耶利米书 44:1-30

  • 预告Yùgàozài埃及Āijíde犹太人Yóutàirénhuì遭遇zāoyù灾祸zāihuò1-14

  • 民众Mínzhòng理会lǐhuì上帝Shàngdìde警告jǐnggào15-30

    • 崇拜Chóngbài天后tiānhòu17-19

44  关于Guānyú所有suǒyǒuzhùzài埃及Āijíde犹太人Yóutàirén+就是jiùshì那些nàxiēzhùzài密多Mìduō+答比匿Dábǐnì+挪弗Nuófú*+以及yǐjí巴特罗Bātèluó+地区dìqūderén上帝Shàngdìyǒuhuà告诉gàosu耶利米Yēlìmǐ  “以色列Yǐsèliède上帝Shàngdì天军tiānjūnde统帅tǒngshuài耶和华Yēhéhuáshuō:‘jiàngzài耶路撒冷Yēlùsālěng犹大国Yóudàguó城镇chéngzhènde一切yíqiè灾祸zāihuò你们nǐmendōu看见kànjiànle+今天Jīntiān那些nàxiē城镇chéngzhèn已经yǐjīnglúnwéi废墟fèixūrén居住jūzhù+  Zhèshì因为yīnwèi那里nàlǐderén作恶zuòʼè激怒jīnùle竟然jìngrán献祭xiànjìgěi其他qítāshén+敬奉jìngfèng他们tāmen根本gēnběn认识rènshideshén就是jiùshì你们nǐmen你们nǐmende祖先zǔxiāndōu认识rènshideshén+  不断búduàn手下shǒuxiàde所有suǒyǒu先知xiānzhīpàidào你们nǐmen那里nàlǐyòude*pài他们tāmenshuō:“痛恨tònghènzhèzhǒng可憎kězēngdeshìqǐng你们nǐmen不要búyàozuò+。”  你们Nǐmenquèkěntīng理会lǐhuì*kěn离弃líqì恶事èshì还是háishi献祭xiànjìgěi其他qítāshén+  所以Suǒyǐ发怒fānù怒火nùhuǒdàozài犹大国Yóudàguóde城镇chéngzhèn耶路撒冷Yēlùsālěngde街道jiēdàoshang直到zhídào那里nàlǐlúnwéi废墟fèixū荒地huāngdìjiùxiàng今天jīntiānde情形qíngxing一样yíyàng+。’  “以色列Yǐsèliède上帝Shàngdì天军tiānjūnde统帅tǒngshuài耶和华Yēhéhuáshuō:‘你们Nǐmenyòu何必hébìyàowèi自己zìjǐzhāolái大祸dàhuò使shǐ犹大国Yóudàguóde男人nánrén女人nǚrén孩子háizi婴儿yīngʼér全都quándōu灭亡mièwángshèngne  为什么Wèi shénmeyàozài你们nǐmen居住jūzhùde埃及Āijí作恶zuòʼè献祭xiànjìgěi其他qítāshén发怒fānùne你们Nǐmen一定yídìnghuì灭亡mièwángbèishangde列国lièguó诅咒zǔzhòu侮辱wǔrǔ+  难道Nándào你们nǐmen忘记wàngjìlezài犹大国Yóudàguó耶路撒冷Yēlùsālěngjiēshang你们nǐmende祖先zǔxiān犹大Yóudà君王jūnwáng+他们tāmende后妃hòufēi+你们nǐmen自己zìjǐ你们nǐmende妻子qīzi+suǒzuòde恶事èshìma 10  你们Nǐmendào今天jīntiān还是háishi没有méiyǒubiànde谦卑qiānbēi*一点yìdiǎnrdōu害怕hàipà+没有méiyǒu遵守zūnshǒubǎizài你们nǐmen你们nǐmen祖先zǔxiān面前miànqiánde法律fǎlǜ条例tiáolì+。’ 