耶利米书 25:1-38

  • 耶和华Yēhéhuágēn列国lièguó争讼zhēngsòng1-38

    • 列国Lièguóyào服侍fúshi巴比伦Bābǐlún70nián11

    • 上帝Shàngdìde盛怒shèngnùzhījiǔ15

    • 灾祸Zāihuòcóngguó蔓延mànyándàolìngguó32

    • Bèi耶和华Yēhéhuá处决chǔjuéderén33

25  约西亚Yuēxīyàde儿子érzi犹大王Yóudàwáng约雅敬Yuēyǎjìng+在位zàiwèinián就是jiùshì巴比伦王Bābǐlúnwáng尼布甲尼撒Níbù-jiǎnísā元年yuánnián上帝Shàngdì关于guānyú犹大Yóudàquánguó人民rénmíndehuà告诉gàosu耶利米Yēlìmǐ  关于Guānyú*犹大Yóudàquánguó人民rénmín耶路撒冷Yēlùsālěngde居民jūmín先知xiānzhī耶利米Yēlìmǐshuō  “Cóng亚们Yàménde儿子érzi犹大王Yóudàwáng约西亚Yuēxīyà+在位zàiwèi十三shísānnián直到zhídào今天jīntiānzhè23niánlái耶和华Yēhéhuá一直yìzhíyǒuhuà告诉gàosuyòude*告诫gàojiè你们nǐmen你们nǐmenquèkěntīng+  耶和华Yēhéhuáshǒuxiàde所有suǒyǒu先知xiānzhīdōupài你们nǐmen那里nàlǐyòude*这样zhèyàngzuò你们nǐmenquèkěntīng理会lǐhuì*+  他们Tāmenshuō:‘Qǐng你们nǐmenréndōu不要búyàozài作恶zuòʼèle改邪归正gǎixié-guīzhèngba+这样Zhèyàng你们nǐmenjiù可以kěyǐzài耶和华Yēhéhuáhěnjiǔ以前yǐqiángěi你们nǐmen你们nǐmen祖先zǔxiānde土地tǔdìshang长期chángqīzhù下去xiàqù  不要Búyào跟随gēnsuíbiédeshén不要búyào敬奉jìngfèng跪拜guìbài其他qítāshén不要búyào你们nǐmenzàode偶像ǒuxiànglái激怒jīnù否则fǒuzéjiùyàojiànghuògěi你们nǐmen。’  “‘你们Nǐmenquèkěntīngdehuàpiānyào你们nǐmenzàode偶像ǒuxiànglái激怒jīnùzhāo灾祸zāihuò。’Zhèshì耶和华Yēhéhuá宣告xuāngàode+  “因此Yīncǐ天军tiānjūnde统帅tǒngshuài耶和华Yēhéhuáshuō:‘“你们Nǐmen服从fúcóngde吩咐fēnfù  所以suǒyǐyàozhào北方běifāngdeguólái+。”Zhèshì耶和华Yēhéhuá宣告xuāngàode。“yàode仆人púrén巴比伦王Bābǐlúnwáng尼布甲尼撒Níbù-jiǎnísāzhàolái+攻击gōngjī这个zhège地方dìfang+这里zhèlǐde居民jūmín攻击gōngjī周围zhōuwéide列国lièguó+yào使shǐ你们nǐmen这些zhèxiē国家guójiādōubèi彻底chèdǐ消灭xiāomièbèirén耻笑chǐxiào*土地tǔdì长期chángqī荒凉huāngliáng下场xiàchǎnglìngrén惊恐jīngkǒng 10  yào使shǐ欢腾huānténgde声音shēngyīn欢呼huānhūde声音shēngyīn+新郎xīnlángde声音shēngyīn新娘xīnniángde声音shēngyīn+tuīde声音shēngyīndēngde亮光liàngguāng彻底chèdǐ消失xiāoshī 11  Zhěngpiàn土地tǔdìdōuhuìlúnwéi废墟fèixū触目惊心chùmù-jīngxīn这些Zhèxiē国家guójiāyào服侍fúshi巴比伦王Bābǐlúnwáng70nián+。”’ 