马可福音 4:1-41

4  耶稣Yēsūyòuzàihǎibiān教导jiàodǎorénYǒuqúnrén聚集jùjídào那里nàlǐjiùshàngchuánzuò下来xiàlái离开líkāiànbiānDàn民众mínzhòngdōuliúzàiànshang靠近kàojìnhǎi+  耶稣Yēsūyòng比喻bǐyù教导jiàodǎo他们tāmen许多xǔduōshì+zài教导jiàodǎoshíduì他们tāmenshuō+  “你们Nǐmenyàotīngzhǒngderén出去chūqùzhǒng+  de时候shíhou有些yǒuxiē种子zhǒngziluòzàipáng飞鸟fēiniǎoláichīdiàole  有些Yǒuxiēluòzài土壤tǔrǎngduōde岩石地yánshídìshang因为yīnwèi土壤tǔrǎngshēn种子zhǒngzi立刻lìkèjiùzhǎng起来qǐlái+  可是kěshì太阳tàiyáng出来chūlái幼苗yòumiáojiùshàigānleyòu因为yīnwèi没有méiyǒu扎根zhāgēn*jiù枯萎kūwěile  有些yǒuxiē种子zhǒngziluòzài荆棘jīngjíli荆棘jīngjízhǎng起来qǐlái幼苗yòumiáozhùlejiùjiēbuchū果实guǒshí+  Hái有些yǒuxiēluòzài好土hǎotǔshang生长shēngzhǎng茂盛màoshèngjiēchū果实guǒshíláiyǒu30bèideyǒu60bèideyǒu100bèide+。”  耶稣Yēsūyòushuō:“Yǒu耳朵ěrduotīngdejiù应当yīngdāngtīng+。” 10  耶稣Yēsū独自dúzìrénde时候shíhou有些yǒuxiē跟随gēnsuíderén十二shíʼèr使徒shǐtúláiwèn比喻bǐyùde意思yìsi+ 11  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“上帝Shàngdì王国Wángguóde神圣shénshèng秘密mìmì+shìyàoràng你们nǐmen知道zhīdàode可是kěshì外人wàirénzhǐtīngdào比喻bǐyù+ 12  这样Zhèyàng他们tāmenkànshìkànquèkànbujiàntīngshìtīngquènéng领会lǐnghuìhuì回头huítóu改过gǎiguò得到dédào宽恕kuānshù+。” 13  耶稣Yēsūyòuduì他们tāmenshuō:“你们Nǐmen明白míngbai这个zhège比喻bǐyùyòuzěnnéng明白míngbai其他qítā比喻bǐyùne 14  “zhǒngderéndeshì上帝Shàngdìde话语huàyǔ+ 15  zàipángdeshìrén听见tīngjiàn话语huàyǔ撒但Sādànjiùlái+zài他们tāmen心里xīnlǐde话语huàyǔduó+ 16  照样Zhàoyàngzài岩石地yánshídìshangdeshìrén听见tīngjiàn上帝Shàngdìde话语huàyǔjiù喜乐xǐlède接受jiēshòu+ 17  可是Kěshì他们tāmen心里xīnlǐ没有méiyǒugēnzhǐ维持wéichíleduàn时间shíjiān一旦yídànyīn上帝Shàngdìde话语huàyǔér遭遇zāoyù患难huànnànhuò迫害pòhàijiù放弃fàngqì信仰xìnyǎng*le 18  zài荆棘jīngjílideshìrén听见tīngjiànle上帝Shàngdìde话语huàyǔ+ 19  quèbèi目前mùqián制度zhìdù*lide忧虑yōulǜ+财富cáifùde诱惑yòuhuò*+以及yǐjízhǒng欲望yùwàng+侵害qīnhài结果jiéguǒ话语huàyǔbèizhùlejiùjiēbuchū果实guǒshílái 20  zài好土hǎotǔshangdeshìrén听见tīngjiànle上帝Shàngdìde话语huàyǔjiù乐意lèyì接受jiēshòujiēchū果实guǒshíyǒu30bèideyǒu60bèideyǒu100bèide+。” 