路加福音 23:1-56

23  他们Tāmenzhèqúnrén全都quándōu起来qǐlái耶稣Yēsūdào彼拉多Bǐlāduō那里nàlǐ+  开始kāishǐ指控zhǐkòng+shuō:“我们Wǒmen发现fāxiàn这个zhègerén煽动shāndòng我们wǒmende同胞tóngbāo造反zàofǎn禁止jìnzhǐrén纳税nàshuìgěi凯撒Kǎisā+háishuō自己zìjǐshì基督Jīdūshìwáng+。”  彼拉多Bǐlāduōwèn耶稣Yēsūshuō:“shì犹太Yóutàiréndewángma?”耶稣Yēsū回答huídáshuō:“Duìshì+。”  彼拉多Bǐlāduōduì祭司长jìsīzhǎngqúnrénshuō:“chábuchū这个zhègerényǒu什么shénmezuì+。”  他们Tāmenquè坚持jiānchíshuō:“zàiquán犹地亚Yóudìyà传道chuándào煽动shāndòng民众mínzhòngcóng加利利Jiālìlì直到zhídào这里zhèlǐ。”  彼拉多Bǐlāduōtīngdàozhèhuàjiùwèn这个zhègerénshìbushì加利利Jiālìlìrén  知道zhīdào耶稣Yēsūshìcóng希律Xīlǜ+de辖区xiáqūláidejiùsòngdào希律Xīlǜ那里nàlǐ当时Dāngshí希律Xīlǜzài耶路撒冷Yēlùsālěng  希律Xīlǜ看见kànjiàn耶稣Yēsūjiù非常fēicháng高兴gāoxìng因为yīnwèitīngguo耶稣Yēsūdeshìzǎoxiǎngjiàn+希望xīwàngkàn显显xiǎnxian神迹shénjì  希律Xīlǜ盘问pánwènle耶稣Yēsū好久hǎojiǔ耶稣Yēsūquè一言不发yìyán-bùfā+ 10  可是Kěshì祭司长jìsīzhǎng抄经士chāojīngshì不断búduànzhàn起来qǐlái极力jílì指控zhǐkòng 11  希律Xīlǜde士兵shìbīng一起yìqǐ侮辱wǔrǔ+戏弄xìnòng+gěi穿chuānshàng华丽huálì*de衣服yīfu然后ránhòuhuí彼拉多Bǐlāduō那里nàlǐ+ 12  tiān希律Xīlǜ彼拉多Bǐlāduōchéngle朋友péngyou从前cóngqián他们tāmen一直yìzhí互相hùxiāng敌视díshì 13  彼拉多Bǐlāduō召集zhàojí祭司长jìsīzhǎng民间mínjiānde首领shǒulǐng民众mínzhòngqiánlái 14  duì他们tāmenshuō:“你们Nǐmen这个zhègeréndàidào这里zhèlǐláishuō挑唆tiǎosuō民众mínzhòng造反zàofǎn可是kěshì你们nǐmenkànzài你们nǐmen面前miànqián审问shěnwènguo你们nǐmengàode罪状zuìzhuàngzhǎobudào任何rènhé根据gēnjù+ 15  希律Xīlǜzhǎobudàojiùhuí这里zhèlǐlái可见kějiàn实在shízài没有méiyǒufàn该死gāisǐdezuì 16  huì惩戒chéngjiè+然后ránhòufàngle。” 17  ---  18  民众Mínzhòngquè一起yìqǐ大声dàshēng喊叫hǎnjiàoshuō:“Chúdiào这个zhègeréngěi我们wǒmen释放shìfàng巴拉巴Bālābā+ 19  这个Zhège巴拉巴Bālābā因为yīnwèi参与cānyùchénglide叛乱pànluànshārénér坐牢zuòláo 20  彼拉多Bǐlāduōxiǎng释放shìfàng耶稣Yēsūjiùduì他们tāmenzàishuōlebiàn+ 21  他们Tāmenquè大声dàshēng叫嚷jiàorǎngshuō:“处死ChǔsǐZàizhùshang处死chǔsǐ+ 22  彼拉多Bǐlāduōsānduì他们tāmenshuō:“为什么Wèi shénme这个Zhègerénzuòle什么shénme坏事huàishìchábuchūyǒu该死gāisǐdezuì+huì惩戒chéngjiè然后ránhòufàngle。” 23  他们Tāmenjiù大声dàshēng呼喊hūhǎn坚持jiānchíyào耶稣Yēsū处死chǔsǐ*结果jiéguǒ他们tāmende喊声hǎnshēngzhànle上风shàngfēng+ 24  彼拉多Bǐlāduō决定juédìng满足mǎnzú他们tāmende要求yāoqiú 25  释放shìfàngle他们tāmenyàoderén就是jiùshì那个nàgeyīn叛乱pànluàn杀人罪shārénzuìér坐牢zuòláoderénbìng按照ànzhào他们tāmende意思yìsi耶稣Yēsūjiāo出来chūláiyào处死chǔsǐ 26  他们Tāmen耶稣Yēsūzǒude时候shíhouzhuālejiào西门Xīménde昔兰尼Xīlánníréngāngcóng乡下xiāngxialáidào他们Tāmen苦刑柱kǔxíngzhùfàngzàijiānshangyàokángzhegēnzài耶稣Yēsū后面hòumiàn+ 27  Yǒuqúnrén跟着gēnzhe耶稣Yēsū包括bāokuò一些yìxiē妇女fùnǚ她们tāmen一直yìzhí悲伤bēishāngchuíxiōngwèi哀号āiháo 28  耶稣Yēsūzhuǎnguòshēnláiduì她们tāmenshuō:“耶路撒冷Yēlùsālěngde妇女fùnǚa不要búyàowèilewèi你们nǐmen你们nǐmende儿女érnǚba+ 29  时候Shíhouhuìdào人们rénmenhuìshuō:‘néng生育shēngyù没有méiyǒushēngguo孩子háizi没有méiyǒu乳养rǔyǎng婴儿yīngʼérde妇女fùnǚyǒule*+ 30  到时Dàoshí他们tāmenhuìduì大山dàshānshuō:‘Dǎozài我们wǒmen身上shēnshangba!’Duì小山xiǎoshānshuō:‘遮盖Zhēgài我们wǒmenba+ 31  Shùháiyǒu水分shuǐfènshí他们tāmen已经yǐjīngzuòle这些zhèxiēshìshù干枯gānkūshíyòuhuì发生fāshēng什么shénmeshìne?” 