跳到内容

跳到目录

 封面Fēngmiàn专题zhuāntí

人能活多久?

人能活多久?

哈丽雅特Hālìyǎtèzài2006nián去世qùshìle享年xiǎngnián175suì不过Búguò哈丽雅特Hālìyǎtèshì个人gèrénérshìzhī生活shēnghuózài澳大利亚Àodàlìyà动物园dòngwùyuánlide加拉帕戈斯JiālāpàgēsīxiàngguīGēn人类rénlèi相比xiāngbǐ哈丽雅特Hālìyǎtède寿命shòumìng算是suànshìtǐngchángdàngēnlìng一些yìxiē生物shēngwù比较bǐjiào起来qǐláijiù没什么méi shénme特别tèbiéleQǐng看看kànkan以下yǐxià例子lìzi

  • 芬兰Fēnlánde研究人员yánjiū rényuánshuō淡水dànshuǐ珍珠zhēnzhūbàng可以kěyǐhuó200nián

  • 海蛤Hǎigéde寿命shòumìng通常tōngcháng超过chāoguò100nián据说jù shuōyǒuzhī海蛤hǎigéhuóle400duōnián

  • Yǒuhěnduō种类zhǒnglèide树木shùmù比如bǐrúwěisōngshān以及yǐjímǒuxiē品种pǐnzhǒngde柏树bǎishù云杉yúnshānnénghuó几千jǐqiānnián

人类Rénlèi一向yíxiàngbèishìwéi地球dìqiúshangzuì高等gāoděngde生物shēngwù而且érqiě想方设法xiǎngfāng-shèfǎ延长yáncháng寿命shòumìngquèzhǐnénghuóshàng九十jiǔshínián

认为rènwéirénzhēndezhǐnénghuó九十jiǔshíniánmaRénde寿命shòumìngyǒu可能kěnéng大大dàdà延长yánchángmashǎorén希望xīwàng通过tōngguò医药yīyào科学kēxué方面fāngmiànde进步jìnbùzhǎodào长寿chángshòude秘诀mìjué

 科学Kēxué进步jìnbùnéng延长yánchángrénde寿命shòumìngma

Zài卫生wèishēng医疗yīliáo方面fāngmiàn科学kēxué的确díquèyǒuhěn贡献gòngxiàn。《科学Kēxué美国人měiguórén》(英语Yīngyǔshuō:“现在Xiànzài,[美国Měiguóyīn传染病chuánrǎnbìng分娩fēnmiǎn并发症bìngfāzhèng死亡sǐwángderén以前yǐqiányàoshǎo。1960nián以来yǐláiyīng幼儿yòuʼér死亡率sǐwánglǜ下降xiàjiànglebǎifēnzhī75。”可是Kěshì对于duìyú延长yánchángrénde寿命shòumìng科学kēxuéquè一直yìzhízuòbuliǎo什么shénmeLìng科学Kēxué美国人měiguórénshuō:“经过Jīngguò几十jǐshíniánde研究yánjiū衰老shuāilǎode成因chéngyīn大体dàtǐshangréngshì。”可是Kěshì,“证据zhèngjù显示xiǎnshìrén之所以zhīsuǒyǐ衰老shuāilǎo也许yěxǔshì因为yīnwèigēn生长shēngzhǎng有关yǒuguānde基因jīyīn程序chéngxùchūle问题wèntí。”Tóngpiān文章wénzhāngháishuō:“假如Jiǎrú衰老shuāilǎo主要zhǔyàoshì基因jīyīn引发yǐnfāde过程guòchéngyǒutiān我们wǒmen应该yīnggāi可以kěyǐ阻止zǔzhǐ这个zhège过程guòchéng。”

经过Jīngguò几十jǐshíniánde研究yánjiū衰老shuāilǎode成因chéngyīn大体dàtǐshangréngshì

为了Wèilezhǎodào衰老shuāilǎo老年lǎoniánbìngde成因chéngyīn有些yǒuxiē科学家kēxuéjiā开始kāishǐ探索tànsuǒ遗传学yíchuánxuédexīn领域lǐngyùchēngwéibiǎoguān基因组jīyīnzǔxuéBiǎoguān基因组jīyīnzǔxuéshì什么shénmene

Huó细胞xìbāo含有hányǒu遗传yíchuán信息xìnxī这些zhèxiē信息xìnxīshì产生chǎnshēngxīnde细胞xìbāoshí不可bùkěshǎode部分bùfen信息xìnxīdōu可以kěyǐzài基因组jīyīnzǔzhōngzhǎodào基因组Jīyīnzǔ就是jiùshì细胞xìbāozhōngde完整wánzhěngDNA序列xùliè近年Jìnniánlái科学家kēxuéjiā深入shēnrù研究yánjiū细胞xìbāonèidelìngzhǒng装置zhuāngzhì”,chēngwéibiǎoguān基因组jīyīnzǔBiǎoguān基因jīyīnde字面zìmiàn意思yìsishìzài基因jīyīnzhīshàng”。Biǎoguān基因组jīyīnzǔxuéshì研究yánjiūbiǎoguān基因jīyīnde运作yùnzuò方式fāngshì化学反应huàxué fǎnyìngdemén学科xuékē

