马可福音 9:1-50

9  耶稣Yēsūháiduì他们tāmenshuō:“实在shízài告诉gàosu你们nǐmenzhànzài这里zhèlǐderényǒudehái没有méiyǒuchángdàode滋味zīwèijiùhuì看见kànjiàn上帝Shàngdìde王国Wángguódàizhe权势quánshì*láidào+。”  Liùtiān以后yǐhòu耶稣Yēsūzhǐdàizhe彼得Bǐdé雅各Yǎgè约翰Yuēhàn一起yìqǐshànglezuò高山gāoshān耶稣Yēsūzài他们tāmen面前miànqián改变gǎibiàn形貌xíngmào+  de外衣wàiyī发亮fāliàng光洁guāngjié雪白xuěbái世上shìshàngde工人gōngrén没有méiyǒunéng衣服yīfupiǎode那么nàmebái  以利亚Yǐlìyà摩西Móxīzài他们tāmen面前miànqián出现chūxiàngēn耶稣Yēsū交谈jiāotán  彼得Bǐdéjiùduì耶稣Yēsūshuō:“老师Lǎoshī我们wǒmenzài这里zhèlǐzhēnhǎoràng我们wǒmensān帐篷zhàngpenggěigěi摩西Móxīgěi以利亚Yǐlìyàba。”  其实Qíshí彼得Bǐdé根本gēnběn知道zhīdàoshuō什么shénmecáihǎo因为yīnwèi他们tāmendōu非常fēicháng害怕hàipà  Yǒuduǒyún出现chūxiàn笼罩lǒngzhào他们tāmenYǒu声音shēngyīn+cóngyúnli发出fāchūshuō:“Zhèshìde儿子érzishì深爱shēnʼàide+你们Nǐmenyào听从tīngcóng+。”  他们Tāmen环顾huángù四周sìzhōu忽然hūránzàikànbujiànshéizhǐjiàn耶稣Yēsūréngēn他们tāmenzài一起yìqǐ  他们Tāmenxiàshānde时候shíhou耶稣Yēsū郑重zhèngzhòngde吩咐fēnfù他们tāmen人子rénzǐér复生fùshēng以前yǐqián不要búyào他们tāmen看见kànjiànde告诉gàosurén+ 10  他们Tāmenzhèhuàzàixīnshang*què彼此bǐcǐ讨论tǎolùnshuōdeér复生fùshēngshì什么shénme意思yìsi 11  他们Tāmenwèn耶稣Yēsū:“为什么Wèi shénme抄经士chāojīngshìshuō以利亚Yǐlìyà+必须bìxūxiānláine+ 12  耶稣Yēsūshuō:“以利亚Yǐlìyà的确díquèyàoxiānlái恢复huīfù一切yíqiè+可是kěshì圣经Shèngjīngyòu为什么wèi shénmexiězhe人子rénzǐ必须bìxūshòu许多xǔduō+bèirén轻蔑qīngmiène+ 13  告诉gàosu你们nǐmen其实qíshí以利亚Yǐlìyà+已经yǐjīngláile他们tāmenquè任意rènyìdài正如zhèngrú圣经Shèngjīnglizhǐzhexiěxiàdehuà+。” 14  他们Tāmenláidào其他qítā门徒méntú那里nàlǐshí看见kànjiànqúnrénwéizhe他们tāmen抄经士chāojīngshì正在zhèngzàigēn他们tāmen争论zhēnglùn+ 15  众人Zhòngrénjiàn耶稣Yēsūjiùdōu非常fēicháng惊讶jīngyàpǎoshàngqiánxiàng问好wènhǎo 16  耶稣Yēsūwèn他们tāmen:“你们Nǐmengēn他们tāmenzài争论zhēnglùn什么shénmene?” 17  人群Rénqúnzhōngyǒurén回答huídáshuō:“老师Lǎoshīdàile儿子érziláijiàn因为yīnwèibèi使shǐrén成为chéngwéi哑巴yǎbade邪灵xiélíng附身fùshēn+ 18  邪灵xiélíng不管bùguǎnzài什么shénme地方dìfangzhuāzhùzǒngshuāizàishangjiùkǒu白沫báimò牙齿yáchǐxiāng浑身húnshēn无力wúlìqǐngde门徒méntú邪灵xiélínggǎn出去chūqù可是kěshì他们tāmen无能为力wúnéng-wéilì。” 19  耶稣Yēsū回应huíyìng他们tāmenshuō:“Zhè一代yídàixìnderéna+yàogēn你们nǐmenzài一起yìqǐdào什么shénme时候shíhouneyào容忍róngrěn你们nǐmenduōjiǔnedàidào这里zhèlǐláiba+。” 20  于是Yúshì他们tāmen孩子háizidàidào耶稣Yēsū那里nàlǐ邪灵Xiélíngjiàn耶稣Yēsūjiù使shǐ孩子háizi痉挛jìngluán+dǎo打滚dǎgǔnrkǒu白沫báimò 21  耶稣Yēsūwèn父亲fùqīn:“这个zhège样子yàngziduōjiǔle?”父亲Fùqīnshuō:“从小Cóngxiǎojiù这样zhèyàng 22  邪灵Xiélíng常常chángchángrēngjìnhuǒlipāoshuǐzhōngxiǎngshā如果Rúguǒnéngzuòdiǎnr什么shénmejiù可怜kělián我们wǒmen帮帮bāngbang我们wǒmenba!” 23  耶稣Yēsūduìshuō:“为什么Wèi shénmeshuō如果rúguǒnéng’?其实Qíshírényǒu信心xìnxīnjiù无所不能wúsuǒbùnéng+。” 