跳到内容

跳到目录

 研究班Yánjiūbān课文kèwén 10

对耶和华的爱推动人受浸

对耶和华的爱推动人受浸

yǒu什么shénme理由lǐyóu受浸shòujìnne?——使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn8:36

唱诗Chàngshī37shǒu 全心全意Quánxīn-quányì敬奉jìngfèng耶和华Yēhéhuá

课文Kèwén摘要zhāiyào *

1-2.使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn8:27-31,35-38zhōngde埃塞俄比亚Āisàiʼébǐyà官员guānyuán为什么wèi shénme决定juédìng受浸shòujìn

xiǎngyào受浸shòujìn成为chéngwéi基督徒JīdūtúmaHěnduōréndōu因为yīnwèiài耶和华Yēhéhuá并且bìngqiě感激gǎnjī所以suǒyǐ决定juédìng这么zhèmezuòRàng我们wǒmenlái看看kànkan古代gǔdài埃塞俄比亚Āisàiʼébǐyà官员guānyuánde例子lìzi

2 Zhèwèi官员guānyuán明白míngbai经文jīngwénhòu知道zhīdào自己zìjǐ应该yīnggāi受浸shòujìnjiù马上mǎshàng采取cǎiqǔ行动xíngdòngQǐng使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn8:27-31,35-38什么Shénme推动tuīdòng这么zhèmezuònezàichēshang朗读lǎngdú以赛亚书Yǐsàiyàshūde内容nèiróng看来kànlái非常fēicháng重视zhòngshì上帝Shàngdìde话语huàyǔ腓力Féilìxiàng解释jiěshì经文jīngwén之后zhīhòujiùduì耶稣Yēsū产生chǎnshēngle感激gǎnjīzhīqíng此外Cǐwài为什么wèi shénmezhèwèi官员guānyuánhuì耶路撒冷Yēlùsālěngne耶路撒冷Yēlùsālěngshì为了wèile崇拜chóngbài上帝Shàngdì因为yīnwèi已经yǐjīng培养péiyǎngleduì耶和华Yēhéhuádeài放弃fàngqìle原来yuánláide信仰xìnyǎng选择xuǎnzégēn崇拜chóngbài真神zhēnshénde民族mínzú一起yìqǐ敬奉jìngfèng上帝Shàngdì因此Yīncǐduì耶和华Yēhéhuádeài推动tuīdòngzhèwèi官员guānyuán采取cǎiqǔlìng重要zhòngyàode行动xíngdòng就是jiùshì受浸shòujìn成为chéngwéi基督徒Jīdūtú。(马太福音Mǎtài Fúyīn28:19

3.什么Shénme可能kěnénghuì妨碍fángʼàirén受浸shòujìn?(Jiàn附栏fùlán de内心nèixīnshì怎样zěnyàngde”)

3 Duì耶和华Yēhéhuádeàinéng推动tuīdòng受浸shòujìndànduìmǒuxiērénhuòshìyǒu深厚shēnhòude感情gǎnqíngquè可能kěnéng妨碍fángʼài受浸shòujìn比方Bǐfangshuō如果rúguǒhěnàihái没有méiyǒu崇拜chóngbài上帝Shàngdìde亲友qīnyǒu可能kěnéng担心dānxīn自己zìjǐ受浸shòujìn huìràng他们tāmenhěn反感fǎngǎn。(马太福音Mǎtài Fúyīn10:37如果Rúguǒyǒu一些yìxiē上帝Shàngdì喜欢xǐhuande爱好àihàohuò习惯xíguàn可能kěnéng觉得juédeyào放弃fàngqì这些zhèxiēshìhěn困难kùnnan。(诗篇Shīpiān97:10Yòu或者huòzhě从小cóngxiǎojiù参与cānyùgēn错误cuòwù宗教zōngjiào有关yǒuguānde节庆jiéqìng活动huódòngyǒu许多xǔduō美好měihǎode回忆huíyì可能kěnénghěn留恋liúliàn这些zhèxiē活动huódòng。(哥林多前书Gēlínduō Qiánshū10:20,21因此Yīncǐyào问问wènwen自己zìjǐ:“zuìàide究竟jiūjìngshì什么shénmene?”

