马可福音 9:1-50

9  耶稣Yēsūháiduì他们tāmenshuō:“实在shízài告诉gàosu你们nǐmenzhànzài这里zhèlǐderényǒudehái没有méiyǒuchángdàode滋味zīwèijiùhuì看见kànjiàn上帝Shàngdìde王国Wángguódàizhe权势quánshì*láidào+。”  Liùtiān以后yǐhòu耶稣Yēsūzhǐdàizhe彼得Bǐdé雅各Yǎgè约翰Yuēhàn一起yìqǐshànglezuò高山gāoshān耶稣Yēsūzài他们tāmen面前miànqián改变gǎibiàn形貌xíngmào+  de外衣wàiyī发亮fāliàng光洁guāngjié雪白xuěbái世上shìshàngde工人gōngrén没有méiyǒunéng衣服yīfupiǎode那么nàmebái  以利亚Yǐlìyà摩西Móxīzài他们tāmen面前miànqián出现chūxiàngēn耶稣Yēsū交谈jiāotán  彼得Bǐdéjiùduì耶稣Yēsūshuō:“老师Lǎoshī*我们wǒmenzài这里zhèlǐzhēnhǎoràng我们wǒmensān帐篷zhàngpenggěigěi摩西Móxīgěi以利亚Yǐlìyàba。”  其实Qíshí彼得Bǐdé根本gēnběn知道zhīdàoshuō什么shénmecáihǎo因为yīnwèi他们tāmendōu非常fēicháng害怕hàipà  Yǒuduǒyún出现chūxiàn笼罩lǒngzhào他们tāmenYǒu声音shēngyīn+cóngyúnli发出fāchūshuō:“Zhèshìde儿子érzishì深爱shēnʼàide+你们Nǐmenyào听从tīngcóng+。”  他们Tāmen环顾huángù四周sìzhōu忽然hūránzàikànbujiànshéizhǐjiàn耶稣Yēsūréngēn他们tāmenzài一起yìqǐ  他们Tāmenxiàshānde时候shíhou耶稣Yēsū郑重zhèngzhòngde吩咐fēnfù他们tāmen人子rénzǐér复生fùshēng以前yǐqián不要búyào他们tāmen看见kànjiànde告诉gàosurén+ 10  他们Tāmenzhèhuàzàixīnshang*què彼此bǐcǐ讨论tǎolùnshuōdeér复生fùshēngshì什么shénme意思yìsi 11  他们Tāmenwèn耶稣Yēsū:“为什么Wèi shénme抄经士chāojīngshìshuō以利亚Yǐlìyà+必须bìxūxiānláine+ 12  耶稣Yēsūshuō:“以利亚Yǐlìyà的确díquèyàoxiānlái恢复huīfù一切yíqiè+可是kěshì圣经Shèngjīngyòu为什么wèi shénmexiězhe人子rénzǐ必须bìxūshòu许多xǔduō+bèirén轻蔑qīngmiène+ 13  告诉gàosu你们nǐmen其实qíshí以利亚Yǐlìyà+已经yǐjīngláile他们tāmenquè任意rènyìdài正如zhèngrú圣经Shèngjīnglizhǐzhexiěxiàdehuà+。” 14  他们Tāmenláidào其他qítā门徒méntú那里nàlǐshí看见kànjiànqúnrénwéizhe他们tāmen抄经士chāojīngshì正在zhèngzàigēn他们tāmen争论zhēnglùn+ 15  众人Zhòngrénjiàn耶稣Yēsūjiùdōu非常fēicháng惊讶jīngyàpǎoshàngqiánxiàng问好wènhǎo 16  耶稣Yēsūwèn他们tāmen:“你们Nǐmengēn他们tāmenzài争论zhēnglùn什么shénmene?” 17  人群Rénqúnzhōngyǒurén回答huídáshuō:“老师Lǎoshīdàile儿子érziláijiàn因为yīnwèibèi使shǐrén成为chéngwéi哑巴yǎbade邪灵xiélíng附身fùshēn+ 18  邪灵xiélíng不管bùguǎnzài什么shénme地方dìfangzhuāzhùzǒngshuāizàishangjiùkǒu白沫báimò牙齿yáchǐxiāng浑身húnshēn无力wúlìqǐngde门徒méntú邪灵xiélínggǎn出去chūqù可是kěshì他们tāmen无能为力wúnéng-wéilì。” 19  耶稣Yēsū回应huíyìng他们tāmenshuō:“Zhè一代yídàixìnderéna+yàogēn你们nǐmenzài一起yìqǐdào什么shénme时候shíhouneyào容忍róngrěn你们nǐmenduōjiǔnedàidào这里zhèlǐláiba+。” 20  于是Yúshì他们tāmen孩子háizidàidào耶稣Yēsū那里nàlǐ邪灵Xiélíngjiàn耶稣Yēsūjiù使shǐ孩子háizi痉挛jìngluándǎo打滚dǎgǔnrkǒu白沫báimò 21  耶稣Yēsūwèn父亲fùqīn:“这个zhège样子yàngziduōjiǔle?”父亲Fùqīnshuō:“从小Cóngxiǎojiù这样zhèyàng 22  邪灵Xiélíng常常chángchángrēngjìnhuǒlipāoshuǐzhōngxiǎngshā如果Rúguǒnéngzuòdiǎnr什么shénmejiù可怜kělián我们wǒmen帮帮bāngbang我们wǒmenba!” 23  耶稣Yēsūduìshuō:“为什么Wèi shénmeshuō如果rúguǒnéng’?其实Qíshírényǒu信心xìnxīn*jiù无所不能wúsuǒbùnéng+。” 