马可福音 10:1-52

10  耶稣Yēsū离开líkāi那里nàlǐláidào约旦Yuēdàn Hé对岸duìʼàn犹地亚Yóudìyàde边界biānjiè附近fùjìnYòuyǒuqúnrén聚集jùjídào那里nàlǐjiù照常zhàocháng教导jiàodǎo他们tāmen+  法利赛Fǎlìsàipàiderénqiánlái试探shìtanwènzuò丈夫zhàngfudegēn妻子qīzi离婚líhūnshìbushì合法héfǎ+  耶稣Yēsū回答huídá他们tāmen:“摩西Móxī吩咐fēnfù你们nǐmendeshì什么shénmene?”  他们Tāmenshuō:“摩西Móxī允许yǔnxǔrénxiě离婚líhūn文书wénshūgēn妻子qīzi离婚líhūn+。”  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“摩西Móxīxiězhètiáo诫命jièmìnggěi你们nǐmen+shì因为yīnwèi你们nǐmen心硬xīnyìng+  可是Kěshìzài创造chuàngzàode起头qǐtóu,‘上帝Shàngdìzàole男人nánrén女人nǚrén+  因此Yīncǐrényào离开líkāi父母fùmǔ+  èrrénwéi一体yìtǐ+’,可见kějiàn夫妻fūqīzàishìliǎngrénérshì一体yìtǐle  所以Suǒyǐ上帝Shàngdì结合jiéhéderénjiù不可bùkě分开fēnkāi+。” 10  Huídào房子fángzili门徒méntújiùwènzhèjiànshì 11  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“Shéigēn妻子qīzi离婚líhūn另外lìngwài就是jiùshì通奸tōngjiān+duì妻子qīzi不忠bùzhōng 12  女人nǚréngēn丈夫zhàngfu离婚líhūn另外lìngwàijiàrénshì通奸tōngjiān+。” 13  Yǒurén小孩xiǎoháirdàidào耶稣Yēsū那里nàlǐqǐngshǒufàngzài小孩xiǎoháir身上shēnshang门徒méntúquè责备zébèi那些nàxiērén+ 14  耶稣Yēsū看见kànjiànjiùhěn高兴gāoxìngduì门徒méntúshuō:“Ràng小孩xiǎoháirdào这里zhèlǐláibié阻止zǔzhǐ他们tāmen因为yīnwèi上帝Shàngdìde王国Wángguóshì属于shǔyú这样zhèyàngderénde+ 15  实在shízài告诉gàosu你们nǐmenshéixiàng小孩xiǎoháir一样yíyàng接受jiēshòu上帝Shàngdìde王国Wángguójiùjuénéng进去jìnqù+。” 16  于是Yúshì耶稣Yēsūyòng臂膀bìbǎnglǒuzhe孩子háizishǒufàngzài他们tāmen身上shēnshang祝福zhùfú他们tāmen+ 17  耶稣Yēsūzǒuzài路上lùshangshíyǒurénpǎo上来shàngláiguìzài面前miànqiánwèn:“良善Liángshànde老师lǎoshīyàozuò什么shénmecái可以kěyǐ得到dédào永远yǒngyuǎnde生命shēngmìngne+ 18  耶稣Yēsūduìshuō:“为什么wèi shénmechēngwéi良善liángshàndene没有Méiyǒushéipèichēngwéi良善liángshànde除了chúlewèi就是jiùshì上帝Shàngdì+ 19  诫命Jièmìngshì知道zhīdàode不可bùkěshārén+不可bùkě通奸tōngjiān+不可bùkě偷窃tōuqiè+不可bùkězuò伪证wěizhèng+不可bùkě欺诈qīzhà+yào尊敬zūnjìng*父母fùmǔ+。” 20  shuō:“老师Lǎoshīzhè一切yíqiè从小cóngxiǎojiù遵守zūnshǒule。” 21  耶稣Yēsūkànzhejiùàiduìshuō:“hái缺少quēshǎoleyàngde一切yíqièmàidiàofēngěi穷人qióngrénba这样zhèyàngjiùyǒu财宝cáibǎozàitiānshangháiyàolái跟随gēnsuí+。” 22  tīngdào这些zhèxiēhuàjiùhěn难过nánguò忧忧愁愁yōuyōu-chóuchóudezǒule因为yīnwèiyǒuhěnduō财产cáichǎn 23  耶稣Yēsū环顾huángù四周sìzhōuduì门徒méntúshuō:“Yǒuqiánrényàojìn上帝Shàngdìde王国Wángguóshì多么duōme困难kùnnana+ 24  门徒Méntútīngdàozhèhuàjiùhěn惊讶jīngyà耶稣Yēsūjiùduì他们tāmenshuō:“孩子们Háizimenrényàojìn上帝Shàngdìde王国Wángguóshì多么duōme困难kùnnana 25  骆驼Luòtuo穿chuānguò针眼zhēnyǎn富有fùyǒuderénjìn上帝Shàngdìde王国Wángguóhái容易róngyìne+ 26  他们Tāmenjiù更加gèngjiā惊讶jīngyàduìshuō:“那么Nàmeshéinéng得救déjiùne+ 27  耶稣Yēsūkànzhe他们tāmenshuō:“Duìrénláishuōzhè可能kěnéngdàn上帝Shàngdì一样yíyàngduì上帝Shàngdìláishuō什么shénmedōu可能kěnéng+。” 28  彼得Bǐdéjiùduìshuō:“kàn我们wǒmen已经yǐjīngpiēxià一切yíqiè跟随gēnsuíle+。” 