培养Péiyǎngzuì重要zhòngyàodeài

4.rén决定juédìng受浸shòujìnzuì主要zhǔyàode理由lǐyóu应该yīnggāishì什么shénme

4 Zàigēn耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrén学习xuéxí之前zhīqián可能kěnéng已经yǐjīng非常fēicháng重视zhòngshì圣经Shèngjīnghuòduì耶稣Yēsūyǒufèn感情gǎnqíng认识rènshi耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrén之后zhīhòu可能kěnéng喜欢xǐhuangēn他们tāmen来往láiwǎng不过Búguò只是zhǐshì喜爱ʼài这些zhèxiērénhuòshì一定yídìnghuì推动tuīdòng献身xiànshēn受浸shòujìnrén决定juédìng受浸shòujìnzuì主要zhǔyàode理由lǐyóu应该yīnggāishìài耶和华Yēhéhuá上帝Shàngdì如果Rúguǒzuìàideshì耶和华Yēhéhuájiù没有méiyǒu什么shénmenéng妨碍fángʼài崇拜chóngbàiDuì耶和华Yēhéhuádeàinéng推动tuīdòng受浸shòujìnnéng帮助bāngzhùzài受浸shòujìn之后zhīhòu继续jìxù忠贞zhōngzhēnde敬奉jìngfèng

5.Běnpiān课文kèwénhuì讨论tǎolùn什么shénme

5 耶稣Yēsūshuō我们wǒmen必须bìxū全心quánxīn全意quányì全力quánlìyòng全部quánbù生命shēngmìngài耶和华Yēhéhuá。(马可福音Mǎkě Fúyīn12:30怎样Zěnyàngcáinéng这么zhème爱戴àidài尊重zūnzhòng耶和华Yēhéhuáne仔细Zǐxì思考sīkǎo耶和华Yēhéhuáduì我们wǒmendeàihuì推动tuīdòng我们wǒmenàihuánài。(约翰一书Yuēhàn Yīshū4:19Běnpiān课文kèwénhuì谈谈tántan哪些nǎxiē具体jùtǐde方法fāngfǎnéng帮助bāngzhù我们wǒmen培养péiyǎngduì耶和华Yēhéhuádeài以及yǐjí随着suízheduì耶和华Yēhéhuádeài逐渐zhújiàn加深jiāshēn我们wǒmenhuìxiǎngyào怎么zěnmezuò *

6.根据Gēnjù罗马书Luómǎshū1:20认识rènshi耶和华Yēhéhuáde方法fāngfǎshì什么shénme

6 通过Tōngguò耶和华Yēhéhuá创造chuàngzàode万物wànwùlái认识rènshiQǐng罗马书Luómǎshū1:20;启示录Qǐshìlù4:11看看Kànkan耶和华Yēhéhuá创造chuàngzàode动植物dòngzhíwù了解liǎojiě一下yíxià奇妙qímiàode人体réntǐ构造gòuzàohuì发现fāxiàn多么duōmeyǒu智慧zhìhuì。(诗篇Shīpiān139:14另外Lìngwài可以kěyǐ想想xiǎngxiang耶和华Yēhéhuá创造chuàngzàode太阳tàiyáng蕴含yùnhánleduōde能量néngliàngér太阳tàiyáng只是zhǐshì亿万yìwàn星体xīngtǐzhōngde而已éryǐ *以赛亚书Yǐsàiyàshū40:26思考Sīkǎo这些zhèxiē事情shìqingjiùhuì更加gèngjiā崇敬chóngjìng耶和华Yēhéhuá不过Búguòguāngshì知道zhīdào耶和华Yēhéhuáyǒu智慧zhìhuì力量lìliàngshì不够búgòudexiǎngyàogēn耶和华Yēhéhuáyǒugèng牢固láogùde关系guānxìxiǎngyàoduìyǒu深厚shēnhòudeàijiù需要xūyào进一步jìnyíbù了解liǎojiě