24  孩子Háizide父亲fùqīn立刻lìkè喊叫hǎnjiàoshuō:“yǒu信心xìnxīnQiú使shǐyǒugèngqiángde信心xìnxīn*+ 25  耶稣Yēsūjiànyǒuqúnrénzhèngpǎo过来guòláijiù斥责chìzé邪灵xiélíng*duìshuō:“zhè使shǐrényòulóngyòude邪灵xiélíng吩咐fēnfùcóng身上shēnshang出来chūlái不要búyàozài进去jìnqù+。” 26  邪灵Xiélíng大声dàshēng喊叫hǎnjiào经过jīngguòfān痉挛jìngluáncái出来chūlái孩子Háizixiàngle一样yíyàng大多数dàduōshùréndōushuō:“le!” 27  耶稣Yēsūzhedeshǒu起来qǐláijiùzhàn起来qǐláile 28  耶稣Yēsūjìn房子fángzihòu门徒méntú私下sīxiàwènshuō:“为什么Wèi shénme我们wǒmennéng邪灵xiélínggǎn出去chūqùne+ 29  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“Zhèlèi邪灵xiélíng只有zhǐyǒukào祷告dǎogàocáinénggǎn出去chūqù。” 30  他们Tāmen离开líkāi那里nàlǐ经过jīngguò加利利Jiālìlì耶稣Yēsūquèxiǎngràngrén知道zhīdàozài哪里nǎlǐ 31  原来Yuánlái教导jiàodǎo门徒méntúduì他们tāmenshuō:“人子Rénzǐhuìbèi出卖chūmài*luòzàiréndeshǒulibèirénshā+尽管Jǐnguǎn这样zhèyànghòusāntiānjiùhuì复活fùhuó+。” 32  可是Kěshì他们tāmen理解lǐjiězhèhuà不敢bùgǎnwèn 33  他们Tāmenláidào迦百农Jiābǎinóngjìnle房子fángzi耶稣Yēsūwèn他们tāmen:“你们Nǐmenzài路上lùshang争论zhēnglùn什么shénmene+ 34  他们Tāmendōu默不作声mòbúzuòshēng原来yuánlái他们tāmenzài路上lùshang彼此bǐcǐ争论zhēnglùnshéizuì 35  耶稣Yēsūzuòxiàjiào十二shíʼèr使徒shǐtúláiduì他们tāmenshuō:“Shéixiǎng首位shǒuwèijiùyàozuò众人zhòngrénzhōng最后zuìhòudezuò众人zhòngrénde仆人púrén+。” 36  dài小孩xiǎoháirláiràngzhànzài他们tāmen当中dāngzhōngyòng臂膀bìbǎnglǒuzheduì他们tāmenshuō 37  “Shéiyīndemíng接待jiēdài这样zhèyàng小孩xiǎoháir+就是jiùshì接待jiēdàishéi接待jiēdàijiù只是zhǐshì接待jiēdàishì接待jiēdàiwèipàiláide+。” 38  约翰Yuēhànduì耶稣Yēsūshuō:“老师Lǎoshī我们wǒmen看见kànjiànrényòngdemíng驱逐qūzhú邪灵xiélíng我们wǒmenjiù阻止zǔzhǐ因为yīnwèi没有méiyǒu跟随gēnsuí我们wǒmen+。” 39  耶稣Yēsūshuō:“不要Búyào阻止zǔzhǐ因为yīnwèi没有méiyǒurénhuìkàozhedemíng施行shīxíngle奇迹qíjìyòu马上mǎshàng咒骂zhòumàde 40  反对fǎnduì我们wǒmende就是jiùshì支持zhīchí我们wǒmenle+ 41  Shéiyīn你们nǐmen属于shǔyú基督Jīdūjiùgěi你们nǐmenbēishuǐ+实在shízài告诉gàosu你们nǐmen一定yídìnghuì得到dédào奖赏jiǎngshǎng*+ 42  可是Kěshìshéi使shǐ信从xìncóngde卑微bēiwēideréndiēdǎodào不如bùrúkuài磨石mòshíguàzài脖子bózishang然后ránhòubèitóujìnhǎili+ 43  “要是Yàoshidezhīshǒu使shǐ失足shīzújiùkǎn下来xiàláiba伤残shāngcánquè得到dédào生命shēngmìngzǒngyǒuliǎngzhīshǒuquèxiàdào欣嫩Xīnnèn Gǔdàonéng熄灭xīmièdehuǒliyàohǎo+ 44   ---  45  要是Yàoshidezhījiǎo使shǐ失足shīzújiùkǎn下来xiàláiba跛脚bǒjiǎoquè得到dédào生命shēngmìngzǒngyǒuliǎngzhījiǎoquèbèirēngdào欣嫩Xīnnèn Gǔliyàohǎo+ 46  ---  47  要是Yàoshidezhīyǎn使shǐ失足shīzújiùrēngdiàoba+独眼dúyǎnquè进入jìnrù上帝Shàngdìde王国Wángguózǒngyǒuliǎngzhīyǎnquèbèirēngdào欣嫩Xīnnèn Gǔliyàohǎo+ 48  Zài那里nàlǐshìdehuǒshìmiède+ 49  “烈火Lièhuǒyàojiàngzài众人zhòngrén身上shēnshangxiàngyán一样yíyàng+ 50  Yánshìhǎodedàn要是yàoshiyánxiánle怎样zěnyàng使shǐzàiyǒu咸味xiánwèine+你们Nǐmen里面lǐmiànyàoyǒuyán+彼此bǐcǐ和睦hémù相处xiāngchǔ+。”

