跳到内容

跳到目录

耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrénshì怎样zěnyànggēnrén讨论tǎolùn圣经Shèngjīngde

为什么要记念耶稣的死亡?

为什么要记念耶稣的死亡?

以下Yǐxiàduàn对话duìhuàshì耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngréngēnrén讨论tǎolùn圣经Shèngjīngshíde内容nèiróng我们Wǒmen假设jiǎshèyǒuwèixìngZhāngde耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrén上门shàngmén拜访bàifǎngWáng女士nǚshì她们Tāmende对话duìhuà如下rúxià

你们Nǐmenyào不断búduàn这样zhèyàngzuòlái记念jìniàn

ZhānghǎoWáng女士nǚshìHěn高兴gāoxìngshàng星期xīngqīnénglái参加cānjiā耶稣Yēsū受难纪念shòunàn jìniàn聚会jùhuì *觉得juédetiānde聚会jùhuì怎么样zěnmeyàng

Wánghěn高兴gāoxìngnéng参加cānjiā可是Kěshìshuō实在shízàideshì所有suǒyǒu内容nèiróngdōutīngdedǒngtīngguorén庆祝qìngzhù耶稣Yēsūde诞辰dànchéntīngguorén庆祝qìngzhù复活节Fùhuó Jiédàncóngméitīngguorén记念jìniàn耶稣Yēsūde去世qùshì

ZhāngShìaguò圣诞节Shèngdànjié复活节Fùhuó Jiézàiquán世界shìjièdōuhěn普遍pǔbiàndàn耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrén觉得juédegèng重要zhòngyàodeshì记念jìniàn耶稣Yēsūde死亡sǐwáng如果Rúguǒ有点yǒudiǎnr时间shíjiānhěn愿意yuànyìzàijiǎng一下yíxià原因yuányīn

WángHǎoa刚好gānghǎo有点yǒudiǎnr时间shíjiān

Zhāng耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrén记念jìniàn耶稣Yēsūde死亡sǐwángshì因为yīnwèi耶稣Yēsū吩咐fēnfù门徒méntú这样zhèyàngzuò记不记得jì bu jìdé耶稣Yēsū去世qùshìqiánde那个nàge晚上wǎnshanggēn忠心zhōngxīnde门徒méntúchīledùn特别tèbiéde晚餐wǎncānne

Wángshìshuō最后zuìhòude晚餐wǎncānma

ZhāngMéicuòjiàoZhǔde晚餐wǎncān晚餐Wǎncān期间qījiān耶稣Yēsū清楚qīngchu指示zhǐshì门徒méntúgāizuò什么shénmeQǐng读读dúdu当时dāngshíshuōdehuàhǎomaZài路加福音Lùjiā Fúyīn22:19

WángHǎode。“耶稣Yēsūyòubǐnglái感谢gǎnxièlebāikāigěi他们tāmenshuō:‘Zhèzhǐdeshìde身体shēntǐshìwèi你们nǐmenshěde你们Nǐmenyào不断búduàn这样zhèyàngzuòlái记念jìniàn。’”

Zhāng谢谢XièxieQǐng留意liúyìzhèjié经文jīngwén最后zuìhòutándào耶稣Yēsūde这个zhège吩咐fēnfù:“你们Nǐmenyào不断búduàn这样zhèyàngzuòlái记念jìniàn。”Zài之前zhīqián耶稣Yēsū清楚qīngchu说明shuōmíng门徒méntú为什么wèi shénmeyào记念jìniàn就是jiùshì因为yīnwèihuìwèi门徒méntú舍命shěmìng耶稣Yēsūcéngzàilìng场合chǎnghé表达biǎodále类似lèisìde思想sīxiǎng马太福音Mǎtài Fúyīn20:28shuō:“人子Rénzǐláidàoshìyàoshòurén服事fúshìérshìyào服事fúshìrén并且bìngqiěxiànchū生命shēngmìng作为zuòwéi许多xǔduōrénde赎价shújià。”简单Jiǎndānláishuō耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrénměiniándōuzài耶稣Yēsū去世qùshìtiān聚集jùjí起来qǐlái就是jiùshì为了wèile记念jìniàn耶稣Yēsūxiànchū生命shēngmìng作为zuòwéi赎价shújià耶稣Yēsūde牺牲xīshēng可以kěyǐwèi所有suǒyǒu顺服shùnfú上帝Shàngdìderéndàilái永生yǒngshēng

