马太福音 15:1-39

15  shíyǒu法利赛Fǎlìsàipàiderén抄经士chāojīngshìcóng耶路撒冷Yēlùsālěngláijiàn耶稣Yēsū+shuō  “de门徒méntú为什么wèi shénme违背wéibèi前人qiánrénde传统chuántǒng例如Lìrú他们tāmen吃饭chīfànqiánshǒu+。”  耶稣Yēsū回答huídá他们tāmenshuō:“你们Nǐmenyòu为什么wèi shénmeyīn自己zìjǐde传统chuántǒng违背wéibèi上帝Shàngdìde诫命jièmìng+  例如Lìrú上帝Shàngdìshuō,‘yào尊敬zūnjìng*父母fùmǔ+’;háishuō,‘咒骂zhòumà*父母fùmǔde必须bìxū处死chǔsǐ*+’。  你们Nǐmendàoshuō:‘Shéi告诉gàosu父母fùmǔ,“néng奉养fèngyǎng你们nǐmende东西dōngxidōu奉献fèngxiàngěi上帝Shàngdìzuò礼物lǐwùle+”,  shéijiù完全wánquán不必búbì尊敬zūnjìng父母fùmǔ*。’这样Zhèyàng你们nǐmen就是jiùshì因为yīnwèi自己zìjǐde传统chuántǒng使shǐ上帝Shàngdìde话语huàyǔ作废zuòfèile+  虚伪Xūwěiderén以赛亚Yǐsàiyàzhǐzhe你们nǐmenshuōde预言yùyán一点yìdiǎnr不错búcuò+shuō  ‘这个Zhège民族mínzú口头kǒutóushang尊敬zūnjìngxīnquèyuǎn  他们Tāmen不断búduàn崇拜chóngbàishìméiyòngde因为yīnwèi他们tāmenrén制定zhìdìngde规条guītiáo当作dàngzuò教义jiàoyìjiāorén+。’” 10  耶稣Yēsūjiù呼唤hūhuàn民众mínzhòng过来guòláiduì他们tāmenshuō:“你们Nǐmenyàotīngyào领会lǐnghuì+ 11  Jìndàokǒulidehuì玷污diànwū自己zìjǐcóngkǒuli出来chūláidecáihuì玷污diànwū自己zìjǐ+。” 12  后来Hòulái门徒méntúshàngqiánláiduìshuō:“知道zhīdàoma法利赛Fǎlìsàipàideréntīngdàodehuàhòu非常fēicháng反感fǎngǎn*+。” 13  回答huídá:“只要Zhǐyàoshì天父Tiānfù栽种zāizhòngde植物zhíwùjiùdōuyào连根拔起liángēn báqǐ 14  随便Suíbiàn他们tāmenba他们Tāmenshì瞎眼xiāyǎnde向导xiàngdǎo要是yàoshi瞎子xiāzi引导yǐndǎo瞎子xiāziliǎngréndōuhuìdiàojìnkēngli*+。” 15  彼得Bǐdéjiùduìshuō:“Qǐng刚才gāngcáide比喻bǐyùgěi我们wǒmen讲解jiǎngjiě明白míngbai+。” 16  jiùshuō:“你们Nǐmenshìhái明白míngbaima+ 17  难道Nándào你们nǐmen知道zhīdào所有suǒyǒujìndàokǒulide东西dōngxidōuxiàdào肚子dùzi然后ránhòu排泄páixièdào厕所cèsuǒlima 18  可是Kěshìcóngkǒuli出来chūláide就是jiùshìcóng心里xīnlǐ出来chūlái这些zhèxiēshìcáihuì玷污diànwū自己zìjǐ+ 19  比方Bǐfangshuōcóng心里xīnlǐ出来chūláideyǒuzhǒng恶念èniàn+导致dǎozhì凶杀xiōngshā通奸tōngjiān淫乱yínluàn偷窃tōuqiè伪证wěizhèng亵渎xièdú 20  这些Zhèxiēshìcáihuì玷污diànwū自己zìjǐshǒu吃饭chīfàndàohuì玷污diànwū自己zìjǐ。” 