以赛亚书 44:1-28

  • 上帝Shàngdì挑选tiāoxuǎnde子民zǐmín得到dédàode福分fúfen1-5

  • 除了Chúle耶和华Yēhéhuá以外yǐwài没有méiyǒu上帝Shàngdì6-8

  • Rénzào出来chūláide偶像ǒuxiàngháo价值jiàzhí9-20

  • 以色列Yǐsèliède救赎主jiùshúzhǔ耶和华Yēhéhuá21-23

  • 居鲁士Jūlǔshìdàilái复兴fùxīng24-28

44  “de仆人púrén雅各Yǎgè挑选tiāoxuǎnde以色列Yǐsèlièa+现在Xiànzàiyàotīng   耶和华Yēhéhuázào出来chūlái塑造Sùzàole+zài母腹mǔfùzhōng*jiù帮助bāngzhù直到Zhídào现在xiànzài shuō:‘de仆人púrén雅各Yǎgè选择xuǎnzéde耶书仑Yēshūlún*+a不要búyào+   yàoshuǐdàogěi干渴gānkěderén*+使Shǐ涓涓juānjuān溪水xīshuǐliúzài旱地hàndìshang yàode神圣力量shénshèng lìliàng倾注Qīngzhùzàide后代hòudài身上shēnshang+gěide子孙zǐsūn   他们Tāmenhuìxiàng青草qīngcǎo一样yíyàng茂盛màoshèng+Xiàng溪水xīshuǐpángde杨树yángshù一样yíyàng繁茂fánmào   Yǒudeshuō:“属于shǔyú耶和华Yēhéhuá+。” Yǒudegěi自己zìjǐ取名qǔmíngjiào雅各Yǎgè Yǒudezàishǒushangxiězhe属于shǔyú耶和华Yēhéhuá。” Yǒudegěi自己zìjǐ取名qǔmíngjiào以色列Yǐsèliè。’   耶和华Yēhéhuáshì以色列Yǐsèlièdewáng+Shì救赎主jiùshúzhǔ+shì天军tiānjūnde统帅tǒngshuài 耶和华Yēhéhuáshuō:‘shìzuìxiāndeshì最后zuìhòude+ 除了Chúle以外yǐwài没有méiyǒu上帝Shàngdì+   Shéideshàng+ 只管Zhǐguǎn大声dàshēngshuō出来chūláichū证据zhèngjùhǎole+ zàochū古代gǔdàide那些nàxiērén之后zhīhòu将要Jiāngyào发生fāshēng以及yǐjí后来Hòuláiyào发生fāshēngdeshìRàng他们tāmendōushuō出来chūláiba   你们Nǐmen不要búyào害怕hàipà不要Búyào惊慌失措jīnghuāng-shīcuò+ shìzǎojiù告诉gàosuguo你们nǐmenXiàng人人rénréndōu宣布xuānbùlema 你们Nǐmen就是jiùshìde见证人jiànzhèngrén+ 除了Chúle以外yǐwàiHáiyǒu上帝Shàngdìma没有Méiyǒu 没有Méiyǒubiéde磐石pánshí+néng保护bǎohù你们nǐmen知道zhīdào没有méiyǒu。’”   雕刻Diāokè偶像ǒuxiàngderén一无是处yìwúshìchù他们Tāmen珍视zhēnshìde东西dōngxi根本Gēnběnháo益处yìchù+ 这些Zhèxiē东西dōngxinéngzuò见证jiànzhèng因为Yīnwèi它们tāmen*什么shénmedōukànbujiàn什么Shénme知道zhīdào+所以Suǒyǐ制造zhìzào偶像ǒuxiàngderénHuì蒙受méngshòu耻辱chǐrǔ+ 10  Yǒushéi制造zhìzàoháo价值jiàzhídeshén铸造Zhùzào无用wúyòngde偶像ǒuxiàng*ne+ 11  Gēn合伙héhuǒderéndōuhuì蒙受méngshòu耻辱chǐrǔ+ 这些Zhèxiē工匠gōngjiàng不过búguòshìrén Ràng他们tāmen聚集jùjí起来qǐláizhànhǎoba 他们Tāmendōuhuì胆战心惊dǎnzhàn-xīnjīng蒙受Méngshòu耻辱chǐrǔ 12  铁匠Tiějiàng工具gōngjù*zài火炭huǒtànshangshāotiěYòng有力yǒulìde臂膀bìbǎngHuīchuí神像shénxiàng敲打qiāodǎ成型chéngxíng+ 然后Ránhòujiù饿èleméi力气lìqile没有méiyǒushuǐjiù开始kāishǐ疲倦píjuànle 13  木匠Mùjiàngkāi量绳liángshéngYòng红色hóngsè粉笔fěnbǐhuàchū轮廓lúnkuò削木刀xiāomùdāoxiāohǎoZàiyòng圆规yuánguīhuà线xiàn 按照ànzhàorénde形象xíngxiàngzàochū神像shénxiàngZàodexiàngrén那么nàme漂亮piàoliang+然后Ránhòu神像shénxiàng供奉gòngfèngzàijiā*li+ 14  Yǒurén砍伐kǎnfá雪松xuěsōng为生wéishēng xuǎnlezhǒngshù就是jiùshì橡树xiàngshùRàngzài森林sēnlínzhōng茁壮zhuózhuàng成长chéngzhǎng+ 栽种zāizhòngle月桂树yuèguìshù雨水Yǔshuǐ使shǐshù长大zhǎngdà 15  Zhèshùbèiyòngláizuò生火shēnghuǒde燃料ránliào shùde部分bùfenlái生火shēnghuǒ取暖qǔnuǎnYònghuǒkǎobǐngHáizàole神像shénxiànglái崇拜chóngbài yòng木头mùtou雕刻diāokèle这个zhège神像shénxiàng然后ránhòuxiàng下拜xiàbài+ 16  yòng一半yíbàn木头mùtoulái生火shēnghuǒYònghuǒkǎoròuchīdehěnbǎo yònghuǒ取暖qǔnuǎnshuō AZhèduīhuǒzhēnhǎoHǎo暖和nuǎnhuoa。” 