为什么Wèi shénme需要xūyào赎价shújià

Wángtīngrénshuō耶稣Yēsū牺牲xīshēng生命shēngmìngshì为了wèileràng我们wǒmen永生yǒngshēngShuō实话shíhuà一直yìzhí明白míngbaizhèshì怎么zěnmehuíshì

ZhāngHěnduōréndōuyǒu这个zhège疑问yíwèn关于Guānyú耶稣Yēsū付出fùchūde赎价shújià这个zhège话题huàtíshì比较bǐjiàoshēndànshì圣经Shèngjīnglizuì美好měihǎode道理dàolǐ不过Búguòháiyǒu时间shíjiāntánma

WángHái可以kěyǐtán分钟fēnzhōng

Zhānghǎo刚刚gānggāngkànguogēn赎价shújià有关yǒuguānde资料zīliào尽量jìnliàngshuōde简单jiǎndān一点yìdiǎnr

WángHǎo

ZhāngYào明白míngbai赎价shújiàshì什么shénme我们wǒmenxiānyào知道zhīdào亚当Yàdāng夏娃Xiàwá犯罪fànzuìdàiláile什么shénme影响yǐngxiǎngRàng我们wǒmen读读dúdu罗马书Luómǎshū6:23可以Kěyǐqǐngma

Wáng当然Dāngrán可以kěyǐ这里Zhèlǐshuō:“Zuìde工价gōngjià就是jiùshìdàn上帝Shàngdìjièzhe我们wǒmendezhǔ基督Jīdū耶稣Yēsūgěirénde恩赐ēncì就是jiùshì永生yǒngshēng。”

Zhāng谢谢Xièxie我们wǒmenlái仔细zǐxì看看kànkan经文jīngwénde意思yìsi首先Shǒuxiān经文jīngwén开头kāitóushuō:“Zuìde工价gōngjià就是jiùshì”。上帝Shàngdì开始kāishǐjiùgěiréndìngxiàtiáo简单jiǎndānde律法lǜfǎ犯罪fànzuìde工价gōngjià或者huòzhěshuō代价dàijià就是jiùshì当然Dāngrán起初qǐchū没有méiyǒurénshìyǒuzuìde亚当Yàdāng夏娃Xiàwábèi创造chuàngzàochéng十全十美shíquán-shíměi他们tāmende所有suǒyǒu子孙zǐsūngāi生来shēnglái就是jiùshì完美wánměide所以Suǒyǐ本来běnlái没有méiyǒurénhuì亚当Yàdāng夏娃Xiàwá他们tāmende后代hòudàidōunéng快快乐乐kuàikuài-lèlèdeyǒngxiǎng生命shēngmìng不过Búguò我们wǒmen知道zhīdào事情shìqingbìngshì这么zhème发展fāzhǎndeduìma

WángShìa亚当Yàdāng夏娃Xiàwáchīle禁果jìnguǒ

ZhāngMéicuò自从Zìcóng亚当Yàdāng夏娃Xiàwá违抗wéikàng上帝Shàngdìde命令mìnglìngchīle禁果jìnguǒ他们tāmenjiùyǒulezuì可以Kěyǐshuō他们tāmenshì自行zìxíng选择xuǎnzéyàozuò不完美bùwánměiderén就是jiùshì罪人zuìrén他们Tāmende选择xuǎnzé不仅bùjǐngěi自己zìjǐdàilái悲惨bēicǎnde后果hòuguǒ影响yǐngxiǎngdào所有suǒyǒu后代hòudài

Wáng为什么Wèi shénmehuì这样zhèyàngne

Zhāng也许Yěxǔ可以kěyǐ比喻bǐyù喜欢xǐhuanzuò蛋糕dàngāoma

Wáng喜欢Xǐhuanya

Zhāng假设jiǎshèmǎile漂亮piàoliangdexīn烤盘kǎopánháiméiyòngguojiùbèishuāizàishangleshuāideāo进去jìnqùkuài现在Xiànzàiyòng这个zhège烤盘kǎopánkǎo出来chūláide蛋糕dàngāohuìshì怎样zěnyàngdeneshìdōuhuìāo进去jìnqùkuàima

