跳到内容

跳到目录

 人物Rénwù生平shēngpíng

“我们在这里!请派我们去!”

“我们在这里!请派我们去!”

xiǎngyàobāndàogèng需要xūyào传道员chuándàoyuánde地方dìfang服务fúwù比如bǐrúbāndàoguówàima如果Rúguǒshì这样zhèyàng杰克Jiékè玛丽琳Mǎlìlínde经历jīnglìhuìduìhěnyǒu启发qǐfā

杰克Jiékè玛丽琳Mǎlìlíncóng1988nián开始kāishǐjiù一起yìqǐ从事cóngshì全时quánshí服务fúwù他们Tāmenzài目前mùqiányóu法国Fǎguó分部fēnbù督导dūdǎode瓜德罗普Guādéluópǔ法属Fǎshǔ瓜地洛普Guādìluòpǔ法属Fǎshǔ圭亚那Guīyànàdetóng地方dìfang服务fúwùguo他们tāmenměidào地方dìfangdōunéng适应shìyìngxīn环境huánjìng现在Xiànzàiràng我们wǒmen问问wènwen他们tāmen问题wèntí

你们Nǐmen为什么wèi shénmexiǎngzuò先驱xiānqūne

玛丽琳Mǎlìlínzài瓜德罗普Guādéluópǔ长大zhǎngdà从小cóngxiǎojiù经常jīngchánggēn妈妈māma一起yìqǐchuándào妈妈Māmashì热心rèxīnde先驱xiānqū我们wǒmen常常chángcháng出去chūqù就是jiùshìzhěngtiānhěn喜欢xǐhuan帮助bāngzhù别人biérén所以suǒyǐzài1985nián毕业bìyèhòujiù开始kāishǐzuò先驱xiānqūle

杰克Jiékè小时候xiǎoshíhou身边shēnbiānyǒuhěnduō热爱ʼài传道chuándàode先驱xiānqū学校Xuéxiào放假fàngjiàshí经常jīngchángzuò辅助fǔzhù先驱xiānqūDàole周末zhōumò我们wǒmenhuìzuò公共汽车gōnggòng qìchēgēn先驱们xiānqūmen一起yìqǐtóngde地方dìfang传道chuándàotiān结束jiéshùhòu我们wǒmenhuì海滩hǎitān放松fàngsōng一下yíxià那些Nàxiēniánzhēndehěn美好měihǎo

1988niángēn玛丽琳Mǎlìlín结婚jiéhūnle之后Zhīhòu不久bùjiǔjiùxiǎng:“既然Jìrán我们wǒmen没什么méi shénme家庭jiātíng负担fùdān为什么wèi shénmeduōzuòdiǎn传道chuándào工作gōngzuòne?”于是Yúshì开始kāishǐgēn玛丽琳Mǎlìlín一起yìqǐzuò先驱xiānqūniánhòu我们wǒmen参加cānjiāle先驱xiānqū学校xuéxiào接着jiēzhejiùbèi委派wěipàizuò特别tèbié先驱xiānqū我们Wǒmenzài瓜德罗普Guādéluópǔtóngde地方dìfang服务fúwùguodōu非常fēicháng开心kāixīn后来Hòulái我们wǒmenbèipàidàole法属Fǎshǔ圭亚那Guīyànà

这些Zhèxiēniánlái你们nǐmenbèi委派wěipàidào许多xǔduō地方dìfang你们nǐmenshì怎样zěnyàng适应shìyìngxīn岗位gǎngwèide

玛丽琳Mǎlìlínzài法属Fǎshǔ圭亚那Guīyànà伯特利Bótèlìde弟兄dìxiong知道zhīdào我们wǒmenzuì喜欢xǐhuande经文jīngwénshì以赛亚书Yǐsàiyàshū6:8所以suǒyǐ他们tāmengěi我们wǒmen电话diànhuàde时候shíhou经常jīngchángbàn开玩笑kāiwánxiàodeshuō:“Hái记得jìde你们nǐmenzuì喜欢xǐhuande经文jīngwénma?”我们Wǒmentīngjiù明白míngbaiyòuyào改变gǎibiàn岗位gǎngwèile我们Wǒmenjiùshuō:“我们Wǒmenzài这里zhèlǐQǐngpài我们wǒmen!”