32  Háiyǒuliǎng罪犯zuìfàngēn耶稣Yēsū一起yìqǐbèidài处决chǔjué+ 33  士兵Shìbīngdàolejiào骷髅头kūlóutóude地方dìfang+jiùzài那里nàlǐ耶稣Yēsūdìngzài木柱mùzhùshangháiliǎng罪犯zuìfànguàzài旁边pángbiānde木柱mùzhùshangzài右边yòubianzài左边zuǒbian+ 34  耶稣Yēsūshuō:“父亲Fùqīnaqiú宽恕kuānshù他们tāmen因为yīnwèi他们tāmen知道zhīdào自己zìjǐzàizuò什么shénme+。”他们Tāmen抽签chōuqiānfēnle耶稣Yēsūde衣服yīfu+ 35  众人Zhòngrénzhànzhe观看guānkàn民间mínjiānde首领们shǒulǐngmen讥笑jīxiàoshuō:“别人Biérénjiùdeliǎo如果rúguǒshì上帝Shàngdì选立xuǎnlìde基督Jīdūjiùràng救救jiùjiu自己zìjǐba+ 36  士兵Shìbīng戏弄xìnòngshàngqiángěi酸酒suānjiǔ+ 37  háishuō:“如果Rúguǒshì犹太Yóutàiréndewáng救救jiùjiu自己zìjǐba!” 38  Zài上方shàngfāngyǒu牌子páizixiězheshuō:“Zhèshì犹太Yóutàiréndewáng+。” 39  Guàzàizhùshangde罪犯zuìfàn侮辱wǔrǔ耶稣Yēsū+shuō:“shì基督Jīdūma救救Jiùjiu自己zìjǐ救救jiùjiu我们wǒmenba!” 40  Lìngjiù斥责chìzéshuō:“shòu同样tóngyàngde判决pànjué难道nándàohái丝毫sīháo上帝Shàngdìma 41  我们Wǒmen从前cóngqiánzuòguo什么shénmeshì现在xiànzàijiùyǒu什么shénme下场xiàchǎng我们wǒmenshì罪有应得zuìyǒuyīngdéde可是Kěshì这个zhègerén没有méiyǒuzuòguo什么shénme错事cuòshì。” 42  háishuō:“耶稣Yēsū领受lǐngshòu王权wángquán+以后yǐhòuqiú记得jìde。” 43  耶稣Yēsūduìshuō:“今天jīntiān实在shízài告诉gàosuhuìgēn一起yìqǐzài乐园lèyuán+li。” 44  大约Dàyuē中午zhōngwǔ12diǎn黑暗hēiʼàn笼罩lǒngzhào整个zhěnggè大地dàdì*直到zhídào下午xiàwǔ3diǎn+ 45  没有méiyǒu一丝yìsī阳光yángguāng圣殿shèngdiànde帷幔wéimàn+cóng中间zhōngjiānlièchéngliǎngbàn+ 46  耶稣Yēsū大声dàshēng呼喊hūhǎnshuō:“父亲Fùqīnade生命shēngmìng托付tuōfùzàishǒuli+。”shuōlezhèhuàjiù断气duànqìle+ 47  军官Jūnguān看见kànjiàn发生fāshēngdeshìjiù赞美zànměi*上帝Shàngdìshuō:“Zhèzhēnshì正义zhèngyìderén+ 48  聚集Jùjí旁观pángguānde民众mínzhòng看见kànjiàn发生fāshēngdeshìjiùdōu悲伤bēishāngchuíxiōng回家huíjiāle 49  所有Suǒyǒugēn耶稣Yēsū相识xiāngshíderéndōuzhànzài远处yuǎnchùCóng加利利Jiālìlì跟随gēnsuí耶稣Yēsūláide妇女fùnǚzài那里nàlǐkàndào这些zhèxiēshì+ 50  Yǒurén名叫míngjiào约瑟Yuēsèshì公议会gōngyìhuìde成员chéngyuán为人wéirén良善liángshàn正义zhèngyì+ 51  没有méiyǒu投票tóupiào支持zhīchí那些nàxiērénde计划jìhuà行动xíngdòng来自láizì犹地亚Yóudìyàréndechéng亚利马太Yàlìmǎtài向来xiànglái等待děngdài上帝Shàngdìde王国Wángguó 52  jiàn彼拉多Bǐlāduō请求qǐngqiú领取lǐngqǔ耶稣Yēsūde遗体yítǐ 53  xià遗体yítǐ+hòujiùyòng上等shàngděng细麻布xìmábù包裹bāoguǒhǎo安放ānfàngzài墓穴mùxuéli+那个Nàge墓穴mùxuéshìcóng岩石yánshílizáo出来chūláidecóng没有méiyǒuzàngguorén 54  当天Dàngtiānshì预备日yùbèirì+安息日Ānxīrì+kuài开始kāishǐle 55  那些Nàxiē耶稣Yēsūcóng加利利Jiālìlì一起yìqǐláide妇女fùnǚ跟着gēnzhekàn墓穴mùxuékàn耶稣Yēsūde遗体yítǐ怎样zěnyàngbèi安放ānfànghǎo+ 56  然后ránhòu回去huíqù准备zhǔnbèi香料xiāngliào馨香油xīnxiāngyóuDàole安息日Ānxīrì+她们tāmen当然dāngrán遵照zūnzhào诫命jièmìng休息xiūxile

