以赛亚书 14:1-32

  • 以色列人Yǐsèlièrénhuìzài自己zìjǐde土地tǔdìshang安居ānjū1,2

  • 讽刺Fěngcì巴比伦王Bābǐlúnwáng3-23

    • 明亮Míngliàngzhīxīngcóngtiānshang陨落yǔnluò12

  • 耶和华Yēhéhuá出手chūshǒu击溃jīkuì亚述Yàshù24-27

  • Duì非利士Fēilìshìzuòchū宣判xuānpàn28-32

14  耶和华Yēhéhuáyào怜悯liánmǐn雅各Yǎgè+huì再次zàicì挑选tiāoxuǎn以色列Yǐsèliè+使shǐ他们tāmenzài自己zìjǐde土地tǔdìshang安居ānjū*+外族Wàizú居民jūmínhuìgēn他们tāmen联合liánhé归附guīfù雅各Yǎgède子孙zǐsūn+  derénhuì他们tāmensònghuí故土gùtǔZài耶和华Yēhéhuáde土地tǔdìshang这些zhèxiērénhuìzuò他们tāmende男仆nánpú女仆nǚpú+以色列人Yǐsèlièrénhuì俘掳fúlǔ那些nàxiē俘掳fúlǔguo他们tāmenderén管辖guǎnxiá那些nàxiē管辖guǎnxiáguo他们tāmende监工jiāngōng*  tiān耶和华Yēhéhuáhuì安宁ānníng使shǐzàiyǒu痛苦tòngkǔ愁烦chóufán不用búyòngzài苦役kǔyì+  到时Dàoshíhuì引用yǐnyòng俗语súyǔ讽刺fěngcì巴比伦王Bābǐlúnwángshuō 监工Jiāngōng*竟然jìngránzǒushàngle穷途末路qióngtú-mòlù 压迫Yāpò竟然jìngrán结束jiéshùle+   耶和华Yēhéhuázhéduànle恶人èréndezhàngZhéduànle统治者tǒngzhìzhěde棍棒gùnbàng+   消灭Xiāomièlezài盛怒shèngnùxiàLiánfān痛击tòngjīderén+消灭Xiāomièlezài狂怒kuángnùzhōng不断Búduàn征服zhēngfú迫害pòhàiguóderén+   大地Dàdì安宁ānníng太平tàipíng人民Rénmín欢呼雀跃huānhū-quèyuè+   Lián圆柏yuánbǎi黎巴嫩山Líbānèn Shānde雪松xuěsōng 因为yīnwèi看见kànjiànde下场xiàchǎngér高兴gāoxìngShuō:‘dǎoxià以后yǐhòuJiù没有méiyǒurén上来shànglái砍伐kǎnfá我们wǒmenle。’   xiàdào坟墓fénmùde时候shíhou那里Nàlǐpiàn骚动sāodòng迎接Yíngjiēde到来dàolái 丧命Sàngmìngderénshang压迫yāpòrénde首领shǒulǐng*全都Quándōuyīnérxǐnglái昔日Xīrìde列王lièwángcóng宝座bǎozuòshang起来qǐlái 10  他们Tāmen全都quándōu开口kāikǒuduìshuō Liánbiàndexiàng我们wǒmen这么zhème软弱ruǎnruò 竟然jìngránbiàndegēn我们wǒmen一样yíyàng 11  de傲气àoqì弦琴xiánqínde声音shēngyīn+Dōubèidàidàole坟墓fénmù 蛆虫Qūchóngshìde床榻chuángtà蠕虫Rúchóngshìde被子bèizi。’ 12  明亮Míngliàngzhīxīng黎明límíngzhīa怎么zěnmecóngtiānshang陨落yǔnluòle 曾经céngjīng击败jībài列国lièguó+现在Xiànzài怎么zěnmebèikǎndǎozàishangle 13  céngzài心里xīnlǐshuōyàoshēngdàotiānshang+使Shǐde宝座bǎozuò凌驾língjià上帝Shàngdìde星辰xīngchén+ yàozuòzài盛会shènghuìzhīshānZuòzài北方běifāngzuì遥远yáoyuǎnzhī+ 14  yàoshēngdào云端yúnduānzhīshàng使Shǐ自己zìjǐxiàng至高者Zhìgāozhě一样yíyàng。’ 15  可是Kěshìquèyàobèishuāidào坟墓fénmùliShuāidào墓穴mùxuédezuì深处shēnchù 16  所有Suǒyǒu看见kànjiàndedōuyàodīngzhekàn仔细Zǐxì端详duānxiang然后ránhòuwèn Zhè就是jiùshì那个nàge震动zhèndòng大地dàdì使Shǐ列国lièguó颤抖chàndǒuderén+ 17  就是Jiùshì那个nàge使shǐ大地dàdìlúnwéi旷野kuàngyě摧毁Cuīhuǐ城镇chéngzhèn+kěn释放shìfàng囚犯qiúfàn回家huíjiāderénma+ 18  其他Qítā国家guójiāde君王jūnwángDōu风光fēngguāngdebèi安葬ānzàngTǎngzài各自gèzìde陵墓língmù*li 