马可福音 15:1-47

15  Tiānliàng那些nàxiē祭司长jìsīzhǎng长老zhǎnglǎo抄经士chāojīngshì就是jiùshìquán公议会gōngyìhuìjiù聚集jùjí起来qǐlái商议shāngyì他们Tāmen耶稣Yēsūbǎng起来qǐláijiāogěi彼拉多Bǐlāduō+  彼拉多Bǐlāduōwèn:“shì犹太人Yóutàiréndewángma+耶稣Yēsū回答huídá:“Duìshì*+。”  那些Nàxiē祭司长jìsīzhǎng指控zhǐkòngle许多xǔduōshì  彼拉多Bǐlāduō再次zàicìwènshuō:“什么shénme回应huíyìngma+kàn他们tāmen控告kònggàohěnduōshì+。”  耶稣Yēsūzài没有méiyǒushuō什么shénme彼拉多Bǐlāduōjiùhěn惊讶jīngyà+  Měidào节期jiéqī彼拉多Bǐlāduōdōuhuì按照ànzhào民众mínzhòngde要求yāoqiú释放shìfàng囚犯qiúfàngěi他们tāmen+  当时Dāngshíyǒurén叫做jiàozuò巴拉巴Bālābāgēn煽动shāndòng叛乱pànluànderénguānzài一起yìqǐ这些zhèxiēréndōuzài叛乱pànluàn期间qījiānshāguorén  民众Mínzhòngláidào彼拉多Bǐlāduō那里nàlǐqǐngzhào惯例guànlì满足mǎnzú他们tāmende请求qǐngqiú  彼拉多Bǐlāduō回答huídá他们tāmenshuō:“你们Nǐmenyào释放shìfàng犹太人Yóutàiréndewánggěi你们nǐmenma+ 10  原来Yuánlái彼拉多Bǐlāduō知道zhīdào祭司长jìsīzhǎngshì出于chūyú嫉妒jídùcái耶稣Yēsūjiāogěide+ 11  那些Nàxiē祭司长jìsīzhǎngquè煽动shāndòng民众mínzhòngyào彼拉多Bǐlāduō释放shìfàng巴拉巴Bālābāgěi他们tāmen+ 12  彼拉多Bǐlāduōyòuduì他们tāmenshuō:“那么Nàme你们nǐmenchēngwéi犹太人Yóutàiréndewángde那个nàgeréngāi怎么zěnme处置chǔzhìne+ 13  他们Tāmen再次zàicì喊叫hǎnjiàoshuō:“Zàizhùshang处死chǔsǐ+ 14  彼拉多Bǐlāduōyòuduì他们tāmenshuō:“为什么Wèi shénmezuòle什么shénme坏事huàishì?”他们Tāmenquè越发yuèfā喊叫hǎnjiàoshuō:“Zàizhùshang处死chǔsǐ+ 15  彼拉多Bǐlāduōxiǎng讨好tǎohǎo民众mínzhòngjiù释放shìfàng巴拉巴Bālābāgěi他们tāmenháijiàorén耶稣Yēsū鞭打biāndǎledùn+zàisòngzài木柱mùzhùshang处决chǔjué+ 16  士兵Shìbīng耶稣Yēsūdàijìn总督府zǒngdūfǔde院子yuànzilibìng全体quántǐ士兵shìbīng召集zhàojí起来qǐlái+ 17  他们Tāmengěi耶稣Yēsū穿chuānshàng紫色zǐsè袍子páoziyòng荆棘jīngjíbiānle冠冕guānmiǎngěidàishàng 18  bìngxiàng呼喊hūhǎn:“犹太人Yóutàiréndewánga万岁wànsuì*+ 19  他们Tāmenháiyòng芦苇lúwěidetóuxiàng唾沫tuòmoyòuguì下来xiàláixiàng下拜xiàbài 20  他们Tāmen嘲笑cháoxiàowánlejiù紫色zǐsè袍子páozituōxiàgěi穿chuānshàng原来yuánláide外衣wàiyīzǒuyàodìngzài木柱mùzhùshang+ 21  Yǒu昔兰尼人Xīlánnírénjiào西门Xīménshì亚历山大Yàlìshāndà鲁孚Lǔfúde父亲fùqīn刚巧gāngqiǎocóng乡下xiāngxialáidào经过jīngguò这里zhèlǐ士兵shìbīngjiù强迫qiǎngpò服役fúyìyàokáng耶稣Yēsūde苦刑柱kǔxíngzhù+ 22  他们Tāmen耶稣Yēsūdàidào地方dìfang叫做jiàozuò各各他Gègètā翻译fānyì出来chūláide意思yìsishì骷髅头kūlóutóu+”。 23  他们Tāmenhùnle没药mòyàodejiǔ*+gěi耶稣Yēsū耶稣Yēsūquèkěn 24  他们Tāmendìngzài木柱mùzhùshanghái抽签chōuqiānfēnde外衣wàiyīkànshéi得到dédào什么shénme+ 25  上午Shàngwǔ9diǎn*他们tāmen耶稣Yēsūdìngzài木柱mùzhùshang 26  bìngzài上方shàngfāngxiěmíngde罪状zuìzhuàng:“犹太人Yóutàiréndewáng+。” 