29  耶稣Yēsūshuō:“实在shízài告诉gàosu你们nǐmenrén为了wèile好消息hǎo xiāoxipiēxiàle房屋fángwū兄弟xiōngdì姐妹jiěmèi母亲mǔqīn父亲fùqīn儿女érnǚhuò田地tiándì+ 30  无不wúbúzài现今xiànjīn得到dédào一百yìbǎibèide房屋fángwū兄弟xiōngdì姐妹jiěmèi母亲mǔqīn儿女érnǚ田地tiándìhuìshòu迫害pòhài+zài将来jiāngláide制度zhìdùhuì得到dédào永远yǒngyuǎnde生命shēngmìng 31  Dànyǒu许多xǔduōrén现在xiànzàishìzuìxiānde将来jiāngláishì最后zuìhòude现在xiànzàishì最后zuìhòude将来jiāngláishìzuìxiānde+。” 32  他们Tāmenshàng耶路撒冷YēlùsālěngZài路上lùshang耶稣Yēsūzǒuzài前头qiántou门徒méntújiù十分shífēn惊讶jīngyà跟随gēnsuíderéndōu害怕hàipà起来qǐlái耶稣Yēsūyòu十二shíʼèr使徒shǐtúdàidào一旁yìpáng自己zìjǐ必定bìdìng遭遇zāoyùdeshì告诉gàosu他们tāmenshuō+ 33  “Kàn现在Xiànzài我们wǒmenshàng耶路撒冷Yēlùsālěng人子rénzǐhuìbèijiāogěi祭司长jìsīzhǎng抄经士chāojīngshì他们Tāmenhuìdìng死罪sǐzuìjiāogěi外族人wàizúrén 34  那些Nàxiērénhuì戏弄xìnòngxiàng唾沫tuòmo+鞭打biāndǎ杀害shāhài可是kěshìsāntiān之后zhīhòuhuì复活fùhuó+。” 35  西庇太Xībìtàide儿子érzi雅各Yǎgè约翰Yuēhàn+shàngqiánláiduì耶稣Yēsūshuō:“老师Lǎoshī我们wǒmen请求qǐngqiúdeqiúdōu答应dāying我们wǒmen+。” 36  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“你们Nǐmenyàowèi你们nǐmenzuò什么shénme?” 37  他们Tāmenshuō:“Zài享有xiǎngyǒu荣耀róngyàode时候shíhou+qiúràng我们wǒmenzuòzài右边yòubianzuòzài左边zuǒbian。” 38  耶稣Yēsūshuō:“你们Nǐmen知道zhīdào自己zìjǐ请求qǐngqiúdeshì什么shénme正在zhèngzàidebēi你们nǐmennéngma正在zhèngzàishòude浸礼jìnlǐ你们nǐmennéngshòuma+ 39  他们Tāmen回答huídá:“我们Wǒmennéng。”耶稣Yēsūjiùshuō:“正在zhèngzàidebēi你们nǐmenhuì正在zhèngzàishòude浸礼jìnlǐ你们nǐmenhuìshòu+ 40  Dànzuòzàide右边yòubian左边zuǒbianshì可以kěyǐdeérshìwèishéi准备zhǔnbèijiùguīshéide。” 41  其余Qíyúshírén听说tīngshuōlezhèjiànshìjiùduì雅各Yǎgè约翰Yuēhàn非常fēicháng生气shēngqì+ 42  耶稣Yēsūjiùjiào他们tāmenláiduì他们tāmenshuō:“你们Nǐmen知道zhīdàozài列国lièguó当中dāngzhōngbèishìwéi统治者tǒngzhìzhěderén辖制xiázhì百姓bǎixìng大臣dàchén掌权zhǎngquán管理guǎnlǐ人民rénmín+ 43  你们Nǐmenzhījiān不要búyào这样zhèyàngShéixiǎngzài你们nǐmen中间zhōngjiānwéijiùyàozuò你们nǐmende仆人púrén+ 44  shéixiǎngzài你们nǐmen中间zhōngjiān为首wéishǒujiùyàozuò大家dàjiāde奴隶núlì 45  因为Yīnwèi人子rénzǐláidàoshìyàorénwèi服务fúwù+érshìyàowèirén服务fúwù并且bìngqiěxiànchū生命shēngmìng作为zuòwéi救赎jiùshú许多xǔduōrénde代价dàijià*+。” 46  他们Tāmendàole耶利哥Yēlìgē耶稣Yēsū门徒méntúgēnqúnréncóng耶利哥Yēlìgē出来chūláide时候shíhouyǒu讨饭tǎofànde盲人mángrén就是jiùshì提迈Tímàide儿子érzi巴提迈Bātímàizuòzài路边lùbiān+ 47  听说tīngshuō拿撒勒Násālèrén耶稣Yēsū经过jīngguòjiù呼喊hūhǎn起来qǐláishuō:“大卫Dàwèide子孙zǐsūn+耶稣Yēsū可怜kělián可怜kěliánba+ 48  许多Xǔduōrén责备zébèijiào不要búyào出声chūshēngquè越发yuèfā呼喊hūhǎnshuō:“大卫Dàwèide子孙zǐsūn可怜kělián可怜kěliánba!” 49  耶稣Yēsūjiùtíng下来xiàláishuō:“Jiàoláiba。”众人Zhòngrénjiùjiào那个nàge盲人mángrénduìshuō:“不要Búyào*起来Qǐláijiàole。” 50  盲人Mángrénjiùrēngxià外衣wàiyītiàole起来qǐláizǒudào耶稣Yēsū那里nàlǐ 51  耶稣Yēsūwèn:“yàowèizuò什么shénmene?”盲人Mángrénshuō:“老师Lǎoshī+qiú使shǐ恢复huīfù视力shìlìba。” 52  耶稣Yēsūduìshuō:“bade信心xìnxīn使shǐ痊愈quányùle*+。”jiù立刻lìkè恢复huīfùle视力shìlì+而且érqiě跟随gēnsuí耶稣Yēsū上路shànglùle

