耶利米书 6:1-30

  • 耶路撒冷Yēlùsālěng即将jíjiāngbèi围攻wéigōng1-9

  • 耶和华Yēhéhuáxiàng耶路撒冷Yēlùsālěng发怒fānù10-21

    • 他们Tāmenshuō平安píngʼānle”,其实qíshí一点yìdiǎnr平安píngʼān14

  • 凶残Xiōngcánde敌人díréncóng北方běifānglái22-26

  • 耶利米Yēlìmǐyào成为chéngwéi试金石shìjīnshí27-30

6  便雅悯族人BiànyǎmǐnzúrénaYào离开líkāi耶路撒冷Yēlùsālěng寻求Xúnqiú庇护bìhù 你们Nǐmenyàozài提哥亚Tígēyà+chuīxiǎng号角hàojiǎo+Yàozài伯哈基琳Bóhājīlín点燃diǎnrán烽火fēnghuǒ 因为Yīnwèi来自láizì北方běifāngde灾祸zāihuò临近línjìnchǎng严重yánzhòngde灾祸zāihuò临近línjìnle+   锡安城Xīʼān Chéngxiàng美丽měilì娇贵jiāoguìde女人nǚrén+   牧人Mùrénhuìdàizhe羊群yángqúndào那里nàlǐZài周围zhōuwéi帐篷zhàngpeng+各自Gèzì牧放mùfàng羊群yángqún+   “准备Zhǔnbèixiàng发动fādòng攻击gōngjība 起来Qǐlái我们wǒmenchèn正午zhèngwǔ进攻jìngōng!” Zāole白天báitiān快要kuàiyào结束jiéshù天色Tiānsè越来越yuèláiyuèànle!”   “起来Qǐlái我们wǒmenyàozài夜里yèlǐgōngchéng摧毁Cuīhuǐde城楼chénglóu+。”   天军Tiānjūnde统帅tǒngshuài耶和华Yēhéhuáshuō Yàokǎnxià树木shùmùzhù土垒tǔlěi围攻Wéigōng耶路撒冷Yēlùsālěng+ Zhèzuòchéng充斥chōngchìzhe压迫yāpò+必须Bìxūshòudào惩罚chéngfá   Jiùxiàng储水池chǔshuǐchíde凉水liángshuǐ源源不绝yuányuán-bùjuéZhèzuòchéngde恶事èshì层出不穷céngchū-bùqióng 暴行Bàoxíng毁灭huǐmièzàichéngli随处suíchùwén+疾病Jíbìng灾难zāinànZài面前miànqián不断búduàn涌现yǒngxiàn   耶路撒冷Yēlùsālěngayào接受jiēshòu告诫gàojiè否则Fǒuzéhuì厌恶yànwù离开líkāi+使Shǐ荒凉huāngliángrén居住jūzhù+。”   天军Tiānjūnde统帅tǒngshuài耶和华Yēhéhuáshuō 敌人Dírén一定yídìnghuì余下Yúxiàde以色列人YǐsèlièrénzǒuXiàngshèngxiàde葡萄pútaozhāizǒu 以色列人Yǐsèlièrényàoxiàng葡萄树pútaoshùshangde葡萄Pútao一样yíyàngbèi收集shōují起来qǐlái。” 10  “yàoduìshéi说话shuōhuà警告jǐnggàoshéine Shéihuìtīngne Kàn他们Tāmende耳朵ěrduozhùle*所以Suǒyǐtīngbujiàn+ 他们Tāmen嘲笑cháoxiào耶和华Yēhéhuáshuōdehuà+根本Gēnběnjiùxiǎngtīng 11  耶和华Yēhéhuáde怒火nùhuǒzàixīnzhōng燃烧ránshāo实在shízài忍无可忍rěnwúkěrěn+。” Yàoxiàngjiēshangde孩子háizi发怒fānù+yàoxiàng成群chéngqún结伙jiéhuǒde年轻人Niánqīngrén发怒fānù 丈夫Zhàngfu妻子qīzi老年人Lǎoniánrén饱享bǎoxiǎng长寿chángshòuderén+Dōuyàobèirénzhuāzhù 12  他们Tāmende房屋fángwū田地tiándì妻子qīziDōuhuìguī别人biérén所有suǒyǒu+yào出手chūshǒu打击dǎjīZhèpiàn土地tǔdìde居民jūmín。” Zhèshì耶和华Yēhéhuá宣告xuāngàode 13  “Quánguó上下shàngxiàdōu骗取piànqǔ别人Biérénde财物cáiwù+Cóng先知xiānzhīdào祭司jìsī无不Wúbú弄虚作假nòngxū-zuòjiǎ+ 14  他们Tāmen草草cǎocǎo*医治yīzhì子民zǐmínde创伤chuāngshāngshuō 平安Píngʼān*le平安Píngʼānle!’ 