12  “耶和华Yēhéhuáshuō:‘Dàn70niánmǎnle以后yǐhòu+jiùyào追究zhuījiū*巴比伦王Bābǐlúnwángde国家guójiāfànxiàdezuì+使shǐ迦勒底人Jiālèdǐrénde土地tǔdì永远yǒngyuǎnlúnwéi荒地huāngdì+ 13  shuōguoyàojiàngzāigěi他们tāmen土地tǔdìde这些zhèxiēhuàdōuyào实现shíxiàn这些zhèxiēhuàdōuzài耶利米Yēlìmǐ有关yǒuguān列国lièguóde预言yùyánlidōuzàizhèjuànshūshang 14  yào按照ànzhào他们tāmende所作所为suǒzuò-suǒwéi处置chǔzhì他们tāmen+ràng许多xǔduō国家guójiā强大qiángdàde君王jūnwáng+奴役núyì他们tāmen+。’” 15  以色列Yǐsèliède上帝Shàngdì耶和华Yēhéhuáduìshuō:“yàocóngshǒulijiēguòzhèbēi盛怒shèngnùzhījiǔdàopàide国族guózúyào他们tāmen 16  yòng刀剑dāojiàn攻击gōngjī他们tāmende时候shíhou他们tāmenjiùhuìxiàzhèbēijiǔ东倒西歪dōngdǎo-xīwāi疯疯癫癫fēngfengdiāndiān+。” 17  于是Yúshìcóng耶和华Yēhéhuáshǒulijiēguòzhèbēijiǔdào耶和华Yēhéhuápàide所有suǒyǒu国族guózúyào他们tāmen+ 18  首先Shǒuxiānyàogěi耶路撒冷Yēlùsālěng犹大国Yóudàguóde城镇chéngzhèn+以及yǐjí那里nàlǐde君王jūnwáng首领shǒulǐngyào使shǐzhè一切yíqièbèi毁灭huǐmièbèi耻笑chǐxiàobèi诅咒zǔzhòu*下场xiàchǎnglìngrén惊恐jīngkǒng+这些Zhèxiēshì即将jíjiāng发生fāshēng 19  然后Ránhòu就是jiùshì埃及王Āijíwáng法老Fǎlǎo手下shǒuxiàde臣仆chénpú首领shǒulǐng民众mínzhòng+ 20  以及yǐjí他们tāmen当中dāngzhōngde外族人wàizúrén另外lìngwàiyǒu乌斯Wūsīde列王lièwángyǒu非利士Fēilìshì+de列王lièwáng就是jiùshì亚实基伦Yàshíjīlún+加沙Jiāshā以革伦Yǐgélúndewángháiyǒu亚实突Yàshítū遗民yímíndewáng 21  yǒu以东Yǐdōng+摩押Móyā+亚扪人Yàménrén+ 22  yǒu泰尔Tàiʼěrde列王lièwáng西顿Xīdùn+de列王lièwánghǎishang岛国dǎoguóde列王lièwáng 23  yǒu底但Dǐdàn+提玛Tímǎ布斯Bùsī所有suǒyǒudiàoliǎngbìn头发tóufaderén+ 24  yǒu阿拉伯Ālābó+de列王lièwáng旷野kuàngyětóng民族mínzúde列王lièwáng 25  yǒu心利Xīnlìde列王lièwáng埃兰Āilán+de列王lièwáng米底亚Mǐdǐyà+de列王lièwáng 26  háiyǒu北方běifāng远近yuǎnjìnde列王lièwáng以及yǐjí大地dàdìshang其他qítā所有suǒyǒu王国wángguó这些Zhèxiērénle以后yǐhòu示沙克Shìshākè*+wángyào 27  “yào告诉gàosu他们tāmen:‘以色列Yǐsèliède上帝Shàngdì天军tiānjūnde统帅tǒngshuài耶和华Yēhéhuáshuō:“yàoyòng刀剑dāojiàn攻击gōngjī你们nǐmen你们nǐmenjiùhuìzhèbēijiǔ而且érqiězuì呕吐ǒutùdǎoxià无法wúfǎ起来qǐlái+。”’ 