以赛亚书 37:1-38

  • 希西家Xīxījiāqǐng以赛亚Yǐsàiyàdàixiàng上帝Shàngdì求助qiúzhù1-7

  • 西拿基立Xīnájīlì扬言yángyányào消灭xiāomiè耶路撒冷Yēlùsālěng8-13

  • 希西家Xīxījiāde祷告dǎogào14-20

  • 以赛亚Yǐsàiyà转达zhuǎndá上帝Shàngdìde回复huífù21-35

  • 天使tiānshǐshā18wàn5000亚述Yàshù士兵shìbīng36-38

37  希西家Xīxījiāwángtīngwán这些zhèxiēhuàjiù撕裂sīliè衣服yīfu*shàng粗布cūbù*jìnle耶和华Yēhéhuáde圣殿shèngdiàn+  然后Ránhòupài王室wángshì总管zǒngguǎn以利亚敬Yǐlìyàjìng书记shūji舍伯那Shèbónà祭司jìsīzhōngde长老zhǎnglǎojiàn亚摩斯Yàmósīde儿子érzi先知xiānzhī以赛亚Yǐsàiyà+他们Tāmendōushàng粗布cūbù  他们Tāmenduì以赛亚Yǐsàiyàshuō:“希西家Xīxījiāshuō:‘今天Jīntiānshì我们wǒmenzāo苦难kǔnànbèi责骂zémà*shòu羞辱xiūrǔde日子rìzi我们wǒmenjiùxiàng虚弱xūruòde孕妇yùnfùdàole产期chǎnqī*què没有méiyǒu力气lìqi孩子háizishēng下来xiàlái+  也许Yěxǔ耶和华Yēhéhuáde上帝Shàngdì听见tīngjiànqián总长zǒngzhǎngshuōde一切yíqiè就是jiùshì主人zhǔrén亚述王Yàshùwángpàilái嘲笑cháoxiào真神zhēnshén*de那些nàxiēhuà+耶和华Yēhéhuáde上帝Shàngdì听见tīngjiànlejiùhuì惩罚chéngfáQǐngwèi这里zhèlǐ幸存xìngcúnderén+祷告dǎogào+。’”  希西家Xīxījiāwángde臣仆chénpújiùjiàn以赛亚Yǐsàiyà+  以赛亚Yǐsàiyàduì他们tāmenshuō:“Yàoduì你们nǐmende主人zhǔrén这样zhèyàngshuō:‘耶和华Yēhéhuáshuō:“听见tīngjiàn亚述王Yàshùwángde仆人púrén+亵渎xièdúde那些nàxiēhuà不要búyào害怕hàipà+  yào想法xiǎngfǎ*fàngzàide心里xīnlǐhuì听见tīngjiàn消息xiāoxijiùhuíguó+huìràngzài自己zìjǐde国家guójiāli刀剑dāojiàn+。”’”  qián总长zǒngzhǎng听说tīngshuō亚述王Yàshùwáng拔营báyíng离开líkāile拉吉Lājíjiù回去huíqùjiàn亚述王Yàshùwáng发现fāxiànzài攻打gōngdǎ立拿Lìná+  亚述王Yàshùwángtīngdào关于guānyú埃塞俄比亚王Āisàiʼébǐyàwáng*特哈加Tèhājiāde消息xiāoxishuō:“出来chūláiyàogēn交战jiāozhàn。”亚述王Yàshùwáng听见tīngjiànjiù再次zàicìpài使者shǐzhějiàn希西家Xīxījiā+shuō 10  “你们Nǐmenyàoduì犹大王Yóudàwáng希西家Xīxījiāshuō:‘不要Búyàobèi信赖xìnlàide上帝Shàngdì欺骗qīpiànshuō什么shénme耶路撒冷Yēlùsālěnghuìluòzài亚述王Yàshùwángdeshǒuli+”。 11  想想xiǎngxiang听说tīngshuōguo历代lìdàide亚述王Yàshùwáng怎样zěnyàng消灭xiāomièguó+难道nándào只有zhǐyǒunéng幸免xìngmiǎnma 12  那些Nàxiē国族guózúbèi祖先zǔxiān消灭xiāomiède时候shíhou他们tāmendeshén拯救zhěngjiù他们tāmenlema+歌散Gēsàn哈兰Hālán+利色Lìsè提勒阿撒Tílèʼāsāde伊甸人Yīdiànrén现在xiànzàidōuzài哪里nǎlǐne 13  哈马王Hāmǎwáng亚珥拔王Yàʼěrbáwángháiyǒu统治tǒngzhì西法瓦音Xīfǎwǎyīn+希拿Xīná以瓦Yǐwǎzhèsānzuòchéngdewáng今天jīntiānyòuzài哪里nǎlǐne?’” 