马太福音 20:1-34

20  “Tiānshangde王国Wángguó好像hǎoxiàngjiāde主人zhǔrén清晨qīngchén出去chūqùwèi自己zìjǐde葡萄园pútaoyuán雇用gùyòng工人gōngrén+  gēn工人gōngrén商量shānglianghǎotiān银元yínyuánjiùpài他们tāmendàode葡萄园pútaoyuán  上午Shàngwǔ9diǎn左右zuǒyòuyòu出去chūqù看见kànjiànlìng一些yìxiērénzhànzài市集shìjí广场guǎngchǎngshang没有méiyǒu工作gōngzuò  jiùduì那些nàxiērénshuō:‘你们Nǐmendào葡萄园pútaoyuánba一定yídìnggěi你们nǐmen公道gōngdaode待遇dàiyù。’  他们Tāmenjiùle大约Dàyuē中午zhōngwǔ12diǎn下午xiàwǔ3diǎn这个zhègerényòu出去chūqù雇用gùyòngle其他qítā工人gōngrén  最后Zuìhòu下午xiàwǔ5diǎn左右zuǒyòu出去chūqù遇见yùjiànlìng一些yìxiērénzhànzài那里nàlǐ没事méishìzuòjiùduì他们tāmenshuō:‘你们Nǐmen为什么wèi shénmezhěngtiānzhànzài这里zhèlǐ工作gōngzuòne?’  他们Tāmen回答huídá:‘因为Yīnwèi没有méiyǒurén雇用gùyòng我们wǒmen。’主人Zhǔrénduì他们tāmenshuō:‘你们Nǐmendào葡萄园pútaoyuánba。’  “Dàole傍晚bàngwǎn葡萄园pútaoyuánde主人zhǔrénduì总管zǒngguǎnshuō:‘Jiào工人gōngrénlái工资gōngzīgěi他们tāmen+cóng最后zuìhòude开始kāishǐ直到zhídàozuìxiānde。’  下午Xiàwǔ5diǎnbèi雇用gùyòngderénláileměirén得到dédào银元yínyuán 10  Zuìxiānbèi雇用gùyòngde那些nàxiērénláidàoshí以为yǐwéi自己zìjǐhuìduō一点yìdiǎnrdànměirénshì得到dédào银元yínyuán 11  他们Tāmenlǐngle工资gōngzījiù埋怨mányuàn那个nàge主人zhǔrén 12  shuō:‘最后Zuìhòuzhèrénzhǐ工作gōngzuòle小时xiǎoshí我们wǒmenquè辛苦xīnkǔlezhěngtiānháiyào忍受rěnshòu炎热yánrègěi他们tāmende待遇dàiyù竟然jìngrángēn我们wǒmen一样yíyàng!’ 13  Dàn主人zhǔrén回答huídá其中qízhōngrénshuō:‘朋友Péngyou没有méiyǒu亏待kuīdàigēn商量shānglianghǎode工资gōngzīshì银元yínyuánma+ 14  de工资gōngzīzǒubaxiǎngyàogěi最后zuìhòuderéngēn一样yíyàngde工资gōngzī 15  难道Nándào没有méiyǒuquán随意suíyìyòng自己zìjǐde东西dōngxima因为Yīnwèizuò好人hǎorénjiù眼红yǎnhóngma+ 16  Jiùxiàng这样zhèyàng现在xiànzài最后zuìhòude将来jiāngláishìzuìxiānde现在xiànzàizuìxiānde将来jiāngláishì最后zuìhòude+。” 17  Zàishàng耶路撒冷Yēlùsālěngzhōng耶稣Yēsū12门徒méntú私下sīxiàdàidào一边yìbiānduì他们tāmenshuō+ 18  “Kàn现在Xiànzài我们wǒmenshàng耶路撒冷Yēlùsālěng人子rénzǐhuìbèijiāogěi祭司长jìsīzhǎng抄经士chāojīngshì他们Tāmenhuìdìng死罪sǐzuì+ 19  jiāogěi外族人wàizúrén戏弄xìnòng鞭打biāndǎzài木柱mùzhùshang处决chǔjué+sāntiānhuì复活fùhuó+。” 20  shí西庇太Xībìtàide妻子qīzidàizheliǎng儿子érzi+láijiàn耶稣Yēsūxiàng下拜xiàbàiqiújiànshì+ 21  耶稣Yēsūduìshuō:“xiǎngyào什么shénmene?”回答huídá耶稣Yēsū:“Qǐngràngzhèliǎng儿子érzizàide王国wángguólizuòzài右边yòubianzuòzài左边zuǒbian+。” 22  耶稣Yēsū回答huídáshuō:“你们Nǐmen知道zhīdào自己zìjǐ请求qǐngqiúdeshì什么shénme将要jiāngyàodebēi你们nǐmennéngma+他们Tāmenduì耶稣Yēsūshuō:“我们Wǒmennéng。” 23  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“你们Nǐmen确实quèshíhuìdebēi+dànzuòzàide右边yòubian左边zuǒbianshì可以kěyǐdeérshì父亲fùqīnwèishéi准备zhǔnbèijiùguīshéide+。” 24  其余Qíyúdeshírén听说tīngshuōlezhèjiànshìjiùduìzhèliǎng兄弟xiōngdì非常fēicháng生气shēngqì+ 25  耶稣Yēsūjiùjiào他们tāmenláishuō:“你们Nǐmen知道zhīdào列国lièguóde统治者tǒngzhìzhě辖制xiázhì百姓bǎixìng大臣dàchén掌权zhǎngquán管理guǎnlǐ人民rénmín+ 26  你们Nǐmenzhījiān不要búyào这样zhèyàng+Shéixiǎngzài你们nǐmen中间zhōngjiānwéijiùyàozuò你们nǐmende仆人púrén+ 27  shéixiǎngzài你们nǐmen中间zhōngjiān为首wéishǒujiùyàozuò你们nǐmende奴隶núlì+ 28  正如Zhèngrú人子rénzǐláidàoshìyàorénwèi服务fúwù+érshìyàowèirén服务fúwù并且bìngqiěxiànchū生命shēngmìng作为zuòwéi救赎jiùshú许多xǔduōrénde代价dàijià*+。” 29  他们Tāmencóng耶利哥Yēlìgē Chéng出来chūláide时候shíhouyǒuqúnrén跟着gēnzhe耶稣Yēsū 30  Yǒuliǎng盲人mángrénzuòzài路边lùbiān听说tīngshuō耶稣Yēsū路过lùguòjiùhǎn:“Zhǔa大卫Dàwèide子孙zǐsūn可怜kělián可怜kělián我们wǒmenba+ 31  众人Zhòngrén责备zébèi他们tāmenjiào他们tāmen不要búyào出声chūshēng他们tāmenquè更加gèngjiā大声dàshēngde喊叫hǎnjiàoshuō:“Zhǔa大卫Dàwèide子孙zǐsūn可怜kělián可怜kělián我们wǒmenba!” 32  耶稣Yēsūjiùtíng下来xiàláijiào他们tāmen过来guòláishuō:“你们Nǐmenyàowèi你们nǐmenzuò什么shénmene?” 33  他们Tāmenduì耶稣Yēsūshuō:“Zhǔaràng我们wǒmende眼睛yǎnjingnéng看见kànjiànba。” 34  耶稣Yēsūhěn可怜kělián他们tāmen+jiù他们tāmende眼睛yǎnjing+他们Tāmen立刻lìkè恢复huīfù视力shìlìjiù跟随gēnsuíle耶稣Yēsū