 我们Wǒmen尽量jǐnliàngxīn岗位gǎngwèigēn以前yǐqiánde岗位gǎngwèi比较bǐjiào不然bùránjiùhuì珍惜zhēnxī眼前yǎnqiánde福分fúfen我们Wǒmenhuì主动zhǔdòng认识rènshixīn地方dìfāngde弟兄dìxiong姐妹jiěmèigēn他们tāmenzuò朋友péngyou

杰克Jiékè以前yǐqián有些yǒuxiē朋友péngyou希望xīwàng我们wǒmenliúzài他们tāmen身边shēnbiān所以suǒyǐquàn我们wǒmen不要búyào搬家bānjiāDàn我们wǒmen离开líkāi瓜德罗普Guādéluópǔde时候shíhouwèi弟兄dìxiongdào耶稣Yēsūzài马太福音Mǎtài Fúyīn13:38Shuōguo:“田地Tiándì就是jiùshì世界shìjiè。”所以Suǒyǐ我们wǒmenhuì提醒tíxǐng自己zìjǐ即使jíshǐ服务fúwùde地区dìqū改变gǎibiànle我们wǒmen还是háishizài同一tóngyīkuài田地tiándìli工作gōngzuò不论Búlùnzài什么shénme地方dìfang传道chuándào地区dìqūlideréncáishìzuì重要zhòngyàode

Měidàoxīn地方dìfāng我们wǒmen看见kànjiàn当地dāngdìréndōuguòdetǐng开心kāixīn所以suǒyǐ我们wǒmen努力nǔlì适应shìyìng当地dāngdìde生活shēnghuó条件tiáojiànchīdededōugēn他们tāmen一样yíyànghuì尽量jǐnliàng保持bǎochí健康jiànkāng此外Cǐwài我们wǒmenzàitándào自己zìjǐdexīn岗位gǎngwèishíhuìduōshuō积极jījídehuà

玛丽琳Mǎlìlín我们wǒmencóng弟兄dìxiong姐妹jiěmèi身上shēnshangxuédàohěnduō记得jìdegāngdào法属Fǎshǔ圭亚那Guīyànàde时候shíhouyǒuxiàdehěn我们wǒmen觉得juédeyàoděngtínglecáinéng出去chūqù传道chuándàoDànwèi当地dāngdìde姐妹jiěmèishuō:“出发Chūfāba。”hěn惊讶jīngyàshuō:“怎么Zěnme出发chūfāya?”shuō:“zhe雨伞yǔsǎn我们wǒmenchē出发chūfāba。”Jiù这样zhèyàngxuéhuìlechēngzhesǎn自行车zìxíngchē要是Yàoshihuìjiù根本gēnběnméi办法bànfǎzài雨季yǔjì传道chuándàole

你们Nǐmen大概dàgàibānle15jiā关于guānyú搬家bānjiā你们nǐmenyǒu什么shénme秘诀mìjuéma

玛丽琳Mǎlìlín搬家bānjiā确实quèshí容易róngyì不过Búguò无论wúlùnbāndào哪里nǎlǐzhùde地方dìfang还是háishiyàoyǒujiāde感觉gǎnjué这样zhèyàngměi传道chuándào回来huíláijiùnéng好好hǎohǎo放松fàngsōngle

杰克Jiékè通常tōngcháng都会dūhuì房子fángzili重新chóngxīn粉刷fěnshuābiàn分部Fēnbùde弟兄dìxiong如果rúguǒ知道zhīdào我们wǒmenhuìzài地方dìfanghěnjiǔjiùhuìdòushuō:“杰克Jiékèzhèjiùbié麻烦máfanleba。”

玛丽琳Mǎlìlínhěnhuì打包dǎbāo东西dōngxifàngjìn箱子xiāngzihòuhuìzài箱子xiāngzishàngxiě浴室yùsh씓卧室wòsh씓厨房chúfáng等等děngděng这样Zhèyàng我们wǒmenbānjìn新家xīnjiājiùnénghěnkuài 箱子xiāngzifàngdào相应xiāngyìngde房间fángjiānyǒuzhāng清单qīngdānlièmíngměi箱子xiāngziliyǒu什么shénme东西dōngxi这样Zhèyàng我们wǒmenzhǎo东西dōngxijiù方便fāngbiànduōle