脚注

Yòu力量lìliàng”。
zuò他们tāmen保守bǎoshǒu秘密mìmì”。
Yòu:“信心xìnxīn不足bùzúqiú帮助bāngzhù!”
直译Zhíyì不洁bùjiéde灵体língtǐ”。
Bèi出卖chūmàiyòubèijiāo出来chūlái”。
Yòujuéhuì失去shīqù奖赏jiǎngshǎng”。

注释

凯撒里亚腓立比城Kǎisālǐyà Féilìbǐ Chéng 坐落Zuòluòzài约旦河Yuēdàn Hé源头yuántóude城镇chéngzhèn海拔hǎibá350Zhèzuòchéng位于wèiyú加利利海Jiālìlì Hǎiběi大约dàyuē40公里gōnglǐde地方dìfang靠近kàojìn黑门山Hēimén Shānde西南xīnánjiǎo为了Wèile尊崇zūnchóng罗马Luómǎ皇帝huángdì希律Xīlǜ大帝dàdìde儿子érzi分封侯fēnfēnghóu腓力Féilìzhèzuòchéngchēngwéi凯撒里亚Kǎisālǐyà为了Wèilegēn同名tóngmíngde港口gǎngkǒu城市chéngshì区分qūfēn开来kāiláizhèzuòchéngbèichēngwéi凯撒里亚腓立比Kǎisālǐyà Féilìbǐ意思yìsishì腓力Féilìde凯撒里亚Kǎisālǐyà”。(Lìngjiàn附录FùlùB10

改变Gǎibiàn形貌xíngmào Yòu改变gǎibiànle形象xíngxiànghuò外貌wàimào……改变gǎibiànle”。Tóng希腊语Xīlàyǔ动词dòngcíme·ta·mor·phoʹo出现chūxiànzài罗马书Luómǎshū12:2

zuò高山gāoshān 可能Kěnéngzhǐ凯撒里亚腓立比Kǎisālǐyà Féilìbǐ附近fùjìnde黑门山Hēimén Shān。(8:27lìngjiànTài16:13de注释zhùshì黑门山Hēimén Shāndezuì高峰gāofēng海拔hǎibágāo2814耶稣Yēsū改变gǎibiàn形貌xíngmàoshì可能kěnéng发生fāshēngzài黑门山Hēimén Shānhěngāode山坡shānpōshang。(Lìngjiàn附录fùlùB10

改变Gǎibiàn形貌xíngmào JiànTài17:2de注释zhùshì

老师Lǎoshī 直译Zhíyì拉比Lābǐ”。字面Zìmiàn意思yìsishìde伟人wěirén”,yuán意思yìsiwéi伟大wěidàde希伯来Xībólái语词yǔcírav。“拉比Lābǐzài日常rìcháng谈话tánhuà中指zhōngzhǐ老师lǎoshī”。(Yuē1:38

Yǒu声音shēngyīn 根据Gēnjù福音书Fúyīnshūde记载jìzǎi耶和华Yēhéhuácéngsān直接zhíjiēxiàngrén说话shuōhuàZhèshìèr。(Lìngjiàn1:11;Yuē12:28de注释zhùshì

Tiānshangyǒu声音shēngyīnshuō 根据Gēnjù福音书Fúyīnshūde记载jìzǎi耶和华Yēhéhuácéngsān直接zhíjiēxiàngrén说话shuōhuàZhèshì。(Lìngjiàn9:7;Yuē12:28de注释zhùshì

人子Rénzǐ JiànTài8:20de注释zhùshì

人子Rénzǐ Yòurénde儿子érzi”。这个Zhège称呼chēnghuzài福音书Fúyīnshūli出现chūxiànyuē80耶稣Yēsū自称zìchēng人子rénzǐ”,显然xiǎnránshì为了wèile强调qiángdiàoshìyóu女子nǚzǐsuǒshēng有血有肉yǒuxuè-yǒuròuderén强调qiángdiàogēn亚当Yàdāng完全wánquán对等duìděng因此yīncǐnéng救赎jiùshú人类rénlèi摆脱bǎituōzuì。(Luó5:12,14-15此外Cǐwài这个zhège称呼chēnghunéngràngrénkànchū耶稣Yēsū就是jiùshì弥赛亚Mísàiyà就是jiùshì基督Jīdū。(Dàn7:13,14lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