脚注

Yòu作为zuòwéi许多xǔduōrénde赎价shújià”。

注释

雇用Gùyòng工人gōngrén 当时Dāngshí有些yǒuxiērénhuìzài整个zhěnggè收割shōugē时期shíqīdōushòu雇用gùyònglìng一些yìxiērénzhǐzàiyǒu需要xūyàode时候shíhoushòu雇用gùyòngměi工作gōngzuòtiān

银元Yínyuán 直译Zhíyì第纳流斯dìnàliúsī”,zhǐdeshì罗马Luómǎ银元yínyuánměizhòngyuē3.85一面yímiànyǒu凯撒Kǎisādexiàng正如Zhèngrúběnjié经文jīngwén显示xiǎnshìzài耶稣Yēsūde时代shídài工人gōngrénměitiānzuò农业nóngyè工作gōngzuò12小时xiǎoshíde工资gōngzī通常tōngchángshì银元yínyuán。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì第纳流斯Dìnàliúsī以及yǐjí附录FùlùB14

上午Shàngwǔ9diǎn左右zuǒyòu上午Shàngwǔ9diǎn”,直译zhíyìsān小时xiǎoshí”。公元Gōngyuán1世纪shìjìde犹太人Yóutàirén认为rènwéi白天báitiānyǒu12小时xiǎoshícóng大约dàyuē早上zǎoshang6diǎn日出rìchūde时候shíhou开始kāishǐ计算jìsuàn。(Yuē11:9这样Zhèyàngsuànlái上午shàngwǔ9diǎn就是jiùshìsān小时xiǎoshí”,中午zhōngwǔ12diǎnshìliù小时xiǎoshí”,下午xiàwǔ3diǎnshìjiǔ小时xiǎoshí”。由于Yóuyú当时dāngshíbìng没有méiyǒu准确zhǔnquède计时jìshí工具gōngjù人们rénmenzài记述jìshù事情shìqingshí通常tōngchángzhǐhuìgěichū事件shìjiàn发生fāshēngde大概dàgài时间shíjiān。(Yuē1:39;4:6;19:14;10:3,9