WángShìa

Zhāng同样Tóngyàng亚当Yàdāng夏娃Xiàwá因为yīnwèi服从fúcóng耶和华Yēhéhuáéryǒulezuìbiànde不完美bùwánměijiù好像hǎoxiàngxīn烤盘kǎopánbèishuāiāole一样yíyàng由于Yóuyú他们tāmen犯罪fànzuìhòucái生儿育女shēngʼér-yùnǚ所以suǒyǐ他们tāmende子女zǐnǚdōu遗传yíchuánlezuì生来shēngláijiù不完美bùwánměiZài圣经Shèngjīngli,“zuì这个zhège不仅bùjǐnshìzhǐ犯罪fànzuìzhǐ身心shēnxīnyǒu缺陷quēxiàndezhǒng情况qíngkuàng因此Yīncǐ虽然suīrán亚当Yàdāng夏娃Xiàwá犯罪fànzuìshí我们wǒmenhái没有méiyǒu出生chūshēng没有méiyǒuzuòcuò任何rènhéshìdàn由于yóuyú他们tāmenfànlezuì所有suǒyǒu子孙zǐsūn包括bāokuò我们wǒmendōuyǒuzuìshì不完美bùwánměidehuì死亡sǐwáng正如Zhèngrú我们wǒmenzài罗马书Luómǎshū6:23dàozuìde刑罚xíngfá就是jiùshì

WángZhètài公平gōngpíngla为什么Wèi shénme亚当Yàdāng夏娃Xiàwá犯罪fànzuì所有suǒyǒuréndōuděi跟着gēnzhe永远yǒngyuǎn受苦shòukǔne

Zhāngshuōdeméicuò看来kànláishìhěn公平gōngpíng不过Búguò由于yóuyú上帝Shàngdìshì完全wánquán公正gōngzhèngdeyònglehěnhǎode方法fāngfǎ处理chǔlǐ这个zhège问题wèntízài犯罪fànzuìde亚当Yàdāng夏娃Xiàwá判处pànchǔ死刑sǐxíngde同时tóngshíwèi他们tāmende后代hòudài提供tígōngletiáo出路chūlù就是jiùshì耶稣Yēsūsuǒxiànde赎价shújiàQǐngzài看看kànkan罗马书Luómǎshū6:23经文jīngwénshuōwánzuìde工价gōngjià就是jiùshì之后zhīhòu接着jiēzheshuō:“Dàn上帝Shàngdìjièzhe我们wǒmendezhǔ基督Jīdū耶稣Yēsūgěirénde恩赐ēncì就是jiùshì永生yǒngshēng。”因此Yīncǐ耶稣Yēsūde牺牲xīshēng打开dǎkāiletiáo出路chūlùràng我们wǒmen可以kěyǐ摆脱bǎituōzuì *

赎价Shújià——上帝Shàngdìgěiréndezuì宝贵bǎoguìde礼物lǐwù

Zhāngháixiǎngqǐng留意liúyìzhèjié经文jīngwénzhōngdelìng细节xìjié

WángShì什么shénmene

ZhāngQǐng留意liúyì经文jīngwénshuō:“上帝Shàngdìjièzhe我们wǒmendezhǔ基督Jīdū耶稣Yēsūgěirénde恩赐ēncì就是jiùshì永生yǒngshēng。”既然Jìránshì耶稣Yēsūwèi我们wǒmen受苦shòukǔwèi我们wǒmen牺牲xīshēng生命shēngmìng为什么wèi shénme经文jīngwénshuō赎价shújiàshì上帝Shàngdì……gěirénde恩赐ēncì”,ér没有méiyǒushuōshì耶稣Yēsūgěirénde恩赐ēncìne *

WángǸg知道zhīdào

Zhāng上帝Shàngdì创造chuàngzàole亚当Yàdāng夏娃Xiàwáér他们tāmenquè违反wéifǎn禁令jìnlìng犯罪fànzuì反叛fǎnpàn上帝ShàngdìKàndào自己zìjǐzàishang创造chuàngzàodetóuliǎng儿女érnǚ反叛fǎnpàn上帝Shàngdì肯定kěndìng非常fēicháng伤心shāngxīn不过Búguò耶和华Yēhéhuá上帝Shàngdì马上mǎshàng着手zhuóshǒu解决jiějué这个zhège问题wèntí *决定juédìngràng自己zìjǐsuǒzàode灵体língtǐ儿子érziláidàoshang成为chéngwéi完美wánměiderénbìng牺牲xīshēng生命shēngmìng作为zuòwéi赎价shújià因此Yīncǐ赎价shújià完全wánquánshì上帝Shàngdì提供tígōngdeshìgěi人类rénlèide礼物lǐwùShuō赎价shújiàshì来自láizì上帝Shàngdìde礼物lǐwùháiyǒulìng原因yuányīnyǒuméiyǒuxiǎngguo耶稣Yēsūbèirén杀害shāhàide时候shíhou上帝Shàngdìyǒu什么shénme感觉gǎnjuéne

