马可福音 16:1-8

16  安息日Ānxīrì+guò末大拉Mòdàlārén马利亚Mǎlìyà雅各Yǎgède母亲mǔqīn马利亚Mǎlìyà+撒罗米Sāluómǐjiùmǎile香料xiāngliàoyào耶稣Yēsūde遗体yítǐ+  接着Jiēzhezhōudetóutiān大清早dàqīngzǎo太阳tàiyáng出来chūlái她们tāmenjiùláidào墓穴mùxué+  她们Tāmen彼此bǐcǐshuō:“Shéi可以kěyǐwèi我们wǒmenkāi*墓穴mùxué门口ménkǒude石头shítoune+  可是Kěshì她们tāmen抬头táitóukànzhǐjiànkuàide石头shítou已经yǐjīngkāile*+  她们Tāmenzǒujìn墓穴mùxuéhòu看见kànjiàn右边yòubianzuòzheshēn穿chuān白袍báipáode年轻人niánqīngrénjiù非常fēicháng惊讶jīngyà  年轻人Niánqīngrénduì她们tāmenshuō:“不要Búyào惊讶jīngyà+你们Nǐmenyàozhǎodebèi处死chǔsǐzài木柱mùzhùshangde拿撒勒Násālèrén耶稣Yēsū已经yǐjīng复活fùhuóle+不在búzài这里zhèlǐKànzhèshì他们tāmen安放ānfàngde地方dìfang+  你们Nǐmenyào告诉gàosude门徒méntú彼得Bǐdéshuō:‘yào你们nǐmenxiāndào加利利Jiālìlì+你们Nǐmenhuìzài那里nàlǐjiàndào正如zhèngrú从前cóngqián告诉gàosu你们nǐmende+。’”  她们Tāmen浑身húnshēn颤抖chàndǒu非常fēicháng激动jīdòngchū墓穴mùxuéjiùpǎozǒule没有méiyǒuduì任何rènhérénshuō什么shénme因为yīnwèi她们tāmen实在shízài害怕hàipà+

脚注

直译Zhíyì滚开gǔnkāi”。
直译Zhíyì已经yǐjīngbèi滚开gǔnkāile”。

注释

末大拉人Mòdàlārén马利亚Mǎlìyà Zài原文yuánwénli,“末大拉人Mòdàlārénde意思yìsishì属于shǔyú末大拉Mòdàlāde”,可能kěnénggēnmíngwéi末大拉Mòdàlāde城镇chéngzhèn有关yǒuguān末大拉Mòdàlā坐落zuòluòzài加利利海Jiālìlì Hǎi西岸xīʼàn位于wèiyú迦百农Jiābǎinóng提比里亚Tíbǐlǐyà中间zhōngjiānYǒurén认为rènwéi末大拉Mòdàlāshì马利亚Mǎlìyàde家乡jiāxiānghuò居住jūzhùde地方dìfang。(LìngjiànTài15:398:2de注释zhùshì

Xiǎo雅各Yǎgè 耶稣Yēsūde使徒shǐtú亚勒腓Yàlèféide儿子érzi。(Tài10:2,3;3:18;6:15;1:13bèichēngwéixiǎo雅各Yǎgè”,可能kěnéngshì因为yīnwèilìng使徒shǐtú雅各Yǎgè西庇太Xībìtàide儿子érzi矮小ǎixiǎohuò年轻niánqīng

安息日Ānxīrì 安息日Ānxīrì尼散月Nísànyuè十五shíwǔzài日落rìluòshí结束jiéshùjuàn福音书Fúyīnshūdōu包含bāohán关于guānyú耶稣Yēsū复活fùhuóde记载jìzǎi。(Tài28:1-10;16:1-8;24:1-12;Yuē20:1-29