脚注

Yòu孝敬xiàojìng”。
Yòu作为zuòwéi许多xǔduōrénde赎价shújià”。
Yòu:“勇气yǒngqì!”
Yòu得救déjiùle”。

注释

约旦河Yuēdàn Hé对岸duìʼàn犹地亚Yóudìyàde边界biānjiè附近fùjìn 看来Kànláizhǐ约旦河Yuēdàn Hé东岸dōngʼànde比利阿Bǐlìʼā地区dìqū特别tèbiéshìgēn犹地亚Yóudìyà交界jiāojiède一带yídài耶稣Yēsū离开líkāile加利利Jiālìlì直到zhídào复活fùhuóhòucái回去huíqù。(Lìngjiàn附录FùlùA7de地图Dìtú5)

约旦河Yuēdàn Hé对岸duìʼàn犹地亚Yóudìyàde边界biānjiè附近fùjìn 看来Kànláizhǐ约旦河Yuēdàn Hé东岸dōngʼànde比利阿Bǐlìʼā地区dìqū特别tèbiéshìgēn犹地亚Yóudìyà交界jiāojiède一带yídài。(LìngjiànTài19:1de注释zhùshì以及yǐjí附录fùlùA7de地图dìtú5)

离婚Líhūn文书wénshū 根据Gēnjù摩西Móxī法典fǎdiǎn考虑kǎolǜ离婚líhūnde男子nánzǐdōuyào准备zhǔnbèifèn法律fǎlǜ文书wénshū这个zhège过程guòchéng看来kànlái涉及shèjízhǎo长老zhǎnglǎo商量shāngliang法典Fǎdiǎnde规定guīdìnggěile男子nánzǐ充分chōngfènde时间shíjiānràng他们tāmen可以kěyǐ再三zàisān考虑kǎolǜ这个zhège严肃yánsùde决定juédìng法典Fǎdiǎnde用意yòngyì显然xiǎnránshì为了wèile防止fángzhǐrényīn一时yìshí冲动chōngdòngér离婚líhūn同时tóngshíwèi妇女fùnǚ提供tígōng一定yídìngde法律fǎlǜ保障bǎozhàng。(Shēn24:1不过Búguòdàole耶稣Yēsūde时代shídài宗教zōngjiào领袖lǐngxiùquè离婚líhūnbiànchénglejiàn轻而易举qīngʼéryìjǔdeshì公元Gōngyuán1世纪shìjìde历史学家lìshǐ xuéjiā约瑟夫斯Yuēsèfūsī属于shǔyú法利赛派Fǎlìsàipài本身běnshēnlehūncéng暗示ànshìrén可以kěyǐ为了wèile任何rènhé理由lǐyóu通常tōngcháng男子nánzǐdōunéngzhǎodào这样zhèyàngde理由lǐyóu)”gēn妻子qīzi离婚líhūn。(LìngjiànTài5:31de注释zhùshì

离婚Líhūn文书wénshū JiànTài19:7de注释zhùshì

创造Chuàngzàode起头qǐtóu 看来Kànláizhǐ人类rénlèishòuzàode时候shíhou耶稣Yēsūzài这里zhèlǐ说明shuōmíng造物主Zàowùzhǔ创立chuànglìlenánde婚姻hūnyīn安排ānpái人类rénlèi社会shèhuìde基本jīběn单位dānwèijiù这样zhèyàng形成xíngchéngle

上帝Shàngdì 直译Zhíyì”。有些Yǒuxiē古抄本gǔchāoběnxiědeshì上帝Shàngdì”,shuōde比较bǐjiào具体jùtǐ

一体Yìtǐ Yòu身体shēntǐhuòrén”。这里Zhèlǐde希腊语Xīlàyǔ原文yuánwéngēn创世记Chuàngshìjì2:24suǒyòngde希伯来Xībólái语词yǔcíde字面zìmiàn意思yìsi一样yíyàng描述miáoshùleliǎngrénzhījiān可以kěyǐ拥有yōngyǒudezuì亲密qīnmìde关系guānxìzhǐde不单单bùdāndānshì性关系xìngguānxì涵盖hángài夫妻fūqījiānde所有suǒyǒu关系guānxì这样zhèyàngde关系guānxìhuì使shǐ夫妻fūqīèrrén忠于zhōngyú彼此bǐcǐ成为chéngwéi不可bùkě分离fēnlíde伴侣bànlǚZhèzhǒng结合jiéhé一旦yídànbèi拆散chāisàn双方shuāngfāngdōuhuì不可bùkě避免bìmiǎndeshòudào伤害shānghài

一体Yìtǐ JiànTài19:5de注释zhùshì

上帝Shàngdì结合jiéhéde Yòu上帝Shàngdì使shǐ他们tāmentóngè”。(Lìngjiàn词语cíyǔ解释jiěshìè”)

淫乱Yínluàn 希腊语Xīlàyǔshìpor·neiʹa(波尼阿bōníʼā),泛指fànzhǐ一切yíqiè违反wéifǎn圣经Shèngjīng标准biāozhǔnde正当zhèngdàngde性行为xìngxíngwéi包括bāokuò通奸tōngjiān卖淫màiyín未婚wèihūnderénzhījiānde性行为xìngxíngwéi同性恋tóngxìngliàn以及yǐjí兽交shòujiāo。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

Gēn妻子qīzi离婚líhūn Yòu妻子qīzi打发dǎfazǒu”。Yào理解lǐjiě马可Mǎkězài这里zhèlǐ记录jìlùde耶稣Yēsūdehuàjiùyào考虑kǎolǜ马太福音Mǎtài Fúyīn19:9那里nàlǐgèng详细xiángxìde记录jìlùle耶稣Yēsū当时dāngshíshuōdehuà其中qízhōngháiyǒu要不是yàobúshì因为yīnwèi妻子qīzi淫乱yínluànzhè。(LìngjiànTài5:32de注释zhùshì马可福音Mǎkě Fúyīnzhōng耶稣Yēsūdehuà适用shìyònggēn离婚líhūn有关yǒuguāndetóng情况qíngkuàngdàn包括bāokuò因为yīnwèi配偶pèiʼǒu淫乱yínluàn希腊语Xīlàyǔpor·neiʹa)ér导致dǎozhìde离婚líhūn

通奸Tōngjiānduì妻子qīzi不忠bùzhōng 耶稣Yēsūzài这里zhèlǐshuōdehuà表明biǎomíngjué认同rèntóngyóu拉比Lābǐ提倡tíchàngér广guǎngshòu接纳jiēnàde主张zhǔzhāng男人nánrén无论wúlùnyòng什么shénme理由lǐyóugēn妻子qīzi离婚líhūndōushì可以kěyǐde。(Tài19:3,9当时Dāngshí大多数dàduōshù犹太人Yóutàirén根本gēnběn觉得juéde男人nánrén通奸tōngjiān就是jiùshìduì妻子qīzi不忠bùzhōng”。他们Tāmende拉比Lābǐshuō从来cónglái只有zhǐyǒu妻子qīziduì丈夫zhàngfu不忠bùzhōng绝对juéduì没有méiyǒu丈夫zhàngfu通奸tōngjiānduì妻子qīzi不忠bùzhōngzhèzhǒngshì耶稣Yēsūdehuà等于děngyúshìyào丈夫zhàngfugēn妻子qīzi同样tóngyàngde道德dàodé义务yìwù从而cóngʼér提高tígāole妇女fùnǚde地位dìwèiràng她们tāmenyǒu尊严zūnyán

