跳到内容

跳到目录

 人物Rénwù专访zhuānfǎng | 戴维Dàiwéi·洛斯Luòsī

一位生物化学家为什么相信上帝

一位生物化学家为什么相信上帝

戴维Dàiwéi·洛斯Luòsī博士bóshìshì比利时Bǐlìshíwèi生物shēngwù化学家huàxuéjiāYǒuduàn时间shíjiān相信xiāngxìn进化论jìnhuàlùn相信xiāngxìnyǒu造物主Zàowùzhǔ存在cúnzài后来Hòuláiduì生命shēngmìng起源qǐyuánde看法kànfǎ改变gǎibiànle为什么wèi shénmene洛斯Luòsī博士bóshì接受jiēshòule警醒Jǐngxǐng!》De专访zhuānfǎngtándào自己zìjǐde科学kēxué研究yánjiū信仰xìnyǎng

shì怎样zěnyàng开始kāishǐ研究yánjiū科学kēxuédene

大学dàxuéde时候shíhou选择xuǎnzélexué化学huàxuéduì蛋白质dànbáizhì核酸hésuānzhèliǎngzhǒng地球dìqiúshangzuì复杂fùzáde分子fēnzǐ特别tèbiégǎn兴趣xìngqù后来Hòulái开始kāishǐ研究yánjiū阳光yángguāng怎样zěnyàng使shǐ一些yìxiē分子fènzǐ产生chǎnshēng反应fǎnyìng

以前yǐqián相信xiāngxìn上帝Shàngdìma

小时候Xiǎoshíhou相信xiāngxìn上帝Shàngdì可是kěshìzài天主教Tiānzhǔjiào鲁汶Lǔwèn大学dàxué读书dúshūshí教授jiàoshòushuō生物shēngwùde构造gòuzàoshì自然zìrán产生chǎnshēngdehái过程guòchéngshuōde非常fēicháng复杂fùzá这些Zhèxiē教授jiàoshòudōushì资深zīshēnde科学家kēxuéjiā相信xiāngxìnle他们tāmendehuà慢慢mànmandejiùzài相信xiāngxìn上帝Shàngdìle

什么Shénme推使tuīshǐ重新chóngxīn思考sīkǎo生命shēngmìng起源qǐyuánde问题wèntí

1999niánpèngdào上学shàngxuéshí认识rènshide朋友péngyou成为chéngwéile耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrén参加cānjiāle他们tāmende聚会jùhuìZhèduàn时间shíjiānyǒu耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngréndàojiā传道chuándàoliúxiàleběnshūgěi书名shūmíngshìYǒuwèi关心guānxīnrénde造物主Zàowùzhǔma?》 *

觉得juédezhèběnshū怎么样zěnmeyàng

Zhèběnshū资料zīliào翔实xiángshí内容nèiróng有根有据yǒugēn-yǒujùKànle以后yǐhòu开始kāishǐ怀疑huáiyí生物shēngwù到底dàodǐshìbushì进化jìnhuàérláide

什么Shénme生物shēngwù特别tèbié引起yǐnqǐde兴趣xìngqù

shì研究yánjiū生物shēngwù化学huàxuéde研究yánjiū对象duìxiàng包括bāokuòlán细菌xìjūnzhōngdemǒuxiē分子fènzǐLán细菌xìjūn生活shēnghuózài海洋hǎiyánglishìzhǒng不用búyòng通过tōngguò其他qítā生物shēngwù获取huòqǔ养分yǎngfènde微生物wēishēngwù有些Yǒuxiē科学家kēxuéjiā 认为rènwéilán细菌xìjūnshì地球dìqiúshangzuìzǎo出现chūxiànde生物shēngwùcóng阳光yángguāng吸收xīshōu能量néngliàng然后ránhòu通过tōngguòzhǒng非常fēicháng复杂fùzáde我们wǒmenhái完全wánquán明白míngbaide化学huàxué过程guòchéngshuǐ二氧化碳èryǎnghuàtàn转化zhuǎnhuàwéi养分yǎngfènLìng十分shífēn惊讶jīngyàdeshìlán细菌xìjūnnéng惊人jīngrénde效率xiàolǜ收集shōují光能guāngnéngbìng加以jiāyǐ转化zhuǎnhuà

树叶Shùyèshì通过tōngguò光合作用guānghé-zuòyòng制造zhìzào养分yǎngfènmaLán细菌xìjūnyǒu什么shénme特别tèbiéne

