耶利米书 49:1-39

  • 预言Yùyán亚扪Yàménhuì遭受zāoshòu惩罚chéngfá1-6

  • 预言Yùyán以东Yǐdōnghuì遭受zāoshòu惩罚chéngfá7-22

    • 以东Yǐdōnghuì亡国wángguó不复búfù存在cúnzài17,18

  • 预言Yùyán大马士革Dàmǎshìgéhuì遭受zāoshòu惩罚chéngfá23-27

  • 预言Yùyán基达Jīdá夏琐Xiàsuǒhuì遭受zāoshòu惩罚chéngfá28-33

  • 预言Yùyán埃兰Āilánhuì遭受zāoshòu惩罚chéngfá34-39

49  关于Guānyú亚扪人Yàménrén+耶和华Yēhéhuáshuō 难道Nándào以色列Yǐsèliè没有méiyǒu儿子érzi没有Méiyǒu继承人jìchéngrénma 为什么Wèi shénme玛勒堪神Mǎlèkānshén+竟然Jìngrán占领zhànlǐngle迦得Jiādéde土地tǔdì+ 为什么Wèi shénme崇拜chóngbàiderénZhùzài以色列Yǐsèliède城镇chéngzhènne?”   “‘所以Suǒyǐ时候shíhoukuàidàoleyào使shǐ战争zhànzhēngde警报jǐngbào*xiǎng使Shǐ敌人dírénlái攻打gōngdǎ亚扪人Yàménrénde拉巴Lābā+ 拉巴Lābāhuìlúnwéi荒凉huāngliángde土岗tǔgǎng拉巴Lābā周围zhōuwéide*乡镇xiāngzhènYàobèihuǒ烧毁shāohuǐ。’ Zhèshì耶和华Yēhéhuá宣告xuāngàode 以色列YǐsèlièyàoduóhuíBèi他们tāmenduózǒude土地tǔdì+。’ Zhèshì耶和华Yēhéhuáshuōde   ‘希实本Xīshíběna哀号āiháoba因为Yīnwèi艾城Àichéngbèi毁灭huǐmièle 拉巴Lābā附属fùshǔde乡镇xiāngzhèna喊叫hǎnjiàoba 你们Nǐmenyàoshàng粗布cūbù号啕大哭HáotáodàkūZàishíde羊圈yángjuànzhōng徘徊páihuái因为Yīnwèi玛勒堪神Mǎlèkānshénde祭司jìsī首领shǒulǐngDōuhuì一起yìqǐbèi流放liúfàng+   不忠Bùzhōngdechénga信赖xìnlài自己zìjǐde财宝cáibǎoShuō:“Shéihuìlái攻打gōngdǎne?” 为什么wèi shénmeyào炫耀xuànyào那里nàlǐde山谷shāngǔ*炫耀Xuànyào肥沃féiwòde平原píngyuánne?’”   “至高Zhìgāode主宰zhǔzǎi天军Tiānjūnde统帅tǒngshuài耶和华Yēhéhuá宣告xuāngào yào使shǐ可怕kěpàdeshì发生Fāshēngzài身上shēnshang使Shǐ周围zhōuwéideréndōu攻击gōngjī 你们Nǐmenhuì四散sìsàn奔逃bēntáo没有Méiyǒurénhuì召集zhàojí逃散táosànderén。’”   “‘Dàn以后yǐhòuyàobèi俘掳fúlǔde亚扪人Yàménrén聚集jùjí起来qǐlái。’ Zhèshì耶和华Yēhéhuá宣告xuāngàode。”  关于Guānyú以东Yǐdōng天军tiānjūnde统帅tǒngshuài耶和华Yēhéhuáshuō 提幔Tímànzài没有méiyǒu智慧zhìhuìlema+ 聪明Cōngmíngréndōuxiǎngbuchūhǎo主意zhǔyilema 他们Tāmende智慧zhìhuìDōu管用guǎnyònglema   底但Dǐdàn+de居民jūmína转身zhuǎnshēn逃跑táopǎoba duǒzài隐蔽yǐnbìzhīchù*因为Yīnwèidào处置chǔzhì以扫Yǐsǎode时候shíhouyàojiàngzāigěi   如果Rúguǒzhāi葡萄pútaodedào那里nàlǐ他们Tāmen难道nándàohuì多少Duōshǎoliúxià一些yìxiē葡萄pútaoma 如果Rúguǒ小偷xiǎotōuzài晚上wǎnshang进来jìnláizhǐhuìzǒu他们tāmenxiǎngyàode+ 10  可是Kěshìquèyào以扫Yǐsǎo精光jīngguāng暴露Bàolù藏身cángshēnde地方dìfang使Shǐchù躲藏duǒcáng de子孙zǐsūn弟兄dìxiong同胞tóngbāoDōuyàobèi消灭xiāomiè+huì永远yǒngyuǎn消失xiāoshī+ 11  de孤儿gūʼér*liúgěibahuìràng他们tāmenhuó下去xiàqùde寡妇guǎfuhuì信赖xìnlài。” 