中午Zhōngwǔ12diǎn 直译Zhíyìliù小时xiǎoshí”。(LìngjiànTài20:3de注释zhùshì

下午Xiàwǔ3diǎn 直译Zhíyìjiǔ小时xiǎoshí”。(LìngjiànTài20:3de注释zhùshì

上午Shàngwǔ9diǎn左右zuǒyòu上午Shàngwǔ9diǎn”,直译zhíyìsān小时xiǎoshí”。公元Gōngyuán1世纪shìjìde犹太人Yóutàirén认为rènwéi白天báitiānyǒu12小时xiǎoshícóng大约dàyuē早上zǎoshang6diǎn日出rìchūde时候shíhou开始kāishǐ计算jìsuàn。(Yuē11:9这样Zhèyàngsuànlái上午shàngwǔ9diǎn就是jiùshìsān小时xiǎoshí”,中午zhōngwǔ12diǎnshìliù小时xiǎoshí”,下午xiàwǔ3diǎnshìjiǔ小时xiǎoshí”。由于Yóuyú当时dāngshíbìng没有méiyǒu准确zhǔnquède计时jìshí工具gōngjù人们rénmenzài记述jìshù事情shìqingshí通常tōngchángzhǐhuìgěichū事件shìjiàn发生fāshēngde大概dàgài时间shíjiān。(Yuē1:39;4:6;19:14;10:3,9

上午Shàngwǔ9diǎn左右zuǒyòu上午Shàngwǔ9diǎn”,直译zhíyìsān小时xiǎoshí”。公元Gōngyuán1世纪shìjìde犹太人Yóutàirén认为rènwéi白天báitiānyǒu12小时xiǎoshícóng大约dàyuē早上zǎoshang6diǎn日出rìchūde时候shíhou开始kāishǐ计算jìsuàn。(Yuē11:9这样Zhèyàngsuànlái上午shàngwǔ9diǎn就是jiùshìsān小时xiǎoshí”,中午zhōngwǔ12diǎnshìliù小时xiǎoshí”,下午xiàwǔ3diǎnshìjiǔ小时xiǎoshí”。由于Yóuyú当时dāngshíbìng没有méiyǒu准确zhǔnquède计时jìshí工具gōngjù人们rénmenzài记述jìshù事情shìqingshí通常tōngchángzhǐhuìgěichū事件shìjiàn发生fāshēngde大概dàgài时间shíjiān。(Yuē1:39;4:6;19:14;10:3,9

下午Xiàwǔ5diǎn 直译Zhíyì十一shíyī小时xiǎoshí”。(LìngjiànTài20:3de注释zhùshì

上午Shàngwǔ9diǎn左右zuǒyòu上午Shàngwǔ9diǎn”,直译zhíyìsān小时xiǎoshí”。公元Gōngyuán1世纪shìjìde犹太人Yóutàirén认为rènwéi白天báitiānyǒu12小时xiǎoshícóng大约dàyuē早上zǎoshang6diǎn日出rìchūde时候shíhou开始kāishǐ计算jìsuàn。(Yuē11:9这样Zhèyàngsuànlái上午shàngwǔ9diǎn就是jiùshìsān小时xiǎoshí”,中午zhōngwǔ12diǎnshìliù小时xiǎoshí”,下午xiàwǔ3diǎnshìjiǔ小时xiǎoshí”。由于Yóuyú当时dāngshíbìng没有méiyǒu准确zhǔnquède计时jìshí工具gōngjù人们rénmenzài记述jìshù事情shìqingshí通常tōngchángzhǐhuìgěichū事件shìjiàn发生fāshēngde大概dàgài时间shíjiān。(Yuē1:39;4:6;19:14;10:3,9

目光Mùguāngxiǎnchū贪欲tānyù 直译Zhíyì眼睛yǎnjinghǎohuò眼睛yǎnjing邪恶xiéʼè”。视力Shìlìhǎode眼睛yǎnjing无法wúfǎkànde清楚qīngchu类似Lèisìderénde目光mùguāng要是yàoshixiǎnchū贪欲tānyùjiùnéng专注zhuānzhù真正zhēnzhèng重要zhòngyàode事情shìqing。(Tài6:33目光Mùguāngxiǎnchū贪欲tānyùderén知足zhīzú贪婪tānlán诡诈guǐzhà容易róngyì分心fēnxīn结果jiéguǒduì事情shìqingyǒu错误cuòwùde判断pànduàn追求zhuīqiú自我zìwǒwéi中心zhōngxīnde生活shēnghuó方式fāngshì。(LìngjiànTài6:22de注释zhùshì

眼红Yǎnhóng别人biérén 直译Zhíyì眼睛yǎnjinghǎohuò眼睛yǎnjing邪恶xiéʼè”。Zài这里zhèlǐ希腊语Xīlàyǔ原文yuánwén眼睛yǎnjing代表dàibiǎorénde意图yìtú倾向qīngxiàng感情gǎnqíng。“眼红Yǎnhóng别人biérén可以kěyǐ翻译fānyìwéi嫉妒jídù”。(LìngjiànTài6:23;20:15de注释zhùshì