19  quèbèidiūzài一旁yìpáng葬身zàngshēnzhīXiàngbèirén厌弃yànqìde嫩芽nènyá*一样yíyàng 身上shēnshangduīmǎnle死人sǐrénShìbèi刀剑dāojiànPāojìn石坑shíkēngde死人sǐrénjiùxiàngrènrén践踏jiàntàde尸体shītǐ 20  huì列王lièwángtóngzàng因为Yīnwèi破坏pòhuàile自己zìjǐde国土guótǔ杀害Shāhàile自己zìjǐde人民rénmín 恶人Èrénde子孙zǐsūnde名字míngzi永远Yǒngyuǎnhuìzàiyǒurén提起tíqǐ 21  Yào准备zhǔnbèi地方dìfang屠杀túshāde子孙zǐsūn因为Yīnwèi他们tāmende祖先zǔxiānfànlezuì 这样Zhèyàng他们tāmenjiùnéngZài起来qǐlái占领zhànlǐng大地dàdìnéngzàishang兴建xīngjiàn城镇chéngzhèn。” 22  天军Tiānjūnde统帅tǒngshuài耶和华Yēhéhuá宣告xuāngào:“yào起来qǐlái攻击gōngjī他们tāmen+ yào巴比伦Bābǐlúnde名字míngzi遗民yímín后代hòudài子孙zǐsūn通通tōngtōng铲除chǎnchú+。”Zhèshì耶和华Yēhéhuá宣告xuāngàode 23  “使shǐ巴比伦Bābǐlúnbèi豪猪háozhū占领zhànlǐng成为chéngwéipiàn沼泽zhǎozéyàoyòng毁灭huǐmiède扫把sàobǎsǎomiè巴比伦Bābǐlún+。”Zhèshì天军tiānjūnde统帅tǒngshuài耶和华Yēhéhuá宣告xuāngàode 24  天军Tiānjūnde统帅tǒngshuài耶和华Yēhéhuá发誓fāshìshuō 打算dǎsuànzuòde一定yídìng成功chénggōng 已经yǐjīng决定juédìngde一定yídìng实现shíxiàn 25  yàozàide土地tǔdìshang击溃jīkuì亚述Yàshù*Zàide群山qúnshānshang践踏jiàntà+ yàozǒufàngzài子民zǐmín身上shēnshangde担子dànzi*zǒujiàzài他们Tāmenjiānshangde重担zhòngdàn+。” 26  Zhèshìduì整个zhěnggè大地dàdìZuòchūde决定juédìng*Zhèshìduì列国lièguóshēnchū*deshǒu 27  天军Tiānjūnde统帅tǒngshuài耶和华Yēhéhuázuòle决定juédìngShéinéng阻挠zǔnáone+ deshǒu已经yǐjīngshēnchūShéinéng阻拦zǔlánne+ 28  亚哈斯Yàhāsīwáng驾崩jiàbēngnián+上帝Shàngdìzuòchūle以下yǐxià宣判xuānpàn 29  “非利士人Fēilìshìréna打击Dǎjī你们nǐmende棍棒gùnbàng虽然Suīrán已经yǐjīngzhéduàn你们Nǐmenquè不要búyào高兴gāoxìng 因为Yīnwèishé+huìshēngchū毒蛇dúshé+Shēngchūnéngfēide火蛇huǒshé* 30  卑微Bēiwēiderénde孩子háizidōuchībǎo穷人Qióngrén安心ānxīntǎngxià睡觉shuìjiào quèyàoyòng饥荒jīhuāngliángēn铲除chǎnchúshèngxiàderényàobèishādiào+ 31  城门Chéngména哀号āiháoba Chénga喊叫hǎnjiàoba 非利士人Fēilìshìréna你们Nǐmendōuhuì灰心丧气huīxīn-sàngqì 因为Yīnwèiyǒu浓烟nóngyāncóng北方běifāngchuīlái敌人Dírén队伍duìwu整齐zhěngqí没有Méiyǒuréndiàoduì。” 32  人们Rénmen应该yīnggāi怎样zěnyàng回答huídá外国Wàiguóde使者shǐzhěne 他们Tāmenyào回答huídáshuō耶和华Yēhéhuá已经yǐjīngwèi锡安Xīʼān奠定Diàndìngle根基gēnjī+子民zǐmínzhōng卑微bēiwēiderénHuìdàozhèzuòchéng寻求xúnqiú庇护bìhù

脚注

Yòu享有xiǎngyǒu安宁ānníng”。
Yòu管辖guǎnxiá那些nàxiē强迫qiǎngpòguo他们tāmenzuò苦工kǔgōngderén”。
Yòu强迫qiǎngpòrénzuò苦工kǔgōngde”。
直译Zhíyìgōng山羊shānyáng”。
直译Zhíyì房子fángzi”。
Yòu枝子zhīzi”。
Yòu亚述人Yàshùrén”。
Yòuè”。
Yòudìngxiàde旨意zhǐyì”。
Shēnchūyòu准备zhǔnbèi发动fādòng攻击gōngjī”。
Yòu行动xíngdòng迅猛xùnměngde毒蛇dúshé”。