末大拉人Mòdàlārén马利亚Mǎlìyà JiànTài27:56de注释zhùshì

雅各Yǎgè Zhǐdeshìxiǎo雅各Yǎgè。(Lìngjiàn15:40de注释zhùshì

撒罗米Sāluómǐ Jiàn15:40de注释zhùshì

Mǎile香料xiāngliào……耶稣Yēsūde遗体yítǐ 耶稣Yēsūde遗体yítǐ之前zhīqián已经yǐjīng按照ànzhào犹太人Yóutàirén安葬ānzàng死者sǐzhěde习俗xísú处理chǔlǐguole。(Yuē19:39,40不过Búguò由于yóuyú犹太人Yóutàirénnéngzài安息日Ānxīrì期间qījiānzuòzhèlèi事情shìqingér耶稣Yēsūde时候shíhou距离jùlí安息日Ānxīrì开始kāishǐ只有zhǐyǒu大约dàyuēsān小时xiǎoshí所以suǒyǐ处理chǔlǐ遗体yítǐdeshì可能kěnéngshì仓促cāngcù完成wánchéngde现在Xiànzàishì安息日Ānxīrìguòhòudetiānshì耶稣Yēsūbèi处死chǔsǐhòudesāntiān这些zhèxiē妇女fùnǚdàilegèngduō香料xiāngliào馨香油xīnxiāngyóu过来guòlái进一步jìnyíbù处理chǔlǐ遗体yítǐ可能kěnéngshì为了wèileràng遗体yítǐnéng保存bǎocúngèngcháng时间shíjiān。(23:50-24:1看来Kànlái她们tāmenhuì香料xiāngliào馨香油xīnxiāngyóu涂抹túmǒzài已经yǐjīng包裹bāoguǒ起来qǐláide遗体yítǐshàng

撒罗米Sāluómǐ 这个Zhège名字míngzi可能kěnéngyuán意思yìsiwéi和平hépíng”“和睦hémù”“安宁ānníng”“平安píngʼānde希伯来Xībólái语词yǔcí撒罗米Sāluómǐshì耶稣Yēsūde门徒méntú对照Duìzhào马太福音Mǎtài Fúyīn27:56、马可福音Mǎkě Fúyīn3:1715:40de经文jīngwén可以kěyǐ推断tuīduànchū撒罗米Sāluómǐ可能kěnéngshì使徒shǐtú雅各Yǎgè使徒shǐtú约翰Yuēhànde母亲mǔqīn马太Mǎtàishuōshì西庇太Xībìtài儿子érzide母亲mǔqīn”,ér马可Mǎkěchēngwéi撒罗米Sāluómǐ”。进一步Jìnyíbù对照duìzhào约翰福音Yuēhàn Fúyīn19:25可以kěyǐkànchū撒罗米Sāluómǐ可能kěnéngshì耶稣Yēsūde母亲mǔqīn马利亚Mǎlìyàdeqīn姐妹jiěmèi如果Rúguǒshì这样zhèyàng雅各Yǎgè约翰Yuēhàn就是jiùshì耶稣Yēsūde表兄弟biǎoxiōngdì此外Cǐwài根据gēnjù马太福音Mǎtài Fúyīn27:55,56、马可福音Mǎkě Fúyīn15:41路加福音Lùjiā Fúyīn8:3撒罗米Sāluómǐ可能kěnéngshì那些nàxiē跟着gēnzhe耶稣Yēsūbìngchū财物cáiwùwèi服务fúwùde妇女fùnǚzhī

墓穴Mùxué Yòu纪念墓jìniànmù”。Zhèzhǒng墓穴mùxuéhuò墓室mùshìshì天然tiānránde洞穴dòngxuéérshìcóng硬度yìngdùgāode石灰岩shíhuīyánzáo出来chūláide这些Zhèxiē墓穴mùxuéde石壁shíbìshang通常tōngchángyǒuzáo出来chūláide长长chángchángde平台píngtáihuòshēndòngyònglái摆放bǎifàng尸体shītǐ。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì纪念墓Jìniànmù”)