癫痫Diānxiánde 希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénde字面zìmiàn意思yìsishìbèi月亮yuèliang打击dǎjīde”。Dàn马太Mǎtàishìcóng医学yīxuéde角度jiǎodù使用shǐyòng这个zhègedebìngshì迷信míxìndezhèzhǒngbìnggēn月相yuèxiàng联系liánxìzài一起yìqǐ马太Mǎtài马可Mǎkě路加Lùjiā描述miáoshùde症状zhèngzhuàng显然xiǎnrángēn癫痫diānxián有关yǒuguān

痉挛Jìngluán Zài这个zhège事例shìlìzhōng孩子háizide癫痫diānxián症状zhèngzhuàng确实quèshíshìyóu邪灵xiélíng造成zàochéngde不过Búguò圣经Shèngjīngbìng没有méiyǒu暗示ànshìrénhuànshàng癫痫症diānxiánzhèngdōushì因为yīnwèibèi邪灵xiélíng附身fùshēn类似lèisìde情况qíngkuàngshìlóng病症bìngzhèng。(参看Cānkàn9:17,25马太福音Mǎtài Fúyīn4:24zài记载jìzǎi人们rénmenzhǒng病人bìngréndàidào耶稣Yēsū那里nàlǐshí分别fēnbiédàobèi邪灵xiélíng操纵cāozòngde癫痫diānxiánde”,zhè说明shuōmíngzhèliǎnglèirénde情况qíngkuàngshì一样yíyàngde。(LìngjiànTài4:24de注释zhùshì

信心Xìnxīn Jiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

有些Yǒuxiē古抄本gǔchāoběnzài这里zhèlǐyǒu以下yǐxiàdehuà:“Zhèlèi邪灵xiélíng只有zhǐyǒukào祷告dǎogào禁食jìnshícáinénggǎn出去chūqù。”(Lìngjiàn9:29de注释zhùshì不过Búguòzhèhuà没有méiyǒu出现chūxiànzài那些nàxiēzuì早期zǎoqīzuì可靠kěkàode抄本chāoběnli因此yīncǐ显然xiǎnránshì圣经Shèngjīng原文yuánwénde部分bùfen。(Lìngjiàn附录FùlùA3

Kào祷告dǎogào 有些Yǒuxiē抄本chāoběnzài这里zhèlǐjiāle禁食jìnshí”,dàn这些zhèxiē文字wénzì没有méiyǒu出现chūxiànzài那些nàxiēzuì早期zǎoqīzuì可靠kěkàode抄本chāoběnli看来Kànlái这些zhèxiē文字wénzìshì那些nàxiē鼓吹gǔchuī奉行fèngxíng禁食jìnshíde抄经士chāojīngshìjiā进去jìnqùde这些Zhèxiērénzài早期zǎoqī抄本chāoběn没有méiyǒu提及tíjí禁食jìnshíde地方dìfang再三zàisān添加tiānjiālegēn禁食jìnshí有关yǒuguānde内容nèiróng。(LìngjiànTài17:21de注释zhùshì

绊脚石Bànjiǎoshí 关于Guānyúzuò绊脚石bànjiǎoshíde希腊Xīlà语词yǔcískanʹda·lon,有些yǒuxiē学者xuézhě认为rènwéi这个zhège原本yuánběnshìzhǐ陷阱xiànjǐng有些yǒuxiē认为rènwéishìzhǐ陷阱xiànjǐnglibǎngzhe诱饵yòuʼěrdegēn棍子gùnzi后来Hòulái这个zhège泛指fànzhǐ任何rènhé导致dǎozhìrénbàndǎohuòdiēdǎode障碍物zhàngʼàiwùYòngzuò比喻bǐyùshí这个zhègezhǐ导致dǎozhìrén犯罪fànzuìshàng歧途qítúhuòzài道德dàodéshang失足shīzúdemǒuzhǒng行为xíngwéihuò情况qíngkuàng相关Xiāngguānde希腊语Xīlàyǔ动词dòngcískan·da·liʹzozài马太福音Mǎtài Fúyīn18:8,9lizuò使shǐ……失足shīzú”,这个zhège动词dòngcíhái可以kěyǐzuò成为chéngwéi……陷阱xiànjǐnghuò导致dǎozhì……犯罪fànzuì”。

kuài磨石mòshí Yòukuàide磨石mòshí”。这样Zhèyàngdekuài磨石mòshí直径zhíjìng可能kěnéngyǒu1.2-1.5由于yóuyú非常fēichángzhòng必须bìxūyóutóulái

