耶利米书 11:1-23

  • 犹大国Yóudàguó违背wéibèi上帝Shàngdì订立dìnglìdeyuē1-17

    • 城镇Chéngzhènyǒu多少duōshao假神jiǎshénjiùyǒu多少duōshao13

  • 耶利米Yēlìmǐ仿佛fǎngfú绵羊羔miányánggāobèirénqiān宰杀zǎishā18-20

  • 耶利米Yēlìmǐshòudào家乡jiāxiāngderén反对fǎnduì21-23

11  耶和华Yēhéhuáyǒuhuà告诉gàosu耶利米Yēlìmǐshuō  “你们Nǐmenyàoláitīng这个zhège誓约shìyuēde内容nèiróng *yào告诉gàosu犹大Yóudà国民guómín耶路撒冷Yēlùsālěngde居民jūmín  告诉gàosu他们tāmen,‘以色列Yǐsèliède上帝Shàngdì耶和华Yēhéhuá这样zhèyàngshuō:“Shéi听从tīngcóng这个zhège誓约shìyuēde规定guīdìngjiùyàoshòu诅咒zǔzhòu+  你们nǐmende祖先zǔxiāncóng埃及Āijícóng熔炉rónglúlijiù出来chūláidetiān+吩咐fēnfù他们tāmen+:‘Yào听从tīngcóngdehuà吩咐fēnfù你们nǐmende一切yíqiè你们nǐmendōuyào遵守zūnshǒu这样Zhèyàng你们nǐmenjiùhuìzuòde子民zǐmínhuìzuò你们nǐmende上帝Shàngdì+  履行lǚxíngduì你们nǐmen祖先zǔxiāndeshìgěi他们tāmen流奶流蜜liúnǎi-liúmìde土地tǔdì+这个zhège誓约shìyuēdào今天jīntiān仍然réngrán有效yǒuxiào。’”’” 回答huídá:“耶和华Yēhéhuáa阿们āmen*。”  耶和华Yēhéhuáduìshuō:“yàozài犹大国Yóudàguóde城镇chéngzhèn耶路撒冷Yēlùsālěngdejiēshang宣告xuāngào:‘Yào留心liúxīntīng这个zhège誓约shìyuēde内容nèiróngyào切实qièshí遵守zūnshǒu  dài你们nǐmende祖先zǔxiān离开líkāi埃及Āijídetiān郑重zhèngzhòngde劝勉quànmiǎn他们tāmenyào听从tīngcóngdehuà”,直到zhídào现在xiànzài还是háishiyòude*chū告诫gàojiè+  他们Tāmenquèkěntīng理会lǐhuì*piānyào跟随gēnsuí自己zìjǐ邪恶xiéʼèdexīn+吩咐fēnfù他们tāmenyào履行lǚxíng这个zhège誓约shìyuē他们tāmenquèkěn这样zhèyàngzuò所以suǒyǐ按照ànzhào誓约shìyuēsuǒshuōde惩罚chéngfále他们tāmen。’”  耶和华Yēhéhuá再次zàicìduìshuō:“犹大Yóudà国民guómín耶路撒冷Yēlùsālěngde居民jūmín合谋hémóu背叛bèipàn 10  从前Cóngqián他们tāmende祖先zǔxiānkěn听从tīngcóngdehuà+跟随gēnsuí敬奉jìngfèng其他qítāshén+现在xiànzài他们tāmen竟然jìngránfànxiàgēn祖先zǔxiān一样yíyàngde错误cuòwù以色列Yǐsèliè国民guómín犹大Yóudà国民guómíndōu违背wéibèilegēn他们tāmen祖先zǔxiān订立dìnglìde誓约shìyuē+ 11  所以Suǒyǐ耶和华Yēhéhuáshuō:‘yàojiànghuò+他们tāmen一定yídìngtáobudiào他们Tāmenxiàng求救qiújiùhuìtīng+ 12  到时Dàoshí犹大国Yóudàguóde城镇chéngzhèn耶路撒冷Yēlùsālěngde居民jūmínjiùhuìxiàng他们tāmen献祭xiànjì*供奉gòngfèngdeshén求救qiújiù+可是kěshì这些zhèxiēshén根本gēnběn无法wúfǎjiù他们tāmentáoguò灾祸zāihuò 13  犹大国Yóudàguóade城镇chéngzhènyǒu多少duōshaodeshénjiùyǒu多少duōshao耶路撒冷Yēlùsālěngde街道jiēdàoyǒu多少duōshao你们nǐmen为了wèile献祭xiànjìgěi可耻kěchǐdeshén*巴力Bālì+érjiànde祭坛jìtányǒu多少duōshao。’ 