Zuò好人hǎorén Yòu慷慨kāngkǎi”。Zài这里zhèlǐ,“zuò好人hǎoréngēn慷慨kāngkǎidàirén有关yǒuguān

眼红Yǎnhóng 直译Zhíyì眼睛yǎnjinghǎohuò眼睛yǎnjing邪恶xiéʼè”。(LìngjiànTài6:23de注释zhùshìZài这里zhèlǐ希腊语Xīlàyǔ原文yuánwén眼睛yǎnjing代表dàibiǎorénde意图yìtú倾向qīngxiàng感情gǎnqíng。(参看Cānkàn7:22de注释zhùshì眼红Yǎnhóng别人biérén

约旦河Yuēdàn Hé对岸duìʼàn犹地亚Yóudìyàde边界biānjiè附近fùjìn 看来Kànláizhǐ约旦河Yuēdàn Hé东岸dōngʼànde比利阿Bǐlìʼā地区dìqū特别tèbiéshìgēn犹地亚Yóudìyà交界jiāojiède一带yídài耶稣Yēsū离开líkāile加利利Jiālìlì直到zhídào复活fùhuóhòucái回去huíqù。(Lìngjiàn附录FùlùA7de地图Dìtú5)

Zàishàng……zhōng 尽管Jǐnguǎn少数shǎoshù抄本chāoběn表达biǎodáde意思yìsishì即将jíjiāngshàng……”,dàngèngduō抄本chāoběn支持zhīchí现在xiànzài这个zhège译法yìfǎ

Shàng耶路撒冷Yēlùsālěng 由于Yóuyú耶路撒冷城Yēlùsālěng Chéng位于wèiyú海平面hǎipíngmiàn以上yǐshàngyuē750圣经Shèngjīng常常chángchángshuō上帝Shàngdìde子民zǐmínshàng耶路撒冷Yēlùsālěng崇拜chóngbài。(10:32;2:22;Yuē2:13Zài这个zhège记载jìzǎili耶稣Yēsū门徒méntú出发chūfāde地方dìfangshì约旦河谷Yuēdànhé GǔlìngjiànTài19:1de注释zhùshì),ér这个zhège地区dìqūdezuìdiǎn位于wèiyú海平面hǎipíngmiàn以下yǐxià400他们Tāmencóng约旦河谷Yuēdànhé Gǔshàng耶路撒冷Yēlùsālěngdezhèduàn旅程lǚchéng海拔hǎibá上升shàngshēngle1000duō

人子Rénzǐ JiànTài8:20de注释zhùshì

人子Rénzǐ Yòurénde儿子érzi”。这个Zhège称呼chēnghuzài福音书Fúyīnshūli出现chūxiànyuē80耶稣Yēsū自称zìchēng人子rénzǐ”,显然xiǎnránshì为了wèile强调qiángdiàoshìyóu女子nǚzǐsuǒshēng有血有肉yǒuxuè-yǒuròuderén强调qiángdiàogēn亚当Yàdāng完全wánquán对等duìděng因此yīncǐnéng救赎jiùshú人类rénlèi摆脱bǎituōzuì。(Luó5:12,14-15此外Cǐwài这个zhège称呼chēnghunéngràngrénkànchū耶稣Yēsū就是jiùshì弥赛亚Mísàiyà就是jiùshì基督Jīdū。(Dàn7:13,14lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

苦刑柱Kǔxíngzhù Yòu行刑柱xíngxíngzhù”。Zài古典gǔdiǎn希腊语Xīlàyǔzhōng,stau·rosʹ(斯陶罗斯sītáoluósī主要zhǔyàoshìzhǐgēn直立zhílìde木柱mùzhùhuò桩子zhuāngzi这个Zhège有时yǒushí比喻bǐyù跟随gēnsuí耶稣Yēsūderénhuì经历jīnglìde苦难kǔnàn羞辱xiūrǔ折磨zhémó甚至shènzhì死亡sǐwáng。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

苦刑柱Kǔxíngzhù Yòu行刑柱xíngxíngzhù”。这里Zhèlǐshì希腊Xīlà语词yǔcístau·rosʹ(斯陶罗斯sītáoluósī出现chūxiànde地方dìfangZài古典gǔdiǎn希腊语Xīlàyǔzhōng这个zhège主要zhǔyàoshìzhǐgēn直立zhílìde木柱mùzhùhuò桩子zhuāngzi这个Zhège有时yǒushí比喻bǐyù跟随gēnsuí耶稣Yēsūderénhuì经历jīnglìde苦难kǔnàn羞辱xiūrǔ折磨zhémó甚至shènzhì死亡sǐwáng。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

苦刑柱Kǔxíngzhù Yòu行刑柱xíngxíngzhù”。(Jiàn词语Cíyǔ解释jiěshì木柱Mùzhù”“苦刑柱Kǔxíngzhù”;关于guānyú这个zhègede比喻bǐyù意义yìyìlìngjiànTài10:3816:24de注释zhùshì