脚注

Yòu明亮míngliàng”。
Yòuyàozài木柱mùzhùshang处死chǔsǐ耶稣Yēsū”。
Yòu快乐kuàilèle”。
整个Zhěnggè大地dàdìyòu当地dāngdìquánjìng”。
Yòu荣耀róngyào”。

注释

凯撒Kǎisā Yòu皇帝huángdì”。耶稣Yēsūzàishang执行zhíxíng传道chuándào职务zhíwù期间qījiān在位zàiwèide罗马Luómǎ皇帝huángdìshì提比略Tíbǐlüè不过Búguò除了chúlezhǐ在位zàiwèide罗马Luómǎ皇帝huángdì,“凯撒Kǎisā可以kěyǐyòngláizhǐ罗马Luómǎ政府zhèngfǔ委任wěirènde代表dàibiǎo后者hòuzhě就是jiùshì保罗Bǎoluóshuōdezàishàngde当权者dāngquánzhě”,以及yǐjí彼得Bǐdéshuōde君王jūnwáng君王jūnwáng任命rènmìngde总督zǒngdū”。(Luó13:1-7;彼前Bǐ-Qián2:13-17;Duō3:1lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

凯撒Kǎisā JiànTài22:17de注释zhùshì

Duìshì 直译Zhíyì自己zìjǐshuōle”,这个zhège回答huídáhěn可能kěnéngyǒu确认quèrènde意味yìwèi。(参看CānkànTài26:25,64de注释zhùshì虽然Suīrán耶稣Yēsūxiàng彼拉多Bǐlāduō承认chéngrèn自己zìjǐ的确díquèshìwángdàngēn彼拉多Bǐlāduō想象xiǎngxiàngdewáng一样yíyàng因为yīnwèide王国wángguó属于shǔyú这个zhège世界shìjiè”,huìduì罗马Luómǎ帝国dìguó构成gòuchéng威胁wēixié。(Yuē18:33-37

shì犹太人Yóutàiréndewángma juàn福音书Fúyīnshūdōu记载jìzǎile彼拉多Bǐlāduōchūde这个zhège问题wèntíyòng一模一样yìmú-yíyàng。(Tài27:11;15:2;23:3;Yuē18:33Zài罗马Luómǎ帝国dìguójìngnèiwèijīng凯撒Kǎisā许可xǔkě任何rènhéréndōu不得bùdéwángde身份shēnfèn施行shīxíng统治tǒngzhì因此Yīncǐ彼拉多Bǐlāduō审讯shěnxùnde焦点jiāodiǎn看来kànlái集中jízhōngzài耶稣Yēsūshìbushìwángzhèjiànshìshang