12  耶和华Yēhéhuáshuō:“KànJiùlián没有méiyǒubèi定罪dìngzuìderéndōu必须bìxūzhè盛怒shèngnùzhībēi难道nándào可以kěyǐ完全wánquán不用búyòng受罚shòufáma肯定kěndìngyào受罚shòufá一定yídìngyàozhè盛怒shèngnùzhībēi+。” 13  “zhǐzhe自己zìjǐ发誓fāshì波斯拉Bōsīlā一定yídìnghuì荒凉huāngliángbèi侮辱wǔrǔbèi诅咒zǔzhòu*lìngrén触目惊心chùmù-jīngxīn+附近fùjìnde所有suǒyǒu城镇chéngzhèndōuhuìlúnwéi永久yǒngjiǔde废墟fèixū+。”Zhèshì耶和华Yēhéhuá宣告xuāngàode 14  cóng耶和华Yēhéhuá那里nàlǐtīngdào消息xiāoxiYǒu使节shǐjiébèipàidào列国lièguóshuō Yào聚集jùjí起来qǐlái攻打gōngdǎ以东Yǐdōng准备Zhǔnbèi作战zuòzhàn+。” 15  “Kàn已经yǐjīng使shǐZài列国lièguózhōngbiànde卑微bēiwēiShòurén鄙视bǐshì+ 16  zhùzài山岩shānyánde隐密处yǐnmìchù雄踞Xióngjù崇山峻岭chóngshān-jùnlǐng凛凛lǐnlǐnde威风wēifēng欺骗qīpiànle心里xīnlǐde狂傲kuángʼào蒙蔽méngbìle虽然Suīránxiàngyīng一样yíyàngzài高处gāochùzhùcháoyàocóng那里nàlǐ下来xiàlái。” Zhèshì耶和华Yēhéhuá宣告xuāngàode 17  “以东Yǐdōngde下场xiàchǎnghuìlìngrén触目惊心chùmù-jīngxīn+经过jīngguòderéndōuhuì目瞪口呆mùdèng-kǒudāiyīn以东Yǐdōng遭遇zāoyùde一切yíqiè灾难zāinànér肆意sìyì嘲笑cháoxiào* 18  那里Nàlǐhuìxiàngbèi毁灭huǐmiède所多玛Suǒduōmǎ蛾摩拉Émólā邻近línjìnde城镇chéngzhèn一样yíyàng+rén居住jūzhùhuìyǒurénzài那里nàlǐ定居dìngjū+。”Zhèshì耶和华Yēhéhuáshuōde 19  “KànHuìyǒurénlái袭击xíjī安稳ānwěnde牧场mùchǎngjiùxiàng狮子shīzi+cóng约旦河Yuēdàn Hébiān茂密màomìde丛林cónglín上来shànglái转眼之间Zhuǎnyǎnzhījiānyào使shǐ以东人Yǐdōngrén逃离táolí以东Yǐdōngyào委任wěirèn挑选tiāoxuǎnderén治理zhìlǐ那个nàge地方dìfangShéinénggēn相比xiāngbǐShéigǎnxiàng挑战tiǎozhàn哪个Nǎge牧人mùrénnénggēn对抗duìkàng+  20  所以Suǒyǐ你们nǐmenyào听听tīngting耶和华Yēhéhuá决定juédìng*怎样zěnyàng打击dǎjī以东Yǐdōng听听tīngting打算dǎsuàn怎样zěnyàng处置chǔzhì提幔Tímànde居民jūmín+ 羊群Yángqúnzhōngdexiǎoyáng一定yídìnghuìbèituōzǒu 上帝Shàngdìyào因为yīnwèi以东人Yǐdōngrén使Shǐ他们tāmende居所jūsuǒ荒凉huāngliáng+ 21  他们Tāmendǎoxiàde巨响jùxiǎng震动zhèndòng大地dàdì Yǒu呼喊hūhǎnde声音shēngyīn Zhè声音shēngyīn一直yìzhíchuándào红海Hóng Hǎi+ 22  Kàn敌人Dírénhuìxiàngyīng一样yíyànggāofēi然后Ránhòu俯冲fǔchōng+展翅Zhǎnchì攻击gōngjī波斯拉Bōsīlā+ tiān以东Yǐdōngde勇士yǒngshìHuìxiàng产妇chǎnfù临盆línpén痛苦tòngkǔ不堪bùkān。” 23  关于Guānyú大马士革Dàmǎshìgé+上帝Shàngdìshuō 哈马Hāmǎ+亚珥拔Yàʼěrbá蒙受méngshòu羞辱xiūrǔ因为Yīnwèi他们tāmentīngdàolehuài消息xiāoxi胆战心惊Dǎnzhàn-xīnjīng 人们Rénmenxiàng翻腾fānténgdehǎi无法Wúfǎ平静píngjìng下来xiàlái 24  大马士革Dàmǎshìgé失去shīqù勇气yǒngqì转身Zhuǎnshēn逃跑táopǎo惊恐jīngkǒng万分wànfēn xiàng产妇chǎnfù临盆línpén痛苦Tòngkǔ不堪bùkān剧痛jùtòng难忍nánrěn 25  Shòurén赞美zànměi喜气洋溢xǐqì-yángyìdechéng怎么Zěnmehái没有méiyǒubèi抛弃pāoqì 26  大马士革Dàmǎshìgéde年轻人niánqīngrénDōuhuìzài广场guǎngchǎngshangtiān所有suǒyǒu战士zhànshìdōuhuì灭亡mièwáng。” Zhèshì天军tiānjūnde统帅tǒngshuài耶和华Yēhéhuá宣告xuāngàode 27  “yào使shǐ大马士革Dàmǎshìgéde城墙chéngqiáng着火zháohuǒ烧毁Shāohuǐ便哈达Biànhādáde城楼chénglóu+。” 