接着Jiēzhezhōudetóutiān JiànTài28:1de注释zhùshì

墓穴Mùxué Jiàn27:60de注释zhùshì

接着Jiēzhezhōudetóutiān Zhǐ尼散月Nísànyuè十六shíliùDuì犹太人Yóutàirénláishuō安息日Ānxīrì之后zhīhòudetiānshìzhōudetiān

石头Shítou 看来Kànláizhèshìkuài圆形yuánxíngde石头shítou因为yīnwèiběnjié经文jīngwénde脚注jiǎozhùshuō那些nàxiē妇女fùnǚwènshéi可以kěyǐwèi她们tāmen滚开gǔnkāi墓穴mùxué门口ménkǒude石头shítou而且érqiě4jiéde脚注jiǎozhùshuō石头shítou已经yǐjīngbèi滚开gǔnkāile”。Zhèkuài石头shítoude重量zhòngliàng也许yěxǔ超过chāoguò1dūn马太Mǎtàide记载jìzǎishuōzhèshìkuài石头shítou”。(Tài27:60

告诉Gàosude门徒méntú JiànTài28:7de注释zhùshì

彼得Bǐdé Zài福音书Fúyīnshūde执笔者zhíbǐzhězhōng只有zhǐyǒu马可Mǎkě记载jìzǎi天使tiānshǐ指名zhǐmíngdàole彼得Bǐdé。(参看Cānkàn平行píngxíng记载jìzǎiTài28:7约翰福音Yuēhàn Fúyīn20:2shuō末大拉人Mòdàlārén马利亚Mǎlìyà耶稣Yēsū复活fùhuóde消息xiāoxi告诉gàosule西门Xīmén·彼得Bǐdé另外lìngwài那个nàge门徒méntú就是jiùshì约翰Yuēhàn]”。看来Kànlái耶稣Yēsūzàixiàngqún门徒méntú显现xiǎnxiànqiándemǒu时间shíjiān曾经céngjīng单独dāndúxiàng彼得Bǐdé显现xiǎnxiàn。(24:34;林前Lín-Qián15:5耶稣Yēsū特别tèbié关心guānxīn彼得Bǐdé天使tiānshǐ指名zhǐmíngdào彼得Bǐdézhè肯定kěndìngràng彼得Bǐdé感到gǎndàohěn安慰ānwèi因为yīnwèi知道zhīdào自己zìjǐ虽然suīráncéngsānrèn耶稣Yēsū现在xiànzàiquè已经yǐjīng得到dédàole这个zhège朋友péngyoude宽恕kuānshù。(Tài26:73-75

告诉Gàosude门徒méntúér复生fùshēngle 这些Zhèxiē妇女fùnǚ不仅bùjǐnshì得知dézhī耶稣Yēsū复活fùhuóde门徒méntú而且érqiěháifèngpài这个zhège消息xiāoxi告诉gàosu其他qítā门徒méntú。(Tài28:2,5,7根据Gēnjù犹太人Yóutàirén符合fúhé圣经Shèngjīngde传统chuántǒng妇女fùnǚde证词zhèngcíhuìbèi法庭fǎtíng采纳cǎinà耶和华Yēhéhuáde天使tiānshǐquè这个zhège喜乐xǐlède任务rènwujiāogěi这些zhèxiē妇女fùnǚ表明biǎomíngduì她们tāmende重视zhòngshì

因为Yīnwèi她们tāmen实在shízài害怕hàipà 根据Gēnjù马可福音Mǎkě Fúyīn最后zuìhòu部分bùfen现存xiàncúnzuì古老gǔlǎode抄本chāoběnzhèjuàn福音书Fúyīnshūshì8jié作为zuòwéi结尾jiéwěide有些Yǒuxiērén觉得juéde这样zhèyàngde结尾jiéwěitài突兀tūwùxiàngshì本来běnláide结尾jiéwěi不过Búguò马可Mǎkěde写作xiězuò风格fēnggé一贯yíguàn简练jiǎnliàn因此yīncǐ那样nàyàngde说法shuōfǎ一定yídìng成立chénglì另外Lìngwài公元gōngyuán4世纪shìjìdeliǎngwèi学者xuézhě哲罗姆Zhéluómǔ优西比乌斯Yōuxībǐwūsīdōu认为rènwéi马可福音Mǎkě Fúyīnde原文yuánwén确实quèshí她们tāmen实在shízài害怕hàipàzhèhuàwèi结语jiéyǔ