女人Nǚréngēn丈夫zhàngfu离婚líhūn 耶稣Yēsūdehuà表明biǎomíng承认chéngrèn女人nǚrényǒuquángēn不忠bùzhōngde丈夫zhàngfu离婚líhūnérzhè显然xiǎnránshì当时dāngshíde犹太人Yóutàirén无法wúfǎ接受jiēshòude可是Kěshì按照ànzhào耶稣Yēsūde意思yìsi基督徒Jīdūtú无论wúlùnshìnánshìdōuyào遵守zūnshǒu同样tóngyàngde标准biāozhǔn

小孩Xiǎoháir 当时Dāngshí在场zàichǎngde也许yěxǔyǒutóng年龄niánlíngde孩子háizi因为yīnwèi这里zhèlǐzuò小孩xiǎoháirde希腊Xīlà语词yǔcí除了chúlezhǐ刚刚gānggāng出生chūshēnghuò出生chūshēng不久bùjiǔde婴孩yīngháiTài2:8;1:59),zhǐ崖鲁Yálǔ12suìde女儿nǚʼér5:39-42)。平行Píngxíng记载jìzǎi路加福音Lùjiā Fúyīn18:15描述miáoshù耶稣Yēsūgēnzhèqún孩子háizi一起yìqǐshíyònglelìng希腊Xīlà语词yǔcí那个nàge专指zhuānzhǐ非常fēichángxiǎode孩子háizi比如bǐrú胎儿tāiʼérhuò婴儿yīngʼér。(1:41;2:12

Qǐngshǒufàngzài小孩xiǎoháir身上shēnshang 意思Yìsishìràng耶稣Yēsū祝福zhùfú他们tāmen

Xiàng小孩xiǎoháir一样yíyàng 意思Yìsishì拥有yōngyǒu一般yìbān小孩xiǎoháirdōuyǒude美好měihǎo特质tèzhì包括bāokuò谦卑qiānbēi喜欢xǐhuan学习xuéxí信任xìnrèn别人biérén乐于lèyú接受jiēshòu指导zhǐdǎo。(Tài18:5

Yòng臂膀bìbǎnglǒuzhe孩子háizi 只有Zhǐyǒu马可福音Mǎkě Fúyīndàole这个zhège细节xìjiézuòyòng臂膀bìbǎnglǒuzhe……”de希腊Xīlà语词yǔcízhǐ出现chūxiànzài这里zhèlǐ马可福音Mǎkě Fúyīn9:36可以kěyǐ翻译fānyìwéi拥抱yōngbào”。那些Nàxiēdài孩子háiziláijiàn耶稣Yēsūderén本来běnlái只是zhǐshì希望xīwàngshǒufàngzài小孩xiǎoháir身上shēnshang”(10:13),dànquè孩子háizilǒuzài怀huáilizhèràng那些nàxiērén喜出望外xǐchūwàngwài耶稣Yēsūshìjiālide老大lǎodà至少zhìshǎoyǒuliù弟弟dìdi妹妹mèimei所以suǒyǐhěn明白míngbai小孩子xiǎoháizide需要xūyào。(Tài13:55,56耶稣Yēsū不但búdànlǒuzhe孩子háizihái祝福zhùfú他们tāmen”。原文Yuánwénzài这里zhèlǐyòngle意思yìsiwéi祝福zhùfúde希腊Xīlà语词yǔcíde强调qiángdiào词形cíxíngzhè也许yěxǔ显示xiǎnshì耶稣Yēsū祝福zhùfú他们tāmende时候shíhou多么duōme亲切qīnqiè温柔wēnróu

良善Liángshànde老师lǎoshī 这个Zhègerén看来kànlái良善liángshànde老师lǎoshī当作dàngzuò特别tèbiéde头衔tóuxián这样zhèyàng称呼chēnghu耶稣Yēsūshìxiǎngyào奉承fèngcheng因为yīnwèi当时dāngshíde宗教zōngjiào领袖lǐngxiùdōu喜欢xǐhuan别人biérényòngzhèlèide头衔tóuxiánlái尊称zūnchēng他们tāmen虽然Suīrán耶稣Yēsū反对fǎnduìrén称呼chēnghuwéi老师lǎoshīzhǔ”(Yuē13:13),dàn总是zǒngshì所有suǒyǒu荣耀róngyàodōuguīgěide天父Tiānfù

没有Méiyǒushéipèichēngwéi良善liángshànde除了chúlewèi就是jiùshì上帝Shàngdì 耶稣Yēsūzài这里zhèlǐ承认chéngrèn耶和华Yēhéhuáshì良善liángshànde至高zhìgāo典范diǎnfànshì至高zhìgāode主宰zhǔzǎi只有zhǐyǒucáiyǒuquán制定zhìdìng标准biāozhǔn决定juédìng什么shénmeshìshàn什么shénmeshìè亚当Yàdāng夏娃Xiàwá反叛fǎnpàn上帝Shàngdìchīle决定善恶之树juédìng shànʼè zhī shùde果子guǒzi妄图wàngtú得到dédào制定zhìdìngshànè标准biāozhǔnde权力quánlì。(Chuàng2:17;3:4-6耶稣Yēsūquè截然不同jiérán-bùtóng谦卑qiānbēide承认chéngrèn制定zhìdìng标准biāozhǔnde权力quánlìzhǐ属于shǔyúde天父Tiānfù上帝Shàngdì已经yǐjīng吩咐fēnfùrénzài圣经Shèngjīnglixiàde诫命jièmìngwèishànxiàle明确míngquède定义dìngyì。(10:19

Jiùài 只有Zhǐyǒu马可Mǎkědào耶稣Yēsūài这个zhège富有fùyǒude年轻人niánqīngrén。(Tài19:16-26;18:18-30马可Mǎkěhěn可能kěnéngshìcóng感情gǎnqíng丰富fēngfùde彼得Bǐdé那里nàlǐ知道zhīdàole耶稣Yēsūduì这个zhègerényǒu什么shénme感觉gǎnjué。(Lìngjiàn马可福音Mǎkě Fúyīn简介jiǎnjiè”)