21  耶稣Yēsū离开líkāi那里nàlǐdàole泰尔Tàiʼěr西顿Xīdùnjìngnèi+ 22  Yǒu来自láizì那里nàlǐde腓尼基Féiníjī妇女fùnǚqiánlái呼求hūqiúshuō:“Zhǔa大卫Dàwèide子孙zǐsūn可怜kělián可怜kěliánbade女儿nǚʼérbèi邪灵xiélíngchándehǎoa+ 23  耶稣Yēsūquèhuà没有méiyǒu回答huídá门徒Méntújiùshàngqiánláiqiú耶稣Yēsūshuō:“Jiàozǒuba老是lǎoshìgēnzài我们wǒmen后面hòumiàn喊叫hǎnjiào。” 24  耶稣Yēsū回答huídá:“只是zhǐshìfèngpàidào以色列Yǐsèliè民族mínzú迷途mítúde绵羊miányáng那里nàlǐ+。” 25  那个Nàge妇女fùnǚquèláixiàng下拜xiàbàishuō:“Zhǔaqiú帮助bāngzhù!” 26  耶稣Yēsū回答huídá:“儿女érnǚdebǐngrēnggěi小狗xiǎogǒushì不对búduìde。” 27  shuō:“Zhǔashìde不过búguò小狗xiǎogǒuchī主人zhǔrénzhuōshangdiào下来xiàláide碎屑suìxiène+ 28  于是Yúshì耶稣Yēsūshuō:“妇人Fùrénade信心xìnxīnzhēnZhàode愿望yuànwàng成全chéngquánba。”de女儿nǚʼérjiùzài那个nàge时候shíhoubèizhìhǎole 29  耶稣Yēsū离开líkāi那个nàge地方dìfangláidào加利利Jiālìlì Hǎibiān+shàngleshānjiùzài那里nàlǐzuòxià 30  Yǒuqúnréndào那里nàlǐdàizhe跛脚bǒjiǎode伤残shāngcánde失明shīmíngde哑巴yǎbahěnduōbiéde病人bìngrén他们Tāmen病人bìngrénfàngzài耶稣Yēsūjiǎoqián耶稣Yēsūjiùzhìhǎole这些zhèxiērén+ 31  众人Zhòngréndōuhěn惊讶jīngyà因为yīnwèi看见kànjiàn哑巴yǎba说话shuōhuà伤残shāngcánde康复kāngfù跛脚bǒjiǎode走路zǒulù失明shīmíngde看见kànjiàn他们tāmenjiù赞美zànměi*以色列Yǐsèliède上帝Shàngdì+ 32  耶稣Yēsūjiào门徒méntúláishuō:“觉得juédezhèqúnrénhěn可怜kělián+因为yīnwèi他们tāmengēn一起yìqǐzài这里zhèlǐ已经yǐjīngsāntiān现在xiànzài没有méiyǒu东西dōngxichīlexiǎngràng他们tāmen饿èzhe离开líkāi恐怕kǒngpà他们tāmenzài路上lùshanghūndǎo+。” 33  门徒Méntúquèduìshuō:“Zài这个zhège偏僻piānpìde地方dìfang我们wǒmen哪里nǎlǐzhǎo足够zúgòudebǐngràng这么zhèmeduōrénchībǎone+ 34  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“你们Nǐmenyǒubǐng?”他们Tāmenshuō:“háiyǒutiáo小鱼xiǎoyú。” 35  jiù吩咐fēnfù大家dàjiāzuòzàishang 36  然后ránhòubǐngtiáo感谢gǎnxiè上帝Shàngdìhòujiùbāikāijiāogěi门徒méntú门徒méntúzàigěi民众mínzhòng+ 37  人人Rénréndōuchī而且érqiěchībǎole他们Tāmen收拾shōushishèngxiàde碎块suìkuàizhuāngmǎnle箩筐luókuāng+ 38  Chīde人数rénshù男人nánrénjiùyǒu4000,另外lìngwàiháiyǒu妇女fùnǚ小孩xiǎoháir 39  耶稣Yēsūjiào民众mínzhòng离开líkāihòujiùshànglechuánláidào马加丹Mǎjiādān地区dìqū+

