbèi一樣yíyàngshuō:「Yào餐餐cāncāndōuchīquánmài低脂dīzhīyòutángde食物shíwùcái不要búyàone!」如果Rúguǒ這麼zhèmexiǎng不用búyòng擔心dānxīn不必búbìzuò健身狂jiànshēnkuángměi星期xīngqīdōupǎo馬拉松Mǎlāsōng不用búyòng一點yìdiǎnrtiánde東西dōngxidōupèng其實Qíshí只要zhǐyào改變gǎibiàn一下yíxià生活shēnghuó習慣xíguànjiùhuìbiàndegèngshuàigèng漂亮piàoliang感覺gǎnjuégènghǎo表現biǎoxiàndegèng出色chūsè現在Xiànzàilái看看kànkan一些yìxiē年輕人niánqīngrénshì怎麼zěnmezuòdàode

Chīde健康jiànkāngréngèng漂亮piàoliang

聖經Shèngjīng建議jiànyìrénfánshìdōuyào適可而止shìkěʼérzhǐ箴言Zhēnyán23:20quànrényào避免bìmiǎn暴飲暴食bàoyǐn-bàoshíYào聽從tīngcóng這個zhège勸告quàngào有時yǒushíbìng容易róngyì

gēnhěnduō年輕人niánqīngrén一樣yíyàng一天到晚yìtiāndàowǎndōu覺得juéde肚子dùziè爸爸Bàba媽媽māmashuōdewèi好像hǎoxiàng無底洞wúdǐdòng!」——安德魯Āndélǔ,15suì

這些Zhèxiē食物shíwù沒什麼méi shénmehǎo反正fǎnzhèng現在xiànzàiháiméi感覺gǎnjuédàoyǒu什麼shénme害處hàichù。」——丹妮爾Dānnīʼěr,19suì

 Zài飲食yǐnshí方面fāngmiàn覺得juéde自己zìjǐyàogèngyǒu節制jiézhìma一些Yìxiē年輕人niánqīngrénshuō以下yǐxiàde方法fāngfǎduì他們tāmenhěn有效yǒuxiào

Chībǎolejiùyàotíng 19suìde朱莉亞Zhūlìyàshuō:「以前Yǐqiánhuì計算jìsuàn食物shíwùde熱量rèliàngdàn現在xiànzàichībǎolejiùchīle。」

chī無益wúyìde食物shíwù 21suìde彼得Bǐdéshuō:「jièdiàole碳酸tànsuān飲料yǐnliàoyuèjiùjiǎnle10bàngyuē5公斤gōngjīn)!」

戒除Jièchú不良bùliáng飲食yǐnshí習慣xíguàn 19suì de埃琳Āilínshuō:「chīwán自己zìjǐ盤子pánzilide食物shíwù之後zhīhòujiùhuìzàitiānle。」

成功Chénggōngde祕訣mìjué不要búyàoshǎochīdùnfàn不然Bùrándàoxià頓時dùnshíhuìhěnèchīdegèngduō

Duōzuò運動yùndòng感覺gǎnjuégèngbàng

聖經Shèngjīngshuō鍛鍊duànliàn身體shēntǐshì有益yǒuyìde。(提摩太前書Tímótài Qiánshū4:8不過Búguòhěnduō年輕人niánqīngréndōu大愛dàʼàizuò運動yùndòng

一定yídìnghěnnán相信xiāngxìn中學zhōngxuéshíyǒu多少duōshǎo同學tóngxué體育tǐyù及格jí gé其實Qíshíshàng體育課tǐyùkèjiùxiàng吃飯chīfàn那麼nàme容易róngyì!」——理查德Lǐchádé,21suì

有些Yǒuxiērénhuìshuō:『Gànmayàozài太陽tàiyáng底下dǐxia跑步pǎobùneLiúde滿mǎnshēnshìhànyòulèideyàoWán電子遊戲diànzǐ yóuxìjiù可以kěyǐ假裝jiǎzhuāng自己zìjǐshìzài跑步pǎobùla!』」——露絲Lùsī,22suì

shìbushì聽見tīngjiàn運動yùndòngliǎngjiùhěnlèilene其實Qíshíyǒuhǎode運動yùndòng習慣xíguàn可以kěyǐdàilái以下yǐxiàsān好處hǎochù