构成Gòuchéngbiǎoguān基因组jīyīnzǔde分子fēnzǐ样子yàngziDNA完全wánquántóng。DNAshìshuāng螺旋luóxuán结构jiégòudekàn上去shàngqùjiùxiàng螺旋luóxuánxíngde梯子tīziérbiǎoguān基因组jīyīnzǔshì依附yīfùzheDNAde化学huàxué标签biāoqiān系统xìtǒngBiǎoguān基因组jīyīnzǔde标签biāoqiān分子fènzǐjiù好像hǎoxiàng管弦乐guǎnxiányuèduìde指挥zhǐhuīhuìàn细胞xìbāo环境huánjìngde需要xūyào比如bǐrú根据gēnjùrénde饮食yǐnshí压力yālì大小dàxiǎo是否shìfǒushè毒素dúsù调控tiáokòngDNAzhōng遗传yíchuán信息xìnxīde表达biǎodádào开启kāiqǐhuò关闭guānbì基因jīyīnde作用zuòyòng科学家Kēxuéjiā最近zuìjìn发现fāxiànbiǎoguān基因组jīyīnzǔgēnmǒuxiē疾病jíbìng甚至shènzhì衰老shuāilǎo有关yǒuguānZhèxiàngxīn发现fāxiànzài生物shēngwù学界xuéjiè产生chǎnshēngle革命gémìngxìngde影响yǐngxiǎng

Biǎoguān基因组jīyīnzǔxué研究员yánjiūyuán内莎Nèishā·凯里Kǎilǐshuō:“[Biǎoguān基因jīyīngēn许多xǔduō疾病jíbìng例如lìrú精神分裂jīngshén-fēnliè类风湿性lèifēngshīxìng关节炎guānjiéyán癌症áizhèng慢性mànxìng疼痛téngtòng有关yǒuguānBiǎoguān基因jīyīnsuǒ涉及shèjíde化学反应huàxué fǎnyìng肯定kěndìngshì导致dǎozhì衰老shuāilǎode成因chéngyīn。”因此Yīncǐ研究yánjiūbiǎoguān基因组jīyīnzǔxué或许huòxǔyǒuzhùzhǎodào改善gǎishàn健康jiànkāng对抗duìkàng癌症áizhèngděng疾病jíbìngde方法fāngfǎ从而cóngʼér延长yáncháng寿命shòumìng可是Kěshì目前mùqián看来kànláizhè方面fāngmiànde研究yánjiū暂时zànshíhuìyǒu什么shénme重大zhòngdà突破tūpò凯里Kǎilǐshuō:“[Yào对抗duìkàng衰老shuāilǎo我们wǒmenháiděi沿用yányòng一贯yíguànde方法fāngfǎ就是jiùshìduōchī蔬菜shūcàiduōzuò运动yùndòng。”

为什么Wèi shénmerénhuì想方设法xiǎngfāng-shèfǎde延长yáncháng寿命shòumìngne为什么Wèi shénme我们wǒmendōuxiǎng永远yǒngyuǎnhuó下去xiàqù英国Yīngguó泰晤士报Tàiwùshì Bàoshuō:“无论Wúlùnrén属于shǔyú什么shénme国族guózúzhùzài哪里nǎlǐdōuxiǎngYǒuderén找寻zhǎoxún长生chángshēnglǎode方法fāngfǎyǒuderén寄望jìwàng复活fùhuó轮回lúnhuíhuò转世投胎zhuǎnshì-tóutāi原因Yuányīnshì什么shénmene?”这个Zhège问题wèntíde答案dáʼànnéngbāng我们wǒmenkànchū导致dǎozhì衰老shuāilǎode真正zhēnzhèng原因yuányīn

为什么Wèi shénmerén希望xīwàng永远yǒngyuǎnhuó下去xiàqù

几千Jǐqiānniánlái人类rénlèi一直yìzhídōuxiǎngzhǎodào这个zhège问题wèntíde答案dáʼànYǒuméiyǒu答案dáʼànnéngràng我们wǒmen 知道zhīdào为什么wèi shénmerényǒu永远yǒngyuǎnhuó下去xiàqùde愿望yuànwàngrénde身体shēntǐyǒu永远yǒngyuǎnhuó下去xiàqùde潜能qiánnéngneYǒu世上Shìshàngyǒu百万bǎiwànréncóng圣经Shèngjīnglizhǎodàole满意mǎnyìde答案dáʼàn