Zài木柱mùzhùshang处决chǔjué Yòuguàzài木柱mùzhùshang”。Zài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànzhōng希腊语Xīlàyǔ动词dòngcístau·roʹo(斯陶罗奥sītáoluóʼào出现chūxiànle40duō这里zhèlǐshì相关Xiāngguānde希腊语Xīlàyǔ名词míngcíshìstau·rosʹ(斯陶罗斯sītáoluósī),中文Zhōngwénzuò苦刑柱kǔxíngzhù”。(LìngjiànTài10:38;16:24;27:32de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì木柱Mùzhù”“苦刑柱Kǔxíngzhù”)以斯帖记Yǐsītiējì7:9记载jìzǎi国王guówáng下令xiàlìng哈曼Hāmànguàzàigēn20duōgāode木柱mùzhùshang七十子Qīshízǐ译本yìběnzài翻译fānyì这个zhège命令mìnglìngshíjiù使用shǐyòngle希腊语Xīlàyǔ动词dòngcístau·roʹo。Zài古典gǔdiǎn希腊语Xīlàyǔli这个zhègede意思yìsishìyòng木桩mùzhuāngwéi起来qǐláihuòzhù栅栏zhàlan”。

西庇太Xībìtàide妻子qīzi Yòu西庇太Xībìtài儿子érzide母亲mǔqīn”。shì使徒shǐtú雅各Yǎgè使徒shǐtú约翰Yuēhànde母亲mǔqīn马可Mǎkěde记载jìzǎishuōláizhǎo耶稣Yēsūdeshì雅各Yǎgè约翰Yuēhàn。(10:35Xiǎngyàochū请求qǐngqiúde看来kànláishì他们tāmenliǎngrén不过búguò他们tāmenshì通过tōngguò母亲mǔqīn这样zhèyàngzuòde他们Tāmende母亲mǔqīn可能kěnéngshì撒罗米Sāluómǐér撒罗米Sāluómǐ看来kànláishì耶稣Yēsū母亲mǔqīnde姐妹jiěmèi。(Tài27:55,56;15:40,41;Yuē19:25

下拜Xiàbài Yòu尊敬zūnjìngdeguìxià”。(LìngjiànTài8:2;18:26de注释zhùshì

下拜Xiàbài yòu表示biǎoshì敬意jìngyì”。希腊语Xīlàyǔ动词dòngcípro·sky·neʹo如果rúguǒyòngláizhǐ崇拜chóngbàimǒu神明shénmíngjiùzuò崇拜chóngbài”。Zài这里zhèlǐ这个zhègezhǐdeshì奴隶núlìxiàngyǒuquán管辖guǎnxiá自己zìjǐderén表示biǎoshì尊重zūnzhòng服从fúcóng。(LìngjiànTài2:2;8:2de注释zhùshì

Xiàng下拜xiàbài Yòuxiàng表示biǎoshì敬意jìngyì”。Zài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànli人们rénmenzàijiàndào先知xiānzhī君王jūnwánghuò上帝Shàngdìde其他qítā代表dàibiǎoshíhuìxiàng对方duìfāng下拜xiàbài。(撒上Sā-Shàng25:23,24;撒下Sā-Xià14:4-7;王上Wáng-Shàng1:16;王下Wáng-Xià4:36,37这个Zhègerén显然xiǎnránkànchū说话shuōhuàde对象duìxiàng不但búdànyǒu能力nénglì治病zhìbìngshì上帝Shàngdìde代表dàibiǎo耶稣Yēsūshì耶和华Yēhéhuá委任wěirènde未来wèilái君王jūnwáng通过tōngguò下拜xiàbàiláixiàng表示biǎoshì敬意jìngyìshì非常fēicháng合适héshìde。(Tài9:18关于guānyúzuò下拜xiàbàide希腊Xīlà语词yǔcídegèngduō资料zīliàolìngjiànTài2:2de注释zhùshì

zuòzài右边yòubianzuòzài左边zuǒbian 这里Zhèlǐshuōde右边yòubian左边zuǒbiandōu代表dàibiǎo荣耀róngyào权力quánlìdàn代表dàibiǎozuìgāo荣耀róngyàode总是zǒngshì右边yòubian。(Shī110:1;7:55,56;Luó8:34lìngjiànTài25:33de注释zhùshì

zuòzài右边yòubianzuòzài左边zuǒbian Jiàn10:37de注释zhùshì

你们Nǐmen知道zhīdào自己zìjǐ请求qǐngqiúdeshì什么shénme 原文Yuánwén使用shǐyòngde希腊语Xīlàyǔ动词dòngcí以及yǐjí上下文shàngxiàwéndōu表明biǎomíng耶稣Yēsū说话shuōhuàde对象duìxiàngshì这个zhège妇人fùrénérshìdeliǎng儿子érzi。(10:35-38

