跳到内容

跳到目录

耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrénshì怎样zěnyànggēnrén讨论tǎolùn圣经Shèngjīngde

耶和华见证人相信耶稣吗?

耶和华见证人相信耶稣吗?

以下Yǐxiàduàn对话duìhuà可以kěyǐ帮助bāngzhù明白míngbai耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrén通常tōngcháng怎样zěnyànggēn别人biérén讨论tǎolùn圣经Shèngjīng我们Wǒmen假设jiǎshèyǒuwèixìngānde耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrén上门shàngmén拜访bàifǎngTián先生xiānsheng他们Tāmende对话duìhuà如下rúxià

基督徒Jīdūtú必须bìxū相信xiāngxìn耶稣Yēsū

ĀnTián先生xiānshenghǎo

Tiánhǎo

Āndàilezuìxīnde守望台Shǒuwàngtái警醒Jǐngxǐng!》gěi相信Xiāngxìnhuì喜欢xǐhuan里面lǐmiànde文章wénzhāng

Tián谢谢Xièxieláide正好zhènghǎoyǒu问题wèntíxiǎng请教qǐngjiào

ĀnShì什么shénme问题wèntíne

TiánYǒugēn同事tóngshì聊天liáotiānrtándàogěide那些nàxiēshūhěnyǒu意思yìsi可是Kěshìjiào不要búyàokàn因为yīnwèi你们nǐmen耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrénxìn耶稣Yēsūshuōxiàláide时候shíhouhuì问问wènwen你们Nǐmenzhēndexìn耶稣Yēsūma

Ān谢谢Xièxie亲自qīnzìwènYào了解liǎojiěrénde信仰xìnyǎng没有méiyǒu什么shénme直接zhíjiēwèn本人běnréngènghǎo

Tián就是jiùshì这么zhèmexiǎngde

Ān可以kěyǐ肯定kěndìngdeshuō耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrén相信xiāngxìn耶稣Yēsū而且érqiě我们wǒmen认为rènwéi相信xiāngxìn耶稣Yēsūshì得救déjiùde必要bìyào条件tiáojiàn

Tián觉得juéde你们nǐmenshìxìn耶稣Yēsūde所以suǒyǐ同事tóngshìshuō你们nǐmenxìn耶稣Yēsūde时候shíhou觉得juédehěn奇怪qíguài我们Wǒmen以前yǐqián好像hǎoxiàngméi怎么zěnmetánguo这个zhège问题wèntíshìma

Ān可以kěyǐgěikànjié经文jīngwénma这些Zhèxiē经文jīngwén表明biǎomíngduì耶稣Yēsūyǒu信心xìnxīnshìhěn重要zhòngyàode耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrénzài传道chuándàoshí常常chángchángyòngdào这些zhèxiē经文jīngwén

TiánHǎoa

Ān我们Wǒmenxiānlái看看kànkan耶稣Yēsū自己zìjǐ怎么zěnmeshuō约翰福音Yuēhàn Fúyīn14:6记载jìzǎileduì使徒shǐtúshuōdehuà耶稣Yēsūshuō:“就是jiùshì道路dàolù真理zhēnlǐ生命shēngmìng要不是Yàobúshì通过tōngguòshéinéngdào父亲fùqīn那里nàlǐ。”根据Gēnjùzhèjié经文jīngwén我们wǒmenyào通过tōngguòshéicáinéngdào天父Tiānfù那里nàlǐne

Tián通过Tōngguò耶稣Yēsū

ĀnMéicuò耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrén坚信jiānxìnzhèdiǎn另外Lìngwàisuǒzhī上帝Shàngdìyào我们wǒmenfèngshéidemíngxiàng祷告dǎogàone

Tián耶稣Yēsūdemíng

ĀnDuìde所以suǒyǐměi祷告dǎogàodōufèng耶稣Yēsūdemíng祈求qíqiú所有Suǒyǒu耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngréndōushì这样zhèyàng祷告dǎogàode