使Shǐ……diēdǎo Yòukuài绊脚石bànjiǎoshífàngzài……前面qiánmiàn”。Zài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànzhōng希腊Xīlà语词yǔcískan·da·liʹzozhǐdeshìzài比喻bǐyù意义yìyìshangdiēdǎoBěnjié经文jīngwén可能kěnéng使用shǐyòngle这个zhègede引申yǐnshēn成为chéngwéirén信心xìnxīnshangde障碍zhàngʼài使shǐ相信xiāngxìn跟随gēnsuí耶稣YēsūZài这里zhèlǐ这个zhège可能kěnéng涉及shèjí使shǐrén犯罪fànzuìhuò成为chéngwéide陷阱xiànjǐng。“Diēdǎo也许yěxǔ涉及shèjí违反wéifǎn上帝Shàngdìde道德dàodé法律fǎlǜ失去shīqù信心xìnxīnhuò接受jiēshòu错误cuòwùde宗教zōngjiào道理dàolǐ。(LìngjiànTài18:7de注释zhùshì卑微Bēiwēiderénzhǐdeshì耶稣Yēsūde门徒méntú他们tāmenzài世人shìrényǎnzhōng也许yěxǔ微不足道wēibùzúdàodànzài上帝Shàngdìyǎnzhōngquè非常fēicháng宝贵bǎoguì

kuài磨石mòshí Yòukuàide磨石mòshí”。(LìngjiànTài18:6de注释zhùshì

绊脚石Bànjiǎoshí 关于Guānyúzuò绊脚石bànjiǎoshíde希腊Xīlà语词yǔcískanʹda·lon,有些yǒuxiē学者xuézhě认为rènwéi这个zhège原本yuánběnshìzhǐ陷阱xiànjǐng有些yǒuxiē认为rènwéishìzhǐ陷阱xiànjǐnglibǎngzhe诱饵yòuʼěrdegēn棍子gùnzi后来Hòulái这个zhège泛指fànzhǐ任何rènhé导致dǎozhìrénbàndǎohuòdiēdǎode障碍物zhàngʼàiwùYòngzuò比喻bǐyùshí这个zhègezhǐ导致dǎozhìrén犯罪fànzuìshàng歧途qítúhuòzài道德dàodéshang失足shīzúdemǒuzhǒng行为xíngwéihuò情况qíngkuàng相关Xiāngguānde希腊语Xīlàyǔ动词dòngcískan·da·liʹzozài马太福音Mǎtài Fúyīn18:8,9lizuò使shǐ……失足shīzú”,这个zhège动词dòngcíhái可以kěyǐzuò成为chéngwéi……陷阱xiànjǐnghuò导致dǎozhì……犯罪fànzuì”。

欣嫩谷Xīnnèn Gǔ 欣嫩谷Xīnnèn Gǔ位于wèiyú耶路撒冷Yēlùsālěngde南面nánmiàn西南面xīnánmiàn。(Lìngjiàn附录FùlùB12zhōngde地图dìtú耶路撒冷Yēlùsālěng附近fùjìn一带yídài”)Zài耶稣Yēsūde时代shídài欣嫩谷Xīnnèn Gǔshì焚烧fénshāo垃圾lājīde地方dìfang所以suǒyǐyòng欣嫩谷Xīnnèn Gǔ象征xiàngzhēng彻底chèdǐde毁灭huǐmièshìhěn恰当qiàdàngde。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

使Shǐ失足shīzú Zài这里zhèlǐ希腊Xīlà语词yǔcískan·da·liʹzohái可以kěyǐzuò成为chéngwéide陷阱xiànjǐnghuò导致dǎozhì犯罪fànzuì”。(LìngjiànTài18:7de注释zhùshì

Kǎn下来xiàlái 耶稣Yēsūzài这里zhèlǐyòngle夸张kuāzhāngde说法shuōfǎde意思yìsishì一些yìxiē事物shìwù如果rúguǒhuì使shǐrénduì上帝Shàngdì不忠bùzhōng即使jíshǐ它们tāmenxiàngshǒujiǎo眼睛yǎnjing那么nàme宝贵bǎoguìrén应该yīnggāi心甘情愿xīngān-qíngyuànde舍弃shěqì耶稣Yēsū显然xiǎnránshìzài怂恿sǒngyǒngrén自残zìcánshìzài暗示ànshìrénhuìbèi自己zìjǐde肢体zhītǐhuò眼睛yǎnjing控制kòngzhì。(9:45,47强调qiángdiàodeshìrén应该yīnggāiyòng自己zìjǐde肢体zhītǐzuò得罪dézuì上帝Shàngdìdeshìér应该yīnggāi处死chǔsǐ自己zìjǐde肢体zhītǐ就是jiùshì肢体zhītǐ当作dàngzuò已经yǐjīngcóng身上shēnshangkǎndiàole一样yíyàng。(参看Cānkàn西3:5Rénjuégāiràng任何rènhé事物shìwù妨碍fángʼài自己zìjǐ得到dédào生命shēngmìng