骆驼Luòtuo穿chuānguò针眼zhēnyǎn富有fùyǒuderénjìn上帝Shàngdìde王国Wángguóhái容易róngyì 耶稣Yēsūshìzàiyòng夸张法kuāzhāngfǎlái说明shuōmíng道理dàolǐ正如Zhèngrú骆驼luòtuo可能kěnéng穿chuānguò缝衣针féngyīzhēnde针眼zhēnyǎn富有fùyǒuderén如果rúguǒ继续jìxù财物cáiwùkànde自己zìjǐgēn耶和华Yēhéhuáde关系guānxìgèng重要zhòngyàojiù可能kěnéng进入jìnrù上帝Shàngdìde王国Wángguó不过Búguò耶稣Yēsūde意思yìsishìshuō富有fùyǒuderéndōunéng承受chéngshòu上帝Shàngdìde王国Wángguó因为yīnwèi接着jiēzheshuō:“Duì上帝Shàngdìláishuō什么shénmedōu可能kěnéng。”(10:27

Duìshuō 有些Yǒuxiē抄本chāoběnxiědeshì彼此bǐcǐshuō”。

将来Jiāngláide制度zhìdù Yòu将来jiāngláide时代shídài”。希腊Xīlà语词yǔcíai·onʹde基本jīběn意思yìsishì时代shídài”,可以kěyǐzhǐmǒu年代niándài时期shíqīhuò时代shídài区分qūfēn开来kāiláide情势qíngshìhuò特征tèzhēng耶稣Yēsūzài这里zhèlǐshuōdeshì人类rénlèizài未来wèiláijiānghuì进入jìnrùde那个nàge时代shídài到时dàoshí他们tāmenhuìzài上帝Shàngdì王国Wángguóde统治tǒngzhìxià享有xiǎngyǒu上帝Shàngdì承诺chéngnuòde永远yǒngyuǎnde生命shēngmìng”。18:29,30lìngjiàn词语cíyǔ解释jiěshì制度zhìdù”)

约旦河Yuēdàn Hé对岸duìʼàn犹地亚Yóudìyàde边界biānjiè附近fùjìn 看来Kànláizhǐ约旦河Yuēdàn Hé东岸dōngʼànde比利阿Bǐlìʼā地区dìqū特别tèbiéshìgēn犹地亚Yóudìyà交界jiāojiède一带yídài。(LìngjiànTài19:1de注释zhùshì以及yǐjí附录fùlùA7de地图dìtú5)

Shàng耶路撒冷Yēlùsālěng 由于Yóuyú耶路撒冷城Yēlùsālěng Chéng位于wèiyú海平面hǎipíngmiàn以上yǐshàng750圣经Shèngjīng常常chángchángshuō上帝Shàngdìde子民zǐmínshàng耶路撒冷Yēlùsālěng崇拜chóngbài。(2:22;Yuē2:13Zài这个zhège记载jìzǎili耶稣Yēsū门徒méntú出发chūfāde地方dìfangshì约旦河谷Yuēdànhé Gǔlìngjiàn10:1de注释zhùshì),ér这个zhège地区dìqūdezuìdiǎn位于wèiyú海平面hǎipíngmiàn以下yǐxià400他们Tāmencóng约旦河谷Yuēdànhé Gǔshàng耶路撒冷Yēlùsālěngdezhèduàn旅程lǚchéng海拔hǎibá上升shàngshēngle1000duō

Xiàng唾沫tuòmo Wǎng别人biérén身上shēnshanghuòliǎnshang唾沫tuòmoshìzhǒng表达biǎodá极度jídù蔑视mièshì憎恨zēnghènhuò愤慨fènkǎide举动jǔdòng目的mùdìshì羞辱xiūrǔ对方duìfāng。(Mín12:14;Shēn25:9耶稣Yēsūzài这里zhèlǐ表明biǎomíng自己zìjǐjiāng遭受zāoshòu这样zhèyàngde对待duìdàiDāng这样zhèyàngdeshì发生fāshēngshí以下yǐxià关于guānyú弥赛亚Mísàiyàde预言yùyánjiù应验yìngyànle:“别人Biérén羞辱xiūrǔxiàng唾沫tuòmo没有méiyǒuliǎnzhēzhù。”(Sài50:6后来Hòulái耶稣Yēsūzài公议会gōngyìhuì受审shòushěnshí有些yǒuxiērénxiàng唾沫tuòmo14:65);shòu彼拉多Bǐlāduō审讯shěnxùnhòu罗马Luómǎ士兵shìbīng这样zhèyàng对待duìdài15:19)。

雅各Yǎgè雅各Yǎgède兄弟xiōngdì约翰Yuēhàn 雅各Yǎgè兄弟xiōngdì约翰Yuēhànde名字míngzi总是zǒngshì同时tóngshí出现chūxiàn而且érqiězài大多数dàduōshù情况qíngkuàngxiàdōushì雅各Yǎgède名字míngzixiān出现chūxiànZhè表明biǎomíng可能kěnéngshì约翰Yuēhànde哥哥gēge。(Tài4:21;10:2;17:1;1:29;3:17;5:37;9:2;10:35,41;13:3;14:33;5:10;6:14;8:51;9:28,54;1:13

西庇太Xībìtài 西庇太Xībìtài可能kěnéngshì撒罗米Sāluómǐde丈夫zhàngfuér撒罗米Sāluómǐ可能kěnéngshì耶稣Yēsūde母亲mǔqīn马利亚Mǎlìyàde姐妹jiěmèi如果Rúguǒshì这样zhèyàng约翰Yuēhàn雅各Yǎgè就是jiùshì耶稣Yēsūde表兄弟biǎoxiōngdì。(Tài27:55,56;15:40,41;Yuē19:25lìngjiàn15:40de注释zhùshì