Duìshì 直译Zhíyì自己zìjǐshuōle”。(LìngjiànTài27:11de注释zhùshì

希律Xīlǜ Zhǐ希律Xīlǜ大帝dàdìde儿子érzi希律Xīlǜ·安提帕Āntípàshì加利利Jiālìlì比利阿Bǐlìʼāzhèliǎng地区dìqūde分封侯fēnfēnghóu只有Zhǐyǒu路加Lùjiādào耶稣Yēsūbèidàidào希律Xīlǜ面前miànqián。(3:1lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

华丽Huálìde衣服yīfu 希律Xīlǜ·安提帕Āntípà名义míngyìshangde犹太人Yóutàirén加利利Jiālìlì比利阿Bǐlìʼāde分封侯fēnfēnghóuzài耶稣Yēsūhuí彼拉多Bǐlāduō那里nàlǐ之前zhīqián为了wèile取笑qǔxiàoshì犹太人Yóutàiréndewángchūjiàn华丽huálìde王服wángfúgěi穿chuānshàngZhèjiàn王服wángfúhěn可能kěnéngshì希律Xīlǜ自己zìjǐde也许yěxǔshì白色báisède这里Zhèlǐzuò衣服yīfude希腊Xīlà语词yǔcíe·sthesʹ,通常tōngchángzhǐ华美huáměide袍子páozihuò衣服yīfu天使Tiānshǐ曾经céngjīng穿chuānzhe这样zhèyàngde衣服yīfuxiàngrén显现xiǎnxiàn。(24:4参看cānkàn2:2,3Tóng希腊Xīlà语词yǔcíyònglái描述miáoshù希律Xīlǜ·亚基帕Yàjīpà一世Yīshìsuǒ穿chuānde王服wángfú”。(12:21希腊Xīlà语词yǔcílam·prosʹzài这里zhèlǐzuò华丽huálìde”,yuán意思yìsiwéi闪闪shǎnshǎn发光fāguāngde这个Zhègeyònglái描述miáoshù衣服yīfushízhǐzuògōng考究kǎojiude衣服yīfu有时yǒushízhǐ闪闪shǎnshǎn发亮fāliànghuò白色báisède衣服yīfu希律Xīlǜgěi耶稣Yēsū穿chuāndezhèjiàn衣服yīfu显然xiǎnrántóng后来hòuláizài总督府zǒngdūfǔ彼拉多Bǐlāduō手下shǒuxiàde士兵shìbīnggěi耶稣Yēsū穿chuānshàngdejiàn鲜红色xiānhóngsède外袍wàipáo”(huò紫色zǐsè袍子páozi”)。(Tài27:27,28,31;Yuē19:1,2,5lìngjiànTài27:28;15:17de注释zhùshì希律Xīlǜ彼拉多Bǐlāduō罗马Luómǎ士兵shìbīng先后xiānhòugěi耶稣Yēsū穿chuānshàngzhèliǎngjiàntóngde衣服yīfu看来kànláidōu出于chūyútóng目的mùdì就是jiùshì嘲笑cháoxiàoshì所谓suǒwèide犹太人Yóutàiréndewáng。(Yuē19:3

他们Tāmengěi耶稣Yēsū穿chuānshàng紫色zǐsè袍子páozi 士兵Shìbīng这样zhèyàngzuòshì为了wèile嘲笑cháoxiào戏弄xìnòng耶稣Yēsū因为yīnwèishuō自己zìjǐshìwáng马太Mǎtàide记载jìzǎi27:28shuō士兵shìbīnglejiàn鲜红色xiānhóngsède外袍wàipáozài耶稣Yēsū身上shēnshangZhèzhǒng袍子páozi主要zhǔyàoshìwáng地方dìfāng法官fǎguānhuò军官jūnguān穿chuānde马可Mǎkě约翰Yuēhànde记载jìzǎi19:2dōushuō袍子páozishì紫色zǐsèdeDànzài古代gǔdài,“紫色zǐsè可以kěyǐzhǐ任何rènhézhǒng混合hùnhéle红色hóngsè蓝色lánsède颜色yánsè此外Cǐwài背景bèijǐng观看guānkànde角度jiǎodù以及yǐjí光线guāngxiànde折射zhéshèdōuhuì影响yǐngxiǎngrén实际shíjìkàndàode颜色yánsè福音书Fúyīnshū执笔者zhíbǐzhě记载jìzǎide颜色yánsèyǒusuǒtóngzhè表明biǎomíng他们tāmen没有méiyǒu互相hùxiāng照抄zhàochāo

