耶利米书 10:1-25

  • 列国Lièguóde假神jiǎshén永活yǒnghuóde上帝Shàngdì天差地远tiānchā-dìyuǎn1-16

  • 即将Jíjiāngbèi毁灭huǐmiè流放liúfàng17,18

  • 耶利米Yēlìmǐ痛苦tòngkǔ不堪bùkān19-22

  • 耶利米Yēlìmǐde祷告dǎogào23-25

    • Rén行走xíngzǒu无法wúfǎ确定quèdìnggāizǒude方向fāngxiàng23

10  以色列人Yǐsèlièréna你们nǐmenyàotīng耶和华Yēhéhuá谴责qiǎnzé你们nǐmendehuà  耶和华Yēhéhuáshuō 你们Nǐmen不要búyào仿效fǎngxiào列国lièguóde行径xíngjìng+ 虽然Suīrán列国lièguóyīntiānshangde征兆Zhēngzhàoér惊慌jīnghuāng+你们Nǐmenquè不要búyào惊慌jīnghuāng   因为Yīnwèi这些zhèxiē民族mínzúde习俗xísúDōushì虚幻xūhuànde东西dōngxi* 工匠Gōngjiàngcóng树林shùlínzhōngkǎnxiàshù然后Ránhòuyòng工具gōngjù*zàochū偶像ǒuxiàng+   他们Tāmenyòngjīnyín装饰zhuāngshì偶像ǒuxiàng+Yòng锤子chuízi钉子dīngzi偶像ǒuxiàngdìngláo免得miǎndedǎoxià+   这些Zhèxiē偶像ǒuxiàng不过búguòxiàng黄瓜田Huángguātiánlide稻草人dàocǎorénnéng说话shuōhuà+néng走路zǒulùHáiyàokàoréntái+ 你们Nǐmen不要búyào它们tāmen因为Yīnwèi它们tāmennéngjiànghuònéng+。”   耶和华YēhéhuáaShéidōunénggēn相比xiāngbǐ+ 伟大wěidà非凡fēifán声名shēngmíng显赫xiǎnhè力量Lìliàng强大qiángdà   万国Wànguózhīwánga+人人Rénréndōugāi敬畏jìngwèiZhèshì天经地义tiānjīng-dìyìde 因为Yīnwèizài列国lièguózhōngZài列族lièzúde智士zhìshìzhōngShéidōunénggēn相比xiāngbǐ+   他们Tāmendōu没有méiyǒu理性lǐxìng愚蠢yúchǔn透顶tòudǐng+ 木头Mùtouzàode偶像ǒuxiàngsuǒjiāodeDōushìpiànrén*de道理dàolǐ+   来自Láizì他施Tāshīde银片yínpiàn+来自Láizì乌法Wūfǎde金片jīnpiànDōubèi工匠gōngjiàng铁匠tiějiàngYòngláibāozài木头mùtoushang 偶像Ǒuxiàng穿chuānzheyòng蓝色lánsè线xiàn紫色Zǐsè羊毛yángmáozhīchéngde衣服yīfu 它们Tāmendōu不过búguòshì巧匠qiǎojiàngzào出来chūláide 10  只有Zhǐyǒu耶和华Yēhéhuáshì真神zhēnshénShì永活yǒnghuóde上帝Shàngdì+Shì永恒yǒnghéngde君王jūnwáng+ 发怒fānù大地dàdìjiù震动zhèndòng+斥责chìzé万国wànguódōu承受chéngshòuzhù 11  *你们Nǐmenyàoduì他们tāmenshuō 这些Zhèxiēdōushì创造chuàngzào天地tiāndìdeshén他们Tāmen一定yídìnghuìcóngshang灭绝mièjuéCóng天下tiānxià消失xiāoshī+。” 