欣嫩谷Xīnnèn Gǔ JiànTài5:22de注释zhùshì以及yǐjí词语cíyǔ解释jiěshì

有些Yǒuxiē抄本chāoběnzài这里zhèlǐyǒu以下yǐxiàdehuà:“那里Nàlǐdeshìdehuǒshìmiède。”不过Búguòzhèhuàbìng没有méiyǒu出现chūxiànzài早期zǎoqīde重要zhòngyào抄本chāoběnli48jié的确díquèyǒu类似lèisìdehuàér原文yuánwén是否shìfǒuyǒuhuàbìng存在cúnzài争议zhēngyì证据Zhèngjù表明biǎomíng看来kànláishìmǒuhuòmǒuxiē抄经士chāojīngshì48jiédehuàchāozàile44jié46jié。(Lìngjiàn附录fùlùA3

使Shǐ失足shīzú Zài这里zhèlǐ希腊Xīlà语词yǔcískan·da·liʹzohái可以kěyǐzuò成为chéngwéide陷阱xiànjǐnghuò导致dǎozhì犯罪fànzuì”。(LìngjiànTài18:7de注释zhùshì

欣嫩谷Xīnnèn Gǔ 欣嫩谷Xīnnèn Gǔ位于wèiyú耶路撒冷Yēlùsālěngde南面nánmiàn西南面xīnánmiàn。(Lìngjiàn附录FùlùB12zhōngde地图dìtú耶路撒冷Yēlùsālěng附近fùjìn一带yídài”)Zài耶稣Yēsūde时代shídài欣嫩谷Xīnnèn Gǔshì焚烧fénshāo垃圾lājīde地方dìfang所以suǒyǐyòng欣嫩谷Xīnnèn Gǔ象征xiàngzhēng彻底chèdǐde毁灭huǐmièshìhěn恰当qiàdàngde。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

使Shǐ失足shīzú Jiàn9:43de注释zhùshì

欣嫩谷Xīnnèn Gǔ JiànTài5:22de注释zhùshì以及yǐjí词语cíyǔ解释jiěshì

Jiàn9:44de注释zhùshì

使Shǐ失足shīzú Zài这里zhèlǐ希腊Xīlà语词yǔcískan·da·liʹzohái可以kěyǐzuò成为chéngwéide陷阱xiànjǐnghuò导致dǎozhì犯罪fànzuì”。(LìngjiànTài18:7de注释zhùshì

使Shǐ失足shīzú Jiàn9:43de注释zhùshì

欣嫩谷Xīnnèn Gǔ JiànTài5:22de注释zhùshì以及yǐjí词语cíyǔ解释jiěshì

欣嫩谷Xīnnèn Gǔ 欣嫩谷Xīnnèn Gǔ位于wèiyú耶路撒冷Yēlùsālěngde南面nánmiàn西南面xīnánmiàn。(Lìngjiàn附录FùlùB12zhōngde地图dìtú耶路撒冷Yēlùsālěng附近fùjìn一带yídài”)Zài耶稣Yēsūde时代shídài欣嫩谷Xīnnèn Gǔshì焚烧fénshāo垃圾lājīde地方dìfang所以suǒyǐyòng欣嫩谷Xīnnèn Gǔ象征xiàngzhēng彻底chèdǐde毁灭huǐmièshìhěn恰当qiàdàngde。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

Zài那里nàlǐ Zhǐshàngjié经文jīngwéndàode欣嫩谷Xīnnèn Gǔ”。正如Zhèngrú马太福音Mǎtài Fúyīn5:22de注释zhùshìsuǒshuōde那样nàyàngzài耶稣Yēsūde时代shídài欣嫩谷Xīnnèn Gǔshì焚烧fénshāo垃圾lājīde地方dìfang耶稣Yēsūdàoshìdehuǒshìmiède看来kànláishìyòngle以赛亚书Yǐsàiyàshū66:24zhōng预告yùgào未来wèiláidehuà以赛亚书Yǐsàiyàshūde预言yùyánbìngshì描述miáoshù活人huórén怎样zěnyàngbèi折磨zhémóérshìzhǐchū反叛fǎnpàn耶和华Yēhéhuáderénde尸体shītǐhuì处于chǔyú怎样zěnyàngde状况zhuàngkuàngZài那些nàxiēhuǒshāodàode地方dìfangchónghuòhuì滋生zīshēngchīdiàoméibèihuǒshāojìnde残渣cánzhā因此Yīncǐ耶稣Yēsūzhèhuàde意思yìsishìshuō上帝Shàngdìde判决pànjuéhuìdàilái彻底chèdǐde毁灭huǐmièérshìshuōhuìdàilái折磨zhémó

欣嫩谷Xīnnèn Gǔ 欣嫩谷Xīnnèn Gǔ位于wèiyú耶路撒冷Yēlùsālěngde南面nánmiàn西南面xīnánmiàn。(Lìngjiàn附录FùlùB12zhōngde地图dìtú耶路撒冷Yēlùsālěng附近fùjìn一带yídài”)Zài耶稣Yēsūde时代shídài欣嫩谷Xīnnèn Gǔshì焚烧fénshāo垃圾lājīde地方dìfang所以suǒyǐyòng欣嫩谷Xīnnèn Gǔ象征xiàngzhēng彻底chèdǐde毁灭huǐmièshìhěn恰当qiàdàngde。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