鲜红色Xiānhóngsède外袍wàipáo Zhèzhǒng外袍wàipáo主要zhǔyàoshìwáng地方dìfāng法官fǎguānhuò军官jūnguān穿chuānde马可福音Mǎkě Fúyīn15:17约翰福音Yuēhàn Fúyīn19:2shuō袍子páozishì紫色zǐsèdeDànzài古代gǔdài,“紫色zǐsè可以kěyǐzhǐ任何rènhézhǒng混合hùnhéle红色hóngsè蓝色lánsède颜色yánsè此外Cǐwài背景bèijǐng观看guānkànde角度jiǎodù以及yǐjí光线guāngxiànde折射zhéshèdōuhuì影响yǐngxiǎngrén实际shíjìkàndàode颜色yánsè福音书Fúyīnshū执笔者zhíbǐzhě记载jìzǎide颜色yánsèyǒusuǒtóngzhè表明biǎomíng他们tāmen没有méiyǒu互相hùxiāng照抄zhàochāo

有些Yǒuxiē抄本chāoběnzài这里zhèlǐyǒu以下yǐxiàdehuà:“Měidào节期jiéqī必须bìxū释放shìfàng囚犯qiúfàngěi他们tāmen。”不过Búguòzhèhuàbìng没有méiyǒu出现chūxiànzài一些yìxiē早期zǎoqīde权威quánwēi抄本chāoběnli显然xiǎnránshì路加福音Lùjiā Fúyīn原文yuánwénde部分bùfen少数Shǎoshù其他qítā抄本chāoběnzhèhuàjiāzàile19jiéde后面hòumiàn类似Lèisìdehuà确实quèshí出现chūxiànzài马太福音Mǎtài Fúyīn27:15马可福音Mǎkě Fúyīn15:6érliǎng记载jìzǎibìng没有méiyǒu争议zhēngyì有些Yǒuxiē学者xuézhě认为rènwéishì抄经士chāojīngshìhuàchāozài路加福音Lùjiā Fúyīn这里zhèlǐde他们tāmen这样zhèyàngzuò也许yěxǔshìxiǎng根据gēnjù马太福音Mǎtài Fúyīn马可福音Mǎkě Fúyīnde平行píngxíng记载jìzǎiduì上文shàngwénzuòchū解释jiěshì

Dōuhuì……释放shìfàng囚犯qiúfàngěi他们tāmen juàn福音书Fúyīnshūdōudàolezhèjiànshì。(Tài27:15-23;23:16-25;Yuē18:39,40)《希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōngbìng没有méiyǒu这个zhège惯例guànlìde依据yījùhuò先例xiānlìdàn看来kànláidàole耶稣Yēsūde时代shídài犹太人Yóutàirén已经yǐjīngyǒule这个zhège传统chuántǒng这个Zhège做法zuòfǎduì罗马人Luómǎrénláishuōbìng陌生mòshēng因为yīnwèiyǒu证据zhèngjù表明biǎomíng他们tāmen曾经céngjīng为了wèile讨好tǎohǎo民众mínzhòngér释放shìfàng囚犯qiúfàn

Yǒu惯例guànlì……释放shìfàng囚犯qiúfàn juàn福音书Fúyīnshūdōudàolezhèjiànshì。(15:6-15;23:16-25;Yuē18:39,40)《希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōngbìng没有méiyǒu这个zhège惯例guànlìde依据yījùhuò先例xiānlìdàn看来kànláidàole耶稣Yēsūde时代shídài犹太人Yóutàirén已经yǐjīngyǒule这个zhège传统chuántǒng这个Zhège做法zuòfǎduì罗马人Luómǎrénláishuōbìng陌生mòshēng因为yīnwèiyǒu证据zhèngjù表明biǎomíng他们tāmen曾经céngjīng为了wèile讨好tǎohǎo民众mínzhòngér释放shìfàng囚犯qiúfàn