玛丽琳Mǎlìlín我们wǒmenràng东西dōngxi井井有条jǐngjǐng-yǒutiáo这样zhèyàng无论wúlùnbāndào哪里nǎlǐdōunéng马上mǎshàng投入tóurù传道chuándào工作gōngzuò

为了Wèile彻底chèdǐ完成wánchéng你们nǐmende职务zhíwù你们nǐmen怎样zěnyàng安排ānpái时间shíjiānne?(提摩太后书Tímótài Hòushū4:5

玛丽琳Mǎlìlín我们wǒmen星期一Xīngqīyī休息xiūxi准备zhǔnbèi聚会jùhuì资料zīliào然后ránhòu星期二Xīngqīʼèr开始kāishǐ天天tiāntiān传道chuándào

杰克Jiékè虽然suīrán我们wǒmenyào达到dádào一定yídìngde传道chuándào时间shíjiāndàn计算jìsuàn时间shíjiānshì我们wǒmenzuì关注guānzhùdeshì传道chuándào工作gōngzuò本身běnshēncáishìzuì重要zhòngyàodeCóng出门chūmén直到zhídào回家huíjiā我们wǒmenhuì尽量jǐnliànggēn所有suǒyǒu遇见yùjiànderénliáoyiliáo

玛丽琳Mǎlìlín比如bǐrúshuō我们wǒmen出去chūqù野餐yěcānde时候shíhou总是zǒngshìdàizhe传单chuándān有时Yǒushí我们wǒmen没有méiyǒu告诉gàosu别人biérén我们wǒmenshì耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngréndàn他们tāmen还是háishihuìláixiàng我们wǒmenyào书刊shūkān所以Suǒyǐ我们wǒmen总是zǒngshìhuì注意zhùyì自己zìjǐde穿chuānzhe言行yánxíng因为yīnwèi旁边pángbiānderénhuì留意liúyìdào这些zhèxiēshì

杰克Jiékè我们wǒmenhuì努力nǔlìzuòhǎo邻居línjū比如bǐrúhuì帮忙bāngmángjiā附近fùjìnde纸屑zhǐxiè垃圾lājīluò清理qīnglǐhǎo邻居Línjū留意liúyìdàole这些zhèxiēshì有时yǒushíjiùhuìshuō:“可以Kěyǐgěiběn圣经Shèngjīngma?”

你们Nǐmen经常jīngchángzài偏远piānyuǎn地区dìqū传道chuándàoyǒuméiyǒu什么shénme特别tèbié难忘nánwàngde经历jīnglìne

杰克Jiékèzài法属Fǎshǔ圭亚那Guīyànà有些yǒuxiē地方dìfang非常fēicháng偏僻piānpì我们wǒmen常常chángchángyàohuā星期xīngqīde时间shíjiān600公里gōnglǐ以外yǐwàide地方dìfang而且érqiěkuàngyòuhěnchàYǒu我们wǒmenle亚马逊Yàmǎxùn丛林cónglínlide圣埃利Shèngʼāilìde经历jīnglìhěn特别tèbié我们wǒmenzuò越野车yuèyěchē快艇kuàitǐngyòngle好几hǎojǐ小时xiǎoshícáidào那里nàlǐ部分bùfen当地dāngdìréndōushì金矿jīnkuàngde为了wèile感谢gǎnxiè我们wǒmensòng他们tāmen书刊shūkān他们tāmengěile我们wǒmen一些yìxiē黄金huángjīn作为zuòwéi捐款juānkuǎnDàole晚上wǎnshang我们wǒmen播放bōfàngle组织zǔzhīde影片yǐngpiànyǒuhěnduō当地dāngdìréndōuláile

玛丽琳Mǎlìlín最近zuìjìn杰克Jiékèshòu邀请yāoqǐngwèi纪念jìniàn耶稣Yēsū牺牲xīshēngde聚会jùhuì发表fābiǎo演讲yǎnjiǎng我们Wǒmenzuòzhe快艇kuàitǐngzàiàoshang颠簸diānbǒle4小时xiǎoshízhēndehěn刺激cìjī

杰克Jiékèzàishuǐqiǎnde地方dìfangshàng急流jíliúshì非常fēicháng危险wēixiǎnde那些Nàxiē急流jíliúhěn可怕kěpà所以suǒyǐkāichuánderén必须bìxū技术jìshùhěnhǎoDàn旅行lǚxínghěn值得zhídé虽然suīrán只有zhǐyǒu6弟兄dìxiong姐妹jiěmèidànyǒu大约dàyuē50rénlái参加cānjiāle纪念jìniàn聚会jùhuì其中qízhōng包括bāokuò一些yìxiē美洲Měizhōu印第安人yìndìʼānrén