脚注

Yòu辱骂rǔmàhuò诽谤fěibàng”。
Yòu无疑wúyí”。
Yòu孝敬xiàojìng”。
直译Zhíyì父亲fùqīn”。
非常Fēicháng反感fǎngǎnyòudiēdǎole”。
Yòudiàojìngōuli”。
Yòu荣耀róngyào”。

注释

shǒu 这里Zhèlǐzhǐ举行jǔxíngshǒude仪式yíshì这样Zhèyàngzuòshì为了wèile遵循zūnxún传统chuántǒngérshì出于chūyú卫生wèishēngde考虑kǎolǜ后来Hòulái写成xiěchéngde巴比伦Bābǐlún塔木德Tǎmùdéshuō饭前fànqiánshǒujiù等同děngtónggēn娼妓chāngjì发生fāshēng关系guānxìháishuō轻看qīngkànshǒuderénhuìcóng世上shìshàngbèi连根拔起liángēn báqǐ”。

奉献Fèngxiàngěi上帝Shàngdìzuò礼物lǐwù 抄经士Chāojīngshì法利赛派Fǎlìsàipàiderén主张zhǔzhāngrén如果rúguǒ金钱jīnqián产业chǎnyèděng东西dōngxi预留yùliú出来chūlái作为zuòwéi奉献fèngxiàngěi上帝Shàngdìde礼物lǐwù这些zhèxiē东西dōngxijiù属于shǔyú圣殿shèngdiànle按照Ànzhào这个zhège传统chuántǒngzuò儿子érzide只要zhǐyào声称shēngchēngmǒu东西dōngxishìwèi圣殿shèngdiàn预留yùliúdejiù可以kěyǐzhèfènyào奉献fèngxiàngěi上帝Shàngdìde礼物lǐwùliúwéiyòng看来Kànlái有些yǒuxiērén为了wèile逃避táobì赡养shànyǎng父母fùmǔde责任zérènjiùyòngzhèzhǒng方式fāngshì奉献fèngxiàn自己zìjǐde财产cáichǎn。(Tài15:6

虚伪Xūwěiderén 希腊语Xīlàyǔshìhy·po·kri·tesʹ,原本yuánběnzhǐ希腊Xīlà以及yǐjí后来hòuláide罗马Luómǎde戏剧xìjù演员yǎnyuán这些Zhèxiē演员yǎnyuán演出yǎnchūshíhuìdàizheyǒuzhù扩音kuòyīnde面具miànjù这个Zhège后来hòuláibèiyònglái比喻bǐyù那些nàxiē虚伪xūwěi装假zhuāngjiǎ隐藏yǐncáng自己zìjǐ真正zhēnzhèng动机dòngjīhuò性格xìnggéderén耶稣Yēsūzài这里zhèlǐ犹太Yóutài宗教zōngjiào领袖lǐngxiùchēngwéi虚伪xūwěiderén”。(Tài6:5,16

虚伪Xūwěiderén JiànTài6:2de注释zhùshì

比喻Bǐyù JiànTài13:3de注释zhùshì

比喻Bǐyù 希腊语Xīlàyǔshìpa·ra·bo·leʹ,字面zìmiàn意思yìsishì并排bìngpáifàngzài一起yìqǐ”,可以kěyǐzhǐ比喻bǐyù俗语súyǔhuò寓言yùyán故事gùshi耶稣Yēsūzài解释jiěshìmǒujiànshìshí常常chángchánghuìzhèjiànshìgēnlìngjiàn相似xiāngsìdeshì并排bìngpáifàngzài一起yìqǐ”,就是jiùshìzuòjiànshì。(4:30耶稣Yēsūde比喻bǐyùdōuhěn简短jiǎnduǎnchángyòng虚构xūgòude故事gùshilái阐述chǎnshù道德dàodéhuò宗教zōngjiào方面fāngmiànde道理dàolǐ

通奸Tōngjiān 这里Zhèlǐde原文yuánwénshì复数fùshù。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

淫乱Yínluàn Yòu不道德búdàodéde性行为xìngxíngwéi”,这里zhèlǐde原文yuánwénshì复数fùshù。(LìngjiànTài5:32de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì

淫乱Yínluàn 希腊语Xīlàyǔshìpor·neiʹa(波尼阿bōníʼā),泛指fànzhǐ一切yíqiè违反wéifǎn圣经Shèngjīng标准biāozhǔnde正当zhèngdàngde性行为xìngxíngwéi包括bāokuò通奸tōngjiān卖淫màiyín未婚wèihūnderénzhījiānde性行为xìngxíngwéi同性恋tóngxìngliàn以及yǐjí兽交shòujiāo。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