烈火Lièhuǒyàojiàngzài……身上shēnshangxiàngyán一样yíyàng Zhèyǒu比喻bǐyù意义yìyìdehuà可以kěyǐyǒuliǎngzhǒng理解lǐjiě。(1)如果Rúguǒzhèhuàshìgēn上文shàngwén9:43-48有关yǒuguān耶稣Yēsū描述miáoshùde就是jiùshì欣嫩谷Xīnnèn Gǔdehuǒdàiláide毁灭huǐmièshuōzhèhuàshíxiǎngdàode可能kěnéngshì发生fāshēngzài所多玛Suǒduōmǎ蛾摩拉Émólādeshì上帝Shàngdìcéng硫磺liúhuánghuǒ……xiàng一样yíyàngjiàngzài死海Sǐ Hǎi盐海Yán Hǎi附近fùjìndezhèliǎngzuòchéng。(Chuàng19:24如果Rúguǒshì这样zhèyàng耶稣Yēsūshuōde众人zhòngrén就是jiùshì所有suǒyǒu容许róngxǔ自己zìjǐdeshǒujiǎohuò眼睛yǎnjing使shǐ自己zìjǐhuò别人biérén失足shīzúderén他们tāmen这样zhèyàngzuòhuì使shǐ自己zìjǐhuò别人biérénduì上帝Shàngdì不忠bùzhōng欣嫩谷Xīnnèn Gǔde烈火lièhuǒhuìjiàngzài这些zhèxiērén身上shēnshangxiàngyán一样yíyàng他们tāmen彻底chèdǐ毁灭huǐmiè。(2)如果Rúguǒzhèhuàshìgēn下文xiàwén9:50有关yǒuguān那么nàme耶稣Yēsū描述miáoshùde也许yěxǔshìjiānghuìjiàngzài门徒méntú身上shēnshangdehuǒshìduì门徒méntú有益yǒuyìdenéng促进cùjìn他们tāmenzhījiānde和睦hémù根据Gēnjù这个zhège理解lǐjiě,“众人zhòngrén”(耶稣Yēsūde所有suǒyǒu门徒méntúdōuhuìbèihuǒ洁净jiéjìng耶和华Yēhéhuáde话语huàyǔhuìxiànghuǒ一样yíyàngliànjìng他们tāmen烧毁shāohuǐ一切yíqiè错误cuòwùde观念guānniàn行为xíngwéi迫害pòhài考验kǎoyànhuìxiànghuǒ一样yíyàngliànjìng他们tāmen确保quèbǎo他们tāmenduì耶和华Yēhéhuáde忠贞zhōngzhēnàishì纯净chúnjìngér没有méiyǒushòudào玷污diànwūde。(20:8,9;23:29;彼前Bǐ-Qián1:6,7;4:12,13Zhèliǎngzhǒng意思yìsidōu可能kěnéngshì耶稣Yēsūxiǎngyào表达biǎodáde

Yán zhǒng矿物质kuàngwùzhìyòng防腐fángfǔ调味tiáowèi。(LìngjiànTài5:13de注释zhùshì

xiánle Zài耶稣Yēsūde时代shídàiyán主要zhǔyàochǎn死海Sǐ Hǎi一带yídài而且érqiě混杂hùnzále其他qítā矿物质kuàngwùzhì如果Rúguǒzhèzhǒngyán失去shīqùle咸味xiánwèijiùzhǐhuìshèngxià没有méiyǒu味道wèidào没有méiyǒu用处yòngchùde残渣cánzhā

你们Nǐmen里面lǐmiànyàoyǒuyán 耶稣Yēsūzài这里zhèlǐshuōdeyán”,看来kànláizhǐdeshì基督徒Jīdūtúdezhǒng特质tèzhì他们Tāmenyǒuzhèzhǒng特质tèzhì说话shuōhuà做事zuòshìjiùhuì体贴tǐtiē得体détǐduìrén有益yǒuyìyǒuzhù保全bǎoquán别人biérénde生命shēngmìng使徒Shǐtú保罗Bǎoluózài歌罗西书Gēluóxīshū4:6yòngyánzuò比喻bǐyùshí表达biǎodále类似lèisìde意思yìsi耶稣Yēsūshuōzhèhuàshíxiǎngdàode也许yěxǔshì使徒们shǐtúmen争论zhēnglùnshéizuìzhèjiànshì比喻Bǐyù意义yìyìshangdeyánnéngràng我们wǒmendehuàgèng容易róngyìbèirén接受jiēshòuyǒuzhù我们wǒmengēnrén保持bǎochí和睦hémù”。

Yán zhǒng矿物质kuàngwùzhìyòng防腐fángfǔ调味tiáowèiZài这里zhèlǐ耶稣Yēsū强调qiángdiàode可能kěnéngshìyánde防腐fángfǔ作用zuòyòngde门徒méntúnéng帮助bāngzhùréngēn上帝Shàngdì保持bǎochí良好liánghǎode关系guānxìbìng帮助bāngzhùrén持守chíshǒu崇高chónggāode道德dàodé标准biāozhǔn