14  “*不要búyàowèizhèrén祷告dǎogào不要búyàowèi他们tāmenxiàng呼求hūqiú祈祷qídǎo+因为yīnwèi他们tāmenzāozāide时候shíhou呼求hūqiú一定yídìnghuìtīng 15  心爱xīnʼàide子民zǐmínzhōng竟然Jìngrányǒu这么zhèmeduōrén图谋túmóu恶事èshì他们Tāmenháiyǒu什么shénme资格zīgéDàode圣殿shèngdiànláine *zāozāide时候shíhou难道Nándàoxiànshàng神圣shénshèngde祭肉jìròuJiù可以kěyǐduǒde过去guòqùma 到时Dàoshíháihuì兴高采烈xìnggāo-cǎilièma 16  从前Cóngqián耶和华Yēhéhuáchēngwéi果实Guǒshí丰美fēngměi挺拔Tǐngbá茂盛màoshèngde橄榄树gǎnlǎnshù’,现在Xiànzàiquè高声gāoshēng怒吼nùhǒu放火Fànghuǒ烧毁shāohuǐzhèshù任由Rènyóude枝子zhīzibèizhéduàn 17  “栽种Zāizhòngde上帝Shàngdì+天军tiānjūnde统帅tǒngshuài耶和华Yēhéhuá已经yǐjīng宣告xuāngào由于yóuyú以色列Yǐsèliè国民guómín犹大Yóudà国民guómín作恶多端zuòʼè-duōduān献祭xiànjìgěi巴力神Bālìshénlái激怒jīnù所以suǒyǐyàojiànghuò打击dǎjī+。” 18  耶和华Yēhéhuáa告诉gàosuleShìràng知道zhīdàode 当时Dāngshíràngkànchū他们Tāmende所作所为suǒzuò-suǒwéi 19  xiàng温顺wēnshùnde绵羊羔miányánggāoBèirénqiān宰杀zǎishā一点Yìdiǎnrdōu知道zhīdào他们Tāmen竟然jìngrán图谋túmóuhài+ 他们Tāmenshuō我们Wǒmenyàoshù果子guǒzi一起yìqǐhuǐdiàocóng活人huórénzhīchúdiào使Shǐde名字míngzibèirén遗忘yíwàng。” 20  Dàn天军tiānjūnde统帅tǒngshuài耶和华YēhéhuáÀn正义zhèngyì审判shěnpànrén察验Cháyànrénde内心nèixīn察验Cháyànrén心底xīndǐde想法xiǎngfǎ*+ Qiúràng看见kànjiàn惩罚chéngfá他们tāmen已经yǐjīngde案件ànjiàn呈交chéngjiāogěi 21  耶和华Yēhéhuá谴责qiǎnzé那些nàxiēyào性命xìngmìngde亚拿突人Yànátūrén+他们tāmen竟然jìngránshuō:“不可bùkěfèng耶和华Yēhéhuádemíng发言fāyán*+不然bùránjiùhuìzài我们wǒmenshǒushang。” 22  所以Suǒyǐ天军tiānjūnde统帅tǒngshuài耶和华Yēhéhuáshuō:“yào处置chǔzhì他们tāmen他们Tāmende年轻人niánqīngrénhuì刀剑dāojiàn+他们tāmende儿女érnǚhuì饥荒jīhuāng+ 23  rén幸存xìngcún因为yīnwèidào惩罚chéngfá亚拿突人Yànátūrén+deniányàojiànghuògěi他们tāmen。”

脚注

看来Kànláizhǐ耶利米Yēlìmǐ
Yòu同意tóngyì”。Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“阿们Āmen”。
直译Zhíyì一早yìzǎo起来qǐlái”。
直译Zhíyì侧耳cèʼěr”。
Yòu焚烧fénshāo祭物jìwù”。
Shényòu东西dōngxi”。
Zhǐ耶利米Yēlìmǐ
Zhǐ犹大国Yóudàguó
心底Xīndǐde想法xiǎngfǎyòuzuìshēnde感情gǎnqíng”,直译zhíyìshèn”。
Yòujiǎng预言yùyán”。