跳到内容

跳到目录

圣经——一本含有准确预言的书(第6篇)

最后Zuìhòude日子rìzi

圣经——一本含有准确预言的书(第6篇)

预言Yùyánshì圣经Shèngjīngde重要zhòngyào特色tèsè,《警醒Jǐngxǐng!》dezhè一系列yíxìliè文章wénzhānghuì探讨tàntǎo圣经Shèngjīngde预言yùyánBěn系列xìliè文章wénzhānggòngyǒupiānhuì解答jiědá以下yǐxià问题wèntí圣经Shèngjīngde预言yùyán只是zhǐshì一些yìxiē聪明cōngmíngrénbiān出来chūláidemaYǒuméiyǒu证据zhèngjù证明zhèngmíng这些zhèxiē预言yùyán其实qíshíshì来自láizì上帝ShàngdìdeneQǐngxiān仔细zǐxì看看kànkan一些yìxiē证据zhèngjù然后ránhòuzàixià结论jiélùn

现今Xiànjīnshì历史lìshǐshangduàn非常fēicháng艰难jiānnánde时期shíqī我们Wǒmen不断búduàn听见tīngjiàn世界shìjiè发生fāshēngzhǒng天灾tiānzāi社会shèhuì动乱dòngluàn这些Zhèxiē情况qíngkuàng是否shìfǒuyǒu什么shénme特别tèbiéde含意hányìne

大约Dàyuē两千liǎngqiānniánqián圣经Shèngjīng预告yùgàodàole这个zhège制度zhìdùde末期mòqī”,世界shìjiède问题wèntíhuìbiànde非常fēicháng严重yánzhòng。(马太福音Mǎtài Fúyīn24:3不过Búguò圣经Shèngjīngsuǒshuōde这个zhège制度zhìdùde末期mòqībìngshìhěnduōrénsuǒ担心dānxīnde世界shìjiè末日mòrì”。圣经Shèngjīngzhǐchūzàizhèduàn最后zuìhòude日子rìzihuìyǒu什么shénme征象zhēngxiàng就是jiùshì世界shìjièhuì发生fāshēng什么shénmeshì人性rénxìngyòuhuìyǒu什么shénme改变gǎibiàn。(提摩太后书Tímótài Hòushū3:1耶稣Yēsū告诉gàosu门徒méntú要是yàoshi他们tāmen看见kànjiàn这些zhèxiēshì发生fāshēng”,jiù可以kěyǐ知道zhīdào人类rénlèide苦难kǔnàn快要kuàiyào结束jiéshùle。(路加福音Lùjiā Fúyīn21:31圣经Shèngjīngzhōng有些yǒuxiē预言yùyán表明biǎomíng现今xiànjīn的确díquèshìhěn独特dútède时期shíqīràng我们wǒmen看看kànkan其中qízhōng预言yùyán

预言Yùyán1:

民族Mínzúyào攻打gōngdǎ民族mínzú”。(马太福音Mǎtài Fúyīn24:7

如何Rúhé应验yìngyàn20世纪shìjìchū许多xǔduōréndōu以为yǐwéi这个zhège世界shìjièhuì继续jìxù安定āndìng和平hépíng可是Kěshì第一次世界大战Dì-Yī Cì Shìjiè Dàzhàn震撼zhènhàn世界shìjiè从此cóngcǐ世界shìjièjiù进入jìnrùleduàn空前kōngqiánde战争zhànzhēng时期shíqī圣经Shèngjīngde启示录Qǐshìlù预告yùgào战争zhànzhēnghuìduó大地dàdìde和平hépíngjiàorén互相hùxiāng残杀cánshā”。(启示录Qǐshìlù6:4

历史Lìshǐ证据zhèngjù显示xiǎnshì

 • “1914nián爆发bàofāde第一次世界大战Dì-Yī Cì Shìjiè Dàzhàn至今zhìjīn看来kànláiréngshì历史lìshǐde分水岭fēnshuǐlǐng标志biāozhìzhejiù时代shídàide结束jiéshùxīn时代shídàide开始kāishǐ。”——《第一次世界大战Dì-Yī Cì Shìjiè Dàzhànde起因qǐyīn》(英语Yīngyǔ,1992bǎn