Gěi我们wǒmen释放shìfàng巴拉巴Bālābā 路加福音Lùjiā Fúyīn23:16-25记载jìzǎide事件shìjiànjuàn福音书Fúyīnshūde执笔者zhíbǐzhědōudàole。(Tài27:15-23;15:6-15;Yuē18:39,40不过Búguò马太Mǎtài马可Mǎkě约翰Yuēhànhái补充bǔchōngle细节xìjié总督zǒngdūshì按照ànzhào惯例guànlìzài节期jiéqī释放shìfàng囚犯qiúfànde。(LìngjiànTài27:15;15:6;Yuē18:39de注释zhùshì

昔兰尼Xīlánní 非洲Fēizhōu北岸běiʼànde城市chéngshì位于wèiyú克里特岛Kèlǐtè Dǎode西南xīnánpiānnán。(Lìngjiàn附录FùlùB13也许Yěxǔ西门Xīménzài昔兰尼Xīlánní出生chūshēng后来hòulái移居yíjū以色列Yǐsèliè

苦刑柱Kǔxíngzhù Yòu行刑柱xíngxíngzhù”。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì木柱Mùzhù”“苦刑柱Kǔxíngzhù”;参看cānkàn9:23;14:27zàizhèliǎngjié经文jīngwénli这个zhègeyòngzuò比喻bǐyù

Shùháiyǒu水分shuǐfènshí……shù干枯gānkūshí 耶稣Yēsūshuōdeshù看来kànláizhǐ犹太Yóutài国族guózú由于Yóuyú耶稣Yēsūxiǎoqún相信xiāngxìnderénréngzài这个zhège国族guózúzhōng当时dāngshíde犹太Yóutài国族guózúshuōshì快要kuàiyàoquèréngyǒudiǎn水分shuǐfèndeshù不过Búguò耶稣Yēsū即将jíjiāngbèi处决chǔjuéér忠心zhōngxīnde犹太人Yóutàirénhuìshòu神圣力量shénshèng lìliàng任命rènmìng成为chéngwéi上帝Shàngdìde以色列Yǐsèliède成员chéngyuán。(Luó2:28,29;Jiā6:16到时Dàoshí血统xuètǒngshangde以色列Yǐsèliè国族guózújiùhuìzài比喻bǐyù意义yìyìshang好像hǎoxiàng干枯gānkūdeshù一样yíyàng。(Tài21:43

罪犯Zuìfàn 这里Zhèlǐyòngde希腊Xīlà语词yǔcíshìka·kourʹgos,字面zìmiàn意思yìsishì为非作歹wéifēi-zuòdǎiderén”。平行Píngxíng记载jìzǎi马太福音Mǎtài Fúyīn27:38,44马可福音Mǎkě Fúyīn15:27zhèliǎngrénchēngwéi强盗qiángdào”,yòngde希腊Xīlà语词yǔcíshìlei·stesʹ。这个Zhège可以kěyǐzhǐyòng暴力bàolì夺取duóqǔ他人tārén财物cáiwùderén有时yǒushí可以kěyǐzhǐ土匪tǔfěihuò发动fādòng革命gémìngderén约翰福音Yuēhàn Fúyīn18:40同样tóngyàngyòngle这个zhègelái形容xíngróng巴拉巴Bālābāér根据gēnjù路加福音Lùjiā Fúyīn23:19巴拉巴Bālābā坐牢zuòláoshì因为yīnwèi叛乱pànluànshārén”。

各各他Gègètā Yuán意思yìsiwéi骷髅头kūlóutóude希伯来Xībólái语词yǔcígul·goʹleth。(JiànYuē19:17参看cānkànShì9:53zài那里nàlǐgul·goʹlethzuò头骨tóugǔ”)Zài耶稣Yēsūde时代shídài各各他Gègètā位于wèiyú耶路撒冷Yēlùsālěngde城墙chéngqiáng外面wàimiàndàn具体jùtǐ位置wèizhìshàng定论dìnglùn。(Lìngjiàn附录FùlùB12圣经Shèngjīng没有méiyǒushuō各各他Gègètā位于wèiyúshānshangdàndào有些yǒuxiēréncóng远处yuǎnchùkàndào耶稣Yēsūbèi处决chǔjuéde情形qíngxing。(15:40;23:49

骷髅头Kūlóutóu 这里Zhèlǐyòngde希腊Xīlà语词yǔcíshìKra·niʹon,gēnzuò各各他Gègètāde希伯来语Xībóláiyǔ名字míngzixiāng对应duìyìng。(LìngjiànTài27:33;Yuē19:17de注释zhùshì

