马太福音 24:1-51

 • 基督Jīdūhuídào我们wǒmen这里zhèlǐshíde征象zhēngxiàng1-51

  • 战争Zhànzhēng粮荒liánghuāng地震dìzhèn7

  • 好消息Hǎo xiāoxihuì传遍chuánbiàn天下tiānxià14

  • 大患难Dàhuànnàn21,22

  • Gēn人子rénzǐ有关yǒuguānde神迹shénjì30

  • 无花果树Wúhuāguǒshù32-34

  • 好像Hǎoxiàng挪亚Nuóyàde时代shídài37-39

  • 不断Búduàn守望shǒuwàng42-44

  • 忠信Zhōngxìnde奴隶núlì邪恶xiéʼède奴隶núlì45-51

24  耶稣Yēsū离开líkāi圣殿shèngdiànshí门徒méntúláiqǐng观看guānkàn圣殿shèngdiànde建筑jiànzhù  耶稣Yēsūjiùshuō:“你们Nǐmenkàndàozhè一切yíqièlema实在shízài告诉gàosu你们nǐmen这里zhèlǐjuéhuìyǒukuài石头shítouliúzài石头shítoushang全都quándōuhuìbèichāi下来xiàlái+。”  耶稣Yēsūzuòzài橄榄山Gǎnlǎn Shānshang门徒méntú私下sīxiàláijiànshuō:“Qǐng告诉gàosu我们wǒmen什么shénme时候shíhouyǒu这些zhèxiēshìne将来Jiāngláihuìyǒu什么shénme征象zhēngxiàng显示xiǎnshì已经yǐjīnghuídào我们wǒmen这里zhèlǐ*+显示xiǎnshì这个zhège制度zhìdù*已经yǐjīngshì末期mòqīle+  耶稣Yēsū回答huídá他们tāmen:“你们Nǐmenyào当心dāngxīn免得miǎndebèirén误导wùdǎo+  因为yīnwèihuìyǒuhěnduōrénmàodemíngérláishuō就是jiùshì基督Jīdū’,hěnduōrénjiùbèi误导wùdǎole+  你们Nǐmen将要jiāngyàotīngdào战争zhànzhēngde声音shēngyīn战争zhànzhēngde消息xiāoxi千万Qiānwàn不要búyào恐慌kǒnghuāng这些Zhèxiēshì一定yídìnghuì发生fāshēng不过búguò末日mòrìhái没有méiyǒudào+  “民族Mínzúyào攻打gōngdǎ民族mínzú国家guójiā*yào攻打gōngdǎ国家guójiā+chùjiēchùyǒu粮荒liánghuāng+地震dìzhèn+  Zhè一切yíqiè只是zhǐshì苦难kǔnàn*de开始kāishǐ  “到时Dàoshí人们rénmenhuì你们nǐmensòng受苦shòukǔ+háihuì你们nǐmenshā+你们Nǐmen为了wèiledemínghuìbèi所有suǒyǒu国族guózú憎恨zēnghèn+ 10  到时Dàoshíhuìyǒuhěnduōrén放弃fàngqì信仰xìnyǎng*彼此bǐcǐ出卖chūmài互相hùxiāng憎恨zēnghèn 11  Jiānghuìyǒuhěnduō假先知jiǎ-xiānzhī出现chūxiàn他们tāmenhuì误导wùdǎohěnduōrén+ 12  因为yīnwèi不法bùfǎdeshì增多zēngduō大多数dàduōshùrénde爱心àixīndōuhuì冷淡lěngdàn下来xiàlái 13  可是Kěshì忍耐rěnnài到底dàodǐderén必然bìrán得救déjiù+ 14  Zhè王国wángguóde好消息hǎo xiāoxihuì传遍chuánbiàn天下tiānxià*ràng所有suǒyǒu国族guózúdōunéng听见tīngjiàn*+到时dàoshí末日mòrìjiùhuìláidào 15  “所以Suǒyǐ你们nǐmen看见kànjiàn先知xiānzhī但以理Dànyǐlǐdàode造成zàochéng荒凉huāngliángde可憎kězēngzhīzhànzài圣地shèngdì+zhèhuàderényào辨明biànmíng含意hányì), 16  zài犹地亚Yóudìyàdejiùgāitáodàoshānshang+ 17  Zàifángdǐngshangde不要búyàoxiàdàoli财物cáiwù 18  