马太福音 19:1-30

19  耶稣Yēsūshuōwánle这些zhèxiēhuàjiù离开líkāi加利利Jiālìlìláidào约旦Yuēdàn Hé对岸duìʼàn犹地亚Yóudìyàde边界biānjiè附近fùjìn*+  Yǒuqúnrén跟随gēnsuíjiùzài那里nàlǐzhìhǎole他们tāmen  法利赛Fǎlìsàipàiderénláijiànyào试探shìtanshuō:“Zuò丈夫zhàngfude无论wúlùnyòng什么shénme理由lǐyóugēn妻子qīzi离婚líhūndōushì合法héfǎdema+  回答huídá:“你们Nǐmen没有méiyǒuguoma最初Zuìchū上帝Shàngdì创造chuàngzàorénzàole男人nánrén女人nǚrén+  shuō:‘因此Yīncǐrén*yào离开líkāi父母fùmǔ妻子qīzichángxiāng厮守sīshǒuèrrénwéi一体yìtǐ+。’  所以Suǒyǐ夫妻fūqīzàishìliǎngrénérshì一体yìtǐle上帝Shàngdì结合jiéhéderénjiù不可bùkě分开fēnkāi+。”  他们Tāmenduì耶稣Yēsūshuō:“那么Nàme摩西Móxī为什么wèi shénme规定guīdìngréngěi妻子qīzi离婚líhūn文书wénshūjiù可以kěyǐ离婚líhūnne+  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“摩西Móxīshì因为yīnwèi你们nǐmen心硬xīnyìngcái通融tōngróng你们nǐmengēn妻子qīzi离婚líhūn+最初zuìchūshì这样zhèyàng+  告诉gàosu你们nǐmen要不是yàobúshì因为yīnwèi妻子qīzi淫乱yínluàn丈夫zhàngfu离婚líhūnzài就是jiùshì通奸tōngjiānle+。” 10  门徒Méntúduìshuō:“Rén妻子qīzide关系guānxì要是yàoshi这样zhèyàngdào不如bùrú结婚jiéhūnle。” 11  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“刚才Gāngcáishuōdeshìměiréndōunéngzuòdào*唯独wéidúyǒuzhèzhǒng恩赐ēncìderéncáinéng+ 12  有些Yǒuxiērén结婚jiéhūnshì因为yīnwèishēng下来xiàláijiù身体shēntǐ残缺cánquē有些yǒuxiērénshì因为yīnwèi别人biérén使shǐ他们tāmen身体shēntǐ残缺cánquēdàn有些yǒuxiērénshì为了wèiletiānshangde王国Wángguóér自愿zìyuàn结婚jiéhūnNéngzuòdàodejiùzuòba*+。” 13  shí有些yǒuxiērén小孩xiǎoháirdàidào耶稣Yēsū那里nàlǐqǐngshǒufàngzài小孩xiǎoháir身上shēnshangwèi小孩xiǎoháir祷告dǎogào门徒méntúquè责备zébèi那些nàxiērén+ 14  可是Kěshì耶稣Yēsūshuō:“Yóuzhe小孩xiǎoháirbabié阻止zǔzhǐ他们tāmendào这里zhèlǐlái因为yīnwèitiānshangde王国Wángguóshì属于shǔyú这样zhèyàngderénde+。” 