27  他们Tāmenháiliǎng强盗qiángdàoguàzài旁边pángbiānde木柱mùzhùshangzài右边yòubianzài左边zuǒbian+ 28  ---* 29  路过Lùguòderénjiù辱骂rǔmàyáozhetóu+shuō:“Hngshuōyào拆毁chāihuǐ圣殿shèngdiànsāntiānzhīnèizài建造jiànzào起来qǐlái+ 30  救救jiùjiu自己zìjǐcóng苦刑柱kǔxíngzhùshang下来xiàláiba!” 31  那些Nàxiē祭司长jìsīzhǎnggēn抄经士chāojīngshì这样zhèyàng嘲笑cháoxiào彼此bǐcǐshuō:“jiùle别人biérénquèjiùbuliǎo自己zìjǐ+ 32  Ràng以色列Yǐsèlièdewáng基督Jīdū现在xiànzàicóng苦刑柱kǔxíngzhùshang下来xiàláiba我们wǒmen看见kànjiànjiùhuì相信xiāngxìnle+Liánzài旁边pángbiān木柱mùzhùshangderén侮辱wǔrǔ+ 33  中午Zhōngwǔ12diǎn*黑暗hēiʼàn笼罩lǒngzhào整个zhěnggè大地dàdì直到zhídào下午xiàwǔ3diǎn*+ 34  下午Xiàwǔ3diǎnde时候shíhou耶稣Yēsū大声dàshēng呼喊hūhǎnshuō:“以利Yǐlì以利yǐlì拉马lāmǎ·萨巴克塔尼sàbākè-tǎní?”翻译Fānyì出来chūlái意思yìsi就是jiùshì:“de上帝Shàngdìde上帝Shàngdì为什么wèi shénme离弃líqì+ 35  有些Yǒuxiēzhànzài附近fùjìnderén听见tīngjiànlejiùshuō:“Kànzài呼唤hūhuàn以利亚Yǐlìyàne!” 36  Yǒurénpǎo海绵hǎimián浸透jìntòu酸酒suānjiǔbǎngzài秆子gǎnzishanggěi+shuō:“YóubaRàng我们wǒmen看看kànkan以利亚Yǐlìyàhuìbuhuìlái下来xiàlái。” 37  耶稣Yēsūhǎnshēngjiù断气duànqìle+ 38  圣殿Shèngdiànde帷幔wéimàn*+cóngshàngdàoxiàlièchéngliǎngbàn+ 39  Yǒu军官jūnguān面对miànduìzhànzhekàndào断气duànqìshíde情形qíngxingjiùshuō:“这个Zhègerénzhēnshì上帝Shàngdìde儿子érzia+。” 40  那里Nàlǐhái有些yǒuxiē妇女fùnǚcóng远处yuǎnchùkànzhe当中dāngzhōngyǒu末大拉人Mòdàlārén马利亚Mǎlìyàxiǎo雅各Yǎgè约西Yuēxīde母亲mǔqīn马利亚Mǎlìyà以及yǐjí撒罗米Sāluómǐ+ 41  耶稣Yēsūzài加利利Jiālìlìde时候shíhou她们tāmen一直yìzhí同行tóngxíng服侍fúshi+此外Cǐwàiháiyǒuhěnduō妇女fùnǚshìgēn耶稣Yēsū一起yìqǐshàng耶路撒冷Yēlùsālěngde 42  Dàole傍晚bàngwǎn因为yīnwèi当天dàngtiānshì预备日yùbèirì就是jiùshì安息日Ānxīrìdeqiántiān 43  亚利马太Yàlìmǎtàide约瑟Yuēsèláileshì公议会gōngyìhuìde成员chéngyuánhěnyǒu名望míngwàng向来xiànglái等待děngdài上帝Shàngdìde王国Wángguó勇气yǒngqì进去jìnqùjiàn彼拉多Bǐlāduō请求qǐngqiú领取lǐngqǔ耶稣Yēsūde遗体yítǐ+ 44  彼拉多Bǐlāduōxiǎng知道zhīdào耶稣Yēsūshìbushìzhēndelejiùzhào军官jūnguānláiwèn耶稣Yēsūshìbushì已经yǐjīngle 45  彼拉多Bǐlāduōxiàng军官jūnguān查证cházhèng以后yǐhòujiù尸体shītǐgěile约瑟Yuēsè 46  约瑟Yuēsèmǎile上等shàngděng细麻布xìmábù耶稣Yēsū下来xiàláihòujiùyòng上等shàngděng细麻布xìmábù包裹bāoguǒhǎo安放ānfàngzàicóng岩石yánshízhōngzáo出来chūláide墓穴mùxuéli+然后ránhòukuài石头shítou过来guòláizhù墓穴mùxuéde门口ménkǒu+ 47  末大拉人Mòdàlārén马利亚Mǎlìyà约西Yuēxīde母亲mǔqīn马利亚Mǎlìyàdōu一直yìzhíkànzhe安放ānfàng耶稣Yēsū遗体yítǐde地方dìfang+