17  然后Ránhòuyòngshèngxiàde木头mùtou雕刻Diāokèle神像shénxiàng guìxiàxiàng神像shénxiàng下拜xiàbài祷告Dǎogàoshuō shìdeshénqiú拯救zhěngjiù+。” 18  这些Zhèxiērén什么shénme知道zhīdào什么Shénme明白míngbai+ 因为Yīnwèi他们tāmende眼睛yǎnjingbèifēngzhùle什么shénmedōukànbujiàn他们Tāmendexīn无法wúfǎ洞悉dòngxī事理shìlǐ 19  他们Tāmen没有méiyǒu知识zhīshi没有méiyǒu悟性wùxìng*Shéi没有méiyǒuzài心里xīnlǐ想想xiǎngxiangshuō 一半yíbàn木头mùtoulái生火shēnghuǒZài火炭huǒtànshanghōngbǐng烤肉kǎoròuláichī Shèng下来xiàláide木头mùtou难道NándàoyàoyòngláiZào可憎kězēngde偶像ǒuxiàngma+ 难道Nándàoyào崇拜chóngbàikuài干枯Gānkūde木头mùtouma?” 20  zhèshìzàichīhuī dexīnshòudào迷惑míhuò使Shǐ偏离piānlí正道zhèngdào néng自救zìjiùkěn承认chéngrèn shǒulideshì无用wúyòngde东西dōngxi。” 21  “雅各Yǎgèa以色列Yǐsèlièayàozhù这些zhèxiēshì因为Yīnwèishìde仆人púrén 塑造sùzàoleshìde仆人púrén+ 以色列Yǐsèlièahuì忘记wàngjì+ 22  yàoyòng云彩yúncai彻底Chèdǐ遮盖zhēgàide罪过zuìguo+Yòng浓厚nónghòude云层yúncéng完全Wánquán遮蔽zhēbìdezuì Huídào这里zhèlǐláiba因为Yīnwèiyào救赎jiùshú+ 23  高天Gāotiāna欢呼huānhūba因为Yīnwèi耶和华Yēhéhuá已经yǐjīng采取cǎiqǔ行动xíngdòngle 大地Dàdìde深处shēnchùa发出Fāchū胜利shènglìde呼声hūshēngba 山岳Shānyuè森林sēnlínlínzhōngde树木shùmùDōuyào欢呼huānhū+ 耶和华Yēhéhuá已经yǐjīng救赎jiùshú雅各Yǎgèzài以色列Yǐsèliè身上shēnshang展现Zhǎnxiàn自己zìjǐde光彩guāngcǎi+。” 24  耶和华Yēhéhuáshìde救赎主jiùshúzhǔ+zài母腹mǔfùzhōngjiù塑造sùzàole shuō:“耶和华Yēhéhuá创造chuàngzàole一切yíqiè独自Dúzìkāi高天gāotiān+展开Zhǎnkāi大地dàdì+ shíyǒushéigēnzài一起yìqǐne 25  使shǐ假先知jiǎ-xiānzhī*shuōde征兆zhēngzhào落空luòkōng使Shǐ占卜zhānbǔderén显得xiǎnde愚蠢yúchǔn+ 挫败cuòbài智士zhìshì使Shǐ他们tāmende知识zhīshibiànde可笑kěxiào+ 26  使shǐ仆人púrénshuōdehuà应验yìngyànRàngde使者shǐzhěshuōde预言yùyán全部Quánbù实现shíxiàn+ tándào耶路撒冷YēlùsālěngshuōZhèzuòchénghuìyǒurén居住jūzhù+。’ Tándào犹大Yóudàde城镇chéngzhènshuō这些Zhèxiē城镇chéngzhènhuì复兴fùxīng+yào重建chóngjiàn这些zhèxiē废墟fèixū+。’ 27  duì深水shēnshuǐshuō:‘枯竭Kūjiéba yào使shǐde河流héliú全都quándōu干枯gānkū+。’ 28  tándào居鲁士Jūlǔshì+shuōshìde牧人mùrénHuì彻底chèdǐ执行zhíxíngde旨意zhǐyì+。’ tándào耶路撒冷YēlùsālěngshuōZhèzuòchénghuìbèi重建chóngjiàn。’ duì圣殿shèngdiànshuōde根基gēnjīhuìbèi奠定diàndìng+。’”

脚注

Yòucóng出生chūshēng”。
意思Yìsishì正直者zhèngzhízhě”,shì以色列Yǐsèliède荣誉róngyù头衔tóuxián
Rényòu土地tǔdì”。
Zhǐ偶像ǒuxiàng
Yòuzào无用wúyòngde金属jīnshǔ神像shénxiàng”。
Yòu钩刀gōudāo”。
Yòu神龛shénkān”。
Yòu理解力lǐjiělì”。
Yòu大言不惭dàyán-bùcánderén”。