7.xiǎngyàoduì耶和华Yēhéhuáyǒu深厚shēnhòudeàijiù必须bìxū确信quèxìn什么shénme

7 必须bìxū确信quèxìn耶和华Yēhéhuá十分shífēn关爱guānʼài如果Rúguǒhěnnán相信xiāngxìn造物主Zàowùzhǔhuì留意liúyì关心guānxīnjiùyào记得jìde圣经Shèngjīngshuō耶和华Yēhéhuá我们wǒmenměiréndōuyuǎn”。(使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn17:26-28Jiùxiàng大卫Dàwèi告诉gàosu所罗门Suǒluóménde那样nàyàng上帝Shàngdì洞察dòngchá所有suǒyǒuréndexīn”,而且érqiě上帝Shàngdì保证bǎozhèng只要zhǐyào寻求xúnqiújiùhuìràngzhǎodào”。(历代志上Lìdàizhì Shàng28:9其实Qíshí之所以zhīsuǒyǐ huì学习xuéxí圣经Shèngjīng就是jiùshì因为yīnwèi耶和华Yēhéhuá吸引xīyǐndào身边shēnbiān。(耶利米书Yēlìmǐshū31:3yuè了解liǎojiě耶和华Yēhéhuáwèizuòle什么shénmejiùhuìyuèài

8.可以kěyǐ怎样zěnyàng回应huíyìng耶和华Yēhéhuádeài

8 耶和华Yēhéhuá这么zhèmeài回报huíbàode方法fāngfǎ就是jiùshìxiàng祷告dǎogàoxīnzhōngde忧虑yōulǜ感激gǎnjīdōu告诉gàosu上帝Shàngdìjiùhuìgèngài看见kànjiàn耶和华Yēhéhuá怎样zěnyàng回应huíyìngde恳求kěnqiúgēnde友谊yǒuyìjiùhuìgèng牢固láogù。(诗篇Shīpiān116:1祷告Dǎogàohuìràng确信quèxìn耶和华Yēhéhuá了解liǎojiě不过Búguòxiǎngyàogèng亲近qīnjìn耶和华Yēhéhuájiùyào明白míngbaide想法xiǎngfǎ以及yǐjí希望xīwàng怎么zěnmezuò所以suǒyǐyào认真rènzhēn研读yándúde话语huàyǔ

Xiǎng亲近qīnjìn上帝Shàngdì知道zhīdào希望xīwàng怎么zěnmezuòzuìhǎode方法fāngfǎshì研读yándú圣经ShèngjīngJiàn9duàn *

9.怎么zěnmezuòjiù表明biǎomíng自己zìjǐ重视zhòngshì上帝Shàngdìde话语huàyǔ

9 Xuéhuì重视zhòngshì上帝Shàngdìde话语huàyǔ只有Zhǐyǒu圣经Shèngjīngcáinéng告诉gàosu关于guānyú耶和华Yēhéhuáde真理zhēnlǐ以及yǐjí希望xīwàng怎么zěnmezuò天天tiāntiān圣经Shèngjīng好好hǎohǎo预习yùxí圣经Shèngjīng课程kèchéngde内容nèiróng并且bìngqiěxuédàode运用yùnyòng出来chūláijiù表明biǎomíng重视zhòngshì上帝Shàngdìde话语huàyǔ。(诗篇Shīpiān119:97,99;约翰福音Yuēhàn Fúyīn17:17yǒuméiyǒu读经dújīng计划jìhuàbìng天天tiāntiān按照ànzhào这个zhège计划jìhuà圣经Shèngjīngne