15  耶稣Yēsūjiùshǒufàngzài他们tāmen身上shēnshang之后Zhīhòu离开líkāile那里nàlǐ 16  Yǒurénláijiàn耶稣Yēsūshuō:“老师Lǎoshīyàozuò什么shénme良善liángshàndeshìcái可以kěyǐ得到dédào永远yǒngyuǎnde生命shēngmìngne+ 17  耶稣Yēsūduìshuō:“为什么wèi shénmewèn什么shénmeshì良善liángshàndeshìne只有Zhǐyǒuwèichēngdeshàng良善liángshàn+不过Búguò如果rúguǒxiǎng得到dédào生命shēngmìngjiùyào不断búduàn遵守zūnshǒu诫命jièmìng+。” 18  wèn:“哪些Nǎxiē诫命jièmìngne?”耶稣Yēsūshuō:“就是Jiùshì不可bùkěshārén+不可bùkě通奸tōngjiān+不可bùkě偷窃tōuqiè+不可bùkězuò伪证wěizhèng+ 19  yào尊敬zūnjìng*父母fùmǔ+yàoàirén+。” 20  这个Zhège年轻人niánqīngrénduìshuō:“这些Zhèxiēdōu遵守zūnshǒuleháiyàozuò什么shénmene* 21  耶稣Yēsūduìshuō:“如果Rúguǒyào达到dádào完美wánměide地步dìbùjiùyàomàidiào财物cáiwùfēngěi穷人qióngrén这样zhèyàngjiùyǒu财宝cáibǎozàitiānshang+háiyàolái跟随gēnsuí+。” 22  年轻人Niánqīngréntīngdào这些zhèxiēhuàjiù忧忧愁愁yōuyōu-chóuchóudezǒule因为yīnwèiyǒuhěnduō财产cáichǎn+ 23  耶稣Yēsūduì门徒méntúshuō:“实在shízài告诉gàosu你们nǐmen富有fùyǒuderénhěnnánjìntiānshangde王国Wángguó+ 24  zài告诉gàosu你们nǐmen骆驼luòtuo穿chuānguò针眼zhēnyǎn富有fùyǒuderénjìn上帝Shàngdìde王国Wángguóhái容易róngyìne+ 25  门徒Méntútīngdàolejiù十分shífēn惊讶jīngyàshuō:“要是Yàoshi这样zhèyàngshéinéng得救déjiùne+ 26  耶稣Yēsūjiùkànzhe他们tāmenshuō:“Duìrénláishuōzhè可能kěnéngdànduì上帝Shàngdìláishuō什么shénmedōu可能kěnéng+。” 27  于是Yúshì彼得Bǐdéshuō:“kàn我们wǒmen已经yǐjīngpiēxià一切yíqiè跟随gēnsuíle我们Wǒmenhuì得到dédào什么shénmene+ 28  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“实在shízài告诉gàosu你们nǐmen万物wànwùchónghuò新生xīnshēngde时候shíhou人子rénzǐzuòzài荣耀róngyàode宝座bǎozuòshang你们nǐmen这些zhèxiē一直yìzhí跟随gēnsuíderénhuìzuòzài12宝座bǎozuòshang审判shěnpàn以色列Yǐsèliè12部族bùzú+ 29  凡是Fánshìwèidemíngpiēxiàle房屋fángwū兄弟xiōngdì姐妹jiěmèi父亲fùqīn母亲mǔqīn孩子háizihuò土地tǔdìdedōuhuì得到dédào一百yìbǎibèihuì得到dédào永远yǒngyuǎnde生命shēngmìng+ 30  “Dànyǒu许多xǔduōrén现在xiànzàishìzuìxiānde将来jiāngláishì最后zuìhòude现在xiànzàishì最后zuìhòude将来jiāngláishìzuìxiānde+。”