21  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“难道Nándàorénhuìdēngláifàngzài篮子lánzi*xiàhuòchuáng底下dǐxiamashìhuìfàngzài灯台dēngtáishangma+ 22  隐藏Yǐncángdeshì没有méiyǒubèi暴露bàolù出来chūláide小心xiǎoxīn掩盖yǎngàideshì没有méiyǒubèi公开gōngkāide+ 23  Yǒu耳朵ěrduotīngdedōu应当yīngdāngtīng+。” 24  耶稣Yēsūyòuduì他们tāmenshuō:“你们Nǐmenyào留意liúyì自己zìjǐtīngdàodeshì+你们Nǐmenyòng什么shénme量器liángqìliánggěirén对方duìfānghuìyòng什么shénme量器liángqìliánggěi你们nǐmen而且érqiěhuìgěi你们nǐmengèngduō 25  因为Yīnwèi凡是fánshìyǒudeháiyàogěigèngduō+凡是fánshì没有méiyǒudejiùliányǒudeyàozǒu+。” 26  耶稣Yēsūshuō:“上帝Shàngdìde王国Wángguó好像hǎoxiàngrénzàishanglezhǒng 27  晚上wǎnshang睡觉shuìjiào白天báitiān起来qǐlái种子zhǒngzijiù发芽fāyázhǎnggāo至于zhìyú怎么zěnmehuì这样zhèyàng一点yìdiǎnr知道zhīdào 28  土地Tǔdìshangzhǎngchū谷物gǔwùshì自然zìránér逐渐zhújiàndexiānchūmiáohòu吐穗tǔsuì最后zuìhòusuìshangjiēmǎn谷粒gǔlì 29  谷物Gǔwù成熟chéngshújiùshēnchū镰刀liándāo因为yīnwèi收割shōugēde时候shíhoudàole。” 30  耶稣Yēsūshuō:“我们Wǒmenyào上帝Shàngdìde王国Wángguózuò什么shénmeneYàoyòng什么shénme比喻bǐyùlái说明shuōmíngne 31  xiàng芥籽jièzǐ*zàishangde时候shíhoushìshang所有suǒyǒu种子zhǒngzizhōngzuìxiǎode+ 32  可是kěshìle以后yǐhòuzhǎng起来qǐláiquè田园tiányuánli其他qítā植物zhíwùgèng而且érqiězhǎngchū枝子zhīzitiānshangde飞鸟fēiniǎonéngzàideyīnxià栖息qīxī。” 33  耶稣Yēsūyòngle许多xǔduō这样zhèyàngde比喻bǐyù+根据gēnjù众人zhòngrénde理解力lǐjiělìxiàng他们tāmen传讲chuánjiǎng上帝Shàngdìde话语huàyǔ 34  yòng比喻bǐyùjiùduì他们tāmenjiǎng什么shénme私下sīxiàcáiduì门徒méntú说明shuōmíng一切yíqiè+ 35  tiān傍晚bàngwǎn时分shífēn耶稣Yēsūduì门徒méntúshuō:“我们Wǒmendào对岸duìʼànba+。” 36  于是Yúshì门徒méntúràng民众mínzhòng离开líkāihòujiùgēn耶稣Yēsūzuòchuán过去guòqù*yǒubiédechuángēn一起yìqǐ+ 37  忽然Hūrányǒu非常fēicháng强劲qiángjìngde暴风bàofēngguā起来qǐlái海浪hǎilàng不断búduànjìnchuánlichuán几乎jīhūguànmǎnleshuǐ+ 38  耶稣Yēsūquèzài船尾chuánwěikàozhe枕头zhěntou*睡觉shuìjiào门徒Méntújiàoxǐngduìshuō:“老师Lǎoshī我们wǒmenkuài没命méimìngle在乎zàihuma?” 39  耶稣Yēsūjiù起来qǐlái斥责chìzéfēngduìhǎishuō:“不要Búyào作声zuòshēng安静Ānjìngba+Fēngjiùtíngle四周sìzhōu马上mǎshàngjiù完全wánquán平静píngjìng下来xiàlái 40  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“你们Nǐmen为什么wèi shénme这么zhème害怕hàipàne你们Nǐmen还是háishi没有méiyǒu信心xìnxīnma?” 41  他们Tāmenquè非常fēicháng恐惧kǒngjù彼此bǐcǐshuō:“这个Zhègerén到底dàodǐshìshéiLiánfēnghǎidōu服从fúcóng+