Xiàng下拜xiàbài Yòuxiàng表示biǎoshì敬意jìngyì”。这个Zhège外族wàizú妇女fùnǚ耶稣Yēsūchēngwéi大卫Dàwèide子孙zǐsūn”(Tài15:22),显然xiǎnránshì因为yīnwèikànchū耶稣Yēsū就是jiùshì上帝Shàngdì承诺chéngnuòxiàde弥赛亚Mísàiyàxiàng耶稣Yēsū下拜xiàbàishì看作kànzuòshénérshìshìwéi上帝Shàngdìde代表dàibiǎo。(LìngjiànTài2:2;8:2;14:33;18:26de注释zhùshì

叙利亚Xùlìyàde腓尼基Féiníjī 希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénshìyóu叙利亚Xùlìyà腓尼基Féiníjīliǎng部分bùfen组成zǔchéng之所以Zhīsuǒyǐyǒu这样zhèyàng名称míngchēnghěn可能kěnéngshì因为yīnwèi腓尼基Féiníjīcéngshì罗马Luómǎ行省xíngshěng叙利亚Xùlìyàde部分bùfen。(LìngjiànTài15:22de注释zhùshìzhèjié经文jīngwén这个zhège女人nǚrénchēngwéi腓尼基Féiníjī妇女fùnǚhuò迦南Jiānán妇女fùnǚ

大卫Dàwèide子孙zǐsūn 这个Zhège称呼chēnghu表示biǎoshìzài大卫Dàwèide世系shìxìzhōng耶稣Yēsū就是jiùshì实现shíxiàn耶和华Yēhéhuágēn大卫Dàwèi订立dìnglìde王国wángguózhīyuēde那个nàge后代hòudài。(撒下Sā-Xià7:11-16;Shī89:3,4

腓尼基Féiníjī Yòu迦南Jiānán”。Zài耶稣Yēsūde时代shídàichēngwéi腓尼基Féiníjīde地区dìqū叫做jiàozuò迦南Jiānán”,因为yīnwèi腓尼基Féiníjīde早期zǎoqī居民jūmínshì挪亚Nuóyàde孙子sūnzi迦南Jiānánde后代hòudài。(Chuàng9:18;10:6lìngjiàn7:26de注释zhùshìzhèjié经文jīngwénshuō这个zhège女人nǚrén出生chūshēng叙利亚Xùlìyàde腓尼基Féiníjī”)

大卫Dàwèide子孙zǐsūn JiànTài1:1;15:25de注释zhùshì

Xiàng下拜xiàbài Yòuxiàng表示biǎoshì敬意jìngyì”。Zài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànli人们rénmenzàijiàndào先知xiānzhī君王jūnwánghuò上帝Shàngdìde其他qítā代表dàibiǎoshíhuìxiàng对方duìfāng下拜xiàbài。(撒上Sā-Shàng25:23,24;撒下Sā-Xià14:4-7;王上Wáng-Shàng1:16;王下Wáng-Xià4:36,37这个Zhègerén显然xiǎnránkànchū说话shuōhuàde对象duìxiàng不但búdànyǒu能力nénglì治病zhìbìngshì上帝Shàngdìde代表dàibiǎo耶稣Yēsūshì耶和华Yēhéhuá委任wěirènde未来wèilái君王jūnwáng通过tōngguò下拜xiàbàiláixiàng表示biǎoshì敬意jìngyìshì非常fēicháng合适héshìde。(Tài9:18关于guānyúzuò下拜xiàbàide希腊Xīlà语词yǔcídegèngduō资料zīliàolìngjiànTài2:2de注释zhùshì

下拜Xiàbài 希腊语Xīlàyǔshìpro·sky·neʹo。这个Zhège如果rúguǒyòngláizhǐ崇拜chóngbàimǒu神明shénmíngjiùzuò崇拜chóngbài”。Dàn根据gēnjù上下文shàngxiàwén占星zhānxīng术士shùshìxiǎngyàojiàndeshì犹太人Yóutàiréndewáng”,因此yīncǐ这里zhèlǐ显然xiǎnránshìzhǐxiàng君王jūnwáng下拜xiàbài表示biǎoshì敬意jìngyìérshì崇拜chóngbàimǒushénZài马可福音Mǎkě Fúyīn15:18,19这个zhègede用法yòngfǎ类似lèisì经文jīngwénshuō那些nàxiē士兵shìbīng嘲弄cháonòng耶稣Yēsūxiàng下拜xiàbài”,bìngjiào犹太人Yóutàiréndewáng”。(LìngjiànTài18:26de注释zhùshì