 • 虽然Suīrán没有méiyǒurén知道zhīdào第一次世界大战Dì-Yī Cì Shìjiè Dàzhànde确实quèshí死亡sǐwáng人数rénshù可是kěshìXīn不列颠Búlièdiān百科全书bǎikē quánshū》(英语Yīngyǔ估计gūjìdānshì军人jūnrénde死亡sǐwáng人数rénshùjiùyǒu850wànrén

 • 第二次世界大战Dì-Èr Cì Shìjiè Dàzhànde死亡sǐwáng人数rénshùgèngduō据报Jùbào大约dàyuēyǒu3500wànzhì6000wàn军人jūnrén平民píngmínzàizhèchǎng战争zhànzhēngzhōng丧生sàngshēng

 • Cóng第二次世界大战Dì-Èr Cì Shìjiè Dàzhàn结束jiéshùdào2010nián为止wéizhǐ世上shìshàngyǒu151国家guójiā地区dìqū发生fāshēngle246chǎng军事jūnshì冲突chōngtū

预言Yùyán2:

Yǒu粮荒liánghuāng”。(马太福音Mǎtài Fúyīn24:7

如何Rúhé应验yìngyànZài20世纪shìjì饥荒jīhuāng造成zàochéng7000duōwànrén死亡sǐwáng今天Jīntiān饥荒jīhuāng仍然réngránshì严重yánzhòngde世界shìjiè问题wèntí

历史Lìshǐ证据zhèngjù显示xiǎnshì

 • 联合国Liánhéguózhǐchū饥饿jīʼèduìrénde健康jiànkāng构成gòuchéngzuìde威胁wēixié目前mùqián世上shìshàng平均píngjūnměirénjiùyǒurén没有méiyǒu足够zúgòude食物shíwù

 • 今天Jīntiān粮食liángshi不足bùzúde问题wèntíbìngshì因为yīnwèimǒu气候qìhòu变化biànhuàér使shǐ农作物nóngzuòwù失收shīshōuérshì因为yīnwèiyǒu长期chángqīde严重yánzhòng问题wèntí人口rénkǒu迅速xùnsù增加zēngjiā表土biǎotǔ流失liúshī气温qìwēn上升shàngshēng越来越yuèláiyuèduō地区dìqū水源shuǐyuán不足bùzú。”——《科学Kēxué美国人měiguórén》(英语Yīngyǔ

预言Yùyán3:

yǒu地震dìzhèn”。(路加福音Lùjiā Fúyīn21:11

如何Rúhé应验yìngyàn由于Yóuyú越来越yuèláiyuèduōrénzhùzài地震带dìzhèndài因此yīncǐzài地震dìzhènzhōng丧生sàngshēngderénhuòshòu地震dìzhèn影响yǐngxiǎngderén急剧jíjù上升shàngshēng

历史Lìshǐ证据zhèngjù显示xiǎnshì

 • 《2010nián世界shìjiè灾难zāinàn报告bàogào》(英语Yīngyǔshuō:“近年Jìnniánláizàizhǒng严重yánzhòngde天灾tiānzāi当中dāngzhōng造成zàochéngzuìduōrén丧生sàngshēngde就是jiùshì地震dìzhèn。”

 • 报告Bàogào显示xiǎnshìzài1970niánzhì2001nián期间qījiān平均píngjūnměiniányǒu19chǎng地震dìzhèn灾害zāihài a造成zàochéng1wàn9547rén死亡sǐwángDànzài2002nián年初niánchūzhì2011nián年底niándǐzhèshíniánjiānměinián平均píngjūnde地震dìzhèn灾害zāihàiquèduō28chǎng死亡sǐwáng人数rénshùyǒu6wàn7954rénzhīduō

预言Yùyán4:

chùjiēchùyǒu瘟疫wēnyì”。(路加福音Lùjiā Fúyīn21:11

如何Rúhé应验yìngyàn虽然Suīrán今天jīntiān医学yīxué昌明chāngmíngměinián还是háishiyǒuhěnduōrén传染病chuánrǎnbìng此外Cǐwài国际guójì交通jiāotōng便利biànlì城市chéngshì人口rénkǒu增加zēngjiā加速jiāsù传染病chuánrǎnbìngde蔓延mànyán