圣经Shèngjīngdeběnshū清楚qīngchuzhǐchūrén虽然suīránzàimǒuxiē方面fāngmiàngēn其他qítā生物shēngwù相似xiāngsìdànzài根本gēnběnshangquèshìtóngde创世记Chuàngshìjì1:27shuō上帝Shàngdìzhào自己zìjǐde形像xíngxiàng创造chuàngzàolerén意思Yìsi就是jiùshìrénzàochéngyǒu能力nénglì表现biǎoxiàn爱心àixīn智慧zhìhuì公正gōngzhèng此外Cǐwài上帝Shàngdìshì永活yǒnghuóde所以suǒyǐràngrényǒu永远yǒngyuǎnhuó下去xiàqùde愿望yuànwàng传道书Chuándàoshū3:11shuō:“[上帝Shàngdì永恒yǒnghéngde意识yìshífàngzài世人shìrén心里xīnlǐ”。

人脑Rénnǎo具有jùyǒuhěnqiángde学习xuéxí潜能qiánnéng显然xiǎnránrén原本yuánběnbèi设计shèjìchéng可以kěyǐhuóhěnjiǔhěnjiǔ。《Nǎo脑病nǎobìng百科全书bǎikē quánshū》(英语Yīngyǔshuō人脑rénnǎode长期chángqī记忆jìyì能力nénglì几乎jīhūshì无限wúxiànde”。如果Rúguǒrénzhǐnénghuó几十jǐshínián为什么wèi shénmeyàoyǒu无限wúxiànde记忆jìyì能力nénglìneZài许多xǔduō重要zhòngyào方面fāngmiàn我们wǒmendōu可以kěyǐkànchū上帝Shàngdì原本yuánběnde旨意zhǐyì就是jiùshìyàorén永远yǒngyuǎnhuó下去xiàqù那么Nàme我们wǒmen为什么wèi shénmehuì日渐rìjiàn衰老shuāilǎo饱受bǎoshòu痛苦tòngkǔ然后ránhòune

为什么Wèi shénme我们wǒmenhuì衰老shuāilǎo死亡sǐwáng

人类Rénlèide始祖shǐzǔ亚当Yàdāng夏娃Xiàwá本来běnláiyǒu完美wánměide身体shēntǐyǒu选择xuǎnzéde自由zìyóuDàn遗憾yíhàndeshì 他们tāmen滥用lànyòngzhèzhǒng自由zìyóu背叛bèipànle创造chuàngzào他们tāmende上帝Shàngdì *创世记Chuàngshìjì2:16,17;3:6-11他们Tāmenfàndecuò就是jiùshìzuìdàigěi他们tāmen强烈qiángliède罪咎感zuìjiùgǎn羞耻感xiūchǐgǎn使shǐ他们tāmende身体shēntǐ渐渐jiànjiàn衰弱shuāiruò直至zhízhì哥林多前书Gēlínduō Qiánshū15:56shuō:“使Shǐrén死亡sǐwángde就是jiùshìzuì”。

亚当Yàdāng夏娃Xiàwáde所有suǒyǒu后代hòudàidōu通过tōngguò遗传yíchuán承受chéngshòule不完美bùwánměide身心shēnxīn他们tāmenhuìzuòcuòshì就是jiùshì犯罪fànzuì罗马书Luómǎshū5:12shuō:“所以Suǒyǐzuì通过tōngguòrénjìnle世间shìjiānyòu通过tōngguòzuìérlái于是yúshìjiùchuángěi所有suǒyǒurén因为yīnwèi所有suǒyǒuréndōufànlezuì。”

我们Wǒmen可以kěyǐchū什么shénme结论jiélùnne长生Chángshēnglǎode秘诀mìjuéshì可能kěnéngzài实验室shíyànshìlizhǎodàode只有Zhǐyǒu上帝Shàngdìcáinéng除去chúqùzuìsuǒ造成zàochéngde伤害shānghàihuì这样zhèyàngzuòma圣经Shèngjīng表明biǎomíng一定yídìnghuì