24  孩子Háizide父亲fùqīn立刻lìkè喊叫hǎnjiàoshuō:“yǒu信心xìnxīnQiú使shǐyǒugèngqiángde信心xìnxīn*+ 25  耶稣Yēsūjiànyǒuqúnrénzhèngpǎo过来guòláijiù斥责chìzé邪灵xiélíng*duìshuō:“zhè使shǐrényòulóngyòude邪灵xiélíng吩咐fēnfùcóng身上shēnshang出来chūlái不要búyàozài进去jìnqù+。” 26  邪灵Xiélíng大声dàshēng喊叫hǎnjiào经过jīngguòfān痉挛jìngluáncái出来chūlái孩子Háizixiàngle一样yíyàng大多数dàduōshùréndōushuō:“le!” 27  耶稣Yēsūzhedeshǒu起来qǐláijiùzhàn起来qǐláile 28  耶稣Yēsūjìn房子fángzihòu门徒méntú私下sīxiàwènshuō:“为什么Wèi shénme我们wǒmennéng邪灵xiélínggǎn出去chūqùne+ 29  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“Zhèlèi邪灵xiélíng只有zhǐyǒukào祷告dǎogàocáinénggǎn出去chūqù。” 30  他们Tāmen离开líkāi那里nàlǐ经过jīngguò加利利Jiālìlì耶稣Yēsūquèxiǎngràngrén知道zhīdàozài哪里nǎlǐ 31  原来Yuánlái教导jiàodǎo门徒méntúduì他们tāmenshuō:“人子Rénzǐhuìbèi出卖chūmàiluòzàiréndeshǒulibèirénshā+尽管Jǐnguǎn这样zhèyànghòusāntiānjiùhuì复活fùhuó+。” 32  可是Kěshì他们tāmen理解lǐjiězhèhuà不敢bùgǎnwèn 33  他们Tāmenláidào迦百农Jiābǎinóngjìnle房子fángzi耶稣Yēsūwèn他们tāmen:“你们Nǐmenzài路上lùshang争论zhēnglùn什么shénmene+ 34  他们Tāmendōu默不作声mòbúzuòshēng原来yuánlái他们tāmenzài路上lùshang彼此bǐcǐ争论zhēnglùnshéizuì 35  耶稣Yēsūzuòxiàjiào十二shíʼèr使徒shǐtúláiduì他们tāmenshuō:“Shéixiǎng首位shǒuwèijiùyàozuò众人zhòngrénzhōng最后zuìhòudezuò众人zhòngrénde仆人púrén+。” 36  dài小孩xiǎoháirláiràngzhànzài他们tāmen当中dāngzhōngyòng臂膀bìbǎnglǒuzheduì他们tāmenshuō 37  “Shéiyīndemíng接待jiēdài这样zhèyàng小孩xiǎoháir+就是jiùshì接待jiēdàishéi接待jiēdàijiù只是zhǐshì接待jiēdàishì接待jiēdàiwèipàiláide+。” 38  约翰Yuēhànduì耶稣Yēsūshuō:“老师Lǎoshī我们wǒmen看见kànjiànrényòngdemíng驱逐qūzhú邪灵xiélíng我们wǒmenjiù阻止zǔzhǐ因为yīnwèi没有méiyǒu跟随gēnsuí我们wǒmen+。” 39  耶稣Yēsūshuō:“不要Búyào阻止zǔzhǐ因为yīnwèi没有méiyǒurénhuìkàozhedemíng施行shīxíngle奇迹qíjìyòu马上mǎshàng咒骂zhòumàde 40  反对fǎnduì我们wǒmende就是jiùshì支持zhīchí我们wǒmenle+ 41  Shéiyīn你们nǐmen属于shǔyú基督Jīdūjiùgěi你们nǐmenbēishuǐ+实在shízài告诉gàosu你们nǐmen一定yídìnghuì得到dédào奖赏jiǎngshǎng*+ 42  可是Kěshìshéi使shǐ信从xìncóngde卑微bēiwēideréndiēdǎo*dào不如bùrúkuài磨石mòshí*guàzài脖子bózishang然后ránhòubèitóujìnhǎili+ 43  “要是Yàoshidezhīshǒu使shǐ失足shīzújiùkǎn下来xiàláiba伤残shāngcánquè得到dédào生命shēngmìngzǒngyǒuliǎngzhīshǒuquèxiàdào欣嫩谷Xīnnèn Gǔ*dàonéng熄灭xīmièdehuǒliyàohǎo+ 44   ---* 45  要是Yàoshidezhījiǎo使shǐ失足shīzújiùkǎn下来xiàláiba跛脚bǒjiǎoquè得到dédào生命shēngmìngzǒngyǒuliǎngzhījiǎoquèbèirēngdào欣嫩谷Xīnnèn Gǔliyàohǎo+ 46  ---* 47  要是Yàoshidezhīyǎn使shǐ失足shīzújiùrēngdiàoba+独眼dúyǎnquè进入jìnrù上帝Shàngdìde王国Wángguózǒngyǒuliǎngzhīyǎnquèbèirēngdào欣嫩谷Xīnnèn Gǔliyàohǎo+ 48  Zài那里nàlǐshìdehuǒshìmiède+ 49  “烈火Lièhuǒyàojiàngzài众人zhòngrén身上shēnshangxiàngyán一样yíyàng+ 50  Yánshìhǎodedàn要是yàoshiyánxiánle怎样zěnyàng使shǐzàiyǒu咸味xiánwèine+你们Nǐmen里面lǐmiànyàoyǒuyán+彼此bǐcǐ和睦hémù相处xiāngchǔ+。”