28  如果Rúguǒ他们tāmenkěncóngshǒulijiēzhèbēijiǔláijiùyào告诉gàosu他们tāmen:‘天军Tiānjūnde统帅tǒngshuài耶和华Yēhéhuáshuō:“你们Nǐmen一定yídìngyào 29  zuìxiānjiàngzāi惩罚chéngfáde既然jìránshì名下míngxiàdechéng+难道nándào你们nǐmen可以kěyǐ不用búyòng受罚shòufáma+”’ “‘你们Nǐmen一定yídìnghuìshòudào惩罚chéngfá因为yīnwèiyàoyòng刀剑dāojiàn攻击gōngjīshangde所有suǒyǒu居民jūmín。’Zhèshì天军tiānjūnde统帅tǒngshuài耶和华Yēhéhuá宣告xuāngàode 30  “yàoduì他们tāmenshuō预言yùyán这些zhèxiēhuàdōu告诉gàosu他们tāmen 耶和华Yēhéhuáyàocóng高天gāotiān呼喊hūhǎnCóng神圣shénshèngde居所jūsuǒ扬声yángshēngyàocháozhede住处zhùchù呐喊nàhǎnXiàngcǎi酒榨jiǔzhàderén那样nàyàng欢呼huānhūYīn战胜zhànshèngshangde所有Suǒyǒu居民jūmínér歌唱gēchàng。’ 31  ‘耶和华Yēhéhuágēn列国lièguó争讼zhēngsòngHuìyǒu嘈杂声cáozáshēngxiǎngChuándào大地dàdìde尽头jìntóu yào亲自qīnzìduì所有suǒyǒurén*Zuòchū宣判xuānpàn+使Shǐ邪恶xiéʼèderénzài刀剑dāojiànxià。’ Zhèshì耶和华Yēhéhuá宣告xuāngàode 32  天军Tiānjūnde统帅tǒngshuài耶和华Yēhéhuáshuō Kàn灾祸Zāihuòzhèngcóngguó蔓延Mànyándàolìngguó+ 狂风Kuángfēng大作dàzuòCóng大地dàdìzuì遥远yáoyuǎnde地方dìfangguālái+ 33  “‘tiāncóng大地dàdìde一边yìbiāndàolìng一边yìbiāndōuyǒubèi耶和华Yēhéhuá处决chǔjuéderénhuìyǒurénwèi他们tāmen哀悼āidào他们tāmende骸骨háigǔhuìyǒurén收殓shōuliànhuìyǒurén埋葬máizàngjiùxiàngshangde粪土fèntǔ一样yíyàng。’ 34  牧人Mùrénahǎn哀号āiháoba 羊群Yángqúnzhōngde权贵quánguìaZài尘土chéntǔzhōng打滚dǎgǔnrba 因为Yīnwèi你们nǐmenbèi宰杀zǎishāBèi驱散qūsànde日子rìzidàole 你们NǐmenyàodǎoxiàXiàng贵重guìzhòngde器皿qìmǐnDiào下来xiàláishuāisuì一样yíyàng 35  牧人Mùrénchùtáo羊群Yángqúnzhōngde权贵quánguì根本gēnběnpǎobudiào 36  Tīnga牧人Mùrénzàihǎn羊群Yángqúnzhōngde权贵quánguìzài哀号āiháo因为Yīnwèi耶和华Yēhéhuá正在zhèngzài摧毁cuīhuǐ他们Tāmende牧场mùchǎng 37  耶和华Yēhéhuá发怒fānù安宁Ānníngde住处zhùchùjiùbiànde死气沉沉sǐqìchénchén 38  离开líkāi自己zìjǐde居所jūsuǒJiùxiàng猛狮měngshī*chūdòng+ 因为Yīnwèi怒火中烧nùhuǒ-zhōngshāo因为Yīnwèi刀剑dāojiàn无情wúqíng他们Tāmende土地tǔdìHuìbiànde触目惊心chùmù-jīngxīn。”

脚注

zuòduì”。
直译Zhíyì一早yìzǎo起来qǐlái”。
直译Zhíyì一早yìzǎo起来qǐlái”。
直译Zhíyì侧耳cèʼěr”。
直译Zhíyìchuī口哨kǒushào”。
Yòu惩罚chéngfá”。
Yòu成为chéngwéishòu诅咒zǔzhòude例子lìzi”。
看来Kànláishìmǒuzhǒng暗语ànyǔzhǐdeshì巴别Bābié巴比伦Bābǐlún)。
Rényòu血肉之躯xuèròuzhīqū”。
Yòu少壮shàozhuàngde雄狮xióngshī”。