耶利米书 2:1-37

  • 以色列Yǐsèliè离弃líqì耶和华Yēhéhuá跟随gēnsuí其他qítāshén1-37

    • 以色列Yǐsèliè好像hǎoxiàng野葡萄树yěpútaoshù21

    • 以色列Yǐsèliède衣袍yīpáozhānmǎn血迹xuèjì34

2  耶和华Yēhéhuáyǒuhuà告诉gàosushuō  “yàoxiàng耶路撒冷Yēlùsālěngde居民jūmín宣告xuāngào:‘耶和华Yēhéhuá这样zhèyàngshuō 年轻niánqīngshíduìdepiàn深情shēnqíng*+订婚dìnghūnhòu流露liúlùdefèn爱意àiyì+zài旷野kuàngyězài没有méiyǒuzhǒngzhī一直yìzhí跟随gēnsuídōu没有méiyǒu忘记wàngjì+   shí以色列人YǐsèlièrénShì耶和华Yēhéhuáde圣民shèngmín+Shìxiàngěi上帝Shàngdìdezuìzǎo收成shōucheng。”’ Shéi吞灭tūnmiè以色列Yǐsèlièshéijiùyǒuzuìyào遭遇zāoyù灾祸zāihuò。’ Zhèshì耶和华Yēhéhuá宣告xuāngàode+。”   雅各Yǎgède子孙zǐsūnaYàotīng耶和华Yēhéhuáshuōdehuà以色列人Yǐsèlièrénde家族jiāzúa你们Nǐmenyàotīng   耶和华Yēhéhuáshuō 你们Nǐmende祖先zǔxiānyuǎn跟随Gēnsuíháo价值jiàzhíde偶像ǒuxiàng+结果Jiéguǒ自己zìjǐbiàndeháo价值jiàzhí+ Zhèshì因为yīnwèi发现fāxiànzuòcuòle什么shénmema+   他们Tāmen没有méiyǒushuō我们Wǒmen寻求xúnqiú耶和华Yēhéhuába* Shìdài我们wǒmen离开líkāi埃及Āijí+Dài我们wǒmen穿越chuānyuè旷野kuàngyěZǒuguò荒原huāngyuán+Mǎnshì深坑shēnkēngde地方dìfang经过Jīngguò干旱gānhàn+漆黑qīhēide地方dìfang穿Chuānguòrén经过jīngguòrén居住jūzhùde地方dìfang。’   后来Hòulái你们nǐmendàidào丰饶Fēngráode土地tǔdì*Ràng你们nǐmen享用xiǎngyòng其中qízhōngde出产Chūchǎn美物měiwù+ Dàn你们nǐmen进去jìnqùhòuQuè玷污diànwūde土地tǔdì使Shǐde产业chǎnyèbiànde可憎kězēng+   祭司Jìsī没有méiyǒushuō我们Wǒmen寻求xúnqiú耶和华Yēhéhuába*+ 摩西Móxī法典fǎdiǎnde导师dǎoshī认识rènshi牧人Mùrén背叛bèipàn+先知Xiānzhīfèng巴力神Bālìshéndemíngshuō预言yùyán+他们Tāmendōu跟随gēnsuíDuìrénháo益处yìchùdeshén   ‘所以Suǒyǐyào继续jìxùgēn你们nǐmen争论zhēnglùn+yàogēn你们nǐmende子孙zǐsūn争论zhēnglùn。’ Zhèshì耶和华Yēhéhuá宣告xuāngàode 10  ‘你们Nǐmen只管zhǐguǎnguòhǎi基提Jītí+沿岸yánʼàn*看看kànkanPàiréndào基达Jīdá+Yào仔细zǐxì想想xiǎngxiangKànyǒuméiyǒu发生fāshēngguozhèzhǒngshì 11  Yǒu哪个nǎge国家guójiā自己zìjǐdeshénhuàn假神jiǎshénne 可是Kěshìde子民zǐmín竟然jìngránde荣耀róngyàohuàn无用wúyòngde东西dōngxi+ 12  高天Gāotiāna震惊zhènjīng颤抖chàndǒu惊讶Jīngyàdekànzheba!’ Zhèshì耶和华Yēhéhuá宣告xuāngàode 13  ‘因为Yīnwèide子民zǐmín竟然Jìngránzuòchūliǎngjiàn恶事èshì 他们Tāmen不但búdàn离弃líqìZhè活水huóshuǐde源头yuántóu+Háiwèi自己zìjǐle*池子chíziShì破裂pòlièérnéngchǔshuǐde池子chízi。’ 