好處Hǎochù#1:增強zēngqiáng免疫力miǎnyìlì 19suìde瑞秋Ruìqiūshuō:「爸爸bàba常常chángchángshuō:『要是Yàoshizhǎo時間shíjiān運動yùndòng疾病jíbìngjiùhuìláizhǎole。』」

 好處Hǎochù#2:腦部nǎobùhuì釋放shìfàng一些yìxiē化學huàxué物質wùzhì使shǐ心境xīnjìng平靜píngjìng 16suìde愛米莉Àimǐlìshuō:「hěnfánde時候shíhou跑步pǎobù可以kěyǐ幫助bāngzhù放鬆fàngsōng下來xiàlái跑步Pǎobùhòu覺得juédeshénqīngshuǎng心情xīnqínghǎoduōle。」

好處Hǎochù#3:增加zēngjiā生活shēnghuó樂趣lèqù 22suìde露絲Lùsīshuō:「熱愛rèʼài戶外hùwài活動huódòng包括bāokuò登山dēngshān游泳yóuyǒng自行車zìxíngchē。」

成功Chénggōngde祕訣mìjuéměi星期xīngqīyàozuòsān喜歡xǐhuande高強度gāoqiángdù運動yùndòngměi至少zhìshǎo20分鐘fēnzhōng

Shuìdehǎo表現biǎoxiàngènghǎo

聖經Shèngjīngshuō:「zhǎngchéng滿mǎn安歇ānxiēshèngguò雙手shuāngshǒuzhuā滿mǎn辛勞xīnláofēngdeshì。」(傳道書Chuándàoshū4:6Shuìdehǎode表現biǎoxiànjiùhuì打折扣dǎ zhékòu

如果Rúguǒshuìde不夠búgòude腦子nǎozijiùhuì迷迷糊糊mímí-huhudezuò什麼shénmedōunéng集中jízhōng精神jīngshén!」——瑞秋Ruìqiū,19suì

Dàole下午xiàwǔ2diǎn左右zuǒyòu已經yǐjīnglèide要命yào mìngliángēn別人biérén聊天liáotiānrdōukuàishuìzháole!」——克麗斯丁Kèlìsīdīng,19suì

 需要xūyàoduōshuì一點yìdiǎnrma一些Yìxiē年輕人niánqīngrén這麼zhèmezuò

熬夜áoyè 18suìde凱瑟琳Kǎisèlínshuō:「盡量jìnliàng早點zǎodiǎn睡覺shuìjiào。」

liáotàiwǎn 21suìde理查德Lǐchádéshuō:「有時Yǒushí朋友péngyouhěnwǎncái電話diànhuàhuò短訊duǎnxùngěi不過búguò最近zuìjìnxuéhuì怎樣zěnyàng結束jiéshù談話tánhuàguàle電話diànhuàjiù睡覺shuìjiào。」

定時Dìngshí睡覺shuìjiào起床qǐchuáng 20suìde珍妮弗Zhēnnīfúshuō:「盡量jìnliàngměitiāndōuzài固定gùdìngde時間shíjiān睡覺shuìjiào起床qǐchuáng。」

成功Chénggōngde祕訣mìjuéměitiān盡量jìnliàng至少zhìshǎoshuì8小時xiǎoshí

只要zhǐyào改變gǎibiàn一下yíxià生活shēnghuó習慣xíguàn好好hǎohǎo照顧zhàogù身體shēntǐjiùhuìyǒuhěnde收穫shōuhuòBiéwàngle健康jiànkāngde身體shēntǐhuì使shǐ樣子yàngzigèng好看hǎokàn感覺gǎnjuégènghǎo表現biǎoxiàndegèng出色chūsè生活Shēnghuóshang有些yǒuxiē事情shìqingshì無法wúfǎ掌握zhǎngwòdedànduì自己zìjǐde健康jiànkāng多多少少duōduō-shǎoshǎoshìyǒu能力nénglì控制kòngzhìde。19suìde埃琳Āilínshuō總而言之Zǒngʼéryánzhīde健康jiànkāng完全wánquán掌握zhǎngwòzàiréndeshǒuzhōng這個zhègerén就是jiùshì!」

Xiàzhānghuìshuō什麼shénmene

對於Duìyú穿chuān什麼shénmecáihǎo常常chángchánggēn父母fùmǔ鬧意見nào yìjiànma看看Kànkan怎樣zěnyàngzuòjiùnénggēn父母fùmǔ達成dáchéng共識gòngshí