10.圣经Shèngjīngde其中qízhōng特色tèsèshì什么shénme

10 圣经Shèngjīngháiyǒu特色tèsè就是jiùshì有些yǒuxiē执笔者zhíbǐzhě亲眼qīnyǎnjiànguo耶稣Yēsūbìngdeshì记录jìlù下来xiàlái这些Zhèxiē记载jìzǎinéngràng知道zhīdào耶稣Yēsū究竟jiūjìngwèizuòle哪些nǎxiēshì了解liǎojiě耶稣Yēsūde言行yánxíngjiùhuìgèngxiǎngyào成为chéngwéide朋友péngyou

11.怎么zěnmezuòjiùhuìgèngài耶和华Yēhéhuá

11 培养Péiyǎngduì耶稣Yēsūdeàijiùhuìgèngài耶和华Yēhéhuá耶稣Yēsū完美wánměide反映fǎnyìng天父Tiānfùde品格pǐngé。(约翰福音Yuēhàn Fúyīn14:9因此Yīncǐyuè认识rènshi耶稣Yēsūjiùhuìyuè认识rènshi耶和华YēhéhuáhuìgèngàiQǐng想想xiǎngxiangzài耶稣Yēsūde时代shídàihěnduōrén看不起kànbuqǐ贫穷pínqiónghuànbìnghuò处于chǔyú弱势ruòshìderéndàn耶稣Yēsū 非常fēicháng体恤tǐxù他们tāmen另外Lìngwài耶稣Yēsūgěirén许多xǔduō实用shíyòngde建议jiànyì按照ànzhàodehuàzuò生活shēnghuóshìbushì改善gǎishànlene?(马太福音Mǎtài Fúyīn5:1-11;7:24-27

12.进一步jìnyíbù认识rènshi耶稣Yēsūjiùhuìhěnxiǎng怎么zěnmezuò

12 由于Yóuyú耶稣Yēsūde牺牲xīshēng耶和华Yēhéhuá宽恕kuānshùle我们wǒmendezuì认真rènzhēn思考sīkǎozhèdiǎnjiùhuìgèngài耶稣Yēsū。(马太福音Mǎtài Fúyīn20:28Dāng明白míngbai耶稣Yēsūhěn愿意yuànyìwèi牺牲xīshēng生命shēngmìnghuìhěn感动gǎndòngxiǎngyào悔改huǐgǎibìng恳求kěnqiú上帝Shàngdì宽恕kuānshù。(使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn3:19,20;约翰一书Yuēhàn Yīshū1:9渐渐jiànjiàn加深jiāshēnduì耶和华Yēhéhuá耶稣Yēsūdeàijiùhuìxiǎngyàogēn那些nàxiēài他们tāmenderén来往láiwǎng

13.耶和华Yēhéhuáhuì通过tōngguòshéilái帮助bāngzhù

13 培养Péiyǎngduì耶和华Yēhéhuá大家庭dàjiātíngdeài一些Yìxiē亲友qīnyǒu可能kěnéng理解lǐjiě为什么wèi shénmeyào崇拜chóngbài耶和华Yēhéhuá他们tāmenhái可能kěnéng反对fǎnduì不过Búguò弟兄dìxiong姐妹jiěmèishìde家人jiārén耶和华Yēhéhuáhuì通过tōngguò他们tāmenlái帮助bāngzhù如果Rúguǒgēn弟兄dìxiong姐妹jiěmèide关系guānxìhěn紧密jǐnmìjiùhuì得到dédào关爱guānʼài照顾zhàogù。(马可福音Mǎkě Fúyīn10:29,30;希伯来书Xībóláishū10:24,25也许Yěxǔ不久bùjiǔhòude家人jiārénhuìgēn一起yìqǐ崇拜chóngbài耶和华Yēhéhuá按照ànzhàode标准biāozhǔn生活shēnghuó。(彼得前书Bǐdé Qiánshū2:12