其实Qíshí一点yìdiǎnr平安píngʼān+ 15  他们Tāmenzuòle可憎kězēngdeshìYǒuméiyǒu感到gǎndào羞耻xiūchǐne 他们Tāmen根本gēnběn觉得juéde羞耻xiūchǐ 他们Tāmenlián羞耻xiūchǐshì什么shénmedōu知道zhīdào+ 所以Suǒyǐ他们tāmenhuìdǎozài那些Nàxiēdǎoxiàderén当中dāngzhōng Dào惩罚chéngfá他们tāmende时候shíhou他们Tāmendōuhuìdiēdǎo。” Zhèshì耶和华Yēhéhuáshuōde 16  耶和华Yēhéhuáshuō你们Nǐmenyàozhànzài路口lùkǒu留心liúxīn看看kànkan寻访Xúnfǎng从前cóngqiánde道路dàolù问问Wènwen美善měishàndezài哪里nǎlǐ然后Ránhòuzǒutiáo+这样Zhèyàng你们nǐmenjiùhuì得到dédào安舒ānshū。” 他们Tāmenquèshuō我们wǒmenzǒutiáo+。” 17  “pàile守望shǒuwàngderén+láishuō Yào留心liúxīntīng号角声hàojiǎoshēng+’” 他们Tāmenquèshuō:“我们wǒmentīng+。” 18  “所以Suǒyǐ列国lièguóa你们nǐmenyàotīng 人们Rénmenayào知道zhīdào耶路撒冷Yēlùsālěngde人民Rénmínjiānghuìyǒu什么shénme遭遇zāoyù 19  大地Dàdìayàotīng yàojiànghuògěizhèrén+使Shǐ他们tāmenchángdào图谋túmóu诡计guǐjìde恶果èguǒ因为Yīnwèi他们tāmen理会lǐhuìdehuà蔑视Mièshìde法律fǎlǜ*。” 20  “示巴Shìbāde乳香rǔxiāng远方Yuǎnfāngde香苇xiāngwěidàiláigěi难道Nándàohuì在乎zàihuma 你们Nǐmende全烧祭quánshāojì接纳jiēnà你们Nǐmende祭牲jìshēng喜欢xǐhuan+。” 21  所以Suǒyǐ耶和华Yēhéhuáshuō yào绊脚石bànjiǎoshíFàngzàizhèrén前面qiánmiàn人人Rénréndōuhuìbàndǎo父亲Fùqīn儿子érzi一起yìqǐbàndǎoMěiréndōuhuì自己zìjǐde朋友péngyou一起Yìqǐbàndǎo 他们Tāmen全都quándōuyào灭亡mièwáng+。” 22  耶和华Yēhéhuáshuō KànYǒu民族mínzúYàocóng北方běifāngpiàn土地tǔdìqiánlái Zài大地dàdìzuì遥远yáoyuǎnde地方dìfangYǒu大国dàguóhuìbèi唤醒huànxǐng+ 23  他们Tāmenjǐn弓箭gōngjiàn标枪biāoqiāng凶残Xiōngcán成性chéngxìngháo恻隐之心cèyǐnzhīxīn喊声Hǎnshēngxiàng大海dàhǎi咆哮páoxiào 他们Tāmen奔驰bēnchí+ 锡安城Xīʼān Chénga他们Tāmenhuìxiàng战士zhànshì一样yíyàngLièzhèn攻打gōngdǎ。” 24  我们Wǒmen听见tīngjiànzhèjiànshìJiù双手shuāngshǒu发软fāruǎn+痛苦Tòngkǔ不堪bùkānXiàng产妇chǎnfù临盆línpén剧痛jùtòng难忍nánrěn+ 25  不要Búyàodào田野tiányě不要búyàozǒuzài路上lùshang因为Yīnwèi四周sìzhōuyǒu敌人dírénde刀剑dāojiàn到处Dàochùdōuyǒu恐怖kǒngbùdeshì 26  de同胞tóngbāoaYàoshàng粗布cūbù+zàihuīzhōng打滚dǎgǔnrXiàng失去shīqù独生子dúshēngzǐ那样nàyàng痛苦tòngkǔ哀号āiháo+因为Yīnwèilái毁灭huǐmiè我们wǒmenderénHuì突然tūrán出击chūjī+ 27  “使shǐ*chéngle子民zǐmínzhōngde试金石shìjīnshíYào彻底chèdǐ检验jiǎnyàn他们tāmen yào留意liúyì他们tāmende行径xíngjìng察验Cháyàn他们tāmende行为xíngwéi 28  他们Tāmen全都quándōu顽固不化wángù-búhuà+到处Dàochù诽谤fěibàngrén+强硬Qiángyìngtóngtiě人人Rénréndōu腐败fǔbài不堪bùkān 29  Rényòng风箱fēngxiāngfēngliànyínLián风箱fēngxiāngdōubèishāojiāoleLiàn出来chūláide竟然jìngránshìqiān Liànleyòuliàn只是Zhǐshì白费báifèi力气lìqi+作恶Zuòʼèderén始终shǐzhōng没有méiyǒuchúdiào+ 30  人们Rénmenyàochēng他们tāmenwéibèide银渣yínzhā因为Yīnwèi耶和华Yēhéhuá丢弃diūqìle他们tāmen+。”

脚注

直译Zhíyì他们tāmende耳朵ěrduo没有méiyǒushòu割礼gēlǐ”。
Yòucóng表面biǎomiàn”。
Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“安宁Ānníng”。
Yòu教导jiàodǎo”。
Zhǐ耶利米Yēlìmǐ