14  ‘以色列Yǐsèlièshì仆人púrénhuòJiāli出生chūshēngde奴隶núlìma 为什么Wèi shénme竟然jìngránchéngle战利品zhànlìpǐnBèirénduózǒune 15  壮狮Zhuàngshī*xiàng咆哮páoxiào+大声Dàshēng吼叫hǒujiào使Shǐde土地tǔdìbiànde触目惊心chùmù-jīngxīn de城镇chéngzhènbèihuǒ烧毁shāohuǐrén居住jūzhù 16  挪弗Nuófú*+rén答比匿Dábǐnì+rén抢掠qiǎnglüè一空yìkōng* 17  zhèshì自作自受zìzuò-zìshòuma de上帝Shàngdì耶和华Yēhéhuá一路Yílù引导yǐndǎode时候shíhou竟然jìngrán离弃líqì+ 18  现在Xiànzài为什么wèi shénmexiǎng埃及Āijí+西何河Xīhé Hé*deshuǐ 为什么Wèi shénmexiǎng亚述Yàshù+大河Dàhé*deshuǐne 19  de恶行èxíngyào纠正jiūzhèngde不忠bùzhōngyào责备zébèi gāi知道zhīdàogāi明白míngbai离弃líqì耶和华Yēhéhuáde上帝ShàngdìShì多么duōme邪恶xiéʼè多么Duōme可悲kěbēi+ duìháo敬畏jìngwèizhīxīn+。’ Zhèshì至高zhìgāode主宰zhǔzǎi天军Tiānjūnde统帅tǒngshuài耶和华Yēhéhuá宣告xuāngàode 20  ‘hěnjiǔ以前yǐqiánJiùzhéduànde担子dànzi*+Chěduànde锁链suǒliànquèshuō敬奉jìngfèng”,Háizàiměizuò高山gāoshānshangměi茂盛màoshèngdeshùxià+仰面Yǎngmiàncháotiāntǎngxià肆意sìyì淫乱yínluàn*+ 21  当初dāngchūyònghǎo种子zhǒngzi栽种zāizhòng使Shǐzhǎngchéng上等shàngděngde红葡萄树hóngpútaoshù+现在Xiànzài怎么zěnmebiànchéngle野葡萄树yěpútaoshùzài面前miànqiánzhǎngchūhuài枝子zhīzine+ 22  ‘尽管Jǐnguǎnyòngjiǎn大量Dàliàngde肥皂féizào清洗qīngxǐDàn罪行zuìxíngde污垢wūgòu仍然Réngránzài面前miànqián+。’ Zhèshì至高zhìgāode主宰zhǔzǎi耶和华Yēhéhuáshuōde 23  竟然jìngránshuō没有méiyǒu玷污diànwū自己zìjǐ没有méiyǒu跟随gēnsuí巴力神Bālìshén。’ 看看Kànkanzài山谷shāngǔzhōngde行径xíngjìng想想Xiǎngxiangzuòguodeshìba 简直jiǎnzhíxiàngtóu发情fāqíngde骆驼luòtuo四处Sìchù狂奔kuángbēnluànchuǎng 24  xiàng习惯xíguàn旷野kuàngyě生活shēnghuóde野驴yělǘDào发情fāqíngde时候shíhouJiù到处dàochùxiùgōngde气味qìwèi Zài交配jiāopèide日子rìziShéilándezhùne Zhǎo交配jiāopèidefèi吹灰之力chuīhuīzhīlì Zài交配jiāopèide季节jìjié*一定Yídìngnéngzhǎodào 25  不要Búyào追逐zhuīzhú无益wúyìde东西dōngxiZhuīdào口干舌燥kǒugān-shézàojiǎodōule Dànshuō:‘不行Bùxíng+ 已经yǐjīnglìngxún新欢xīnhuān*+yào跟随gēnsuí他们tāmen+。’ 