Zài海洋hǎiyánglishuǐyuèshēn光线guāngxiànyuèshǎo因此Yīncǐ海洋hǎiyánglidelán细菌xìjūn必须bìxū捕捉bǔzhuōzhùnéng接触jiēchùdàodeměidiǎn光线guāngxiànnéngzuòdàozhèdiǎnquánkào非常fēicháng精密jīngmìdeguāng天线tiānxiàn系统xìtǒng”,而且érqiěbèi收集shōujídàode光线guāngxiàn几乎jīhū百分之百bǎi fēn zhī bǎidōu转化zhuǎnhuàchéng养分yǎngfènLán细菌xìjūn高效gāoxiàodeguāng能力nénglì引起yǐnqǐle太阳能tàiyángnéng电池diànchíbǎn制造商zhìzàoshāngde兴趣xìngqù当然Dāngrán太阳能tàiyángnéng电池diànchíde效能xiàonénggēnlán细菌xìjūndeguāng系统xìtǒng根本gēnběn无法wúfǎ相比xiāngbǐ

通过tōngguòzhèxiàng研究yánjiūchū什么shénme结论jiélùnne

kànchū工程师gōngchéngshī设计shèjìde东西dōngxi不过búguòshì模仿mófǎng生物shēngwùde奇妙qímiào构造gòuzào因此yīncǐ生物shēngwù必定bìdìngshì上帝Shàngdì设计shèjìde

kànchū工程师gōngchéngshī设计shèjìde东西dōngxi不过búguòshì模仿mófǎng生物shēngwùde奇妙qímiào构造gòuzào因此yīncǐ生物shēngwù必定bìdìngshì上帝Shàngdì设计shèjìde可是Kěshìduì上帝Shàngdìde信心xìnxīnshìzhǐ建基jiànjī科学kēxué研究yánjiūshì通过tōngguò仔细zǐxì查考chákǎo圣经Shèngjīng建立jiànlìde

为什么Wèi shénme确信quèxìn圣经Shèngjīngshì来自láizì上帝Shàngdìde

原因Yuányīnyǒuhěnduō其中qízhōngshì圣经Shèngjīng含有hányǒu许多xǔduō准确zhǔnquè应验yìngyànde预言yùyán例如Lìrúzài耶稣Yēsū去世qùshìqián世纪shìjì以赛亚Yǐsàiyàjiù预言yùyánlegēn耶稣Yēsūdebèi埋葬máizàng有关yǒuguānde细节xìjié后来Hòulái人们rénmenzài库兰姆Kùlánmǔzhǎodàofèn以赛亚书Yǐsàiyàshūde抄本chāoběn抄写chāoxiě耶稣Yēsū出生chūshēngqián大约dàyuē一百yìbǎinián因此yīncǐ以赛亚Yǐsàiyàde预言yùyán肯定kěndìngshìzài事情shìqing发生fāshēng之前zhīqiánhěnjiǔxiěxiàde

以赛亚Yǐsàiyàcéng论及lùnjí耶稣Yēsūshuō:“zài葬身zàngshēnzhīgēn恶人èrénzài一起yìqǐde时候shíhougēn富翁fùwēngzàichù。”(以赛亚书Yǐsàiyàshū53:9,12耶稣Yēsū的确díquègēn罪犯zuìfàn一起yìqǐbèi处决chǔjuéle遗体yítǐquèbèizàngzài富裕fùyù人家rénjiāde坟墓fénmùli圣经Shèngjīngzhōngde预言yùyányǒu许多xǔduōdōu已经yǐjīng应验yìngyànlezhè只是zhǐshì其中qízhōng例子lìzi而已éryǐ所以suǒyǐ确信quèxìn圣经Shèngjīngshì上帝Shàngdì启示qǐshìde。(提摩太后书Tímótài Hòushū3:16后来Hòulái成为chéngwéile耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrén

为什么Wèi shénme喜欢xǐhuanzuò耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrén

耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrénde信仰xìnyǎngbìngshì盲目mángmùdeérshì符合fúhé科学kēxuéde

耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrénde信仰xìnyǎngbìngshì盲目mángmùdeérshì符合fúhé科学kēxuéde他们tāmen完全wánquán按照ànzhào圣经Shèngjīngde道德dàodé标准biāozhǔn生活shēnghuógēn其他qítā耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrén一样yíyànghěn喜欢xǐhuan告诉gàosu别人biérén圣经Shèngjīngzhōnglìngrén安慰ānwèide信息xìnxī帮助bāngzhù他们tāmenzhǎodào人生rénshēng问题wèntíde答案dáʼàn

^ 9段 耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrén出版chūbǎn