zàitiánlide不要búyào回去huíqù外衣wàiyī 19  Zàiduàn时期shíqī怀孕huáiyùnde哺育bǔyù婴儿yīngʼérdeyǒuhuòle 20  你们Nǐmenyào不断búduàn祷告dǎogào祈求qíqiú你们nǐmen逃难táonànde时候shíhou不要búyàoshàng寒冬hándōnghuò安息日Ānxīrì 21  因为Yīnwèi到时dàoshíhuìyǒu大患难dàhuànnàn+这样zhèyàngde患难huànnàncóng世界shìjiède起头qǐtóu直到zhídào现在xiànzàidōu没有méiyǒu发生fāshēngguo将来jiāngláijuéhuìzài发生fāshēng+ 22  要不是Yàobúshìduàn时期shíqībèi缩短suōduǎnjiù没有méiyǒurén可以kěyǐ得救déjiùle可是Kěshì为了wèilebèixuǎnshàngderénduàn时期shíqīshìhuìbèi缩短suōduǎnde+ 23  “到时Dàoshí要是yàoshiyǒurénduì你们nǐmenshuōkàn基督Jīdūzài这里zhèlǐ+’,或者huòzhěshuō基督Jīdūzài那里nàlǐ’,你们nǐmen不要búyào相信xiāngxìn+ 24  因为Yīnwèihuìyǒu假基督jiǎ-Jīdū假先知jiǎ-xiānzhī+出现chūxiàn他们tāmenhuì施行shīxíng神迹shénjì奇事qíshì如果rúguǒ可能kěnéngjiùliánbèixuǎnshàngderénxiǎng迷惑míhuò*+ 25  Yàozhù已经yǐjīng预先yùxiān警告jǐnggào你们nǐmenle 26  所以Suǒyǐ要是yàoshiyǒurénduì你们nǐmenshuōkàn基督Jīdūzài旷野kuàngyě’,你们nǐmen不要búyào出去chūqù或者huòzhěshuōkàn基督Jīdūzài内室nèishì’,你们nǐmen不要búyào相信xiāngxìn+ 27  正如Zhèngrú闪电shǎndiàncóng东方dōngfāng发出fāchūzhízhàodào西方xīfāng将来jiānglái人子rénzǐhuídào你们nǐmen这里zhèlǐde时候shíhou*huì这样zhèyàng+ 28  尸体Shītǐzài哪里nǎlǐyīngjiù聚集jùjízài哪里nǎlǐ+ 29  “duàn时期shíqīde患难huànnàn之后zhīhòujǐn接着jiēzhe太阳tàiyángjiùhuìbiànhēi+月亮yuèliangfàngguāng星辰xīngchéncóngtiānshang坠落zhuìluòtiānshangde力量lìliànghuì动摇dòngyáo+ 30  到时Dàoshí人子rénzǐde神迹shénjì*huìzàitiānshang出现chūxiàn于是yúshìshang所有suǒyǒu民族mínzúdōu悲痛bēitòngchuíxiōng+他们tāmenhuì看见kànjiàn人子rénzǐ+zài天云tiānyúnshangdàizhe力量lìliàng荣耀róngyàoláidào+ 31  huìpàide天使tiānshǐyòng响亮xiǎngliàngde号筒声hàotǒngshēngbèixuǎnshàngderéncóng四方sìfāngcóngtiānzhèbiāndàotiānbiāndōu聚集jùjí起来qǐlái+ 32  “你们Nǐmenyàocóng无花果树wúhuāguǒshùde比喻bǐyùxué道理dàolǐshù开始kāishǐ嫩枝nènzhīzhǎngxīn你们nǐmenjiù知道zhīdào夏天xiàtiānjìnle+ 33  照样Zhàoyàngdāng你们nǐmenkàndào所有suǒyǒu这些zhèxiēshìjiùgāi知道zhīdàojìnzài门口ménkǒule+ 34  实在shízài告诉gàosu你们nǐmenzhè一切yíqièhuìxiān发生fāshēngzhè一代yídàiréncáihuì消逝xiāoshì 35  天地Tiāndìdōuhuì消逝xiāoshìdehuàquèjuéhuì消逝xiāoshì+ 36  “至于Zhìyú那个nàge日子rìzi那个nàge时刻shíkèshéi知道zhīdào+tiānshangde天使tiānshǐ知道zhīdào儿子érzi知道zhīdào只有zhǐyǒude父亲fùqīn知道zhīdào+ 37  