12  上帝Shàngdìyòng能力nénglì创造chuàngzào大地dàdìYòng智慧zhìhuì建立jiànlì世界shìjiè+Yòng悟性wùxìng展开zhǎnkāi高天gāotiān+ 13  发声fāshēngTiānshangdeshuǐjiù汹涌xiōngyǒng澎湃péngpài+ 使shǐ云雾yúnwù*Cóng大地dàdìde尽头jìntóu上升shàngshēng+发出Fāchū闪电shǎndiànjiàngxià雨水yǔshuǐ*Cóng仓房cāngfángchuīchūfēnglái+ 14  人人Rénréndōu没有méiyǒu理性lǐxìng没有méiyǒu知识zhīshi 铁匠Tiějiànghuìyīn雕刻diāokède偶像ǒuxiàngér蒙羞méngxiū+因为Yīnwèi他们tāmen铸造zhùzàode神像shénxiàng*Shì虚假xūjiǎde没有Méiyǒu生命shēngmìng*+ 15  偶像Ǒuxiàngshìpiànrénde*Shì可笑kěxiàode东西dōngxi+Dàole上帝Shàngdì处置chǔzhì它们tāmende时候shíhou它们tāmenjiùhuì消失xiāoshī 16  雅各Yǎgède上帝Shàngdì*Gēn这些zhèxiē偶像ǒuxiàng截然不同jiérán-bùtóng因为Yīnwèi创造chuàngzàole万物wànwù以色列Yǐsèlièshì产业chǎnyèdezhàng*+天军Tiānjūnde统帅tǒngshuài耶和华YēhéhuáShìde名号mínghào+ 17  Bèi围困wéikùnde女人nǚrén*aCóngshangshíde包袱bāofuba 18  因为Yīnwèi耶和华Yēhéhuáshuō 现在Xiànzàiyàozhèpiàn土地tǔdìde居民Jūmínrēng出去chūqù*+yào使shǐ他们tāmen历尽lìjìn艰辛jiānxīn。” 19  yǒuhuòle饱受bǎoshòu创伤chuāngshāng+ de创伤chuāngshāng无法wúfǎ医治yīzhì shuō:“痛苦tòngkǔ不堪bùkānZhǐnéngrěnzhe 20  de帐篷zhàngpengbèi摧毁cuīhuǐ帐篷Zhàngpengde绳子shéngzibèikǎnduàn+ de儿子érziérDōu不在búzài这里zhèlǐle+ Zài没有méiyǒurénde帐篷zhàngpengguàde布幔bùmàn 21  牧人Mùrén愚昧yúmèi无知wúzhī+没有Méiyǒu求问qiúwèn耶和华Yēhéhuá+ 难怪Nánguài他们tāmen无法wúfǎ洞悉dòngxī事理shìlǐ他们Tāmende羊群yángqún全都quándōu四散sìsàn+。” 22  Tīngayǒu消息xiāoxichuánláile 惊天动地Jīngtiān-dòngdìde巨响jùxiǎngcóng北方běifāngchuánlái+Yào使shǐ犹大国Yóudàguóde城镇chéngzhèn荒凉huāngliángLúnwéi豺狼cháilángde住处zhùchù+ 23  耶和华Yēhéhuáa清楚qīngchu知道zhīdàoRénnéng*掌握zhǎngwò自己zìjǐde道路dàolùRén行走xíngzǒu无法wúfǎ*确定quèdìngGāizǒude方向fāngxiàng+ 24  耶和华Yēhéhuáaqiú秉公bǐnggōng纠正jiūzhèngDàn不要búyàozài盛怒shèngnùxià这样zhèyàngzuò+免得Miǎnde灭亡mièwáng+ 25  Qiú降怒jiàngnù惩罚Chéngfá那些nàxiē理会lǐhuìde民族mínzú+处置Chǔzhì那些nàxiē呼求hūqiú圣名shèngmíngde部族bùzú因为Yīnwèi他们tāmen吞灭tūnmièle雅各Yǎgè+而且Érqiětūnde一干二净yìgān-èrjìng+使Shǐde家园jiāyuán荒凉huāngliáng+

脚注

Yòudōu徒劳无益túláo-wúyì”。
Yòu钩刀gōudāo”。
Yòuháo价值jiàzhí”。
Zhèjié经文jīngwénde原文yuánwénshì阿拉米语Ālāmǐyǔ
Yòu蒸气zhēngqì”。
发出Fāchū闪电shǎndiànjiàngxià雨水yǔshuǐ”,zuòzào水闸shuǐzhá排放páifàng雨水yǔshuǐ”。
Yòu他们tāmende金属jīnshǔ偶像ǒuxiàng”。
Yòu气息qìxī”。
Yòuháo价值jiàzhíde”。
Yòu雅各Yǎgèfēnde”。
Yòuzuì宝贵bǎoguìde产业chǎnyè”。
Zhǐ耶路撒冷Yēlùsālěng
Yòuyòng投石器tóushíqìshuǎi出去chūqù”。
Yòuquán”。
Yòuquán”。