西庇太Xībìtàide妻子qīzi Yòu西庇太Xībìtài儿子érzide母亲mǔqīn”。shì使徒shǐtú雅各Yǎgè使徒shǐtú约翰Yuēhànde母亲mǔqīn马可Mǎkěde记载jìzǎishuōláizhǎo耶稣Yēsūdeshì雅各Yǎgè约翰Yuēhàn。(10:35Xiǎngyàochū请求qǐngqiúde看来kànláishì他们tāmenliǎngrén不过búguò他们tāmenshì通过tōngguò母亲mǔqīn这样zhèyàngzuòde他们Tāmende母亲mǔqīn可能kěnéngshì撒罗米Sāluómǐér撒罗米Sāluómǐ看来kànláishì耶稣Yēsū母亲mǔqīnde姐妹jiěmèi。(Tài27:55,56;15:40,41;Yuē19:25

西庇太Xībìtàide儿子érzi雅各Yǎgè约翰Yuēhànshàngqiánláiduì耶稣Yēsūshuō 根据Gēnjù马太福音Mǎtài Fúyīnláizhǎo耶稣Yēsūdeshì雅各Yǎgè约翰Yuēhànde母亲mǔqīndànxiǎngyàochū请求qǐngqiúde看来kànláishìdeliǎng儿子érzi这个Zhège推断tuīduàngēn马太Mǎtàide记载jìzǎishì一致yízhìdeshuō其他qítāshí门徒méntútīngdào这个zhège请求qǐngqiúhòujiùduìzhèliǎng兄弟xiōngdìérshìduì他们tāmende母亲mǔqīn非常fēicháng生气shēngqì。(Tài20:20-24lìngjiànTài4:21;20:20de注释zhùshì

儿子Érzi 少数Shǎoshù抄本chāoběnzài这里zhèlǐxiědeshìliǎng儿子érzi”,dànyǒugèngduōzuì早期zǎoqīde抄本chāoběn支持zhīchí现在xiànzài这个zhègejiàoduǎnde译法yìfǎ

Zài右边yòubian……zài左边zuǒbian Zài一些yìxiē经文jīngwénli右边yòubian左边zuǒbiandōu代表dàibiǎo荣耀róngyào权力quánlì。(Tài20:21,23然而Ránʼér代表dàibiǎozuìgāo荣耀róngyàode总是zǒngshì右边yòubian。(Shī110:1;7:55,56;Luó8:34不过Búguòzàiběnjié经文jīngwén以及yǐjí马太福音Mǎtài Fúyīn25:34,41左右zuǒyòu两边liǎngbiān代表dàibiǎode情况qíngkuàngquè截然不同jiérán-bùtóngZàiwángde右边yòubian意味着yìwèizhe得到dédào认可rènkězàiwángde左边zuǒbian意味着yìwèizheshòu认可rènkě。(参看CānkànChuán10:2脚注jiǎozhù

zuòzài右边yòubianzuòzài左边zuǒbian 这里Zhèlǐshuōde右边yòubian左边zuǒbiandōu代表dàibiǎo荣耀róngyào权力quánlìdàn代表dàibiǎozuìgāo荣耀róngyàode总是zǒngshì右边yòubian。(Shī110:1;7:55,56;Luó8:34lìngjiànTài25:33de注释zhùshì

将要Jiāngyàodebēi Zài圣经Shèngjīngli,“bēi常常chángchángyònglái比喻bǐyù上帝Shàngdìduìrénsuǒdìngde旨意zhǐyì。(Shī11:6;16:5;23:5耶稣Yēsūzài这里zhèlǐshuōhuìxiàzhèbēi”,意思yìsishìhuì顺从shùncóng上帝Shàngdìde旨意zhǐyì这里Zhèlǐshuōdebēi”,不单单bùdāndānzhǐ耶稣Yēsūhuìyīn亵渎xièdú上帝Shàngdìde罪名zuìmíng受苦shòukǔbìng死亡sǐwángzhǐhuì复活fùhuótiānshang享有xiǎngyǒude生命shēngmìng

将要Jiāngyàodebēi Zài圣经Shèngjīngli,“bēi常常chángchángyònglái比喻bǐyù上帝Shàngdìduìrénsuǒdìngde旨意zhǐyì。(Shī11:6;16:5;23:5耶稣Yēsūzài这里zhèlǐshuōhuìxiàzhèbēi”,意思yìsishìhuì顺从shùncóng上帝Shàngdìde旨意zhǐyì这里Zhèlǐshuōdebēi”,不单单bùdāndānzhǐ耶稣Yēsūhuìyīn亵渎xièdú上帝Shàngdìde罪名zuìmíng受苦shòukǔbìng死亡sǐwángzhǐhuì复活fùhuótiānshang享有xiǎngyǒude生命shēngmìng

debēi JiànTài20:22de注释zhùshì

正在zhèngzàishòude浸礼jìnlǐ你们nǐmennéngshòuma 耶稣Yēsūzài这里zhèlǐ浸礼jìnlǐbēi并列bìngliè。(LìngjiànTài20:22de注释zhùshì耶稣Yēsū正在zhèngzàishòude浸礼jìnlǐ”,zài执行zhíxíng传道chuándào职务zhíwù期间qījiān一直yìzhízài进行jìnxíng公元Gōngyuán33nián尼散月Nísànyuè十四shísì耶稣Yēsūzài苦刑柱kǔxíngzhùshangbèi处死chǔsǐshíjiù受浸shòujìnguīle死亡sǐwáng就是jiùshìzài比喻bǐyù意义yìyìshang完全wánquán死亡sǐwángzhīzhōngDāngér复生fùshēngshízhèchǎng浸礼jìnlǐjiù完成wánchéngle。(Luó6:3,4Zhèchǎngguī死亡sǐwángde浸礼jìnlǐ显然xiǎnrányǒubiéde水浸礼shuǐjìnlǐ因为yīnwèi水浸礼shuǐjìnlǐzài开始kāishǐ传道chuándào工作gōngzuòshíjiù已经yǐjīng完成wánchéngledànguī死亡sǐwángde浸礼jìnlǐshícái刚刚gānggāng开始kāishǐ