26  窃贼Qièzéibèirénzhuāzhùshí感到gǎndào羞耻xiūchǐ以色列人Yǐsèlièrén照样zhàoyàng蒙受méngshòu耻辱chǐrǔ他们Tāmende君王jūnwáng首领shǒulǐng祭司Jìsī先知xiānzhīdōu一样yíyàng+ 27  他们Tāmenduì树木shùmùshuōshìde父亲fùqīn+’,Duì石头shítoushuōshēngle’,Duìquèzhuǎnguòshēnxiǎngmiànxiàngzhe+ Dàn他们tāmenzāozāide时候shíhouquèshuō Qiúlái救救jiùjiu我们wǒmenba+ 28  wèi自己zìjǐzàodeshénzài哪里nǎlǐne+ 犹大国Yóudàguóa既然jìrándeshénGēnde城镇chéngzhèn一样yíyàngduō他们Tāmen要是yàoshinéng搭救dājiùJiùràng他们tāmenzàizāozāide时候shíhou挺身而出Tǐngshēnʼérchūba+ 29  ‘你们Nǐmen为什么wèi shénme一直yìzhígēn争辩zhēngbiàn 为什么Wèi shénme人人rénréndōu背叛bèipàn+ Zhèshì耶和华Yēhéhuáshuōde 30  责打zédǎ你们nǐmende儿女érnǚ没有méiyǒuyòng+他们Tāmen就是jiùshìkěn接受jiēshòu管教guǎnjiào+ 你们Nǐmen自己zìjǐde刀剑dāojiànJiùxiàngtóu猎食lièshíde狮子shīzi你们nǐmende先知xiānzhīdōu吞灭tūnmièle+ 31  你们Nǐmenzhè一代yídàirénaYào想想xiǎngxiang耶和华Yēhéhuádehuà 难道Nándàoduì以色列YǐsèlièláishuōXiàngshì旷野kuàngyěXiàngshì漆黑qīhēipiànde地方dìfangma 为什么Wèi shénme这些zhèxiē子民zǐmín竟然jìngránshuō 我们Wǒmenxiǎng哪里nǎlǐjiù哪里nǎlǐ我们Wǒmenhuìzàidào那里nàlǐle’?+ 32  处女Chǔnǚhuì忘记wàngjì自己zìjǐde饰物shìwùma 新娘Xīnniánghuì忘记wàngjìxiōngqiánde*饰带shìdàima Dànduōnián以来yǐláide子民zǐmínquè忘记wàngjìle+ 33  女人Nǚréna费尽心机fèijìnxīnjīzhǎo情人qíngrén 邪门歪道Xiémén-wāidào样样yàngyàng精通jīngtōng+ 34  Liánde衣袍yīpáozhānmǎnle无辜Wúgū穷人qióngrénde血迹xuèjì+ 这些Zhèxiērénbèishāshì因为yīnwèichuǎngjìnjiālitōu东西dōngxideměijiàn衣袍yīpáoQuèdōuyǒu他们tāmende血迹xuèjì+ 35  háishuō:‘shì无辜wúgūde 上帝Shàngdì肯定kěndìnghuìZàixiàng发怒fānùle。’ Zhèng因为yīnwèishuō没有méiyǒu犯罪fànzuì’,所以Suǒyǐyào审判shěnpàn 36  见异思迁jiànyì-sīqiān竟然Jìngránhái以为yǐwéi没什么méi shénme大不了dàbuliǎo huìyīn埃及Āijíér感到gǎndào羞耻xiūchǐ+Jiùxiàngyīn亚述YàshùÉr感到gǎndào羞耻xiūchǐ一样yíyàng+ 37  huì羞愧xiūkuìde*+因为Yīnwèi耶和华Yēhéhuá已经yǐjīng弃绝Qìjuésuǒ信赖xìnlàide他们Tāmen根本gēnběnbāngbuliǎo。”

脚注

Yòu忠贞zhōngzhēndeài”。
直译Zhíyì:“耶和华Yēhéhuázài哪里nǎlǐne?”
Yòu处处chùchùdōushì果园guǒyuánde土地tǔdì”。
直译Zhíyì:“耶和华Yēhéhuázài哪里nǎlǐne?”
Yòu海岛hǎidǎo”。
Yòuzáochū”。
Yòu少壮shàozhuàngde雄狮xióngshī”。
Yòu孟斐斯Mèngfěisī”。
直译Zhíyìchīde头顶tóudǐng”。
Zhǐ尼罗河Níluó Hédetiáo支流zhīliú
Zhǐ幼发拉底河Yòufālādǐ Hé
Yòuè”。
Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“淫乱Yínluàn”。
直译Zhíyì月份yuèfèn”。
Yòuàishàngle外族wàizú神明shénmíng”。
Yòu结婚jiéhūn礼服lǐfúshangde”。
直译Zhíyì双手shuāngshǒubàozhetóu”。