14.根据Gēnjù约翰一书Yuēhàn Yīshū5:3duì耶和华Yēhéhuáde标准biāozhǔnyǒu什么shénme看法kànfǎ

14 Xuéhuì重视zhòngshì遵守zūnshǒu耶和华Yēhéhuáde标准biāozhǔnzài学习xuéxí圣经Shèngjīng之前zhīqiányǒu自己zìjǐdetào标准biāozhǔndàn现在xiànzàikànchū按照ànzhào耶和华Yēhéhuáde标准biāozhǔnzuògènghǎo。(诗篇Shīpiān1:1-3Qǐng约翰一书Yuēhàn Yīshū5:3例如lìrú圣经Shèngjīngdào丈夫zhàngfu妻子qīzi父母fùmǔ儿女érnǚ分别fēnbié应该yīnggāi怎么zěnmezuò。(以弗所书Yǐfúsuǒshū5:22-6:4按照ànzhào圣经Shèngjīngdehuàzuò家庭jiātíngshìbushìgèng美满měimǎnne另外Lìngwài按照ànzhào耶和华Yēhéhuáde标准biāozhǔn选择xuǎnzé朋友péngyoushìbushìgǎidiàole一些yìxiēhuài习惯xíguànbiàndegèng快乐kuàilène?(箴言Zhēnyán13:20;哥林多前书Gēlínduō Qiánshū15:33

15.什么Shénmenéng帮助bāngzhù运用yùnyòng圣经Shèngjīng原则yuánzéláizuò决定juédìng

15 有时Yǒushí可能kěnéng知道zhīdàogāi怎样zěnyàng运用yùnyòng圣经Shèngjīng原则yuánzéláizuò决定juédìng耶和华Yēhéhuá通过tōngguòde组织zǔzhī提供tígōnglehěnduō出版物chūbǎnwù这些zhèxiē出版物chūbǎnwùnéng帮助bāngzhù明辨是非míngbiàn-shìfēi”。(希伯来书Xībóláishū5:13,14好好hǎohǎo研读yándú这些zhèxiē资料zīliàojiùhuìkànchū里面lǐmiànde建议jiànyì非常fēicháng具体jùtǐhěn实用shíyòngZhèhuìrànggèngxiǎngyào加入jiārù这个zhège组织zǔzhī

16.耶和华Yēhéhuá怎样zěnyàng崇拜chóngbàiderén组织zǔzhī起来qǐlái

16 培养Péiyǎngduì上帝Shàngdì组织zǔzhīdeàibìnggēn这个zhège组织zǔzhī合作hézuò耶和华Yēhéhuá崇拜chóngbàiderén组成zǔchéng会众huìzhòngér会众huìzhòngde元首yuánshǒushìde儿子érzi耶稣Yēsū。(以弗所书Yǐfúsuǒshū1:22;5:23耶稣Yēsū委任wěirènle一些yìxiēyǒu希望xīwàngtiānshangde男子nánzǐràng他们tāmen组成zǔchéng忠信zhōngxìn睿智ruìzhìde奴隶núlì”。他们Tāmen带领dàilǐng组织zǔzhī执行zhíxíng耶稣Yēsū交托jiāotuōde工作gōngzuò尽责jìnzéde提供tígōng食物shíwù滋养zīyǎngde信心xìnxīn并且bìngqiě保护bǎohùgēn上帝Shàngdìde关系guānxì。(马太福音Mǎtài Fúyīn24:45-47忠信Zhōngxìnde奴隶núlì帮助bāngzhùdelìng方法fāngfǎshìràng得到dédào长老zhǎnglǎode指引zhǐyǐn照顾zhàogù这些zhèxiē弟兄dìxiongdōushì符合fúhé资格zīgécáishòu委任wěirènde。(以赛亚书Yǐsàiyàshū32:1,2;希伯来书Xībóláishū13:17;彼得前书Bǐdé Qiánshū5:2,3长老们Zhǎnglǎomendōuhěn乐意lèyìwèi 服务fúwù他们tāmenhěnxiǎng鼓励gǔlì帮助bāngzhùjìngēn耶和华Yēhéhuáde关系guānxì他们Tāmenwèizuòdelìngjiàn重要zhòngyàodeshì就是jiùshì培训péixùn帮助bāngzhù别人biérén认识rènshi耶和华Yēhéhuá。(以弗所书Yǐfúsuǒshū4:11-13