脚注

Yòu力量lìliàng”。
直译Zhíyì拉比Lābǐ”。
zuò他们tāmen保守bǎoshǒu秘密mìmì”。
Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“信心Xìnxīn”。
Yòu:“信心xìnxīn不足bùzúqiú帮助bāngzhù!”
直译Zhíyì不洁bùjiéde灵体língtǐ”。
Yòujuéhuì失去shīqù奖赏jiǎngshǎng”。
Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“Diēdǎo”。
Yòukuàide磨石mòshí”。
Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“欣嫩谷Xīnnèn Gǔ”。

注释

多媒体资料

黑门山Hēimén Shān
黑门山Hēimén Shān

黑门山Hēimén Shān坐落zuòluòzài凯撒里亚腓立比Kǎisālǐyà Féilìbǐ附近fùjìn海拔hǎibágāo2814shì以色列Yǐsèliè一带yídàizuìgāodeshān白雪Báixuě覆盖fùgàide山顶shāndǐngyǒu水气shuǐqì凝结níngjié产生chǎnshēng充盈chōngyíngde露水lùshuizhèràngcǎo能够nénggòuguò漫长mànchángde旱季hànjì。(Shī133:3黑门山Hēimén Shānderóngxuěshì约旦河Yuēdàn Héde主要zhǔyào水源shuǐyuán耶稣Yēsū改变gǎibiàn形貌xíngmàode地点dìdiǎnyǒu可能kěnéng就是jiùshì黑门山Hēimén Shān。(Tài17:2