腳注Jiǎozhù

^ 11段 Duì許多xǔduōrénláishuō生病shēngbìnghuòyǒu殘障cánzhàngshì他們tāmen無法wúfǎ控制kòngzhìdedànběnzhāng可以kěyǐ幫助bāngzhù他們tāmenxuédào怎樣zěnyàngzài能力nénglì範圍fànwéinèi改善gǎishàn健康jiànkāng狀況zhuàngkuàng

重點Zhòngdiǎn經文jīngwén

身體Shēntǐde鍛鍊duànliàn固然gùrán有益yǒuyì」。——提摩太前書Tímótài Qiánshū4:8,《現代Xiàndài中文Zhōngwén譯本yìběn修訂版xiūdìngbǎn

建議Jiànyì

Zhǎo朋友péngyougēn一起yìqǐ運動yùndòng這樣zhèyàngjiùhuìyǒu動力dònglì因為yīnwèixiǎnglìng對方duìfāng失望shīwàng

知道zhīdào……?

運動Yùndòngshí腦部nǎobùhuì釋放shìfàngchū內啡肽nèifēitàizhèzhǒng化學huàxué物質wùzhìnéng緩解huǎnjiě疼痛téngtòng並且bìngqiělìng心情xīnqíng舒暢shūchàng

yào這麼zhèmezuò

Zài飲食yǐnshí方面fāngmiàn可以kěyǐdìngxiàde合理hélǐ目標mùbiāoshì:________

Zài運動yùndòng方面fāngmiàn可以kěyǐdìngxiàde合理hélǐ目標mùbiāoshì:________

Xiàyuèhuì盡量jìnliàng平均píngjūnměiwǎnshuì________小時xiǎoshí

關於Guānyúzhèzhāngxiǎngwènde問題wèntíshì:________

Qǐngxiǎngyixiǎng……

照顧Zhàogù身體shēntǐgēn自信zìxìnyǒu什麼shénme關係guānxì

什麼Shénme照顧zhàogù身體shēntǐgèng重要zhòngyào?(提摩太前書Tímótài Qiánshū4:8

74de精選jīngxuǎn語句yǔjù

喜歡xǐhuanzuò運動yùndòngde感覺gǎnjué運動Yùndòngràngbiànde好看hǎokàn一點yìdiǎnrréngèngyǒu自信zìxìn!」——愛米莉Àimǐlì

73de附欄fùlán

徹底chèdǐ改變gǎibiànle生活shēnghuó習慣xíguàn!」

十幾shíjǐsuìshízhǎngdehěnpàngzhēndehěnfánhěn高興gāoxìnghěn喜歡xǐhuan自己zìjǐ胖乎乎pànghūhūde樣子yàngzi累累lěilěi贅贅zhuìzhuìde感覺gǎnjuéyòuchī減肥jiǎnféi食品shípǐn往往wǎngwǎng體重tǐzhòngjiǎnleyòupàng回來huílái!15suìshí終於zhōngyú覺得juédegòuleshòubuliǎola!』於是Yúshì決定juédìngyòng健康jiànkāngde方式fāngshìlái減肥jiǎnféizhèzhǒng方式fāngshì應該yīnggāishì一生yìshēngdōu適用shìyòngdemǎileběnshūzhèběnshūjiāorén認識rènshi身體shēntǐsuǒde基本jīběn營養yíngyǎng運動yùndòng原則yuánzéshūzhōngde建議jiànyìyòngzài生活shēnghuóshangxiàdìng決心juéxīn即使jíshǐ自己zìjǐ偶爾ǒuʼěrtōuchī零食língshí懶得lǎnde運動yùndònghuòyīnkànbuchū成效chéngxiàoér灰心huīxīnhuì放棄fàngqì結果JiéguǒneZhēnde有效yǒuxiàodàoniánjiùjiǎnle60bàng(27公斤gōngjīn),而且érqiěde理想lǐxiǎng體重tǐzhòng保持bǎochíleliǎngniánzhēn想不到xiǎngbudào可以kěyǐzuòdào認為rènwéi自己zìjǐ減肥jiǎnféi成功chénggōngshì因為yīnwèi不光bùguāngshǎochīle東西dōngxihái徹底chèdǐ改變gǎibiànle生活shēnghuó習慣xíguàn!」——凱瑟琳Kǎisèlín,18suì

74de圖片túpiàn

身體Shēntǐjiùxiàng汽車qìchē要是yàoshi好好hǎohǎo照顧zhàogù保養bǎoyǎngjiùhuìchū問題wèntí