辖制Xiázhì Yòu压制yāzhìhuò主宰zhǔzǎi”。这个Zhège希腊Xīlà语词yǔcízài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànzhōngzhǐ出现chūxiànle。(Tài20:25;10:42zài彼前Bǐ-Qián5:3zuò作威作福zuòwēi-zuòfú”;zài19:16zuò……制伏zhìfú”)耶稣Yēsūdehuàràngrénxiǎngdào罗马Luómǎ政府zhèngfǔde暴政bàozhèng希律Xīlǜ王朝wángcháode压迫yāpò。(Tài2:16;Yuē11:48彼得Bǐdé显然xiǎnrán明白míngbaile耶稣Yēsūde意思yìsi后来hòulái敦促dūncù基督徒Jīdūtú长老zhǎnglǎozài带领dàilǐng羊群yángqúnshíyào以身作则yǐshēn-zuòzé不要búyào作威作福zuòwēi-zuòfú。(彼前Bǐ-Qián5:3路加福音Lùjiā Fúyīn22:25使用shǐyòngle相关xiāngguānde动词dòngcí那里nàlǐ记载jìzǎile耶稣Yēsūsuǒshuōde类似lèisìdehuàtóng动词dòngcí出现chūxiànzài哥林多后书Gēlínduō Hòushū1:24zàijié经文jīngwénli保罗Bǎoluóshuō基督徒Jīdūtúgāi辖制xiázhì弟兄dìxiong姐妹jiěmèide信心xìnxīn

生命Shēngmìng 希腊语Xīlàyǔshìpsy·kheʹ(普绪克pǔxùkè)。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì尼发希Nífāxī普绪克pǔxùkè”)

生命Shēngmìng JiànTài20:28de注释zhùshì

耶利哥城Yēlìgē Chéng Zhèshì以色列人Yǐsèlièrénzài约旦河Yuēdàn Hé西岸xīʼàn征服zhēngfúde迦南人Jiānánrénde城市chéngshì。(Mín22:1;Shū6:1,24,25Dàole耶稣Yēsūde时代shídài罗马人Luómǎrén已经yǐjīngzài犹太Yóutài旧城jiùchéngnányuē2公里gōnglǐchùjiànlezuò新城xīnchéng也许Yěxǔshì因为yīnwèi这个zhège原因yuányīn路加福音Lùjiā Fúyīn18:35zài叙述xùshù同一tóngyī事件shìjiànshíshuō耶稣Yēsū当时dāngshízhèngzǒujìn耶利哥Yēlìgē”。耶稣Yēsū可能kěnéngshìzàicóng犹太Yóutài旧城jiùchéng出来chūlái前往qiánwǎng罗马Luómǎ新城xīnchéngdeshang施行shīxíngle这个zhège奇迹qíjìdàn可能kěnéngshìzàicóng新城xīnchéng前往qiánwǎng旧城jiùchéngdeshang。(Lìngjiàn18:35de注释zhùshì以及yǐjí附录FùlùB4B10

耶利哥Yēlìgē JiànTài20:29de注释zhùshì

讨饭tǎofànde盲人mángrén 关于Guānyúzhèjiànshì马太Mǎtàide记载jìzǎi20:30dào当时dāngshíyǒuliǎng盲人mángrén马可Mǎkě路加Lùjiā18:35dōuzhǐdào其中qízhōng盲人mángrén看来kànlái他们tāmende焦点jiāodiǎndōufàngzài身上shēnshangdàn只有zhǐyǒu马可Mǎkědàode名字míngzijiào巴提迈Bātímài”。

拿撒勒Násālè 意思Yìsi可能kěnéngshì萌芽méngyáde市镇shìzhèn”。拿撒勒Násālè这个zhège小镇xiǎozhèn位于wèiyú下加利利Xià-Jiālìlì耶稣Yēsūzàishangshí大多数dàduōshù时间shíjiāndōuzài这里zhèlǐ居住jūzhù

先知们Xiānzhīmenshuōdehuà:“yào叫做jiàozuò拿撒勒人Násālèrén。” 希腊语Xīlàyǔ拿撒勒人Násālèrén这个zhège词语cíyǔ可能kěnéngyuán希伯来语Xībóláiyǔ新芽xīnyá”。马太Mǎtàizài这里zhèlǐdàode看来kànláishì先知xiānzhī以赛亚Yǐsàiyàxiěxiàdehuà。(Sài11:1根据Gēnjù以赛亚书Yǐsàiyàshū上帝Shàngdì承诺chéngnuòpàiláide弥赛亚Mísàiyàbèichēngwéi耶西Yēxīde残干cángànzhǎngchūde新芽xīnyá”(希伯来语Xībóláiyǔshìneʹtser)。既然Jìrán马太Mǎtàishuōdeshì先知们xiānzhīmen”,shuōdejiù不止bùzhǐshì先知xiānzhī可能kěnéng包括bāokuò耶利米Yēlìmǐ撒迦利亚Sājiālìyà耶利米Yēlìmǐ曾经céngjīng大卫Dàwèide后代hòudàichēngwéi正义zhèngyìde新芽xīnyá”。(23:5;33:15撒迦利亚Sājiālìyà预告yùgàoyǒuchēngwéi新芽xīnyáderénhuìzuò君王jūnwángjiān祭司jìsī。(3:8;6:12,13)“拿撒勒人Násālèrén这个zhègebèiyònglái称呼chēnghu耶稣Yēsū后来hòuláibèiyònglái称呼chēnghude门徒méntú

大卫Dàwèide子孙zǐsūn 这个Zhège称呼chēnghu表示biǎoshìzài大卫Dàwèide世系shìxìzhōng耶稣Yēsū就是jiùshì实现shíxiàn耶和华Yēhéhuágēn大卫Dàwèi订立dìnglìde王国wángguózhīyuēde那个nàge后代hòudài。(撒下Sā-Xià7:11-16;Shī89:3,4

大卫Dàwèiwáng 这个Zhège族谱zúpǔ虽然suīrándàole许多xǔduōwángdàn只有zhǐyǒushuōdào大卫Dàwèishíyònglewáng这个zhège头衔tóuxiánZài圣经Shèngjīngzhōng统治tǒngzhì以色列Yǐsèliède王朝wángcháochēngwéi大卫Dàwèi家族jiāzú”。(王上Wáng-Shàng12:19,20马太Mǎtàizài1jiélichēng耶稣Yēsūwéi大卫Dàwèide子孙zǐsūn”,shìyào强调qiángdiào王国wángguó这个zhège主题zhǔtí并且bìngqiěràngrénkànchū耶稣Yēsūyǒuquán继承jìchéng上帝Shàngdì承诺chéngnuògěi大卫Dàwèi子孙zǐsūnde王位wángwèi。(撒下Sā-Xià7:11-16