TiánShì这样zhèyàng

Ān不如Bùrú我们wǒmenzài看看kànkan另外lìngwàijié经文jīngwén就是jiùshì约翰福音Yuēhàn Fúyīn3:16Zhèshìjiéhěn重要zhòngyàode经文jīngwén有些yǒuxiērén甚至shènzhìshuōshì福音书Fúyīnshūde精髓jīngsuǐ如果Rúguǒyàoyònghuàlái概括gàikuò耶稣Yēsūzàishangsuǒzuòdeshìyòngzhèjié经文jīngwénjiùzuì恰当qiàdàngleQǐng读读dúduzhèjié经文jīngwénhǎoma

TiánHǎode。“上帝Shàngdì深爱shēnʼài世人shìrén甚至shènzhìxià自己zìjǐde独生子dúshēngzǐhǎojiàofán信从xìncóngderéndōu不致búzhì灭亡mièwángfǎn永生yǒngshēng。”

Ān谢谢Xièxietīngguozhèjié经文jīngwénma

TiánTīngguoshǎozàijiēshangkàndào有些yǒuxiē广告牌guǎnggàopáixiězhezhèjié经文jīngwén

Ān我们Wǒmenlái仔细zǐxì看看kànkanzhèjié经文jīngwénba耶稣Yēsūshuō上帝Shàngdì深爱shēnʼài世人shìrénràngrényǒu机会jīhuì永生yǒngshēngDànrén必须bìxū怎么zěnmezuòcáinéng得到dédào永生yǒngshēngne

TiánYào信从xìncóng

ĀnMéicuò这里Zhèlǐshuōde就是jiùshì上帝Shàngdìde独生子dúshēngzǐ耶稣Yēsū基督Jīdūdàigěide杂志zázhìxiàngrénzhǐchūrényào信从xìncóng耶稣Yēsūcáinéng得到dédào永生yǒngshēng可以kěyǐzài守望台Shǒuwàngtái2kàndàozhèběn杂志zázhìde宗旨zōngzhǐ包括bāokuò帮助bāngzhùrén信从xìncóng耶稣Yēsū基督Jīdū相信xiāngxìn已经yǐjīng牺牲xīshēng生命shēngmìng使shǐrén可以kěyǐ永生yǒngshēng并且bìngqiě已经yǐjīng成为chéngwéi上帝Shàngdì王国Wángguóde君王jūnwáng正在zhèngzài施行shīxíng统治tǒngzhì”。

Tián就是Jiùshìma你们nǐmen出版chūbǎnde杂志zázhìjiù可以kěyǐ证明zhèngmíng你们nǐmenshìxìn耶稣Yēsūde

ĀnShìde

Tián那么Nàme为什么wèi shénme人家rénjiāhuìshuō你们nǐmenxìn耶稣Yēsūne

ĀnHěnduōrén纯粹chúncuìshìtīngdào别人biérén怎么zěnmeshuōjiù怎么zěnmeshuō有些Yǒuxiē神父shénfù牧师mùshīhuì这样zhèyàngshuō我们wǒmen所以suǒyǐshǎorényǒu这个zhège误解wùjiě

Tiánzàixiǎngshìbushì因为yīnwèi你们nǐmenjiào耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrénérshì耶稣Yēsūde见证人jiànzhèngrén所以suǒyǐ他们tāmencáishuō你们nǐmenxìn耶稣Yēsūne

Ānyǒu这个zhège可能kěnéng

Tián为什么Wèi shénme你们nǐmen常常chángchángdàodedōushì耶和华Yēhéhuáne

已经yǐjīng使shǐ他们tāmen认识rènshidemíng

ĀnGēn上帝Shàngdìde儿子érzi耶稣Yēsū一样yíyàng我们wǒmen相信xiāngxìn使用shǐyòng上帝Shàngdìde名字míngzi耶和华Yēhéhuá非常fēicháng重要zhòngyàoQǐng看看kànkan约翰福音Yuēhàn Fúyīn17:26留意liúyì耶稣Yēsūxiàng父亲fùqīn祷告dǎogàoshí怎么zěnmeshuō可以Kěyǐqǐng出来chūláima