11  “因此Yīncǐ以色列Yǐsèliède上帝Shàngdì天军tiānjūnde统帅tǒngshuài耶和华Yēhéhuáshuō:‘决定juédìngjiànghuò打击dǎjī你们nǐmen犹大国Yóudàguóderén全都quándōu消灭xiāomiè 12  犹大国Yóudàguó余下yúxiàderénzhōng执意zhíyì埃及Āijízhùdedōuyàozài埃及Āijí+他们Tāmenyào刀剑dāojiàn饥荒jīhuāng无论wúlùn长幼尊卑zhǎngyòuzūnbēidōuhuìbèi刀剑dāojiàn饥荒jīhuāng消灭xiāomiè他们Tāmenhuìbèi咒骂zhòumàbèi侮辱wǔrǔbèi诅咒zǔzhòu*下场xiàchǎnglìngrén惊恐jīngkǒng+ 13  huì惩罚chéngfá那些nàxiēzhùzài埃及Āijíderénjiùxiàngyòng刀剑dāojiàn饥荒jīhuāng瘟疫wēnyì*惩罚chéngfá耶路撒冷Yēlùsālěng一样yíyàng+ 14  犹大国Yóudàguó余下yúxiàderén当中dāngzhōngshéidào埃及Āijízhùshéijiùnéng逃脱táotuōnénghuózhehuídào犹大Yóudà地区dìqū他们Tāmen虽然suīránhuì一心yìxīn盼望pànwànghuí那里nàlǐ居住jūzhù可是kěshì除了chúle少数shǎoshù逃脱táotuōderénshéidōunéng回去huíqù。’” 15  当时Dāngshí知道zhīdào妻子qīzi献祭xiànjìgěi其他qítāshéndeqúnrénzhànzài他们tāmen旁边pángbiānde妻子qīzi以及yǐjí所有suǒyǒuzhùzài埃及Āijí+de巴特罗Bātèluóde民众mínzhòng+回答huídá耶利米Yēlìmǐshuō 16  “fèng耶和华Yēhéhuádemíngduì我们wǒmenshuōdehuà我们wǒmenshìhuìtīngde 17  我们Wǒmen一定yídìngyào履行lǚxíng我们wǒmen亲口qīnkǒuxiàde承诺chéngnuòxiàn祭物jìwù浇祭jiāojì+gěi天后tiānhòu*jiùxiàng我们wǒmen我们wǒmende祖先zǔxiān君王jūnwáng首领shǒulǐngzài犹大国Yóudàguóde城镇chéngzhèn耶路撒冷Yēlùsālěngdejiēshangsuǒzuòde一样yíyàng当时Dāngshí我们wǒmen丰衣足食fēngyī-zúshíjiànbudào灾祸zāihuò 18  自从Zìcóng我们wǒmenzài献祭xiànjìgěi天后tiānhòu*zàixiàngxiàn浇祭jiāojì我们wǒmenjiù样样yàngyàngdōuquēshì刀剑dāojiàn就是jiùshì饥荒jīhuāng。” 19  那些Nàxiē女人nǚrénháishuō:“我们Wǒmengěi天后tiānhòu*xiàn祭物jìwù浇祭jiāojì祭饼jìbǐngzuòchéng天后tiānhòude形象xíngxiàngshìdōu经过jīngguò丈夫zhàngfu同意tóngyìdema?” 20  耶利米Yēlìmǐjiùduì在场zàichǎng所有suǒyǒugēn说话shuōhuàde那些nàxiē男人nánrén他们tāmende妻子qīzi以及yǐjí民众mínzhòngshuō 21  “你们Nǐmen你们nǐmende祖先zǔxiān君王jūnwáng首领shǒulǐng以及yǐjízhèpiàn土地tǔdìshangde人民rénmín竟然jìngránzài犹大国Yóudàguóde城镇chéngzhèn耶路撒冷Yēlùsālěngdejiēshang献祭xiànjì+这些Zhèxiēshì耶和华Yēhéhuádōu记得jìde没有méiyǒu忘记wàngjì* 22  你们Nǐmen不断búduàn作恶zuòʼèzuò可憎kězēngdeshìlìng耶和华Yēhéhuá忍无可忍rěnwúkěrěn于是yúshì使shǐ你们nǐmende土地tǔdì荒凉huāngliángbèirén诅咒zǔzhòurén居住jūzhùlìngrén触目惊心chùmù-jīngxīnjiùxiàng今天jīntiānde情形qíngxing一样yíyàng+ 23  由于Yóuyú你们nǐmenxiàn那些nàxiē祭物jìwù由于yóuyú你们nǐmenfànlezuì冒犯màofànle耶和华Yēhéhuá没有méiyǒu听从tīngcóng耶和华Yēhéhuádehuà没有méiyǒu遵守zūnshǒude法律fǎlǜ条例tiáolì没有méiyǒu留意liúyìde提醒tíxǐng所以suǒyǐ你们nǐmencái遭遇zāoyù这些zhèxiē灾祸zāihuòjiùxiàng今天jīntiānde情形qíngxing一样yíyàng+。” 