有些Yǒuxiē希腊语Xīlàyǔ抄本chāoběn其他qítā语言yǔyánde译本yìběnzài8jié后面hòumiànjiā了结liǎojiéyǒudeshìcháng结语jiéyǔyǒudeshìduǎn结语jiéyǔCháng结语jiéyǔyǒu12jié额外éwàide经文jīngwén出现chūxiànzài5世纪shìjìde亚历山大Yàlìshāndà抄本chāoběn》、《以法莲Yǐfǎlián重叠chóngdié抄本chāoběn剑桥Jiànqiáo伯撒Bósā抄本chāoběn》。另外Lìngwài,《通俗Tōngsú拉丁Lādīng文本wénběn圣经Shèngjīng》、《敘利亚语Xùlìyàyǔ库热顿Kùrèdùn抄本chāoběn叙利亚语Xùlìyàyǔ伯西托本Bóxītuōběn圣经Shèngjīngyǒu这个zhègecháng结语jiéyǔ不过Búguò这个zhègecháng结语jiéyǔ没有méiyǒu出现chūxiànzàigèng早期zǎoqīde一些yìxiē希腊语Xīlàyǔ抄本chāoběnli例如lìrú4世纪shìjìde西奈Xīnài抄本chāoběn梵蒂冈Fàndìgāng抄本chāoběn》。此外Cǐwài,4huò5世纪shìjìde敘利亚语Xùlìyàyǔ西奈Xīnài抄本chāoběn》,以及yǐjí5世纪shìjìde马可福音Mǎkě Fúyīnzuì早期zǎoqīde塞伊得语Sàiyīdéyǔ科普特语Kēpǔtèyǔde方言fāngyán抄本Chāoběn没有méiyǒu这个zhègecháng结语jiéyǔ同样Tóngyàng马可福音Mǎkě Fúyīnzuì古老gǔlǎode亚美尼亚语Yàměiníyàyǔ格鲁吉亚语Gélǔjíyàyǔ抄本chāoběndōushì8jié作为zuòwéi结尾jiéwěide

有些Yǒuxiē后期hòuqīde希腊语Xīlàyǔ抄本chāoběn其他qítā语言yǔyánde译本yìběnjiāleduǎn结语jiéyǔ只有zhǐyǒuhuà)。8世纪shìjìde理久Lǐjiǔ抄本chāoběnyǒucháng结语jiéyǔyǒuduǎn结语jiéyǔduǎn结语jiéyǔpáizài前面qiánmiànZhè抄本chāoběnzàiměi结语jiéyǔqiándōuyǒu注释zhùshì说明shuōmínggāi结语jiéyǔzài当时dāngshíshòudàomǒuxiē权威quánwēide接纳jiēnàdànzhè抄本chāoběn显然xiǎnrán认为rènwéizhèliǎng结语jiéyǔyǒu充分chōngfèn根据gēnjù

Duǎn结语jiéyǔ

马可福音Mǎkě Fúyīn16:8之后zhīhòudeduǎn结语jiéyǔbìngshì上帝Shàngdì指引zhǐyǐnrénxiěxiàde圣经Shèngjīngde部分bùfenDuǎn结语jiéyǔ这样zhèyàngshuō