将要Jiāngyàodebēi Zài圣经Shèngjīngli,“bēi常常chángchángyònglái比喻bǐyù上帝Shàngdìduìrénsuǒdìngde旨意zhǐyì。(Shī11:6;16:5;23:5耶稣Yēsūzài这里zhèlǐshuōhuìxiàzhèbēi”,意思yìsishìhuì顺从shùncóng上帝Shàngdìde旨意zhǐyì这里Zhèlǐshuōdebēi”,不单单bùdāndānzhǐ耶稣Yēsūhuìyīn亵渎xièdú上帝Shàngdìde罪名zuìmíng受苦shòukǔbìng死亡sǐwángzhǐhuì复活fùhuótiānshang享有xiǎngyǒude生命shēngmìng

辖制Xiázhì百姓bǎixìng Jiàn10:42de注释zhùshì

辖制Xiázhì Yòu压制yāzhìhuò主宰zhǔzǎi”。这个Zhège希腊Xīlà语词yǔcízài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànzhōngzhǐ出现chūxiànle。(Tài20:25;10:42zài彼前Bǐ-Qián5:3zuò作威作福zuòwēi-zuòfú”;zài19:16zuò……制伏zhìfú”)耶稣Yēsūdehuàràngrénxiǎngdào罗马Luómǎ政府zhèngfǔde暴政bàozhèng希律Xīlǜ王朝wángcháode压迫yāpò。(Tài2:16;Yuē11:48彼得Bǐdé显然xiǎnrán明白míngbaile耶稣Yēsūde意思yìsi后来hòulái敦促dūncù基督徒Jīdūtú长老zhǎnglǎozài带领dàilǐng羊群yángqúnshíyào以身作则yǐshēn-zuòzé不要búyào作威作福zuòwēi-zuòfú。(彼前Bǐ-Qián5:3路加福音Lùjiā Fúyīn22:25使用shǐyòngle相关xiāngguānde动词dòngcí那里nàlǐ记载jìzǎile耶稣Yēsūsuǒshuōde类似lèisìdehuàtóng动词dòngcí出现chūxiànzài哥林多后书Gēlínduō Hòushū1:24zàijié经文jīngwénli保罗Bǎoluóshuō基督徒Jīdūtúgāi辖制xiázhì弟兄dìxiong姐妹jiěmèide信心xìnxīn

仆人Púrén 圣经Shèngjīng常常chángchángyòng希腊Xīlà语词yǔcídi·aʹko·noszhǐ那些nàxiē不断búduàn谦卑qiānbēidewèi别人biérén服务fúwùderén圣经Shèngjīngcéngyòng这个zhègeláizhǐ基督JīdūLuó15:8)、基督Jīdūde仆人púrén林前Lín-Qián3:5-7;西1:23)、助理仆人zhùlǐ púrénFéi1:1;提前Tí-Qián3:8),以及yǐjíjiālide仆人púrénYuē2:5,9政府zhèngfǔ官员guānyuánLuó13:4)。

仆人Púrén 圣经Shèngjīng常常chángchángyòng希腊Xīlà语词yǔcídi·aʹko·noszhǐ那些nàxiē不断búduàn谦卑qiānbēidewèi别人biérén服务fúwùderén圣经Shèngjīngcéngyòng这个zhègeláizhǐ基督JīdūLuó15:8)、基督Jīdūde仆人púrén林前Lín-Qián3:5-7;西1:23)、助理仆人zhùlǐ púrénFéi1:1;提前Tí-Qián3:8),以及yǐjíjiālide仆人púrénYuē2:5,9政府zhèngfǔ官员guānyuánLuó13:4)。

shìyàorénwèi服务fúwùérshìyàowèirén服务fúwù JiànTài20:26de注释zhùshì

生命Shēngmìng 希腊语Xīlàyǔshìpsy·kheʹ(普绪克pǔxùkè)。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì尼发希Nífāxī普绪克pǔxùkè”)

作为Zuòwéi救赎jiùshú许多xǔduōrénde代价dàijià zuò救赎jiùshú……de代价dàijiàhuò赎价shújiàde希腊Xīlà语词yǔcíshìlyʹtron(yuán意思yìsiwéijiěkāihuò释放shìfàngde动词dòngcílyʹo),这个zhègezài希腊Xīlàde世俗shìsú著作zhùzuòzhōngchángyòngláizhǐ为了wèile救赎jiùshú奴隶núlìhuò战俘zhànfúér付出fùchūde代价dàijià这个Zhègezài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànzhōng出现chūxiànguoliǎngzài这里zhèlǐlìngzài马可福音Mǎkě Fúyīn10:45相关xiāngguāndeshìan·tiʹly·tron,出现chūxiànzài提摩太前书Tímótài Qiánshū2:6中文Zhōngwénzuò对应duìyìngde赎价shújià”。另外Lìngwàiliǎng相关xiāngguāndeshìly·troʹo·maia·po·lyʹtro·sis,前者qiánzhěde意思yìsishì释放shìfàng”“救赎jiùshú”“使shǐ……得到dédào自由zìyóu”(Duō2:14脚注jiǎozhù彼前Bǐ-Qián1:18脚注jiǎozhù),后者hòuzhě通常tōngchángzuòpíng……赎价shújià获得huòdé释放shìfàng”(1:7;西1:14;Lái9:15;11:35脚注jiǎozhùLuó3:24;8:23)。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì赎价Shújià”)