14  希西家Xīxījiācóng使者shǐzhěshǒulijiēguòxìnláiwánlejiùshàng耶和华Yēhéhuáde圣殿shèngdiànzài耶和华Yēhéhuá面前miànqián那些nàxiēxìn展开zhǎnkāi+ 15  希西家Xīxījiāxiàng耶和华Yēhéhuá祷告dǎogào+shuō 16  “以色列Yǐsèliède上帝Shàngdì天军tiānjūnde统帅tǒngshuài+zuòzàiliǎng基路伯Jīlùbó天使tiānshǐshang*de耶和华Yēhéhuáa只有zhǐyǒushìshang万国wànguóde上帝Shàngdìzàole天地tiāndì 17  耶和华Yēhéhuáaqiú侧耳cèʼěr倾听qīngtīng+耶和华Yēhéhuáaqiúzhēngyǎn细看xìkàn+西拿基立Xīnájīlìpàirénlái嘲笑cháoxiào真神zhēnshénqiú听听tīngtingshuōdehuà+ 18  耶和华Yēhéhuáa亚述Yàshùde君王jūnwáng确实quèshí摧毁cuīhuǐleguóde土地tǔdì+他们tāmen自己zìjǐde国土guótǔbèi破坏pòhuàile 19  他们Tāmenguóde神像shénxiàngdōurēngjìnhuǒli+因为yīnwèi那些nàxiē根本gēnběnshìshén只是zhǐshìrényòng木头mùtou石头shítouzàode偶像ǒuxiàng+所以suǒyǐ他们tāmencáinéng毁灭huǐmiè那些nàxiē神像shénxiàng 20  现在Xiànzài耶和华Yēhéhuá我们wǒmende上帝Shàngdìaqiú我们wǒmencóngdeshǒulijiù出来chūlái这样zhèyàngshang万国wànguójiùdōu知道zhīdào只有zhǐyǒu耶和华Yēhéhuácáishì真神zhēnshén+。” 21  亚摩斯Yàmósīde儿子érzi以赛亚Yǐsàiyàpàirénjiàn希西家Xīxījiāshuō:“以色列Yǐsèliède上帝Shàngdì耶和华Yēhéhuáshuō:‘因为yīnwèi亚述王Yàshùwáng西拿基立Xīnájīlìdeshìxiàng祷告dǎogào+ 22  所以suǒyǐ耶和华Yēhéhuá针对zhēnduì西拿基立Xīnájīlìshuōle以下yǐxiàdehuà 有如Yǒurú处女chǔnǚde锡安城Xīʼān Chéng藐视Miǎoshì嘲笑cháoxiào耶路撒冷城Yēlùsālěng Chéngyáozhetóu讥笑jīxiào 23  嘲笑cháoxiàoshéi+亵渎Xièdúshéi 高声gāoshēng辱骂rǔmàdeshìshéi+ 瞧不起qiáobuqǐdeyòushìshéine 就是Jiùshì以色列Yǐsèliède圣者shèngzhě+ 24  通过tōngguòde仆人púrén嘲笑Cháoxiào耶和华Yēhéhuá+háishuō yào出动chūdòng大批dàpī战车zhànchē Dēngshàng群山qúnshānzhīdiān+深入Shēnrù黎巴嫩山Líbānèn Shānzuìyuǎnzhīchùyàozài那里nàlǐ砍伐kǎnfá高耸gāosǒngde雪松xuěsōng上好shànghǎode圆柏yuánbǎiyàodēngshàngshānde高处gāochùZǒujìn茂密màomìde丛林cónglín 25  yàojǐngshuǐYòng脚掌jiǎozhǎnggān埃及Āijíde河流héliú*。’ 