TiánMéi问题wèntí。“已经yǐjīng使shǐ他们tāmen认识rènshidemíng以后yǐhòuháiyào使shǐ他们tāmen认识rènshihǎojiàoàidezhǒngàiliúzài他们tāmen里面lǐmiàngēn他们tāmen联合liánhé。”

Ān谢谢Xièxie经文Jīngwénshuō耶稣Yēsū已经yǐjīng使shǐrén认识rènshi上帝Shàngdìdemíng认为rènwéi耶稣Yēsū为什么wèi shénmeyào这样zhèyàngzuòne

TiánǸg知道zhīdào

相信Xiāngxìn耶稣Yēsūshì得救déjiùde必要bìyào条件tiáojiàn

Ān可能Kěnénglìngjié经文jīngwén可以kěyǐ帮助bāngzhùzhǎodào答案dáʼànQǐng看看kànkan使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn2:21经文jīngwénshuō:“Fán呼求hūqiú耶和华Yēhéhuázhīmíngderéndōu得救déjiù。”这里Zhèlǐshuō呼求hūqiú耶和华Yēhéhuádemíngshì得救déjiùde条件tiáojiàn认为rènwéi耶稣Yēsū知不知道zhī bu zhīdàozhèdiǎnne

Tián当然dāngrán知道zhīdàola

Ān就是Jiùshì因为yīnwèi事情shìqinggēnde门徒méntúnéngbunéng得救déjiùyǒu密切mìqiè关系guānxì所以suǒyǐ耶稣Yēsū努力nǔlì帮助bāngzhù他们tāmen认识rènshi使用shǐyòng上帝ShàngdìdemíngZhèshì我们wǒmen经常jīngcháng提及tíjí耶和华Yēhéhuáde主要zhǔyào原因yuányīn我们Wǒmen知道zhīdàoràngrén认识rènshi上帝Shàngdìdemínghěn重要zhòngyào因为yīnwèi我们wǒmen希望xīwàng其他qítārén呼求hūqiú上帝Shàngdìde名字míngzi从而cóngʼér得救déjiù

Tián不过Búguò就算jiùsuànrén知道zhīdào上帝Shàngdìde名字míngzi或者huòzhě说话shuōhuàshí没有méiyǒudàode名字míngzi他们tāmenhuì知道zhīdào自己zìjǐshuōdeshì上帝Shàngdìa

Ān可以kěyǐ这么zhèmeshuō可是Kěshì上帝Shàngdì自己zìjǐde名字míngzi告诉gàosu我们wǒmenshì为了wèileràng我们wǒmengèng容易róngyì亲近qīnjìn

TiánShìma为什么Wèi shénmene

Ān或者Huòzhě我们wǒmenhuàn角度jiǎodù想想xiǎngxiangba其实Qíshí我们wǒmen需要xūyào知道zhīdào摩西Móxīde名字míngzi我们Wǒmen知道zhīdàoyǒurén曾经céngjīng分开fēnkāi红海Hóng Hǎi接获jiēhuò十诫ShíjièjiùgòulemaHáiyǒu我们wǒmen为什么wèi shénmeyào知道zhīdào挪亚Nuóyàde名字míngzine圣经Shèngjīng如果rúguǒ只是zhǐshìshuōyǒurénjiànle方舟fāngzhōujiùle自己zìjǐjiāhěnduō动物dòngwù可以kěyǐa同一Tóngyī道理dàolǐ圣经Shèngjīng可以kěyǐ耶稣Yēsū基督Jīdūde名字míngzi只是zhǐshìshuō上帝Shàngdìde儿子érzicóngtiānérjiàng为了wèile救赎jiùshú我们wǒmendezuìér牺牲xīshēng生命shēngmìngshìma