脚注

Yòu犹地亚Yóudìyà地区dìqū”。
Yòu男人nánrén”。
Yòu容纳róngnàhuò接受jiēshòu”。
Yòunéng容纳róngnàdejiù容纳róngnàbahuònéng接受jiēshòudejiù接受jiēshòuba”。
Yòu孝敬xiàojìng”。
Yòu:“hái欠缺qiànquē什么shénmene?”

注释

约旦河Yuēdàn Hé对岸duìʼàn犹地亚Yóudìyàde边界biānjiè附近fùjìn 看来Kànláizhǐ约旦河Yuēdàn Hé东岸dōngʼànde比利阿Bǐlìʼā地区dìqū特别tèbiéshìgēn犹地亚Yóudìyà交界jiāojiède一带yídài耶稣Yēsū离开líkāile加利利Jiālìlì直到zhídào复活fùhuóhòucái回去huíqù。(Lìngjiàn附录FùlùA7de地图Dìtú5)

Chángxiāng厮守sīshǒu 希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénde字面zìmiàn意思yìsishì黏合niánhéhuò紧密jǐnmìde结合jiéhézài一起yìqǐ”。原文Yuánwéndeyòng生动shēngdòngde描述miáoshùle夫妻fūqījiānyīngyǒude关系guānxì他们tāmen应该yīnggāi相依xiāngyīxiāngshǒujiùxiàngyòngjiāo紧紧jǐnjǐnde黏合niánhézài一起yìqǐ

一体Yìtǐ Yòu身体shēntǐhuòrén”。这里Zhèlǐde希腊语Xīlàyǔ原文yuánwéngēn创世记Chuàngshìjì2:24suǒyòngde希伯来Xībólái语词yǔcíde字面zìmiàn意思yìsi一样yíyàng描述miáoshùleliǎngrénzhījiān可以kěyǐ拥有yōngyǒudezuì亲密qīnmìde关系guānxìzhǐde不单单bùdāndānshì性关系xìngguānxì涵盖hángài夫妻fūqījiānde所有suǒyǒu关系guānxì这样zhèyàngde关系guānxìhuì使shǐ夫妻fūqīèrrén忠于zhōngyú彼此bǐcǐ成为chéngwéi不可bùkě分离fēnlíde伴侣bànlǚZhèzhǒng结合jiéhé一旦yídànbèi拆散chāisàn双方shuāngfāngdōuhuì不可bùkě避免bìmiǎndeshòudào伤害shānghài

上帝Shàngdì结合jiéhéde Yòu上帝Shàngdì使shǐ他们tāmentóngè”。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshìÈ”)

离婚Líhūn文书wénshū 根据Gēnjù摩西Móxī法典fǎdiǎn考虑kǎolǜ离婚líhūnde男子nánzǐdōuyào准备zhǔnbèifèn法律fǎlǜ文书wénshū这个zhège过程guòchéng看来kànlái涉及shèjízhǎo长老zhǎnglǎo商量shāngliang法典Fǎdiǎnde规定guīdìnggěile男子nánzǐ充分chōngfènde时间shíjiānràng他们tāmen可以kěyǐ再三zàisān考虑kǎolǜ这个zhège严肃yánsùde决定juédìng法典Fǎdiǎnde用意yòngyì显然xiǎnránshì为了wèile防止fángzhǐrényīn一时yìshí冲动chōngdòngér离婚líhūn同时tóngshíwèi妇女fùnǚ提供tígōng一定yídìngde法律fǎlǜ保障bǎozhàng。(Shēn24:1不过Búguòdàole耶稣Yēsūde时代shídài宗教zōngjiào领袖lǐngxiùquè离婚líhūnbiànchénglejiàn轻而易举qīngʼéryìjǔdeshì公元Gōngyuán1世纪shìjìde历史学家lìshǐ xuéjiā约瑟夫斯Yuēsèfūsī属于shǔyú法利赛派Fǎlìsàipài本身běnshēnlehūncéng暗示ànshìrén可以kěyǐ为了wèile任何rènhé理由lǐyóu通常tōngcháng男子nánzǐdōunéngzhǎodào这样zhèyàngde理由lǐyóu)”gēn妻子qīzi离婚líhūn。(LìngjiànTài5:31de注释zhùshì

离婚Líhūn文书wénshū 摩西Móxī法典fǎdiǎn鼓励gǔlìrén离婚líhūn夫妻Fūqīyàoyǒufèn文书wénshūcáinéng离婚líhūn这样zhèyàngde安排ānpái可以kěyǐ防止fángzhǐ他们tāmenyīn一时yìshí冲动chōngdòngér离婚líhūn并且bìngqiěduì妇女fùnǚyǒu保护bǎohù作用zuòyòng。(Shēn24:1丈夫Zhàngfu如果rúguǒ打算dǎsuànxiěfèn离婚líhūn文书wénshū看来kànláixiānyàogēnyǒuquán处理chǔlǐ离婚líhūn事宜shìyíderén商量shāngliangér这些zhèxiērénhuì尽力jìnlìquàn夫妻fūqī和好héhǎo