历史Lìshǐ证据zhèngjù显示xiǎnshì

 • Zài20世纪shìjì估计gūjì大约dàyuēyǒu3亿zhì5亿rén天花tiānhuā

 • 世界Shìjiè观察guānchá研究所yánjiūsuǒ报导bàodǎo过去guòqù30niánjiān,“yǒu三十sānshíduōzhǒng前所未见qiánsuǒwèijiànde疾病jíbìng开始kāishǐ威胁wēixié人类rénlèi这些zhèxiē疾病jíbìng包括bāokuò伊波拉Yībōlābìng爱滋病àizībìng汉他病hàntābìng严重yánzhòng急性jíxìng呼吸道hūxīdào综合症zōnghézhèng(SARS)děng”。

 • 世界Shìjiè卫生wèishēng组织zǔzhī警告jǐnggào抗药性kàngyàoxìng病菌bìngjūnzhèng不断búduàn增加zēngjiābìngshuō:“世界Shìjièzhèngzǒuxiàng抗生素kàngshēngsù失效shīxiàode时代shídài许多xǔduōchángjiànde疾病jíbìngjiānghuì无药可治wúyào-kězhì再次zàicì肆虐sìnüè。”

预言Yùyán5:

Hěnduōrénjiānghuì彼此bǐcǐ出卖chūmài彼此bǐcǐ憎恨zēnghèn……大多数dàduōshùréndeàidōuhuì冷淡lěngdàn下来xiàlái”。(马太福音Mǎtài Fúyīn24:10,12

如何Rúhé应验yìngyàn种族Zhǒngzú仇杀chóushā导致dǎozhì千百万qiānbǎiwànrén丧生sàngshēngZàihěnduō国家guójiā罪行zuìxíng军事jūnshì冲突chōngtū日渐rìjiàn增加zēngjiā结果jiéguǒ暴行bàoxíng越来越yuèláiyuèduō人们rénmen越来越yuèláiyuè恐惧kǒngjù

历史Lìshǐ证据zhèngjù显示xiǎnshì

 • 纳粹Nàcuì政府zhèngfǔ杀害shāhàile600wàn犹太人Yóutàirén另外lìngwài百万bǎiwànrénTándào当时dāngshí一般yìbān平民píngmínduì这些zhèxiē暴行bàoxíngde反应fǎnyìng作家zuòjiā齐格蒙特Qígéméngtè·鲍曼Bàomànshuō:“对于Duìyú大屠杀dàtúshā民众mínzhòng不但búdàn没有méiyǒu感到gǎndào愤怒fènnù反而fǎnʼér保持bǎochí缄默jiānmò漠不关心mòbùguānxīn。”

 • 英国Yīngguó广播guǎngbō公司gōngsī新闻网xīnwénwǎngzhǐchūzài卢旺达Lúwàngdá卢安达Lúʼāndáde种族zhǒngzú大屠杀dàtúshāzhōng估计gūjì大约dàyuēyǒu80wàn图西族人Túxīzúrén以及yǐjí温和派wēnhépàide胡图族人Hútúzúrénzài短短duǎnduǎnyuènèibèishā研究人员yánjiū rényuán估计gūjì大约dàyuēyǒu20wànrén参与cānyùzhèchǎng大屠杀dàtúshā

 • Měinián全球quánqiúde罪行zuìxíng军事jūnshì冲突chōngtū造成zàochéng超过chāoguò74wànrén丧生sàngshēng

预言Yùyán6:

Rénzhuānài自己zìjǐ贪爱tānʼài钱财qiáncái……没有méiyǒu亲情qīnqíng”。(提摩太后书Tímótài Hòushū3:2,3

如何Rúhé应验yìngyàn现在Xiànzàishì贪婪tānlán没什么méi shénme道德感dàodégǎnde时代shídàizhè造成zàochénglehěnduō社会shèhuì问题wèntí

历史Lìshǐ证据zhèngjù显示xiǎnshì

 • 联合国Liánhéguó儿童értóng基金会jījīnhuì英国Yīngguó办事处bànshìchùdefèn报告bàogàoshuō英国Yīngguóde父母fùmǔ儿女érnǚ看来kànláizǒujìnlezhǒng强迫qiǎngpò消费xiāofèide恶性循环èxìng xúnhuánzhōng”,他们tāmen不断búduànmǎi东西dōngxi只是zhǐshì为了wèile补偿bǔcháng亲子qīnzǐjiān出现chūxiànde问题wèntí以及yǐjí提高tígāo自己zìjǐde社会shèhuì地位dìwèi”。