24  耶利米Yēlìmǐ继续jìxùduì所有suǒyǒu民众mínzhòng妇女fùnǚshuō:“Zài埃及Āijíde犹大Yóudà国民guómína你们nǐmenyàotīng耶和华Yēhéhuáshuōdehuà 25  以色列Yǐsèliède上帝Shàngdì天军tiānjūnde统帅tǒngshuài耶和华Yēhéhuáshuō:‘你们Nǐmen你们nǐmende妻子qīzizuòchū承诺chéngnuò兑现duìxiànle承诺chéngnuò你们Nǐmenshuō:“我们Wǒmen既然jìránxiàle誓愿shìyuànjiù一定yídìngyào履行lǚxíng誓愿shìyuàngěi天后tiānhòu*xiàn祭物jìwù浇祭jiāojì+。”你们Nǐmen你们nǐmende妻子qīzi肯定kěndìnghuì履行lǚxíng誓愿shìyuàn。’ 26  “因此Yīncǐ所有suǒyǒuzhùzài埃及Āijíde犹大Yóudà国民guómína你们nǐmenyàotīng耶和华Yēhéhuáshuōdehuà耶和华Yēhéhuáshuō:‘伟大wěidàdemíng发誓fāshì所有suǒyǒuzài埃及Āijíde犹大Yóudà国民guómíndōunéngzàifèngdemíng发誓fāshì+shuō:“zài至高zhìgāode主宰zhǔzǎi永活yǒnghuóde耶和华Yēhéhuá面前miànqián发誓fāshì+ 27  决定juédìnggěi他们tāmenjiànghuòjiàng+Zài埃及Āijíde犹大Yóudà国民guómíndōuhuì刀剑dāojiàn饥荒jīhuāng直到zhídào全部quánbù灭绝mièjué+ 28  Néngtáoguò刀剑dāojiàncóng埃及Āijíhuídào犹大Yóudàde土地tǔdìderén寥寥可数liáoliáo-kěshǔ+到时Dàoshí犹大国Yóudàguó余下yúxiàderén当中dāngzhōng所有suǒyǒuzhùzài埃及Āijídedōuhuì知道zhīdào到底dàodǐshìdehuà实现shíxiàn还是háishi他们tāmendehuà实现shíxiàn!’” 29  “耶和华Yēhéhuá宣告xuāngào:‘yàogěi你们nǐmen征兆zhēngzhàoràng你们nǐmen知道zhīdàohuìzài这个zhège地方dìfang处置chǔzhì你们nǐmen知道zhīdàoshuōyàojiànghuògěi你们nǐmendehuà一定yídìnghuì实现shíxiàn 30  耶和华Yēhéhuáshuō:“yào埃及王Āijíwáng就是jiùshì法老Fǎlǎo何弗拉Héfúlājiāozài敌人dírényào性命xìngmìngderénshǒulijiùxiàng犹大王Yóudàwáng西底家Xīdǐjiājiāogěi敌人dírénjiāozàiyào性命xìngmìngde巴比伦王Bābǐlúnwáng尼布甲尼撒Níbùjiǎnísāshǒuli一样yíyàng+。”’”

脚注

Yòu孟斐斯Mèngfěisī”。
直译Zhíyì一早yìzǎo起来qǐlái”。
直译Zhíyì侧耳cèʼěr”。
Yòu没有méiyǒu痛悔tònghuǐ”。
Yòu成为chéngwéishòu诅咒zǔzhòude例子lìzi”。
Yòu疾病jíbìng”。
背弃Bèiqì上帝Shàngdìde以色列人Yǐsèlièrén崇拜chóngbàide女神nǚshén可能kěnéngshì生育shēngyù女神nǚshén
背弃Bèiqì上帝Shàngdìde以色列人Yǐsèlièrén崇拜chóngbàide女神nǚshén可能kěnéngshì生育shēngyù女神nǚshén
背弃Bèiqì上帝Shàngdìde以色列人Yǐsèlièrén崇拜chóngbàide女神nǚshén可能kěnéngshì生育shēngyù女神nǚshén
没有Méiyǒu忘记wàngjìyòu心里xīnlǐdōuxiǎng起来qǐláile”。
背弃Bèiqì上帝Shàngdìde以色列人Yǐsèlièrén崇拜chóngbàide女神nǚshén可能kěnéngshì生育shēngyù女神nǚshén