Xiàng耶稣Yēsū下拜xiàbài Yòuxiàng表示biǎoshì敬意jìngyì”。这些Zhèxiērénkànchū耶稣Yēsūshì上帝Shàngdìde代表dàibiǎo他们Tāmenxiàng耶稣Yēsū下拜xiàbàishì为了wèileduì上帝Shàngdìde儿子érzi表示biǎoshì敬意jìngyìérshì当作dàngzuòshénlái崇拜chóngbài。(LìngjiànTài2:2;8:2;18:26de注释zhùshì

下拜Xiàbài yòu表示biǎoshì敬意jìngyì”。希腊语Xīlàyǔ动词dòngcípro·sky·neʹo如果rúguǒyòngláizhǐ崇拜chóngbàimǒu神明shénmíngjiùzuò崇拜chóngbài”。Zài这里zhèlǐ这个zhègezhǐdeshì奴隶núlìxiàngyǒuquán管辖guǎnxiá自己zìjǐderén表示biǎoshì尊重zūnzhòng服从fúcóng。(LìngjiànTài2:2;8:2de注释zhùshì

Xiàng下拜xiàbài Yòuxiàng表示biǎoshì敬意jìngyì”。这个Zhège外族wàizú妇女fùnǚ耶稣Yēsūchēngwéi大卫Dàwèide子孙zǐsūn”(Tài15:22),显然xiǎnránshì因为yīnwèikànchū耶稣Yēsū就是jiùshì上帝Shàngdì承诺chéngnuòxiàde弥赛亚Mísàiyàxiàng耶稣Yēsū下拜xiàbàishì看作kànzuòshénérshìshìwéi上帝Shàngdìde代表dàibiǎo。(LìngjiànTài2:2;8:2;14:33;18:26de注释zhùshì

儿女Érnǚ……小狗xiǎogǒu 根据Gēnjù摩西Móxī法典fǎdiǎngǒushì不洁bùjiéde动物dòngwù因此yīncǐzài圣经Shèngjīngzhōnggǒu这个zhège常常chángchángdàiyǒu贬义biǎnyì。(11:27;Tài7:6;Féi3:2;22:15不过Búguò马可Mǎkě7:27马太Mǎtàizài记载jìzǎi耶稣Yēsūzhèduàn对话duìhuàshídōuyònglezhǐxiǎo形式xíngshìde意思yìsishì小狗xiǎogǒuhuò家养jiāyǎngdegǒu”。Zhè也许yěxǔ显示xiǎnshì耶稣Yēsū当时dāngshíyòngdeshì外族人wàizúrénduì家养jiāyǎng宠物chǒngwùde昵称nìchēng这样zhèyàngdeyòngràng耶稣Yēsūsuǒzuòde对比duìbǐ没有méiyǒu那么nàme尖锐jiānruì以色列人Yǐsèlièrénzuò儿女érnǚ”,外族人wàizúrénzuò小狗xiǎogǒu”,显然xiǎnránshìxiǎng说明shuōmíng优先yōuxiān次序cìxùZàiyǒu孩子háiziyòuyǒu小狗xiǎogǒude人家rénjiā食物shíwù通常tōngchánghuìxiāngěi孩子háizi

伤残Shāngcánde康复kāngfù 虽然Suīrán一些yìxiē抄本chāoběn没有méiyǒuzhèhuàdàn大多数dàduōshù早期zǎoqī抄本chāoběn以及yǐjí许多xǔduō后期hòuqī抄本chāoběndōuyǒu

怜悯Liánmǐn Zài希腊语Xīlàyǔzhōngzuò怜悯liánmǐnde动词dòngcísplag·khniʹzo·maishìyònglái描述miáoshù同情tóngqíngde词语cíyǔzhōng程度chéngdùzuìshēnde这个Zhègegēn意思yìsiwéi肠子chángzidesplagʹkhna有关yǒuguān往往wǎngwǎngyònglái描述miáoshùrénzuì深处shēnchùde感觉gǎnjuézhǒng强烈qiángliède情感qínggǎn

觉得juédezhèqúnrénhěn可怜kělián Yòu怜悯liánmǐnzhèqúnrénhuò同情tóngqíngzhèqúnrén”。(LìngjiànTài9:36de注释zhùshì

篮子Lánzi 这里Zhèlǐzhǐde可能kěnéngshìzhǒng小型xiǎoxíng编织biānzhīlányǒutiáo绳子shéngzizuòshǒu方便fāngbiànrén外出wàichūshí携带xiédàiZhèzhǒng篮子lánzide容量róngliàngyuēwéi7.5shēng。(LìngjiànTài16:9,10de注释zhùshì