耶利哥城Yēlìgē Chéng Zhèshì以色列人Yǐsèlièrénzài约旦河Yuēdàn Hé西岸xīʼàn征服zhēngfúde迦南人Jiānánrénde城市chéngshì。(Mín22:1;Shū6:1,24,25Dàole耶稣Yēsūde时代shídài罗马人Luómǎrén已经yǐjīngzài犹太Yóutài旧城jiùchéngnányuē2公里gōnglǐchùjiànlezuò新城xīnchéng也许Yěxǔshì因为yīnwèi这个zhège原因yuányīn路加福音Lùjiā Fúyīn18:35zài叙述xùshù同一tóngyī事件shìjiànshíshuō耶稣Yēsū当时dāngshízhèngzǒujìn耶利哥Yēlìgē”。耶稣Yēsū可能kěnéngshìzàicóng犹太Yóutài旧城jiùchéng出来chūlái前往qiánwǎng罗马Luómǎ新城xīnchéngdeshang施行shīxíngle这个zhège奇迹qíjìdàn可能kěnéngshìzàicóng新城xīnchéng前往qiánwǎng旧城jiùchéngdeshang。(Lìngjiàn18:35de注释zhùshì以及yǐjí附录FùlùB4B10

耶利哥Yēlìgē Zhèshì以色列人Yǐsèlièrénzài约旦河Yuēdàn Hé西岸xīʼàn征服zhēngfúde迦南人Jiānánrénde城市chéngshì。(Mín22:1;Shū6:1,24,25Zhèzuò古老gǔlǎode城市chéngshì后来hòuláibèi废弃fèiqìledàn流放liúfàng巴比伦Bābǐlúnde犹太人Yóutàirén回来huíláihòuyòuzài原址yuánzhǐshangjiànlezuòchéng因为yīnwèi那里nàlǐyǒu优质yōuzhìde水源shuǐyuán苏丹Sūdānquán)。Dàole耶稣Yēsūde时代shídài罗马人Luómǎrén已经yǐjīngzài犹太Yóutài旧城jiùchéngnányuē2公里gōnglǐchùjiànlezuò新城xīnchéng也许Yěxǔshì因为yīnwèi这个zhège理由lǐyóu马太Mǎtài马可Mǎkězài叙述xùshùtóngjiànshìde时候shíhoushuō耶稣Yēsūzhèngcóng耶利哥Yēlìgē出来chūlái”(Tài20:29;10:46),ér路加Lùjiāshuō耶稣Yēsūzhèngzǒujìn耶利哥Yēlìgē耶稣Yēsū可能kěnéngshìcóng犹太Yóutài旧城jiùchéng出来chūláihòuzài前往qiánwǎng罗马Luómǎ新城xīnchéngdeshangzhìhǎole那个nàge盲人mángrén。(Lìngjiàn附录FùlùB4B10

盲人mángrén 关于Guānyúzhèjiànshì马太Mǎtàide记载jìzǎi20:30dào当时dāngshíyǒuliǎng盲人mángrén马可Mǎkě10:46路加Lùjiādōuzhǐdào其中qízhōng盲人mángrén看来kànlái他们tāmende焦点jiāodiǎndōufàngzài身上shēnshangdàn只有zhǐyǒu马可Mǎkědàode名字míngzijiào巴提迈Bātímài

大卫Dàwèide子孙zǐsūn 这个Zhège称呼chēnghu表示biǎoshìzài大卫Dàwèide世系shìxìzhōng耶稣Yēsū就是jiùshì实现shíxiàn耶和华Yēhéhuágēn大卫Dàwèi订立dìnglìde王国wángguózhīyuēde那个nàge后代hòudài。(撒下Sā-Xià7:11-16;Shī89:3,4

大卫Dàwèiwáng 这个Zhège族谱zúpǔ虽然suīrándàole许多xǔduōwángdàn只有zhǐyǒushuōdào大卫Dàwèishíyònglewáng这个zhège头衔tóuxiánZài圣经Shèngjīngzhōng统治tǒngzhì以色列Yǐsèliède王朝wángcháochēngwéi大卫Dàwèi家族jiāzú”。(王上Wáng-Shàng12:19,20马太Mǎtàizài1jiélichēng耶稣Yēsūwéi大卫Dàwèide子孙zǐsūn”,shìyào强调qiángdiào王国wángguó这个zhège主题zhǔtí并且bìngqiěràngrénkànchū耶稣Yēsūyǒuquán继承jìchéng上帝Shàngdì承诺chéngnuògěi大卫Dàwèi子孙zǐsūnde王位wángwèi。(撒下Sā-Xià7:11-16