28  关于Guānyúbèi巴比伦王Bābǐlúnwáng尼布甲尼撒Níbùjiǎnísā攻陷gōngxiànde夏琐Xiàsuǒguó基达Jīdá+耶和华Yēhéhuácéngshuō bashàng基达Jīdá你们Nǐmenyào毁灭huǐmiè那些nàxiē东方dōngfāngderén 29  他们Tāmende帐篷zhàngpeng羊群yángqún 布幔Bùmàn一切yíqiè财物cáiwùDōuhuìbèirénqiǎngzǒu他们Tāmende骆驼luòtuoyàobèiduó 人们Rénmenhuìduì他们tāmen大声dàshēngshuō到处Dàochùdōuyǒu恐怖kǒngbùdeshì!’” 30  “夏琐Xiàsuǒde居民jūmína逃跑táopǎoba Yàotáodào远方yuǎnfāngDuǒzài隐蔽yǐnbìzhīchù*因为Yīnwèi巴比伦王Bābǐlúnwáng尼布甲尼撒NíbùjiǎnísāDìnghǎole策略cèlüèyào攻击gōngjī你们nǐmenXiǎnghǎole办法bànfǎyào处置chǔzhì你们nǐmen。” Zhèshì耶和华Yēhéhuá宣告xuāngàode 31  “bayào上去shàngqù攻打gōngdǎ那个Nàge安享ānxiǎng太平tàipíngde国族guózú攻打Gōngdǎqún安然ānrán居住jūzhùderén。” Zhèshì耶和华Yēhéhuá宣告xuāngàode 那里Nàlǐménshuān他们Tāmen独自dúzì居住jūzhù 32  他们Tāmende骆驼luòtuohuìbèiqiǎngzǒu他们Tāmenqúnde牲畜shēngchùyàobèiduó yào使shǐdiàoLiǎngbìn头发tóufaderén四散sìsàn+使Shǐ灾难zāinàncóng四面八方sìmiàn-bāfāng打击dǎjī他们tāmen。” Zhèshì耶和华Yēhéhuá宣告xuāngàode 33  “夏琐Xiàsuǒhuìlúnwéi豺狼cháilángde住处zhùchù永远Yǒngyuǎn荒凉huāngliángrén居住jūzhùhuìyǒurénzài那里nàlǐ定居dìngjū。” 34  关于Guānyú埃兰Āilán+耶和华Yēhéhuázài犹大王Yóudàwáng西底家Xīdǐjiā+执政zhízhèng初期chūqīyǒuhuà告诉gàosu先知xiānzhī耶利米Yēlìmǐshuō 35  “天军Tiānjūnde统帅tǒngshuài耶和华Yēhéhuáshuō:‘yàozhéduàn埃兰Āilán+degōng铲除chǎnchú他们tāmende主力zhǔlì部队bùduì 36  yào使shǐfēngcóngtiānzhèbiāndàotiānbiān四面sìmiàn吹袭chuīxí埃兰Āilán那里nàlǐderénchuīsàndào四方sìfāng埃兰人Āilánrénhuìbèi分散fēnsàndàoshangde万国wànguó。’” 37  “yào使shǐ埃兰人Āilánrén因为yīnwèi敌人dírénlái他们tāmen性命xìngmìngderénér惊慌失措jīnghuāng-shīcuòyào怒火nùhuǒ灾祸zāihuòjiàngzài他们tāmen身上shēnshangyàopài刀剑dāojiàn追赶zhuīgǎn他们tāmen直到zhídào他们tāmen消灭xiāomiè。”Zhèshì耶和华Yēhéhuá宣告xuāngàode 38  “yàozài埃兰Āilán+安设ānshède宝座bǎozuò消灭xiāomiè那里nàlǐde君王jūnwáng首领shǒulǐng。”Zhèshì耶和华Yēhéhuá宣告xuāngàode 39  “Dàndào最后zuìhòude时期shíqīyàobèi俘掳fúlǔde埃兰人Āilánrén聚集jùjí起来qǐlái。”Zhèshì耶和华Yēhéhuá宣告xuāngàode

脚注

zuò呐喊nàhǎn”。
Yòu附属fùshǔde”。
Yòu平原píngyuán”。
Yòu深处shēnchù”。
Yòu没有méiyǒu父亲fùqīnde孩子háizi”。
Yòu成为chéngwéishòu诅咒zǔzhòude例子lìzi”。
直译Zhíyìchuī口哨kǒushào”。
Yòu策划cèhuà”。
Yòu深处shēnchù”。