可是Kěshìfán吩咐fēnfù她们tāmende她们tāmendōuduì彼得Bǐdé身边shēnbiānderén简述jiǎnshùle这些Zhèxiēshì以后yǐhòu耶稣Yēsū通过tōngguò门徒méntúcóngdōngdào西传扬chuányáng圣洁shèngjié不朽bùxiǔde信息xìnxī宣讲xuānjiǎng永世yǒngshìde救恩jiùʼēn

Cháng结语jiéyǔ

马可福音Mǎkě Fúyīn16:8之后zhīhòudecháng结语jiéyǔbìngshì上帝Shàngdì指引zhǐyǐnrénxiěxiàde圣经Shèngjīngde部分bùfenCháng结语jiéyǔ这样zhèyàngshuō

9 接着Jiēzhezhōudetóutiān清早qīngzǎo耶稣Yēsū复活fùhuó以后yǐhòuxiānxiàng末大拉人Mòdàlārén马利亚Mǎlìyà显现xiǎnxiàn耶稣Yēsū曾经céngjīngcóng身上shēnshang驱逐qūzhúle邪灵xiélíng10 告诉gàosu跟随gēnsuí耶稣Yēsūderén当时Dāngshí他们tāmen正在zhèngzài哀痛āitòng哭泣kūqì11 他们Tāmentīngdào耶稣Yēsū已经yǐjīnghuó过来guòláiràng马利亚Mǎlìyà看见kànjiànquèkěn相信xiāngxìn12 这些Zhèxiēshì以后yǐhòu他们tāmenyǒuliǎngréndào乡下xiāngxia走路Zǒulùde时候shíhou耶稣Yēsūyòngbiéde形貌xíngmàoxiàng他们tāmen显现xiǎnxiàn13 他们tāmenjiù回去huíqù告诉gàosu其他qítārén那些Nàxiērén相信xiāngxìn14 后来Hòulái十一shíyīrén坐席zuòxí耶稣Yēsūxiàng他们tāmen显现xiǎnxiàn责备zébèi他们tāmenxìn心地xīndì刚硬gāngyìng因为yīnwèi他们tāmen相信xiāngxìn那些nàxiē看见kànjiàncóngli复活fùhuóderén15 耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“你们Nǐmenyàodàoquán世界shìjièxiàngshòuzào众生zhòngshēng传扬chuányáng好消息hǎo xiāoxi16 Xìnér受浸shòujìnde必定bìdìng得救déjiùxìndebèi定罪dìngzuì17 Xìnderényǒu神迹shénjìxiāngsuínéngfèngdemíng驱逐qūzhú邪灵xiélíngshuō外语wàiyǔ18 yòngshǒushéle致命zhìmìng毒物dúwùshòu伤害shānghàiànshǒuzài病人bìngrén身上shēnshangjiù使shǐ病人bìngrén痊愈quányù。”

19 Zhǔ耶稣Yēsūduì他们tāmenshuōle这些zhèxiēhuàjiùbèijiēdàotiānshangzuòzài上帝Shàngdìde右边yòubian20 他们Tāmen出去chūqù到处dàochù传道chuándàozhǔgēn他们tāmen一起yìqǐ工作gōngzuò使shǐ他们tāmenyǒu神迹shénjìxiāngsuí支持zhīchí他们tāmen传扬chuányángde信息xìnxī

多媒体资料

《西奈Xīnài抄本chāoběn》中zhōng马可福音Mǎkě Fúyīn的de结尾jiéwěi
西奈Xīnài抄本chāoběnzhōng马可福音Mǎkě Fúyīnde结尾jiéwěi