脚注

直译Zhíyì没有méiyǒugēn”。
直译Zhíyìdiēdǎo”。
Yòu时代shídài”。Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“制度Zhìdù”。
诱惑Yòuhuòyòupiànrénde力量lìliàng”。
Yòuyònglái计算jìsuàn容量róngliàngde篮子lánzi”。
Zhǐdeshì以色列Yǐsèlièzhǒnghěnxiǎode种子zhǒngzi发芽fāyáhòu可以kěyǐzhǎngdào4公尺gōngchǐgāo
Yòu“……离开líkāihòu耶稣Yēsū已经yǐjīngzàichuánshang门徒méntújiùzài过去guòqù”。
Yòu垫子diànzi”。

注释

多媒体资料

家用Jiāyòng的de灯台dēngtái
家用Jiāyòngde灯台dēngtái

图片Túpiànsuǒshìde家用jiāyòng灯台dēngtái(1),shì画家huàjiā参照cānzhào一些yìxiē公元gōngyuán1世纪shìjìde文物wénwùhuà出来chūláide发现Fāxiàn文物wénwùde地点dìdiǎn分别fēnbiéshì以弗所Yǐfúsuǒ位于wèiyú现今xiànjīnde土耳其Tǔʼěrqí意大利Yìdàlì富有Fùyǒuderén可能kěnénghuì使用shǐyòngzhèzhǒng灯台dēngtái穷人Qióngrénhuìdēngyòng绳子shéngzidiàozài屋梁wūliángxiàfàngzài壁龛bìkānli(2),或者huòzhěfàngzài陶制táozhìhuò木制mùzhìde架子jiàzishàng

公元Gōngyuán1世纪shìjì的de渔船yúchuán
公元Gōngyuán1世纪shìjìde渔船yúchuán

这个Zhège复原图fùyuántúshì根据gēnjùtiáo公元gōngyuán1世纪shìjì渔船yúchuánde残骸cánhái以及yǐjí古代gǔdàide马赛克Mǎsàikè镶嵌画xiāngqiànhuà绘制huìzhìérchéngde渔船Yúchuánshìzài加利利海Jiālìlì Hǎi岸边ànbiānde淤泥yūnízhōng出土chūtǔdeér马赛克Mǎsàikè镶嵌画xiāngqiànhuàbèi发现fāxiànde地方dìfangshì海滨hǎibīn古镇gǔzhèn米格达勒Mǐgédálèdejiān公元gōngyuán1世纪shìjìde民居mínjūZhèlèichuán可能kěnéngyǒu桅杆wéigānfān船员chuányuán可能kěnéngyǒurénshì桨手jiǎngshǒushìzhànzài船尾chuánwěixiǎo甲板jiǎbǎnshangde舵手duòshǒuChuánchángyuē8中间zhōngjiānkuānyuē2.3shēnyuē1.3Zhètiáochuán看来kànlái可以kěyǐ容纳róngnà超过chāoguò13rén

加利利Jiālìlì的de渔船yúchuán残骸cánhái
加利利Jiālìlìde渔船yúchuán残骸cánhái

Zài1985dào1986年间niánjiānchǎng干旱gānhàn导致dǎozhì加利利海Jiālìlì Hǎide水位shuǐwèi下降xiàjiàng使shǐtiáomáizài淤泥yūnízhōngde古船gǔchuánchūle部分bùfen船身chuánshēnZhètiáo古船gǔchuánde残骸cánháicháng8.2kuān2.3zuìshēnde地方dìfang1.3考古学家Kǎogǔxuéjiāshuōzhètiáochuán建造jiànzàode时间shíjiānjiè公元前gōngyuánqián1世纪shìjìdào公元gōngyuán1世纪shìjìzhījiān现在Xiànzàichuánde残骸cánháizài以色列Yǐsèliède博物馆bówùguǎnli展出zhǎnchū这里Zhèlǐyòng3D图像túxiàng复原fùyuánle古船gǔchuánde原貌yuánmàoCóng3D图像túxiàng可见kějiànzài两千liǎngqiānniánqiánzhètiáochuánzàishuǐshang航行hángxíngshí可能kěnéng就是jiùshì这个zhège样子yàngzide