玛丽琳Mǎlìlín年轻人niánqīngrén如果rúguǒ愿意yuànyìduōwèi耶和华Yēhéhuá服务fúwùjiùnéng体验tǐyàndàozhèzhǒng精彩jīngcǎide生活shēnghuóZài这些zhèxiē情况qíngkuàngxià我们wǒmen信赖xìnlài耶和华Yēhéhuákàndào耶和华Yēhéhuá怎样zěnyàngshēnchū援手yuánshǒuzhèràng我们wǒmengèngyǒu信心xìnxīnle

你们Nǐmenxuéguo好几hǎojǐzhǒng语言yǔyánzhèshìbushì因为yīnwèi你们nǐmenhěnyǒu天分tiānfèn

杰克Jiékè当然dāngránshìla学习xuéxí这些zhèxiē语言yǔyánshì因为yīnwèi地区dìqū会众huìzhòngyǒu需要xūyàoZài学习xuéxí斯拉南汤加语Sīlānántāngjiāyǔ *de时候shíhouhái没有méiyǒuzuòguo经文jīngwén朗读lǎngdúde练习liànxíjiùyào主持zhǔchí守望台Shǒuwàngtái研究班yánjiūbānlewèn弟兄dìxiongzuòde怎么样zěnmeyàng弟兄dìxiongshuō:“Yǒu时候shíhou我们wǒmentīngbudǒngshuōde一些yìxiēdànzuòde非常fēichánghǎo!”孩子们Háizimen倒是dàoshìbānglehěndemángshuōcuòde时候shíhou大人dàrenhuìshuō什么shénmedàn孩子们háizimen一定yídìnghuì告诉gàosucóng他们tāmen那里nàlǐxuédàolehěnduō

玛丽琳Mǎlìlínzài地方dìfangyàoyòng法语Fǎyǔ葡萄牙语Pútáoyáyǔ斯拉南汤加语Sīlānántāngjiāyǔ主持zhǔchí圣经Shèngjīng课程kèchéngwèi姐妹jiěmèi建议jiànyì应该yīnggāixiānyòngduìláishuōzuìnánde葡萄牙语Pútáoyáyǔ主持zhǔchí圣经Shèngjīng课程kèchéngzàiyòng比较bǐjiào熟悉shúxi de语言yǔyán主持zhǔchíbiéde课程kèchénghěnkuàijiùkànchū这个zhège建议jiànyì非常fēichángyǒu道理dàolǐ

tiānxiānyòng斯拉南汤加语Sīlānántāngjiāyǔ主持zhǔchíle课程kèchéng然后ránhòuyòng葡萄牙语Pútáoyáyǔ开始kāishǐ主持zhǔchíèrgēnzài一起yìqǐde姐妹jiěmèi突然tūránshuō:“玛丽琳Mǎlìlíncuòlecuòle!”zhècái发现fāxiànzàigēnshuō葡萄牙语Pútáoyáyǔde学生xuéshēngshuō斯拉南汤加语Sīlānántāngjiāyǔ

会众Huìzhòngde弟兄dìxiong姐妹jiěmèidōu非常fēichángài你们nǐmen你们nǐmenshì怎么zěnmegēn他们tāmen成为chéngwéihǎo朋友péngyoude

杰克Jiékè箴言Zhēnyán11:25Shuō:“慷慨Kāngkǎiderénjiānghuì富足fùzú成功chénggōng。”所以Suǒyǐ我们wǒmen非常fēicháng愿意yuànyìwèi别人biérén付出fùchūZài维修wéixiū保养bǎoyǎng王国聚会所wángguó jùhuìsuǒde时候shíhou有些yǒuxiē弟兄dìxiongduìshuō:“Jiùràng一般yìbānde传道员chuándàoyuánzuòba。”Dànshuō:“shì传道员chuándàoyuán只要zhǐyàoyǒu需要xūyàojiùxiǎngjìnfēn。”我们Wǒmen常常chángcháng提醒tíxǐng自己zìjǐ虽然suīrán我们wǒmen需要xūyàoliú一些yìxiē时间shíjiānzuò自己zìjǐdeshìdàn不要búyào因此yīncǐshēnchū援手yuánshǒu