箩筐Luókuāng 这里Zhèlǐde希腊Xīlà语词yǔcísphy·risʹ看来kànláizhǐzhǒng比较bǐjiàode篮子lánzi先前xiānqiányòngde篮子lánzi耶稣Yēsū使shǐ大约dàyuē5000男人nánrénchībǎo。(LìngjiànTài14:20de注释zhùshìTóng希腊Xīlà语词yǔcíyònglái描述miáoshù保罗Bǎoluózài大马士革Dàmǎshìgébèiréncóng城墙chéngqiángshangde窗口chuāngkǒufàngdào地面dìmiànshí使用shǐyòngdezhǒng篮子lánzi。(Lìngjiàn9:25de注释zhùshì

另外Lìngwàiháiyǒu妇女fùnǚ小孩xiǎoháir 关于Guānyú这个zhège奇迹qíjì只有zhǐyǒu马太Mǎtàidào在场zàichǎngdeháiyǒu妇女fùnǚ小孩xiǎoháir当时Dāngshíyīn耶稣Yēsū施行shīxíng奇迹qíjìér得到dédào食物shíwùde人数rénshù可能kěnéng超过chāoguò1wàn2000。

马加丹Mǎjiādān 今天Jīntiān加利利海Jiālìlì Hǎi一带yídài没有méiyǒu地区dìqūjiào马加丹Mǎjiādān不过Búguò有些yǒuxiē学者xuézhě认为rènwéi马加丹Mǎjiādān末大拉Mòdàlā其实qíshíshìtóng地方dìfangér末大拉Mòdàlāhěn可能kěnéng位于wèiyú提比里亚城Tíbǐlǐyà Chéng西北xīběipiānběiyuē6公里gōnglǐchù现今xiànjīnde米格达勒Mǐgédálède所在地suǒzàidìZài平行píngxíng记载jìzǎi马可福音Mǎkě Fúyīn8:10li这个zhège地区dìqūchēngwéi达玛努他Dámǎnǔtā。(Lìngjiàn附录FùlùB10

多媒体资料

篮子Lánzi和hé箩筐luókuāng
篮子Lánzi箩筐luókuāng

圣经Shèngjīngyòngle好几hǎojǐtóngdelái描述miáoshù篮子lánzilèide容器róngqì耶稣Yēsū施行shīxíng奇迹qíjì使shǐ大约dàyuē5000男人nánrénchībǎohòushèngxiàde食物shíwùzhuāngmǎnle12容器róngqì原文Yuánwén使用shǐyòngde希腊Xīlà语词yǔcí表明biǎomíng这些zhèxiē容器róngqì可能kěnéngshìzhǒng小型xiǎoxíngde手提shǒutí编织biānzhīlánLìng耶稣Yēsū使shǐ大约dàyuē4000男人nánrénchībǎohòushèngxiàde食物shíwùzhuāngmǎnle7容器róngqìzhè经文jīngwénsuǒyòngdequèshìlìng希腊Xīlà语词yǔcí。(8:8,9这个Zhègezhǐdeshìzhǒng比较bǐjiàode篮子lánzi例如lìrú箩筐luókuāngTóng希腊Xīlà语词yǔcí出现chūxiànzài使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn9:25yònglái描述miáoshù保罗Bǎoluózài大马士革Dàmǎshìgébèiréncóng城墙chéngqiángshangde窗口chuāngkǒufàngdào地面dìmiànshí使用shǐyòngdezhǒng篮子lánzi

马加丹Mǎjiādān
马加丹Mǎjiādān

耶稣Yēsū施行shīxíng奇迹qíjìràng4000男人nánrén以及yǐjíhěnduō妇女fùnǚ小孩xiǎoháirchībǎohòujiùgēn门徒méntú一起yìqǐzuòchuándào加利利海Jiālìlì Hǎi西岸xīʼànde马加丹Mǎjiādān地区dìqūZài平行píngxíng记载jìzǎi马可福音Mǎkě Fúyīn8:10li这个zhège地区dìqūchēngwéi达玛努他Dámǎnǔtā。(关于Guānyú耶稣Yēsū传道chuándào工作gōngzuòde详尽xiángjìn地图dìtúlìngjiàn附录FùlùA7-D