淫乱Yínluàn 希腊语Xīlàyǔshìpor·neiʹa(波尼阿bōníʼā),泛指fànzhǐ一切yíqiè违反wéifǎn圣经Shèngjīng标准biāozhǔnde正当zhèngdàngde性行为xìngxíngwéi包括bāokuò通奸tōngjiān卖淫màiyín未婚wèihūnderénzhījiānde性行为xìngxíngwéi同性恋tóngxìngliàn以及yǐjí兽交shòujiāo。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

女人Nǚréngēn丈夫zhàngfu离婚líhūn 耶稣Yēsūdehuà表明biǎomíng承认chéngrèn女人nǚrényǒuquángēn不忠bùzhōngde丈夫zhàngfu离婚líhūnérzhè显然xiǎnránshì当时dāngshíde犹太人Yóutàirén无法wúfǎ接受jiēshòude可是Kěshì按照ànzhào耶稣Yēsūde意思yìsi基督徒Jīdūtú无论wúlùnshìnánshìdōuyào遵守zūnshǒu同样tóngyàngde标准biāozhǔn

淫乱Yínluàn 希腊语Xīlàyǔshìpor·neiʹa(波尼阿bōníʼā)。(LìngjiànTài5:32de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì

丈夫Zhàngfu离婚líhūn Yòushéigēn妻子qīzi离婚líhūn”。(Lìngjiàn10:12de注释zhùshì

通奸Tōngjiān Jiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

有些Yǒuxiērén结婚jiéhūn 直译Zhíyì有些yǒuxiē阉人yānrén”。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì宦官Huànguān”)

身体Shēntǐ残缺cánquē Zhǐ性器官xìngqìguān生来shēngláijiùyǒu缺陷quēxiàn

自愿Zìyuàn结婚jiéhūn 直译Zhíyì使shǐ自己zìjǐ成为chéngwéi阉人yānrén”。这里Zhèlǐshuōde阉人yānrénshìzhǐ实际shíjìbèi阉割yāngēde男人nánrénérshìzhǐ自愿zìyuàn保持bǎochí单身dānshēnderén。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì宦官Huànguān”)

Qǐngshǒufàngzài小孩xiǎoháir身上shēnshang 意思Yìsishìràng耶稣Yēsū祝福zhùfú他们tāmen

良善Liángshàn Jiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

只有Zhǐyǒuwèichēngdeshàng良善liángshàn Zhèwèi就是jiùshì上帝ShàngdìZài这里zhèlǐ耶稣Yēsū表明biǎomíng耶和华Yēhéhuáshì良善liángshànde至高zhìgāo典范diǎnfàn上帝Shàngdì通过tōngguòde话语huàyǔ圣经Shèngjīng告诉gàosurén什么shénmeshì良善liángshàndeshì。(10:18;18:19

Àirén zuòrénde希腊Xīlà语词yǔcíde字面zìmiàn意思yìsishì附近fùjìnderén”,可以kěyǐzhǐzhùzài自己zìjǐ附近fùjìnderén可以kěyǐzhǐ任何rènhégēn自己zìjǐyǒu接触jiēchùhuò来往láiwǎngderén。(10:29-37;Luó13:8-10lìngjiànTài5:43de注释zhùshì

Àirén JiànTài22:39de注释zhùshì

耶稣Yēsūduìshuō 耶稣Yēsūkànchū这个zhège年轻人niánqīngrénde态度tàidù非常fēicháng热切rèqièér马可福音Mǎkě Fúyīn10:21gèngshuō,“耶稣Yēsūkànzhejiùài”。耶稣Yēsū可能kěnéng意识yìshídào这个zhègerén需要xūyào进一步jìnyíbù培养péiyǎng自我牺牲zìwǒ-xīshēngde精神jīngshéncáinéng成为chéngwéide门徒méntújiù吩咐fēnfùmàidiào财物cáiwùfēngěi穷人qióngrén”。彼得Bǐdé其他qítā门徒méntúpiēxià一切yíqiè跟随gēnsuíle耶稣Yēsū这个zhège年轻人niánqīngrénquè舍不得shěbude为了wèilezuò耶稣Yēsūde门徒méntúér放弃fàngqì自己zìjǐde财物cáiwù。(Tài4:20,22;18:23,28