17.根据Gēnjù罗马书Luómǎshū10:10,13,14我们wǒmen为什么wèi shénmeyào帮助bāngzhù别人biérén认识rènshi耶和华Yēhéhuá

17 帮助Bāngzhù别人biérén培养péiyǎngduì耶和华Yēhéhuádeài教导Jiàodǎo别人biérén认识rènshi耶和华Yēhéhuáshì耶稣Yēsūde吩咐fēnfù。(马太福音Mǎtài Fúyīn28:19,20当然Dāngránrén出于chūyú责任感zérèngǎnhuì这么zhèmezuò不过Búguò随着suízheduì耶和华Yēhéhuádeài日渐rìjiàn加深jiāshēnhuìgēn使徒shǐtú彼得Bǐdé约翰Yuēhànyǒu同样tóngyàngde感觉gǎnjué他们tāmenshuō:“我们Wǒmen看见kànjiànde听见tīngjiàndenéngshuō。”(使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn4:20帮助Bāngzhù别人biérén亲近qīnjìn耶和华Yēhéhuáhuìlìng非常fēicháng快乐kuàilè想想Xiǎngxiangkànzài腓力Féilìde帮助bāngzhùxià埃塞俄比亚Āisàiʼébǐyà官员guānyuán学习xuéxí真理zhēnlǐhái受浸shòujìnle腓力Féilìyǒu多么duōme开心kāixīn如果Rúguǒxiàng腓力Féilì那样nàyàng听从tīngcóng耶稣Yēsūde吩咐fēnfù传道chuándàojiù表明biǎomíngxiǎngyào成为chéngwéi耶和华见证人Yēhéhuá JiànzhèngrénQǐng罗马书Luómǎshū10:10,13,14Zhèshí可能kěnénghuìshuō:“yǒu什么shénme理由lǐyóu受浸shòujìnne?”(使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn8:36

18.Xiàpiān课文kèwénhuì讨论tǎolùn什么shénme

18 受浸Shòujìnshì人生rénshēngzhōngzuì重要zhòngyàode决定juédìng所以suǒyǐyào认真rènzhēn思考sīkǎo受浸shòujìnde意义yìyì关于Guānyú受浸shòujìn需要xūyào知道zhīdàoxiē什么shénmene受浸Shòujìnqián受浸shòujìnhòu必须bìxūzuò哪些nǎxiēshìneXiàpiān课文kèwénhuì讨论tǎolùn这些zhèxiē问题wèntí

唱诗Chàngshī2shǒu demíngshì耶和华Yēhéhuá

^ 5段 有些Yǒuxiērén虽然suīránài耶和华Yēhéhuáquèháizài犹豫yóuyù是否shìfǒuyào受浸shòujìn成为chéngwéi耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrén如果Rúguǒshì这样zhèyàngběnpiān课文kèwénhuìgěi一些yìxiē建议jiànyì帮助bāngzhù达到dádào受浸shòujìnde目标mùbiāo

^ 5段 Měirénde情况qíngkuàngtóng一定yídìngyào按照ànzhào以下yǐxiàde先后xiānhòu顺序shùnxù建议jiànyì运用yùnyòng出来chūlái

^ 6段 Xiǎng知道zhīdàogèngduōqǐngkàn生命Shēngmìng来自láizì创造chuàngzàoma以及Yǐjí生命Shēngmìngde起源qǐyuán——值得zhídé思考sīkǎode问题wèntízhèliǎngběn册子cèzi

^ 61段 图片Túpiàn描述miáoshù姐妹jiěmèizài购物gòuwùshí传单chuándāngěi年轻niánqīng女子nǚzǐ