脚注

Duìshì”,直译zhíyì自己zìjǐshuōle”。原文Yuánwénde说法shuōfǎshì表示biǎoshì确认quèrènde惯用语guànyòngyǔ
万岁Wànsuìyòuhǎo”。
Zhèzhǒngjiǔyǒu麻醉mázuì作用zuòyòng
直译Zhíyìsān小时xiǎoshí”,zhèshìcóng日出rìchū开始kāishǐ计算jìsuànde
直译Zhíyìliù小时xiǎoshí”。
直译Zhíyìjiǔ小时xiǎoshí”。
Zhǐ分隔fēngé圣所shèngsuǒ至圣所zhìshèngsuǒde帷幔wéimàn

注释

多媒体资料

被Bèi钉子dīngzi穿chuān过guò的de跟骨gēngǔ
Bèi钉子dīngzi穿chuānguòde跟骨gēngǔ

1968nián考古学家kǎogǔ xuéjiāzài耶路撒冷Yēlùsālěng北部běibù发掘fājuéchūjiàn罗马Luómǎ时代shídàide文物wénwùkuàibèi钉子dīngzi穿chuānguòde人类rénlèi跟骨gēngǔ脚后跟jiǎohòugenkuài骨头gǔtou),钉子dīngzicháng11.5厘米límǐzhōngshìzhèjiàn文物wénwùde复制品fùzhìpǐn这个Zhège发现fāxiàn提供tígōngle考古学kǎogǔxué方面fāngmiànde证据zhèngjù表明biǎomíng罗马人Luómǎrénzài处决chǔjué罪犯zuìfànshí可能kěnénghuìyòng钉子dīngzi犯人fànréndìngzài木柱mùzhùshang罗马Luómǎ士兵shìbīng耶稣Yēsūdìngzài木柱mùzhùshangshí可能kěnéngjiùyòngle类似lèisìde钉子dīngziZhèkuài跟骨gēngǔ原本yuánběn存放cúnfàngzài特制tèzhìdeshíxiānglizhèzhǒng箱子xiāngzi专门zhuānményònglái保存bǎocún尸体shītǐ腐化fǔhuàhòushèngxiàde骨头gǔtou这个Zhège发现fāxiàn表明biǎomíngzài木柱mùzhùshangbèi处决chǔjuéderén可能kěnénghuì得到dédào安葬ānzàng

墓室Mùshì
墓室Mùshì

犹太人Yóutàirén通常tōngchánghuìderén安葬ānzàngzàicóng岩石yánshízáo出来chūláide洞穴dòngxuéli这些Zhèxiē墓穴mùxué一般yìbān位于wèiyúchéngwài君王jūnwángde墓穴mùxué例外lìwài考古Kǎogǔ发现fāxiànde犹太人Yóutàirén墓穴mùxuédōuyǒu显著xiǎnzhùde特点tèdiǎn就是jiùshì非常fēicháng简单jiǎndānZhè看来kànláigēn犹太人Yóutàirénde信仰xìnyǎng有关yǒuguān他们tāmende宗教zōngjiào容许róngxǔ崇拜chóngbài死人sǐrén提倡tíchàng任何rènhé关于guānyúrénhòuhuì继续jìxùzài灵界língjiè生活shēnghuóde观念guānniàn