完美Wánměide地步dìbù 希腊语Xīlàyǔ原文yuánwén可以kěyǐzhǐ完备wánbèi”,可以kěyǐzhǐ按照ànzhàomǒu权威quánwēidìngxiàde标准biāozhǔnláishuō没有méiyǒu瑕疵xiácī”。(LìngjiànTài5:48de注释zhùshì下文Xiàwén表明biǎomíng这个zhègerén由于yóuyúyuàn舍弃shěqì财物cáiwùér无法wúfǎ达到dádào完美wánměide地步dìbù就是jiùshìnéngzài敬奉jìngfèng上帝Shàngdì方面fāngmiànzuòde完满wánmǎn。(8:14

完美Wánměi 希腊语Xīlàyǔ原文yuánwén可以kěyǐzhǐ完备wánbèihuò成熟chéngshú”,可以kěyǐzhǐ按照ànzhàomǒu权威quánwēidìngxiàde标准biāozhǔnláishuō没有méiyǒu瑕疵xiácī”。Zài绝对juéduìde意义yìyìshang只有zhǐyǒu耶和华Yēhéhuácáishì完美wánměide所以Suǒyǐ这个zhègeyònglái描述miáoshùrénde时候shíhouzhǐdeshì相对xiāngduìde完美wánměiBěnjié经文jīngwénshuō基督徒Jīdūtú必须bìxū完美wánměi”,意思yìsishì他们tāmenyàoduì耶和华Yēhéhuá上帝Shàngdì其他qítārénxiǎnchū完美无缺wánměi-wúquēdeàiérzhèshìyǒuzuìderén可以kěyǐzuòdàode

实在Shízài JiànTài5:18de注释zhùshì

实在Shízài 希腊Xīlà语词yǔcía·menʹ(阿们āmenshì希伯来Xībólái语词yǔcíʹa·menʹde转写zhuǎnxiě意思yìsishì诚心chéngxīn希望xīwàng如此rúcǐhuò确实quèshí如此rúcǐ”。Zài圣经Shèngjīng原文yuánwénli耶稣Yēsū经常jīngchánghuìxiānshuōchū这个zhège然后ránhòucái陈述chénshù事情shìqingxià承诺chéngnuòhuòshuōchū预言yùyánjiè强调qiángdiàoshuōdehuàshì真实zhēnshí可信kěxìnde有些Yǒuxiē学者xuézhěshuō耶稣Yēsū使用shǐyòng实在shízài”(阿们āmen这个zhègede方式fāngshìzài圣经Shèngjīng其他qítā宗教zōngjiào书籍shūjízhōngdōushì独一无二dúyī-wúʼèrdeZài约翰福音Yuēhàn Fúyīnde原文yuánwénzhōng耶稣Yēsū总是zǒngshìa·menʹ这个zhège重复chóngfùshuōliǎng中文Zhōngwénzuò实实在在shíshí-zàizài”。(LìngjiànYuē1:51de注释zhùshì

骆驼Luòtuo穿chuānguò针眼zhēnyǎn富有fùyǒuderénjìn上帝Shàngdìde王国Wángguóhái容易róngyì 耶稣Yēsūshìzàiyòng夸张法kuāzhāngfǎlái说明shuōmíng道理dàolǐ正如Zhèngrú骆驼luòtuo可能kěnéng穿chuānguò缝衣针féngyīzhēnde针眼zhēnyǎn富有fùyǒuderén如果rúguǒ继续jìxù财物cáiwùkànde自己zìjǐgēn耶和华Yēhéhuáde关系guānxìgèng重要zhòngyàojiù可能kěnéng进入jìnrù上帝Shàngdìde王国Wángguó不过Búguò耶稣Yēsūde意思yìsishìshuō富有fùyǒuderéndōunéng承受chéngshòu上帝Shàngdìde王国Wángguó因为yīnwèi接着jiēzheshuō:“Duì上帝Shàngdìláishuō什么shénmedōu可能kěnéng。”(Tài19:26