Xiàng下拜xiàbài Yòuxiàng表示biǎoshì敬意jìngyì”。这个Zhège外族wàizú妇女fùnǚ耶稣Yēsūchēngwéi大卫Dàwèide子孙zǐsūn”(Tài15:22),显然xiǎnránshì因为yīnwèikànchū耶稣Yēsū就是jiùshì上帝Shàngdì承诺chéngnuòxiàde弥赛亚Mísàiyàxiàng耶稣Yēsū下拜xiàbàishì看作kànzuòshénérshìshìwéi上帝Shàngdìde代表dàibiǎo。(LìngjiànTài2:2;8:2;14:33;18:26de注释zhùshì

拿撒勒人Násālèrén 这个Zhègeyònglái称呼chēnghu耶稣Yēsū后来hòuláiyònglái称呼chēnghude门徒méntú。(24:5由于Yóuyú当时dāngshíhěnduō犹太人Yóutàirénde名字míngzijiào耶稣Yēsū人们rénmen常常chángchángzài这个zhège名字míngzi以外yǐwàijiāshàngyòng辨识biànshí身份shēnfèndeZài圣经Shèngjīng时代shídàichángjiànde做法zuòfǎshìrén来自láizì哪里nǎlǐjiùbèichēngzuò哪里nǎlǐderén。(撒下Sā-Xià3:2,3;17:27;23:25-39;鸿Hóng1:1;13:1;21:29耶稣Yēsūzàishangshí部分bùfen时间shíjiāndōuzhùzài加利利Jiālìlìde拿撒勒Násālè所以suǒyǐ人们rénmen自然zìránjiùchēngwéi拿撒勒人Násālèrén”。耶稣Yēsūzài许多xǔduōtóngde场合chǎnghébèi各种各样gèzhǒng-gèyàngderénchēngwéi拿撒勒人Násālèrén”。(1:23,24;10:46,47;14:66-69;16:5,6;24:13-19;Yuē18:1-7耶稣Yēsū自己zìjǐ接受jiēshòu使用shǐyòng这个zhège称呼chēnghu。(Yuē18:5-8;22:6-8Zài耶稣Yēsūde苦刑柱kǔxíngzhùde上方shàngfāng彼拉多Bǐlāduōyòng希伯来语Xībóláiyǔ拉丁语Lādīngyǔ希腊语Xīlàyǔxiězhe:“拿撒勒人Násālèrén耶稣Yēsū犹太人Yóutàiréndewáng”。(Yuē19:19,20Cóng公元gōngyuán33nián五旬节Wǔxúnjié开始kāishǐ使徒shǐtú其他qítārén时常shíchángchēng耶稣Yēsūwéi拿撒勒人Násālèrén”。(2:22;3:6;4:10;6:14;10:38;26:9lìngjiànTài2:23de注释zhùshì

大卫Dàwèide子孙zǐsūn 这个Zhègejiào巴提迈Bātímàide盲人mángrén耶稣Yēsūchēngwéi大卫Dàwèide子孙zǐsūn”,jiù等于děngyú公开gōngkāi承认chéngrèn耶稣Yēsūshì弥赛亚Mísàiyà。(LìngjiànTài1:1,6;15:25de注释zhùshì

老师Lǎoshī 直译Zhíyì拉波尼Lābōní”。原文Yuánwénshì闪米特Shǎnmǐtè语词yǔcíRabboni,意思yìsishìde老师lǎoshī”。相对Xiāngduì拉比Lābǐ”(Rabbi,老师lǎoshīde尊称zūnchēng),Rabboni也许yěxǔ本来běnláishìgèngnéng表示biǎoshì敬意jìngyìgèng亲切qīnqiède称谓chēngwèi。(Yuē1:38不过Búguòdàole约翰Yuēhànxiě福音书Fúyīnshūde时候shíhou,Rabboni这个zhège称谓chēngwèizhōngyònglái表示biǎoshì人称rénchēngdehòuzhuì(-i,意思yìsishìde”)可能kěnéng已经yǐjīng失去shīqùle特别tèbiéde含意hányì因为yīnwèi约翰Yuēhàn只是zhǐshì简单jiǎndāndeshuō这个zhègede意思yìsishì老师lǎoshī”。(Yuē20:16

多媒体资料

约旦河Yuēdàn Hé东岸dōngʼàn的de比利阿Bǐlìʼā
约旦河Yuēdàn Hé东岸dōngʼànde比利阿Bǐlìʼā

Chēngwéi比利阿Bǐlìʼāde地区dìqū位于wèiyú约旦河Yuēdàn Hé东岸dōngʼàn照片zhàopiàn显示xiǎnshìdeshì其中qízhōng部分bùfen这个Zhège地区dìqūběidào佩拉Pèilānándào死海Sǐ Hǎi东岸dōngʼànde部分bùfen地方dìfang。“比利阿Bǐlìʼāzài圣经Shèngjīngzhōngbìng没有méiyǒu出现chūxiànguodànyuánde希腊Xīlà语词yǔcí意思yìsishì对岸duìʼàn”“对面duìmiàn”“一边yìbiān”)quèzài圣经Shèngjīngzhōng出现chūxiànguo好几hǎojǐ有时yǒushízhǐde就是jiùshì比利阿Bǐlìʼā地区dìqū。(Tài4:25;3:8人们Rénmencóng加利利Jiālìlì前往qiánwǎng耶路撒冷Yēlùsālěngshí有时yǒushíhuì取道qǔdào比利阿Bǐlìʼā耶稣Yēsūzài执行zhíxíng传道chuándào职务zhíwùde后期hòuqīcénghuā一些yìxiē时间shíjiānzài比利阿Bǐlìʼā教导jiàodǎorén。(13:22后来Hòulái耶稣Yēsū耶路撒冷Yēlùsālěngshí再次zàicì经过jīngguò比利阿Bǐlìʼā。(Tài19:1;20:17-19;10:1,32,46

(1)约旦河Yuēdàn Hé

(2)约旦河Yuēdàn Hé东岸dōngʼànde平原píngyuán

(3)基列Jīliède山区shānqū