西奈Xīnài抄本chāoběnShìfènyòng希腊语Xīlàyǔ抄写chāoxiězài上等shàngděng皮纸pízhǐshangde圣经Shèngjīng抄本chāoběn完成wánchéng公元gōngyuán4世纪shìjì这个Zhège圣经Shèngjīng抄本chāoběn包含bāohánzhěng希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuàn》,以及yǐjí翻译fānyìchéng希腊语Xīlàyǔde希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuàn》(chēngwéi七十子Qīshízǐ译本yìběn》)de部分bùfen内容nèiróng学者们Xuézhěmen认为rènwéi,《西奈Xīnài抄本chāoběnshì确定quèdìng圣经Shèngjīng希腊语Xīlàyǔ文本wénběnde权威quánwēi根据gēnjùzhī这个Zhège抄本chāoběn一直yìzhífàngzài西奈山Xīnài Shān山脚shānjiǎoxiàde圣凯瑟琳Shèngkǎisèlín隐修院yǐnxiūyuàn直到zhídào19世纪shìjì中期zhōngqī今天Jīntiān这个zhège抄本chāoběnde主要zhǔyào部分bùfen包括bāokuò图片túpiànzhōngde部分bùfendōu保存bǎocúnzài英国Yīngguó伦敦Lúndūnde大英Dà-Yīng图书馆túshūguǎnZhèzhāng照片zhàopiàn展示zhǎnshìle马可福音Mǎkě Fúyīnde结尾jiéwěi(1)路加福音Lùjiā Fúyīnde开头kāitóu(2)。Zài西奈Xīnài抄本chāoběn同样tóngyàng重要zhòngyàode4世纪shìjì文献wénxiàn梵蒂冈Fàndìgāng抄本chāoběnZhōng马可福音Mǎkě Fúyīnde结尾jiéwěi就是jiùshì现代xiàndài圣经Shèngjīngde马可福音Mǎkě Fúyīn16:8。(Lìngjiàn16:8de注释zhùshì

《梵蒂冈Fàndìgāng抄本chāoběn》中zhōng马可福音Mǎkě Fúyīn的de结尾jiéwěi
梵蒂冈Fàndìgāng抄本chāoběnzhōng马可福音Mǎkě Fúyīnde结尾jiéwěi

梵蒂冈Fàndìgāng抄本chāoběnyòuchēng梵蒂冈Fàndìgāng抄本chāoběn1209hào》,完成wánchéng公元gōngyuán4世纪shìjì学者们Xuézhěmen认为rènwéi,《梵蒂冈Fàndìgāng抄本chāoběnshì确定quèdìng圣经Shèngjīng希腊语Xīlàyǔ文本wénběnde权威quánwēi根据gēnjùzhīZhèzhāng照片zhàopiàn展示zhǎnshìle马可福音Mǎkě Fúyīnde结尾jiéwěiZài梵蒂冈Fàndìgāng抄本chāoběn同样tóngyàng重要zhòngyàode4世纪shìjì文献wénxiàn西奈Xīnài抄本chāoběnzhōng马可福音Mǎkě Fúyīnde结尾jiéwěi就是jiùshì现代xiàndài圣经Shèngjīngde马可福音Mǎkě Fúyīn16:8。(Lìngjiàn16:8de注释zhùshì这个Zhège希腊语Xīlàyǔ抄本chāoběn可能kěnéngshìzài埃及Āijíde亚历山大Yàlìshāndà完成wánchéngde本来běnlái包含bāohán圣经Shèngjīngquánshū这个Zhège抄本chāoběn原本yuánběn可能kěnéngyǒu大约dàyuē820zhāngzhǐ现存xiàncún759zhāng缺失quēshīde内容nèiróng包括bāokuò创世记Chuàngshìjìde部分bùfen诗篇Shīpiānde部分bùfen希伯来书Xībóláishū9:14dào13:25,以及yǐjí提摩太前书Tímótài Qiánshū后书Hòushū提多书Tíduōshū腓利门书Féilìménshū启示录Qǐshìlù。《梵蒂冈Fàndìgāng抄本chāoběn收藏shōucángzài意大利Yìdàlì罗马Luómǎde梵蒂冈Fàndìgāng图书馆túshūguǎn而且érqiěyǒu记录jìlù表明biǎomíng这个zhège抄本chāoběn至少zhìshǎocóng15世纪shìjì开始kāishǐjiù已经yǐjīng存放cúnfàngzài那里nàlǐ