玛丽琳Mǎlìlín我们wǒmen努力nǔlì关心guānxīnměi弟兄dìxiong姐妹jiěmèi如果rúguǒ知道zhīdào他们tāmen需要xūyào别人biérén帮忙bāngmángdài孩子háizihuòjiē孩子háizi放学fàngxué我们wǒmenjiùhuì调整tiáozhěng自己zìjǐde时间表shíjiānbiǎo尽量jǐnliàngbāng他们tāmen弟兄Dìxiong姐妹jiěmèi需要xūyàode时候shíhou我们wǒmenhěn愿意yuànyìbāngmáng所以suǒyǐnénggēn他们tāmen成为chéngwéihǎo朋友péngyou

你们Nǐmendàogèng需要xūyào传道员chuándàoyuánde地方dìfang服务fúwù得到dédàole什么shénme福分fúfenne

杰克Jiékè全时quánshí服务fúwùràng我们wǒmende人生rénshēng丰富多彩fēngfù-duōcǎi我们Wǒmen常常chángcháng亲近qīnjìn大自然dàzìrán欣赏xīnshǎng耶和华Yēhéhuá创造chuàngzàode万物wànwù虽然Suīrán困难kùnnanhěnduōdàn我们wǒmen深信shēnxìn不论búlùn我们wǒmenzài什么shénme地方dìfangdōunéng得到dédào弟兄dìxiong姐妹jiěmèide帮助bāngzhù所以suǒyǐ我们wǒmenhuì过度guòdù忧虑yōulǜ

年轻niánqīngde时候shíhou因为yīnwèi拒绝jùjué兵役bīngyìzài法属Fǎshǔ圭亚那Guīyànà坐牢zuòláo从来cónglái没有méiyǒuxiǎngguo自己zìjǐyǒutiānnénghuídào那里nàlǐzuò特派tèpài传道员chuándàoyuánhái得到dédào政府zhèngfǔ批准pīzhǔn监狱jiānyù传道chuándào耶和华Yēhéhuázhēndegěilehěnduō福分fúfen

玛丽琳Mǎlìlín帮助bāngzhù别人biérénràng非常fēicháng快乐kuàilè我们Wǒmenwèi耶和华Yēhéhuá服务fúwù非常fēicháng幸福xìngfúzhèràng我们wǒmen夫妻fūqīgèng亲密qīnmìle比如Bǐrú有时yǒushí杰克Jiékèhuìwènyàobuyàoqǐngduì需要xūyào鼓励gǔlìde夫妻fūqīláijiāli作客zuòkè马上mǎshàngshuō:“这么zhèmexiǎng!”我们Wǒmenzhēndeshì心有灵犀xīn yǒu língxī

杰克Jiékè不久bùjiǔqiánbèi诊断zhěnduànhuànyǒu前列腺癌qiánlièxiànʼái虽然Suīrán玛丽琳Mǎlìlín喜欢xǐhuantīng这样zhèyàngdehuà还是háishiduìshuō:“亲爱Qīnʼàide如果rúguǒ明天míngtiān不在búzàile虽然suīrán算是suànshì安享ānxiǎng长寿chángshòu’,dàn还是háishi非常fēicháng满足mǎnzú因为yīnwèi一生yìshēngdōuxiàngěile耶和华Yēhéhuáguòde非常fēichángyǒu意义yìyì。”(创世记Chuàngshìjì25:8

玛丽琳Mǎlìlín耶和华Yēhéhuágěile我们wǒmenhěnduō惊喜jīngxǐràng我们wǒmen得到dédàole意想不到yìxiǎngbúdàode服务fúwù机会jīhuì福分fúfen我们Wǒmen完全wánquán信赖xìnlài上帝Shàngdì无论wúlùnde组织zǔzhīyào我们wǒmen哪里nǎlǐ我们wǒmen都会dūhuì

^ 32段 斯拉南汤加语Sīlānántāngjiāyǔ混合hùnhéle英语Yīngyǔ荷兰语Hélányǔ葡萄牙语Pútáoyáyǔ非洲Fēizhōude一些yìxiē语言yǔyán最初zuìchūshì一些yìxiē奴隶núlì使用shǐyòngde