多媒体资料

黑门山Hēimén Shān
黑门山Hēimén Shān

黑门山Hēimén Shān坐落zuòluòzài凯撒里亚腓立比Kǎisālǐyà Féilìbǐ附近fùjìn海拔hǎibágāo2814shì以色列Yǐsèliè一带yídàizuìgāodeshān白雪Báixuě覆盖fùgàide山顶shāndǐngyǒu水气shuǐqì凝结níngjié产生chǎnshēng充盈chōngyíngde露水lùshuizhèràngcǎo能够nénggòuguò漫长mànchángde旱季hànjì。(Shī133:3黑门山Hēimén Shānderóngxuěshì约旦河Yuēdàn Héde主要zhǔyào水源shuǐyuán耶稣Yēsū改变gǎibiàn形貌xíngmàode地点dìdiǎnyǒu可能kěnéng就是jiùshì黑门山Hēimén Shān。(Tài17:2

从Cóng胡拉Húlā自然zìrán保护区bǎohùqū远yuǎn望wàng黑门山Hēimén Shān
Cóng胡拉Húlā自然zìrán保护区bǎohùqūyuǎnwàng黑门山Hēimén Shān

黑门山Hēimén Shān位于wèiyú应许yīngxǔzhī北面běimiànde疆界jiāngjièyóuzuòtóngde山峰shānfēng组成zǔchéng其中qízhōngdezuì高峰gāofēng海拔hǎibá2814这些Zhèxiē山峰shānfēng构成gòuchéng东黎巴嫩Dōnglíbānèn山脉shānmài南部nánbùdeduàn耶稣Yēsū改变gǎibiàn形貌xíngmàode地方dìfang可能kěnéng就是jiùshì黑门山Hēimén Shān

上磨石Shàngmòshí和hé下磨石xiàmòshí
上磨石Shàngmòshí下磨石xiàmòshí

zhōng可以kěyǐkàndàokuài相当xiāngdāngde上磨石shàngmòshí这么Zhèmede磨石mòshí一般yìbānhuìyóuděng家畜jiāchù拉动lādòngyònglái谷物gǔwùhuòzhà橄榄油gǎnlǎnyóu上磨石Shàngmòshíde直径zhíjìng可能kěnéngcháng1.5下磨石xiàmòshígèng

现代Xiàndài的de欣嫩谷Xīnnèn Gǔ
现代Xiàndàide欣嫩谷Xīnnèn Gǔ

图片Túpiànzhōng标示biāoshìdeliǎng地点dìdiǎn分别fēnbiéshì希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuàndàode欣嫩谷Xīnnèn Gǔ(1)圣殿山Shèngdiàn Shān(2)。公元Gōngyuán1世纪shìjìde犹太Yóutài圣殿shèngdiàn建筑群jiànzhùqúnjiù位于wèiyú圣殿山Shèngdiàn Shānshang今天Jīntiānzhèzuòshānshangzuì显眼xiǎnyǎnde建筑物jiànzhùwùshìzuòbèi伊斯兰教徒Yīsīlánjiàotúshìwéi神圣shénshèngde宗教zōngjiào建筑jiànzhù一般yìbānchēngwéi圆顶Yuándǐng清真寺qīngzhēnsì”。(Lìngjiàn附录FùlùB12de地图dìtú

死海Sǐ Hǎi岸边ànbiān的de盐yán
死海Sǐ Hǎi岸边ànbiāndeyán

今天Jīntiān死海Sǐ Hǎi盐海Yán Hǎideshuǐde含盐量hányánliàngyuēwéi一般yìbān海水hǎishuǐdejiǔbèi。(Chuàng14:3死海Sǐ Hǎideshuǐ经过jīngguò蒸发zhēngfāhòuwèi以色列人Yǐsèlièrén提供tígōngle相当xiāngdāngduōdeyándàn这些zhèxiēyán质量zhìliànghǎo因为yīnwèi其中qízhōng混杂hùnzále其他qítāde矿物质kuàngwùzhì以色列人Yǐsèlièrén可能kěnéngcóng腓尼基人Féiníjīrén那里nàlǐ得到dédàoyán那些nàxiēyán据说jù shuōshìcóng地中海Dìzhōng Hǎide海水hǎishuǐ蒸发zhēngfāláide圣经Shèngjīngdàoyányǒu调味tiáowèide作用zuòyòng。(6:6耶稣Yēsū善于shànyú运用yùnyòng日常rìcháng生活shēnghuózhōngde事物shìwùlái比喻bǐyù曾经céngjīngyòngyánlái说明shuōmíng重要zhòngyàode道理dàolǐ例如Lìrúzài登山宝训Dēngshān Bǎoxùnzhōngshuō门徒méntúshì大地dàdìdeyán”,意思yìsishì他们tāmennéng发挥fāhuīxiàng防腐剂fángfǔjì一样yíyàngde作用zuòyòng帮助bāngzhùréngēn上帝Shàngdì保持bǎochí良好liánghǎode关系guānxìbìng帮助bāngzhùrén持守chíshǒu崇高chónggāode道德dàodé标准biāozhǔn