26  难道Nándào没有méiyǒutīngguoma zài远古yuǎngǔjiù决定juédìngdeZài昔日xīrìjiù制定zhìdìngde+现在Xiànzài一定yídìnghuì实现shíxiàn+ huì使shǐ坚城jiānchéng重镇zhòngzhèn荒凉huāngliángLúnwéi废墟fèixū+ 27  这些Zhèxiē城镇chéngzhènde居民jūmínhuì软弱ruǎnruò无助wúzhù他们Tāmenhuì惊慌失措jīnghuāng-shīcuò饱受bǎoshòu羞辱xiūrǔ 他们Tāmenyàoxiàng野地yědìde花草huācǎoYòuxiàng屋顶wūdǐngshangde杂草zácǎo东风Dōngfēngchuīguòjiù枯干kūgānle 28  zuòxià出去chūqù进来jìnláixiàng发怒fānùdōu知道zhīdào+ 29  因为Yīnwèixiàng发怒fānù+de咆哮páoxiàochuándàoěrzhōng+ huìyòng钩子gōuzigōuzhùde鼻子bízi辔头pèitóu+tàozhùdezuǐ使Shǐcóng原路yuánlù返回fǎnhuí。” 30  “‘以下Yǐxiàshìgěi*de征兆zhēngzhào今年jīnnián你们nǐmenhuìchīshēngde谷物gǔwù*èrniánhuì一样yíyàngchīshēngde谷物gǔwùdàolesānnián你们nǐmenhuìzhǒng收割shōugē栽种zāizhòng葡萄园pútaoyuánchīyuánzhōngde出产chūchǎn+ 31  犹大国Yóudàguó幸存xìngcúnderén+huìxiàngxià扎根zhāgēnwǎngshàng生长shēngzhǎngjiēchū果实guǒshí 32  幸存Xìngcúnderénhuìcóng耶路撒冷Yēlùsālěng出来chūlái生还shēnghuánderénhuìcóng锡安山Xīʼān Shānérlái+天军Tiānjūnde统帅tǒngshuài耶和华Yēhéhuáhuì热心rèxīn成就chéngjiùzhèjiànshì+ 33  “‘因此Yīncǐ关于guānyú亚述王Yàshùwáng耶和华Yēhéhuáshuō+ 一定yídìnghuìjìnchéng+huìxiàngchéngfàngjiàn huìzhe盾牌dùnpáigōngchénghuìzhù土垒tǔlěi围城wéichéng+。”’ 34  ‘huìcóng原路yuánlù返回fǎnhuíhuìjìnchéng。’Zhèshì耶和华Yēhéhuá宣告xuāngàode 35  ‘为了Wèile自己zìjǐde仆人púrén大卫Dàwèi+一定yídìnghuì保卫bǎowèi拯救zhěngjiùzhèzuòchéng+。’” 36  耶和华Yēhéhuápài天使tiānshǐ出去chūqùzài亚述Yàshù军营jūnyíngzhōngshāle18wàn5000rén人们Rénmen清早qīngzǎo起来qǐláizhǐjiàn尸横遍野shīhéngbiànyě+ 37  亚述王Yàshùwáng西拿基立Xīnájīlìjiù撤退chètuìhuí尼尼微Níníwēi+le 38  Yǒutiānzàideshén尼斯洛Nísīluòde殿diànli跪拜guìbàide儿子érzi亚得米勒Yàdémǐlè沙利薛Shālìxuēyòngjiànshāle+然后ránhòutáodàole亚拉腊Yàlālà地区dìqū+de儿子érzi以撒哈顿Yǐsāhādùn+继承jìchéngde王位wángwèi

脚注

Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“撕裂Sīliè衣服yīfu”。
Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“粗布Cūbù”。
Yòu冒犯màofàn”。
Yòu胎儿tāiʼérdàole产道chǎndào”。
直译Zhíyìhuózhede上帝Shàngdì”。
想法Xiǎngfǎ希伯来语Xībóláiyǔ鲁阿lǔʼāJiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“鲁阿Lǔʼā普纽马pǔniǔmǎ”。
Yòu衣索比亚王Yīsuǒbǐyàwáng”。
zuòzhījiān”。
河流Héliúyòu尼罗河Níluó Héde水道shuǐdào”。
Zhǐ希西家Xīxījiā
Yòu收割shōugēshídiàozàishangde种子zhǒngzizhǎng出来chūláide谷物gǔwù”。