从Cóng胡拉Húlā自然zìrán保护区bǎohùqū远yuǎn望wàng黑门山Hēimén Shān
Cóng胡拉Húlā自然zìrán保护区bǎohùqūyuǎnwàng黑门山Hēimén Shān

黑门山Hēimén Shān位于wèiyú应许yīngxǔzhī北面běimiànde疆界jiāngjièyóuzuòtóngde山峰shānfēng组成zǔchéng其中qízhōngdezuì高峰gāofēng海拔hǎibá2814这些Zhèxiē山峰shānfēng构成gòuchéng东黎巴嫩Dōnglíbānèn山脉shānmài南部nánbùdeduàn耶稣Yēsū改变gǎibiàn形貌xíngmàode地方dìfang可能kěnéng就是jiùshì黑门山Hēimén Shān

上磨石Shàngmòshí和hé下磨石xiàmòshí
上磨石Shàngmòshí下磨石xiàmòshí

zhōng可以kěyǐkàndàokuài相当xiāngdāngde上磨石shàngmòshí这么Zhèmede磨石mòshí一般yìbānhuìyóuděng家畜jiāchù拉动lādòngyònglái谷物gǔwùhuòzhà橄榄油gǎnlǎnyóu上磨石Shàngmòshíde直径zhíjìng可能kěnéngcháng1.5下磨石xiàmòshígèng

现代Xiàndài的de欣嫩谷Xīnnèn Gǔ
现代Xiàndàide欣嫩谷Xīnnèn Gǔ

图片Túpiànzhōng标示biāoshìdeliǎng地点dìdiǎn分别fēnbiéshì希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuàndàode欣嫩谷Xīnnèn Gǔ(1)圣殿山Shèngdiàn Shān(2)。公元Gōngyuán1世纪shìjìde犹太Yóutài圣殿shèngdiàn建筑群jiànzhùqúnjiù位于wèiyú圣殿山Shèngdiàn Shānshang今天Jīntiānzhèzuòshānshangzuì显眼xiǎnyǎnde建筑物jiànzhùwùshìzuòbèi伊斯兰教徒Yīsīlánjiàotúshìwéi神圣shénshèngde宗教zōngjiào建筑jiànzhù一般yìbānchēngwéi圆顶Yuándǐng清真寺qīngzhēnsì”。(Lìngjiàn附录FùlùB12de地图dìtú

死海Sǐ Hǎi岸边ànbiān的de盐yán
死海Sǐ Hǎi岸边ànbiāndeyán

今天Jīntiān死海Sǐ Hǎi盐海Yán Hǎideshuǐde含盐量hányánliàngyuēwéi一般yìbān海水hǎishuǐdejiǔbèi。(Chuàng14:3死海Sǐ Hǎideshuǐ经过jīngguò蒸发zhēngfāhòuwèi以色列人Yǐsèlièrén提供tígōngle相当xiāngdāngduōdeyándàn这些zhèxiēyán质量zhìliànghǎo因为yīnwèi其中qízhōng混杂hùnzále其他qítāde矿物质kuàngwùzhì以色列人Yǐsèlièrén可能kěnéngcóng腓尼基人Féiníjīrén那里nàlǐ得到dédàoyán那些nàxiēyán据说jù shuōshìcóng地中海Dìzhōng Hǎide海水hǎishuǐ蒸发zhēngfāláide圣经Shèngjīngdàoyányǒu调味tiáowèide作用zuòyòng。(6:6耶稣Yēsū善于shànyú运用yùnyòng日常rìcháng生活shēnghuózhōngde事物shìwùlái比喻bǐyù曾经céngjīngyòngyánlái说明shuōmíng重要zhòngyàode道理dàolǐ例如Lìrúzài登山宝训Dēngshān Bǎoxùnzhōngshuō门徒méntúshì大地dàdìdeyán”,意思yìsishì他们tāmennéng发挥fāhuīxiàng防腐剂fángfǔjì一样yíyàngde作用zuòyòng帮助bāngzhùréngēn上帝Shàngdì保持bǎochí良好liánghǎode关系guānxìbìng帮助bāngzhùrén持守chíshǒu崇高chónggāode道德dàodé标准biāozhǔn