宽恕Kuānshù他们tāmen 经文Jīngwén没有méiyǒushuō耶稣Yēsūshìwèishéichū这个zhège恳求kěnqiúdedànxiǎngdàodehěn可能kěnéngshì要求yāoqiú处死chǔsǐde民众mínzhòng他们tāmen当中dāngzhōng有些yǒuxiērén不久bùjiǔhòujiù悔改huǐgǎile。(2:36-38;3:14,15耶稣Yēsūxiǎngdàode可能kěnéngshìdìngzài苦刑柱kǔxíngzhùshangde罗马Luómǎ士兵shìbīng他们tāmen知道zhīdào耶稣Yēsūde真正zhēnzhèng身份shēnfèn知道zhīdào自己zìjǐ其实qíshífànxiàle大罪dàzuìLìng方面fāngmiàn耶稣Yēsū可能kěnéngshìzài恳求kěnqiú天父Tiānfù宽恕kuānshù那些nàxiē祭司长jìsīzhǎng他们Tāmenzài密谋mìmóushā耶稣Yēsūshí清楚qīngchu知道zhīdào自己zìjǐzàizuò什么shénme因此yīncǐyàowèi耶稣Yēsūde负责fùzé祭司长Jìsīzhǎngshì出于chūyú嫉妒jídùcái耶稣Yēsūjiāogěi彼拉多Bǐlāduōde。(Tài27:18;15:10;Yuē11:45-53耶稣Yēsū恳求kěnqiú天父Tiānfù宽恕kuānshùdetài可能kěnéngshìgēn一起yìqǐbèi处死chǔsǐdeliǎng罪犯zuìfàn因为yīnwèi耶稣Yēsūdeshì他们tāmen造成zàochéngde

……Zàizuò什么shénme Mǒuxiē古抄本gǔchāoběn没有méiyǒuběnjié经文jīngwéndeqiánbàn部分bùfen不过Búguò由于yóuyú这些zhèxiē内容nèiróng出现chūxiànzài其他qítā早期zǎoqīde权威quánwēi抄本chāoběnli,《新世界Xīn-shìjiè译本Yìběn其他qítā许多xǔduō圣经Shèngjīng译本yìběndōu包含bāohán这些zhèxiē内容nèiróng

酸酒Suānjiǔ Yòu酒醋jiǔcù”。希腊语Xīlàyǔshìoʹxos,可能kěnéngzhǐchēngwéiacetum(拉丁语Lādīngyǔ意思yìsishìdeyòuyòusuāndejiǔ或者huòzhězhǐchēngwéiposca(拉丁语Lādīngyǔ波斯卡酒bōsīkǎjiǔdejiǔ就是jiùshìacetumjiāshuǐ稀释xīshìérchéngde饮料yǐnliàoZhèshìzhǒng廉价liánjiàde饮料yǐnliào包括bāokuò罗马Luómǎ士兵shìbīng在内zàinèide穷人qióngrénchángzhèzhǒng饮料yǐnliàolái解渴jiěkě。《七十子Qīshízǐ译本yìběnzài翻译fānyì诗篇Shīpiān69:21shíyòngleoʹxos这个zhège经文jīngwén预告yùgàoyǒurénhuìgěi弥赛亚Mísàiyà

酸酒Suānjiǔ JiànTài27:48de注释zhùshì

Zài上方shàngfāngyǒu牌子páizixiězheshuō 有些Yǒuxiē抄本chāoběnzài这里zhèlǐjiāle以下yǐxià内容nèiróng:“Yòng希腊语Xīlàyǔ拉丁语Lādīngyǔ希伯来语Xībóláiyǔxiězhe)”。不过Búguò这些zhèxiē内容nèiróng没有méiyǒu出现chūxiànzài早期zǎoqīde权威quánwēi抄本chāoběnliYǒurén认为rènwéi这些zhèxiē内容nèiróngshì抄经士chāojīngshì添加tiānjiāde目的mùdìshì为了wèilegēn约翰福音Yuēhàn Fúyīn19:20一致yízhì

Guàzàizhùshang Yòu悬挂xuánguàzhe”。这里Zhèlǐyòngde希腊语Xīlàyǔ动词dòngcíshìstauroʹo(“zài木柱mùzhùshang处决chǔjué”),érshìkre·manʹny·mi(“悬挂xuánguà”)。Zàitándào耶稣Yēsūbèi处死chǔsǐshìshí这个zhège动词dòngcígēn词组cízǔe·piʹ xyʹlou(“zài木柱mùzhùshanghuòshùshang”)一起yìqǐ使用shǐyòng。(Jiā3:13lìngjiàn5:30de注释zhùshìZài七十子Qīshízǐ译本yìběnzhōng这个zhège动词dòngcíchángyònglái描述miáoshùrénguàzài木柱mùzhùshanghuòshùshang。(Chuàng40:19;Shēn21:22;8:7