WángMéixiǎngguo

Zhāng看见kànjiànjiā院子yuànziliyǒu玩具wánjùyǒu孩子háiziba

WángYǒuliǎngnán

Zhāng作为Zuòwéi父母fùmǔ应该yīnggāi比较bǐjiào容易róngyì明白míngbai耶稣Yēsū牺牲xīshēngtiānde天父Tiānfù耶和华Yēhéhuáyǒu什么shénme感觉gǎnjué不妨Bùfáng想想xiǎngxiangdāng上帝Shàngdìcóngtiānshang看见kànjiàn自己zìjǐsuǒàide儿子érzibèi逮捕dàibǔbèi嘲笑cháoxiàobèirényǒu什么shénme感觉gǎnjuénekànzhe自己zìjǐde儿子érzibèidìngzài木柱mùzhùshang慢慢mànmande痛苦tòngkǔdeyòuyǒu什么shénme感觉gǎnjuéne

Wáng肯定kěndìnghěnxīntòngZhèdiǎn以前yǐqián从来cóngláiméixiǎngguone

Zhāng当然Dāngrán我们Wǒmen可能kěnéng体会tǐhuìdào上帝Shàngdì当时dāngshíde感觉gǎnjuédàn我们wǒmen知道zhīdào上帝Shàngdìshìyǒu感情gǎnqíngde知道zhīdào为什么wèi shénme容许róngxǔ这些zhèxiēshì发生fāshēngYǒujié经文jīngwén清楚qīngchu告诉gàosu我们wǒmen原因yuányīnshì约翰福音Yuēhàn Fúyīn3:16可以kěyǐqǐng出来chūláima

Wáng可以Kěyǐ经文Jīngwénshuō:“上帝Shàngdì深爱shēnʼài世人shìrén甚至shènzhìxià自己zìjǐde独生子dúshēngzǐhǎojiàofán信从xìncóngderéndōu不致búzhì灭亡mièwángfǎn永生yǒngshēng。”

没有Méiyǒu什么shénme赎价shújiàgèngnéng体现tǐxiàn上帝Shàngdìdeài

Zhāng谢谢XièxieQǐng留意liúyìtóu这里zhèlǐshuō:“上帝Shàngdì深爱shēnʼài世人shìrén”。因此Yīncǐ关键guānjiàn就是jiùshì——ài因为Yīnwèi上帝Shàngdìài我们wǒmenjiùchāi自己zìjǐde儿子érziláidàoshangwèi我们wǒmen牺牲xīshēng没有Méiyǒu什么shénme赎价shújiàgèngnéng体现tǐxiàn上帝Shàngdìdeài耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrénměinián聚集jùjí起来qǐlái记念jìniàn耶稣Yēsūde就是jiùshì为了wèile这个zhège原因yuányīnZhè可以kěyǐ解答jiědáde疑问yíwènma

WángǸg明白míngbaile谢谢Xièxiechū时间shíjiāngěi解释jiěshì

xiǎngbuxiǎng知道zhīdào圣经Shèngjīngshì怎样zěnyàng解释jiěshìmǒuxiē问题wèntídene耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrén为什么wèi shénme相信xiāngxìnmǒuxiē道理dàolǐ他们Tāmen为什么wèi shénmezuòmǒuxiēshì为什么Wèi shénmezuòmǒuxiēshì可以kěyǐ问问wènwen耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrén他们tāmen一定yídìnghěn乐意lèyì回答huídá

^ 耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrénměinián聚集jùjí起来qǐlái记念jìniàn耶稣Yēsūwèi人类rénlèi牺牲xīshēng生命shēngmìng

^ Běnkānjiānghuìzài这个zhège专栏zhuānlán刊登kāndēnglìngpiān文章wénzhāng解释jiěshì为什么wèi shénme耶稣Yēsūsuǒxiànde赎价shújià可以kěyǐ使shǐrén摆脱bǎituōzuì以及yǐjí我们wǒmenyào怎样zěnyàngzuòcáinéngcóng赎价shújià得益déyì

^ 圣经Shèngjīng表明biǎomíng上帝Shàngdì耶稣Yēsūshìtóngde个体gètǐXiángjiàn耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrén出版chūbǎnde辨明Biànmíng圣经Shèngjīngde真理zhēnlǐ4zhāng

^ Qǐngkàn创世记Chuàngshìjì3:15