路加福音 20:1-47

  • 耶稣Yēsūde权力quánlìshòudào质疑zhìyí1-8

  • Shārénde农户nónghùde比喻bǐyù9-19

  • 上帝Shàngdì凯撒Kǎisā20-26

  • 关于Guānyú复活fùhuóde问题wèntí27-40

  • 基督Jīdūshì大卫Dàwèide子孙zǐsūnma41-44

  • Yào当心dāngxīn抄经士chāojīngshì45-47

20  Yǒutiān耶稣Yēsūzài圣殿shèngdiànli教导jiàodǎo民众mínzhòng宣扬xuānyáng好消息hǎo xiāoxi祭司长jìsīzhǎng抄经士chāojīngshì长老zhǎnglǎo一起yìqǐqiánlái  duìshuō:“告诉gàosu我们wǒmenpíng什么shénme权力quánlìzuò这些zhèxiēshìShéigěi这样zhèyàngde权力quánlì+  回答huídá他们tāmenshuō:“wèn你们nǐmen问题wèntí告诉gàosu  约翰Yuēhànde浸礼jìnlǐyuántiānshang还是háishiyuán人间rénjiān?”  他们Tāmen彼此bǐcǐ商议shāngyìshuō:“要是Yàoshi我们wǒmenshuōyuántiānshang’,jiùhuìshuō:‘你们Nǐmen为什么wèi shénme相信xiāngxìn?’  Dàn要是yàoshi我们wǒmenshuōyuán人间rénjiān’,民众mínzhòngjiùhuì石头shítou我们wǒmen因为yīnwèi他们tāmen深信shēnxìn约翰Yuēhànshì先知xiānzhī+。”  他们Tāmen只好zhǐhǎo回答huídáshuō知道zhīdàoyuán哪里nǎlǐ  耶稣Yēsūjiùduì他们tāmenshuō:“告诉gàosu你们nǐmenpíng什么shénme权力quánlìzuò这些zhèxiēshì。”  耶稣Yēsūyòuduì民众mínzhòngshuōle比喻bǐyù:“Yǒurén开垦kāikěnle葡萄园pútaoyuán+gěi一些yìxiē农户nónghùjiùdàoguówàile而且érqiělehěnjiǔ+ 10  Dàole收获shōuhuòde季节jìjiépài奴隶núlìdào农户nónghù那里nàlǐjiào他们tāmen交纳jiāonà葡萄园pútaoyuánde部分bùfen果实guǒshí可是Kěshì农户nónghù竟然jìngrán奴隶núlìledùn使shǐ空手kōngshǒu回去huíqù+ 11  yòupàilìng奴隶núlì他们Tāmen这个zhège奴隶núlìledùn羞辱xiūrǔfān使shǐ奴隶núlì空手kōngshǒu回去huíqù 12  yòupàisān他们Tāmenshāng这个zhège赶走gǎnzǒu 13  葡萄园Pútaoyuánde主人zhǔrénshuō:‘gāi怎么zěnmebànneyàopài深爱shēnʼàide儿子érzi+他们tāmenhuì尊重zūnzhòng。’ 14  农户Nónghù看见kànjiànde儿子érzijiù商量shāngliangshuō:‘这个Zhègeshì继承人jìchéngrén我们Wǒmenshāleyào继承jìchéngde产业chǎnyèjiùguī我们wǒmenle。’ 15  于是Yúshì农户nónghùtuōdào葡萄园pútaoyuánwàishāle+这样Zhèyàng葡萄园pútaoyuánde主人zhǔrénhuì怎样zěnyàng处置chǔzhì他们tāmenne 16  huìláishādiào这些zhèxiē农户nónghù葡萄园pútaoyuánjiāogěi别人biérén。” 众人Zhòngrén听见tīngjiànjiùshuō:“千万Qiānwàn不要búyàoyǒu这样zhèyàngdeshì!” 17  耶稣Yēsūkànzhe他们tāmenshuō:“圣经Shèngjīngshangxiězhe,‘建造jiànzàoderén弃绝qìjuéde石头shítouchéngle首要shǒuyàode房角石fángjiǎoshí*+’,zhèhuàshì什么shénme意思yìsine 18  Shéidiàozàizhèkuài石头shítoushangjiùhuìshuāisuì+Zhèkuài石头shítoudiàozàishéide身上shēnshangjiùhuìshéide粉碎fěnsuì。” 19  抄经士Chāojīngshì祭司长jìsīzhǎngkànchū这个zhège比喻bǐyùshì针对zhēnduì他们tāmenshuōdejiùxiǎng立刻lìkè下手xiàshǒuzhuāzhù耶稣Yēsū可是kěshì他们tāmen害怕hàipà民众mínzhòng+ 20  于是Yúshì他们tāmen密切mìqiè观察guānchá然后ránhòupàichūle暗中ànzhōng收买shōumǎide一些yìxiērén假装jiǎzhuānghěn诚恳chéngkěn*de样子yàngziyàocóng耶稣Yēsūdehuàzhōngzhǎo把柄bǎbǐng+目的mùdìshìsòngguānjiāogěi总督zǒngdū处置chǔzhì* 21  他们Tāmenwèn耶稣Yēsūshuō:“老师Lǎoshī我们wǒmen知道zhīdàojiǎngdejiāodedōuduìyòu偏心piānxīnzhǐ按照ànzhào真理zhēnlǐ教导jiàodǎorén认识rènshi上帝Shàngdìdedào 22  我们Wǒmen纳税nàshuìgěi凯撒Kǎisā可不可以kě bu kěyǐ*ne?” 23  耶稣Yēsū看穿kànchuān他们tāmende狡计jiǎojìjiùduì他们tāmenshuō 24  “méi第纳流斯dìnàliúsī*钱币qiánbìgěikànZhèshìshéidexiàngshéide名号mínghào?”