 • Zài世界shìjiè估计gūjì大约dàyuēyǒu2亿7500wàn儿童értóng遭受zāoshòu家庭jiātíng暴力bàolì

 • Dānzài美国Měiguóměinián可能kěnéngyǒu超过chāoguò50wàn长者zhǎngzhěshòudào虐待nüèdàihuòrén照顾zhàogù。”——美国Měiguó疾病jíbìng控制kòngzhì预防yùfáng中心zhōngxīn

预言Yùyán7:

Zhè王国wángguóde好消息hǎo xiāoxihuìchuánbiàn普天下pǔtiānxià”。(马太福音Mǎtài Fúyīn24:14

如何Rúhé应验yìngyàn圣经Shèngjīngshuō上帝Shàngdìde王国Wángguóshìtiānshang实际shíjìde政府zhèngfǔ耶稣Yēsūshì王国wángguóde君王jūnwáng这个Zhègetiānshangde王国Wángguójiānghuì其他qítā王国wángguó世上shìshàngde政府zhèngfǔ全都quándōusuì灭绝mièjué这个Zhège王国wángguó万世wànshì屹立yìlì”。(但以理书Dànyǐlǐshū2:44

Zài世界shìjiè耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrénxiàngrén传道chuándào主要zhǔyàoshì帮助bāngzhùrén了解liǎojiě上帝Shàngdìde王国Wángguó以及yǐjízhè王国wángguójiānghuìzuòdeshì

耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrén努力nǔlì传讲chuánjiǎng上帝Shàngdì王国Wángguóde好消息hǎo xiāoxi应验yìngyànle马太福音Mǎtài Fúyīn24:14de预言yùyán

历史Lìshǐ证据zhèngjù显示xiǎnshì

 • 今天Jīntiān全球quánqiúyǒu700duōwàn耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrén他们tāmen分布fēnbùzài230duō国家guójiā地区dìqū努力nǔlì教导jiàodǎorén认识rènshi上帝Shàngdìde王国Wángguó

 • 目前Mùqián耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrénzhèngyòng500duōzhǒng语言yǔyán印制yìnzhì书刊shūkānhuò制作zhìzuò网页wǎngyèhǎo帮助bāngzhùrén了解liǎojiě圣经Shèngjīng

世界Shìjiè末期mòqīde征象zhēngxiàngde未来wèilái

世上Shìshàngyǒushù百万bǎiwànderén查考chákǎoguo证据zhèngjùhòudōu确信quèxìn圣经Shèngjīngzhōng关于guānyú世界shìjiè末期mòqī征象zhēngxiàngde预言yùyán正在zhèngzài应验yìngyàn正如Zhèngrúzhèliùpiān系列xìliè文章wénzhāngzhǐchū历史lìshǐ证明zhèngmíng圣经Shèngjīng的确díquèshìběn含有hányǒu准确zhǔnquè预言yùyándeshū

因此Yīncǐ可以kěyǐ相信xiāngxìn圣经Shèngjīngzhōng关于guānyú未来wèiláide预言yùyán一定yídìnghuì实现shíxiàn这些Zhèxiē预言yùyángēn密切mìqiè相关xiāngguān因为yīnwèi世界shìjiè末期mòqī虽然suīrán多灾多难duōzāi-duōnàndàn上帝Shàngdì应许yīngxǔhuì终止zhōngzhǐzhè一切yíqiè苦难kǔnànZhè系列xìliè文章wénzhāngde最后zuìhòuliǎngpiānjiānghuìzhǐchū世界shìjiè末期mòqīhuì怎样zěnyàng结束jiéshùháiyǒu人类rénlèi地球dìqiúhuìyǒu什么shénme美好měihǎode前景qiánjǐng

a 灾害Zāihài流行病学liúxíngbìngxué研究yánjiū中心zhōngxīnzhǐchūchǎng地震dìzhèn要是yàoshi出现chūxiàn以下yǐxià至少zhìshǎozhǒng情况qíngkuàngjiùchēngwéi地震dìzhèn灾害zāihài”,这些zhèxiē情况qíngkuàngshì至少zhìshǎo10rén死亡sǐwáng至少zhìshǎo100rénshòu影响yǐngxiǎng政府zhèngfǔ宣布xuānbù灾区zāiqū进入jìnrù紧急jǐnjí状态zhuàngtài需要xūyào国际guójì救援jiùyuán