Xiàng下拜xiàbài Yòuxiàng表示biǎoshì敬意jìngyì”。这个Zhège外族wàizú妇女fùnǚ耶稣Yēsūchēngwéi大卫Dàwèide子孙zǐsūn”(Tài15:22),显然xiǎnránshì因为yīnwèikànchū耶稣Yēsū就是jiùshì上帝Shàngdì承诺chéngnuòxiàde弥赛亚Mísàiyàxiàng耶稣Yēsū下拜xiàbàishì看作kànzuòshénérshìshìwéi上帝Shàngdìde代表dàibiǎo。(LìngjiànTài2:2;8:2;14:33;18:26de注释zhùshì

Liǎng盲人mángrén 马可Mǎkě路加Lùjiāde记载jìzǎizhǐdào盲人mángrén马可Mǎkěháidàode名字míngzijiào巴提迈Bātímài看来kànlái这个zhègerénshì他们tāmen叙述xùshùde焦点jiāodiǎn。(10:46;18:35马太Mǎtàigèng留意liúyì当时dāngshí在场zàichǎngde盲人mángrénde数目shùmù

大卫Dàwèide子孙zǐsūn Zhèliǎng盲人mángrén称呼chēnghu耶稣Yēsūwéi大卫Dàwèide子孙zǐsūn”,zhè等于děngyú公开gōngkāi承认chéngrèn耶稣Yēsūshì弥赛亚Mísàiyà。(LìngjiànTài1:1,6;15:25de注释zhùshì

可怜Kělián他们tāmen Yòu怜悯liánmǐn他们tāmen”。(LìngjiànTài9:36de注释zhùshì

怜悯Liánmǐn Zài希腊语Xīlàyǔzhōngzuò怜悯liánmǐnde动词dòngcísplag·khniʹzo·maishìyònglái描述miáoshù同情tóngqíngde词语cíyǔzhōng程度chéngdùzuìshēnde这个Zhègegēn意思yìsiwéi肠子chángzidesplagʹkhna有关yǒuguān往往wǎngwǎngyònglái描述miáoshùrénzuì深处shēnchùde感觉gǎnjuézhǒng强烈qiángliède情感qínggǎn

多媒体资料

市集Shìjí广场guǎngchǎng
市集Shìjí广场guǎngchǎng

Zài圣经Shèngjīng时代shídài有些yǒuxiē市集shìjí广场guǎngchǎng坐落zuòluòzài街道jiēdàoshangjiùxiàng图片túpiàn描绘miáohuìde那样nàyàng商贩Shāngfàn常常chángcháng大量dàliàng货物huòwù摆放bǎifàngzài街道jiēdàoshang以致yǐzhì道路dàolù堵塞dǔsè附近Fùjìnde居民jūmín可以kěyǐ那里nàlǐ购买gòumǎi日常rìcháng家居jiājū用品yòngpǐn陶器táoqì昂贵ángguìde玻璃bōli器皿qìmǐn以及yǐjí新鲜xīnxiānde农产品nóngchǎnpǐn由于Yóuyú那个nàge年代niándài没有méiyǒu冰箱bīngxiāng人们rénmenměitiāndōu需要xūyào市场shìchǎngmǎi东西dōngxiZài那里nàlǐmǎi东西dōngxiderén可以kěyǐcóng商贩shāngfànhuò其他qítā客人kèréntīngdàozhǒng消息xiāoxi孩子们Háizimen可以kěyǐzài那里nàlǐ玩耍wánshuǎ没有méiyǒu工作gōngzuòderén可以kěyǐzài那里nàlǐděngrénlái雇用gùyòng他们tāmen耶稣Yēsūcéngzài市集shìjí广场guǎngchǎngzhìhǎo病人bìngrén保罗Bǎoluócéngzài市集shìjí广场guǎngchǎng传道chuándào。(17:17骄傲Jiāoʼàode抄经士chāojīngshì法利赛派Fǎlìsàipàiquè喜欢xǐhuan人们rénmenzài这样zhèyàngde公共gōnggòng场所chǎngsuǒxiàng他们tāmen问好wènhǎo关注guānzhù他们tāmen

鞭刑Biānxíng用yòng的de鞭子biānzi
鞭刑Biānxíngyòngde鞭子biānzi

zhōngde鞭子biānzishìzuì残酷cánkùdezhǒng鞭刑biānxíng工具gōngjùyóu手柄shǒubǐngtiáo固定gùdìngzài手柄shǒubǐngshàngde绳索shéngsuǒhuòtiáo组成zǔchéngZhèzhǒng鞭子biānzishàngyǒujiānde骨头gǔtouhuò金属jīnshǔyònglái加重jiāzhòng鞭打biāndǎde痛苦tòngkǔ