TiánShuōdeshì

Ān可是Kěshì上帝Shàngdìquèràng我们wǒmen知道zhīdào这些zhèxiērénde名字míngzi知不知道Zhī bu zhīdàorénde名字míngzishìyǒuhěn分别fēnbiéde虽然Suīrán我们wǒmencóngméijiànguo摩西Móxī挪亚Nuóyà耶稣Yēsūdàn由于yóuyú知道zhīdàole他们tāmende名字míngzi我们wǒmenjiùnéng感受gǎnshòudào他们tāmenshì活生生huóshēngshēngde真实zhēnshí人物rénwùleduìma

Tiáncóngméi这样zhèyàngxiǎngguodànhěnyǒu道理dàolǐ

ĀnZhè就是jiùshì耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrén常常chángcháng使用shǐyòng上帝Shàngdìde名字míngzidelìng原因yuányīn我们Wǒmen希望xīwàng帮助bāngzhù别人biérénkànchū耶和华Yēhéhuá上帝Shàngdìshìhěn真实zhēnshídeyǒu思想sīxiǎngyǒu感情gǎnqíngshì我们wǒmen可以kěyǐ亲近qīnjìnde这样Zhèyàngrénjiùgèng容易róngyìduì上帝Shàngdì培养péiyǎng信心xìnxīn同时Tóngshí我们wǒmenhuì强调qiángdiào耶稣Yēsūzài拯救zhěngjiù人类rénlèi方面fāngmiànsuǒ发挥fāhuīde重要zhòngyào作用zuòyòng关于Guānyúzhèdiǎn不如bùrú我们wǒmenzàikànjié经文jīngwén

TiánHǎo

Ān之前Zhīqián我们wǒmenkànguo约翰福音Yuēhàn Fúyīn14:6zàijié经文jīngwén耶稣Yēsūshuōshì道路dàolù真理zhēnlǐ生命shēngmìng”。现在Xiànzàiràng我们wǒmen看看kànkan约翰福音Yuēhàn Fúyīn14:1Zhèhuàshì耶稣Yēsūshuōde可以Kěyǐqǐngchū经文jīngwéndehòubànma

TiánMéi问题wèntí这里Zhèlǐshuō:“Yàoduì上帝Shàngdìyǒu信心xìnxīnyàoduìyǒu信心xìnxīn。”

Ān谢谢XièxieCóngzhèjié经文jīngwénkànchū我们wǒmenshìbushìzhǐ需要xūyào相信xiāngxìn耶和华Yēhéhuá或者huòzhězhǐ相信xiāngxìn耶稣Yēsūjiùxínglene

Tiánshì耶稣Yēsūshuō我们wǒmenduì上帝Shàngdìduìdōuyàoyǒu信心xìnxīn

ĀnMéicuò相信Xiāngxìnhuì同意tóngyì我们wǒmen只是zhǐshìkǒulishuō自己zìjǐduì上帝Shàngdìduì耶稣Yēsūyǒu信心xìnxīnshì不够búgòude我们Wǒmen必须bìxūzài行事xíngshì为人wéirén方面fāngmiàn自己zìjǐde信心xìnxīn显明xiǎnmíng出来chūlái

Tián这个Zhège当然dāngrán

Ān可是Kěshìrén怎样zěnyàngzuòcáinéng表明biǎomíng自己zìjǐzhēnde相信xiāngxìn上帝Shàngdì耶稣YēsūneXià我们wǒmen讨论tǎolùn一下yíxià这个zhège问题wèntíhǎoma *

TiánHǎoaxiǎng了解liǎojiě一下yíxià

xiǎngbuxiǎng知道zhīdào圣经Shèngjīngshì怎样zěnyàng解释jiěshìmǒuxiē问题wèntídene耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrén为什么wèi shénme相信xiāngxìnmǒuxiē道理dàolǐ他们Tāmen为什么wèi shénmezuòmǒuxiēshì为什么Wèi shénmezuòmǒuxiēshì可以kěyǐ问问wènwen耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrén他们tāmen一定yídìnghěn乐意lèyì回答huídá

^ Xiángjiàn耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrén出版chūbǎnde辨明Biànmíng圣经Shèngjīngde真理zhēnlǐ12zhāng