永远yǒngyuǎn吞灭tūnmiè死亡sǐwáng

为了Wèile除去chúqùzuì死亡sǐwáng上帝Shàngdì已经yǐjīngzuòlejiàn非常fēicháng重要zhòngyàodeshì就是jiùshì差遣chāiqiǎn耶稣Yēsū基督Jīdūwèi我们wǒmenxiànchū生命shēngmìng耶稣Yēsūdeduì我们wǒmenyǒu什么shénme意义yìyìne耶稣Yēsū生来shēnglái就是jiùshì完美wánměide,“cóng没有méiyǒu犯罪fànzuì”。(彼得前书Bǐdé Qiánshū2:22既然jìránshì完美wánměiderénběn可以kěyǐ永远yǒngyuǎnhuó下去xiàqùDàn怎样zěnyàngzuòne甘愿gānyuànwèi我们wǒmendezuì牺牲xīshēng生命shēngmìng,“作为zuòwéi许多xǔduōrénde赎价shújià”。(马太福音Mǎtài Fúyīn20:28不久Bùjiǔ赎价shújiàjiùhuìzài我们wǒmen身上shēnshang充分chōngfèn发挥fāhuī作用zuòyòngZhèduì我们wǒmenyǒu什么shénme影响yǐngxiǎngneQǐng看看kànkan以下yǐxià经文jīngwén

  • 上帝Shàngdì深爱shēnʼài世人shìrén甚至shènzhìxià自己zìjǐde独生子dúshēngzǐhǎojiàofán信从xìncóngderéndōu不致búzhì灭亡mièwángfǎn永生yǒngshēng”——约翰福音Yuēhàn Fúyīn3:16

  • 永远yǒngyuǎn吞灭tūnmiè死亡sǐwáng至高Zhìgāo主宰zhǔzǎi耶和华Yēhéhuáyào所有suǒyǒurénliǎnshangde眼泪yǎnlèi”。——以赛亚书Yǐsàiyàshū25:8

  • Lián死亡sǐwángzhè最后zuìhòude仇敌chóudíbèi消灭xiāomiè”——哥林多前书Gēlínduō Qiánshū15:26

  • 上帝Shàngdìde帐幕zhàngmùzài人间rénjiān……上帝Shàngdìyào他们tāmende所有suǒyǒu眼泪yǎnlèizàiyǒu死亡sǐwáng”。——启示录Qǐshìlù21:3,4

那么Nàmerén可以kěyǐhuóduōjiǔne圣经Shèngjīng清楚qīngchu表明biǎomíngrényǒu希望xīwàng永远yǒngyuǎnhuó下去xiàqùDāng上帝Shàngdì消灭xiāomièleshangde一切yíqiè恶人èrén恶事èshìhòu这个zhège希望xīwàngjiùhuì实现shíxiàn。(诗篇Shīpiān37:28,29耶稣Yēsūduìbèidìngzàishēnpángde罪犯zuìfànshuō:“必定bìdìnggēn一同yìtóngzài乐园lèyuánli。”(路加福音Lùjiā Fúyīn23:43耶稣Yēsūde意思yìsishì那个nàge罪犯zuìfànyǒu希望xīwàngzàishangde乐园lèyuánli复活fùhuó永远yǒngyuǎnhuó下去xiàqù

Rényǒu永远yǒngyuǎnhuó下去xiàqùde愿望yuànwàngshì自然zìrándeshì合情合理héqíng-hélǐde因为yīnwèi上帝Shàngdì本来běnláijiùrénzàochéng可以kěyǐ永远yǒngyuǎnhuó下去xiàqù而且Érqiě一定yídìnghuì满足mǎnzúrénde这个zhège愿望yuànwàng。(诗篇Shīpiān145:16可是Kěshì我们wǒmenděijìn自己zìjǐde本分běnfènduì上帝Shàngdìyǒu信心xìnxīn希伯来书Xībóláishū11:6shuō:“Rén没有méiyǒu信心xìnxīnjiùnéng赢得yíngdé上帝Shàngdìde喜悦xǐyuè因为yīnwèidào上帝Shàngdì面前miànqiánláiderén必须bìxūxìn存在cúnzàiyòuxìn奖赏jiǎngshǎng恳切kěnqiè寻求xúnqiúderén。”这样Zhèyàngde信心xìnxīnshì盲目mángmùdeérshì基于jīyú正确zhèngquède圣经Shèngjīng知识zhīshi。(希伯来书Xībóláishū11:1如果Rúguǒxiǎng培养péiyǎng这样zhèyàngde信心xìnxīnqǐng联系liánxì耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrénhuò浏览liúlǎn我们wǒmende网站wǎngzhànwww.jw.org/zh-hans

^ 21段 亚当Yàdāng夏娃Xiàwáde反叛fǎnpàn引起yǐnqǐle一些yìxiē涉及shèjí上帝Shàngdìde严肃yánsù道德dàodé问题wèntí上帝Shàngdì暂时zànshí容忍róngrěn罪恶zuìʼè就是jiùshì为了wèile解决jiějué这些zhèxiē问题wèntí我们Wǒmen鼓励gǔlì看看kànkan辨明Biànmíng圣经Shèngjīngde真理zhēnlǐshū了解liǎojiě一下yíxià圣经Shèngjīng怎么zěnmeshuō可以kěyǐshàngwww.jw.org/zh-hans网站wǎngzhàn阅读yuèdúzhèběnshū