他们Tāmenshuō:“Shì凯撒Kǎisāde。” 25  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“所以Suǒyǐ属于shǔyú凯撒Kǎisādeyàogěi凯撒Kǎisā+属于shǔyú上帝Shàngdìdeyàogěi上帝Shàngdì+。” 26  他们Tāmenzài民众mínzhòng面前miànqiánnéngcóngshuōdehuàzhōngzhǎodào把柄bǎbǐng反而fǎnʼérduìde回答huídá感到gǎndào惊讶jīngyàjiù无话可说wúhuà-kěshuō 27  撒都该派Sādūgāipài向来xiàngláishuō没有méiyǒu复活fùhuózhèhuíshì+他们tāmenyǒurénláiwèn耶稣Yēsūshuō+ 28  “老师Lǎoshī摩西Móxīgěi我们wǒmenxiěxià规定guīdìngshuō:‘如果Rúguǒyǒurénde兄弟xiōngdìleliúxià妻子qīzi没有méiyǒu孩子háizi死者sǐzhěde兄弟xiōngdìjiùgāi遗孀yíshuāng过来guòláilede兄弟xiōngdì立后lìhòu+。’ 29  曾经Céngjīngyǒu兄弟xiōngdìrénle妻子qīzi没有méiyǒuliúxià儿女érnǚjiùle 30  èr 31  sānledōushì这样zhèyàng没有méiyǒuliúxià儿女érnǚjiùle 32  最后Zuìhòu那个nàge女人nǚrénle 33  复活Fùhuóde时候shíhoushìrénde妻子qīzinedōuguoa。” 34  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“目前Mùqián制度zhìdù*derényòuyòujià 35  可是kěshì那些nàxiēpèi进入jìnrù未来wèiláide制度zhìdùér复生fùshēngderénjiùjià+ 36  他们Tāmenxiàng天使tiānshǐ一样yíyàngnéngzài既然jìránshì复活fùhuóderén就是jiùshì上帝Shàngdìde儿女érnǚle 37  其实Qíshí死人sǐrén复活fùhuódeshì摩西Móxīzài荆棘丛jīngjícóngde记载jìzǎishangshuōguole摩西Móxī耶和华Yēhéhuá*chēngwéi亚伯拉罕Yàbólāhǎnde上帝Shàngdì以撒Yǐsāde上帝Shàngdì雅各Yǎgède上帝Shàngdì+’。 38  shì死人sǐrénde上帝Shàngdìérshì活人huórénde上帝Shàngdì因为yīnwèizàiyǎnzhōng他们tāmendōushìhuóde+。” 39  Yǒu抄经士chāojīngshì回应huíyìngshuō:“老师Lǎoshīshuōdehǎo。” 40  他们Tāmenjiùzài不敢bùgǎnwèn什么shénmele 41  耶稣Yēsūfǎn过来guòláiwèn那些nàxiērénshuō:“人们Rénmen怎么zěnmeshuō基督Jīdūshì大卫Dàwèide子孙zǐsūnne+ 42  大卫Dàwèizài诗篇shīpiānshangshuōguo:‘耶和华Yēhéhuá*duìzhǔshuō:“zuòzàide右边yòubian 43  直到zhídào使shǐde敌人dírénchénglede脚凳jiǎodèng+。”’ 44  既然Jìrán大卫Dàwèi基督Jīdūchēngwéizhǔ’,基督Jīdūyòu怎么zěnmeshì大卫Dàwèide子孙zǐsūnne?” 45  民众Mínzhòngdōuzàitīngde时候shíhou耶稣Yēsūduì门徒méntúshuō 46  “Yào当心dāngxīn抄经士chāojīngshì他们tāmen喜欢xǐhuan穿chuānzhe长袍chángpáozǒuláizǒu喜欢xǐhuan别人biérénzài市集shìjí广场guǎngchǎngshang恭敬gōngjìngdexiàng他们tāmen问好wènhǎohái喜欢xǐhuan会堂huìtánglide前座qiánzuò*晚宴wǎnyànde上座shàngzuò+ 47  他们Tāmen侵吞qīntūn寡妇guǎfude房子fángzi*而且érqiě装模作样zhuāngmú-zuòyàngzuò冗长rǒngchángde祷告dǎogào这些Zhèxiērényàoshòugèng严厉yánlì*de判决pànjué。”

脚注

Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“房角石Fángjiǎoshí”。
Yòu正义zhèngyì”。
直译Zhíyìjiāozài总督zǒngdūdequánxià”。
Yòu合法héfǎ合法héfǎ”。
Zhǐdeshìzhǒng罗马Luómǎ银币yínbìJiàn附录fùlùB14
Yòu时代shídài”。Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“制度Zhìdù”。
Yòuzuìhǎode座位zuòwèi”。
Yòu财产cáichǎn”。
Yòugèngzhòng”。