挪亚Nuóyàde时代shídài怎样zěnyàng+将来jiānglái人子rénzǐhuídào你们nǐmen这里zhèlǐde时候shíhou*huì怎样zěnyàng+ 38  大洪水Dà-hóngshuǐ以前yǐqiánde时代shídàirényòuchīyòuyòuyòujià直到zhídào挪亚Nuóyàjìn方舟fāngzhōudetiān+ 39  他们tāmenháo留意liúyì大洪水dà-hóngshuǐláijiù他们tāmen全都quándōuchōngzǒule+将来Jiānglái人子rénzǐhuídào你们nǐmen这里zhèlǐde时候shíhou*huì这样zhèyàng 40  到时Dàoshíliǎng男人nánrénzàitiánli工作gōngzuòbèijiēbèi舍弃shěqì 41  Liǎng女人nǚréntuīzhe手磨shǒumòbèijiēbèi舍弃shěqì+ 42  所以Suǒyǐ你们nǐmenyào不断búduàn守望shǒuwàng因为yīnwèi你们nǐmen知道zhīdào你们nǐmendezhǔzài什么shénme日子rìziláidào+ 43  “Yǒujiànshì你们nǐmenyào知道zhīdàojiāde主人zhǔrén如果rúguǒzǎo知道zhīdàogēngtiān*yǒuzéilái+jiùhuì保持bǎochí警醒jǐngxǐngràngzéidòngjìnjiālilái+ 44  所以Suǒyǐ你们nǐmenyàozuòhǎo准备zhǔnbèi+因为yīnwèi人子rénzǐhuìzài你们nǐmen认为rènwéi可能kěnéngde时刻shíkèláidào 45  “到底Dàodǐshéishì忠信zhōngxìn睿智ruìzhìde奴隶núlìshòu主人zhǔrén委派wěipài管理guǎnlǐde仆役púyìzài适当shìdàngde时候shíhougěi他们tāmen食物shíwùne+ 46  de主人zhǔrénláidào看见kànjiàn奴隶núlìzhèng这样zhèyàngzuò奴隶núlìjiùyǒule*+ 47  实在shízài告诉gàosu你们nǐmen主人zhǔrénhuì委派wěipài管理guǎnlǐ所有suǒyǒu财物cáiwù 48  “可是Kěshì如果rúguǒ那个nàge奴隶núlìshì邪恶xiéʼèdezài心里xīnlǐshuō主人zhǔrénhuì这么zhèmekuài回来huílái+’, 49  hái动手dòngshǒu其他qítāde奴隶núlìyòugēn酒徒jiǔtú一起yìqǐ吃喝chīhē 50  奴隶núlìde主人zhǔrénjiùhuìzài意料yìliàodàode日子rìzizài知道zhīdàode时刻shíkèláidào+ 51  gěizuì严厉yánlìde惩罚chéngfá使shǐgēn虚伪xūwěiderényǒu同样tóngyàngde下场xiàchǎnghuìzài那里nàlǐ痛哭tòngkūliúlèi咬牙切齿yǎoyá-qièchǐ+。”

脚注

Yòu已经yǐjīng临在línzài”。Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“帕露西阿Pàlùxīʼā”。
Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“制度Zhìdù”。
直译Zhíyì王国wángguó”。
直译Zhíyì产痛chǎntòng”。
Yòudiēdǎo”。
天下Tiānxiàyòuyǒurén居住jūzhùde大地dàdì”。
Yòuduì所有suǒyǒu国族guózúzuò见证jiànzhèng”。
Yòu误导wùdǎo”。
Yòu人子rénzǐ临在línzài”。Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“帕露西阿Pàlùxīʼā”。
Yòu征象zhēngxiàng”。
Yòu人子rénzǐ临在línzài”。Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“帕露西阿Pàlùxīʼā”。
Yòu人子rénzǐ临在línzài”。Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“帕露西阿Pàlùxīʼā”。
Yòu晚上wǎnshang什么shénme时候shíhou”。
Yòu快乐kuàilèle”。