人子Rénzǐ Yòurénde儿子érzi”。这个Zhège称呼chēnghuzài福音书Fúyīnshūli出现chūxiànyuē80耶稣Yēsū自称zìchēng人子rénzǐ”,显然xiǎnránshì为了wèile强调qiángdiàoshìyóu女子nǚzǐsuǒshēng有血有肉yǒuxuè-yǒuròuderén强调qiángdiàogēn亚当Yàdāng完全wánquán对等duìděng因此yīncǐnéng救赎jiùshú人类rénlèi摆脱bǎituōzuì。(Luó5:12,14-15此外Cǐwài这个zhège称呼chēnghunéngràngrénkànchū耶稣Yēsū就是jiùshì弥赛亚Mísàiyà就是jiùshì基督Jīdū。(Dàn7:13,14lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

万物Wànwùchónghuò新生xīnshēng Yòu万物wànwù更新gēngxīn”。这里Zhèlǐde希腊Xīlà语词yǔcípa·lin·ge·ne·siʹayóuliǎng构成gòuchéng,paʹlinde意思yìsishì重新chóngxīn”“再次zàic씓yòu”,geʹne·sisde意思yìsishì出生chūshēng”“源头yuántóu”。古代Gǔdàide犹太Yóutài作家zuòjiā斐洛Fěiluò曾经céngjīngyòng这个zhègeláizhǐ世界shìjiè万物wànwùzài大洪水dà-hóngshuǐ之后zhīhòu焕然一新huànrán-yìxīnde景象jǐngxiàng犹太Yóutài历史学家lìshǐ xuéjiā约瑟夫斯Yuēsèfūsīyòng这个zhègeláizhǐ以色列人Yǐsèlièréncóng流放liúfàngzhī返回fǎnhuí故乡gùxiānghòu重建chóngjiàn家园jiāyuánshìZài马太福音Mǎtài Fúyīnde这个zhège记载jìzǎili,“万物wànwùchónghuò新生xīnshēngde时候shíhouzhǐdeshì基督Jīdū14wàn4000rén一起yìqǐ统治tǒngzhìde时候shíhou到时dàoshí地球dìqiúshangde一切yíqièdōuhuì更新gēngxīn恢复huīfùdào亚当Yàdāng夏娃Xiàwá犯罪fànzuì之前zhīqiánde完美wánměi状况zhuàngkuàng

人子Rénzǐ JiànTài8:20de注释zhùshì

审判Shěnpàn Zhèjié经文jīngwén表明biǎomínggēn基督Jīdū一起yìqǐ统治tǒngzhìderénhuìgēn一起yìqǐ施行shīxíng审判shěnpànZhègēn圣经Shèngjīngzhōng其他qítā经文jīngwén表达biǎodáde意思yìsishì一致yízhìde。(林前Lín-Qián6:2;20:4Háiyǒu一些yìxiē经文jīngwén显示xiǎnshì拥有yōngyǒu统治权tǒngzhìquánderénhuì担负dānfù审判shěnpànde职责zhízé。(Shī72:1;Zhēn20:8;É21

承受Chéngshòu zuò承受chéngshòude希腊语Xīlàyǔ动词dòngcíde基本jīběn意思yìsishì继承人jìchéngrén获得huòdéyǒuquán得到dédàode东西dōngxiér这个zhège权利quánlì往往wǎngwǎng基于jīyúgēnbèi继承人jìchéngrénde关系guānxì例如lìrú儿子érzi继承jìchéng父亲fùqīnde产业chǎnyè。(Jiā4:30Dànběnjié经文jīngwéngēn希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuàn出现chūxiànguo这个zhègede部分bùfen经文jīngwén一样yíyàng采用cǎiyòngdeshì这个zhègede广义guǎngyì意思yìsishìcóng上帝Shàngdì那里nàlǐ得到dédào奖赏jiǎngshǎng。(Tài19:29;林前Lín-Qián6:9

一百Yìbǎibèi 尽管Jǐnguǎn少数shǎoshù抄本chāoběnxiědeshìhěnduōbèi”,dàngèngduō抄本chāoběn支持zhīchí现在xiànzài这个zhège译法yìfǎ。(参看Cānkàn10:30;18:30

得到Dédào永远yǒngyuǎnde生命shēngmìng Yòu承受chéngshòu永远yǒngyuǎnde生命shēngmìng”。(LìngjiànTài25:34de注释zhùshì

多媒体资料

约旦河Yuēdàn Hé东岸dōngʼàn的de比利阿Bǐlìʼā
约旦河Yuēdàn Hé东岸dōngʼànde比利阿Bǐlìʼā

Chēngwéi比利阿Bǐlìʼāde地区dìqū位于wèiyú约旦河Yuēdàn Hé东岸dōngʼàn照片zhàopiàn显示xiǎnshìdeshì其中qízhōng部分bùfen这个Zhège地区dìqūběidào佩拉Pèilānándào死海Sǐ Hǎi东岸dōngʼànde部分bùfen地方dìfang。“比利阿Bǐlìʼāzài圣经Shèngjīngzhōngbìng没有méiyǒu出现chūxiànguodànyuánde希腊Xīlà语词yǔcí意思yìsishì对岸duìʼàn”“对面duìmiàn”“一边yìbiān”)quèzài圣经Shèngjīngzhōng出现chūxiànguo好几hǎojǐ有时yǒushízhǐde就是jiùshì比利阿Bǐlìʼā地区dìqū。(Tài4:25;3:8人们Rénmencóng加利利Jiālìlì前往qiánwǎng耶路撒冷Yēlùsālěngshí有时yǒushíhuì取道qǔdào比利阿Bǐlìʼā耶稣Yēsūzài执行zhíxíng传道chuándào职务zhíwùde后期hòuqīcénghuā一些yìxiē时间shíjiānzài比利阿Bǐlìʼā教导jiàodǎorén。(13:22后来Hòulái耶稣Yēsū耶路撒冷Yēlùsālěngshí再次zàicì经过jīngguò比利阿Bǐlìʼā。(Tài19:1;20:17-19;10:1,32,46

(1)约旦河Yuēdàn Hé

(2)约旦河Yuēdàn Hé东岸dōngʼànde平原píngyuán

(3)基列Jīliède山区shānqū

离婚Líhūn文书wénshū
离婚Líhūn文书wénshū

Zhèshìfēngyòng阿拉米语Ālāmǐyǔ写成xiěchéngde离婚líhūn文书wénshū年份niánfèn大约dàyuēshì公元gōngyuán71niánhuò72nián犹地亚Yóudìyà沙漠shāmòyǒu干谷gāngǔjiào穆拉拜阿特Mùlābàiʼātèzhèfèn文书wénshū就是jiùshìzài干谷gāngǔlicháoběide山坡shānpōshangde洞窟dòngkūli发现fāxiànde内容nèirónggēnliǎngzhùzài梅察达Méichádáderén有关yǒuguān文书Wénshū透露tòulùzài犹太人Yóutàirén反叛fǎnpàn罗马Luómǎdeliùnián纳桑Nàsāngde儿子érzi约瑟夫Yuēsèfūgēn约拿单Yuēnádānde女儿nǚʼér米丽娅姆Mǐlìyàmǔ离婚líhūn

骆驼Luòtuo
骆驼Luòtuo

Zài耶稣Yēsū生活shēnghuóde时代shídài地区dìqū骆驼luòtuoshìzuìde驯养xùnyǎng动物dòngwù一般Yìbān认为rènwéi圣经Shèngjīngzhōngdàode骆驼luòtuoshì阿拉伯Ālābó骆驼luòtuo就是jiùshì单峰dānfēng骆驼luòtuo学名xuémíngCamelus dromedarius)。圣经Shèngjīngdào骆驼luòtuoshígēn亚伯拉罕Yàbólāhǎn有关yǒuguānzài埃及Āijízànshí得到dédàole骆驼luòtuozhèzhǒng役畜yìchù。(Chuàng12:16