今天jīntiān实在shízài告诉gàosu 现存Xiàncúnzuì早期zǎoqīde希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuàn抄本chāoběnsuǒyòngde希腊字母Xīlà zìmǔ全都quándōushì大写dàxiě字体zìtǐ没有méiyǒu空格kōnggé没有méiyǒu现代xiàndài语言yǔyánsuǒyòngde标点biāodiǎn符号fúhào尽管Jǐnguǎn有些yǒuxiē抄经士chāojīngshì偶尔ǒuʼěrhuìzài抄本chāoběnzhōngjiāshàng一些yìxiē符号fúhào也许yěxǔgēn标点biāodiǎn符号fúhàode作用zuòyòng类似lèisìdànzhèzhǒng做法zuòfǎbìngchángjiàn符号fúhàode用法yòngfǎ统一tǒngyī因此Yīncǐ现代xiàndàizhǒng圣经Shèngjīng译本yìběnzhōngde标点biāodiǎn符号fúhàodōushì根据gēnjù希腊语Xīlàyǔ文本wénběnde语法yǔfǎ以及yǐjí经文jīngwénde上下文shàngxiàwén添加tiānjiāde根据Gēnjù希腊语Xīlàyǔ文本wénběnde语法yǔfǎ耶稣Yēsūzài这里zhèlǐshuōdehuà可以kěyǐjiā逗号dòuhàohuò分号fēnhào),可以kěyǐjiāzàizuò今天jīntiānde希腊Xīlà语词yǔcí前面qiánmiàn可以kěyǐjiāzài后面hòumiàn如果Rúguǒjiāzài前面qiánmiànzhèhuàde意思yìsi就是jiùshì实在shízài告诉gàosu今天jīntiānhuìgēn一起yìqǐzài乐园lèyuánli”;如果rúguǒjiāzài后面hòumiànzhèhuàde意思yìsishì今天jīntiān实在shízài告诉gàosuhuìgēn一起yìqǐzài乐园lèyuánli”。不过Búguòtóng译本yìběn采用cǎiyòngzhǒng译法yìfǎ取决qǔjué译者yìzhě怎样zěnyàng理解lǐjiě耶稣Yēsūdehuà以及yǐjí圣经Shèngjīng整体zhěngtǐde教导jiàodǎo一些Yìxiē现代xiàndài学者xuézhě校勘jiàokānde希腊语Xīlàyǔ文本wénběn例如lìrú韦斯科特Wéisīkētè霍特Huòtède文本wénběn内斯特莱Nèisītèlái阿兰Ālánde文本wénběn以及yǐjí联合Liánhé圣经Shèngjīng公会Gōnghuì出版chūbǎnde文本wénběn支持zhīchíqiánzhǒng理解lǐjiě可是Kěshì,《新世界Xīn-shìjiè译本Yìběnde译法yìfǎhòuzhǒng理解lǐjiěgēn耶稣Yēsū之前zhīqiánshuōguodehuà以及yǐjí圣经Shèngjīngzhōngde其他qítā教导jiàodǎoshì更加gèngjiā和谐héxié一致yízhìde例如Lìrú耶稣Yēsūcéngshuōhuì然后ránhòuhuìzàilisānsān”,就是jiùshìzài坟墓fénmùli直到zhídàosāntiān。(Tài12:40;10:34耶稣Yēsūzàitóngde场合chǎnghédōuduì门徒méntúshuōguohuìbèishā然后ránhòuzàisāntiān复活fùhuó。(9:22;18:33此外Cǐwài圣经Shèngjīngshuō复活fùhuóhòude耶稣Yēsūzài长眠chángmiánderén当中dāngzhōngchénglezuìzǎode收成shōucheng”,shuōzài40tiānhòushēngdàoletiānshang。(林前Lín-Qián15:20;Yuē20:17;1:1-3,9;西1:18既然Jìrán耶稣Yēsūshìzài当天dàngtiānérshìzàihòusāntiāncái复活fùhuóde那个nàge罪犯zuìfàn显然xiǎnrán可能kěnéngzài耶稣Yēsūgēn说话shuōhuàdetóngtiānjiùgēn耶稣Yēsū一起yìqǐzài乐园lèyuánli

Gēn上述shàngshù论证lùnzhèng一致yízhì路加福音Lùjiā Fúyīnde叙利亚语Xùlìyàyǔ译本yìběn5世纪shìjìde敘利亚语Xùlìyàyǔ库热顿Kùrèdùn抄本chāoběn》,zhèhuà翻译fānyìwéi:“阿们Āmen今日jīnrì告诉gàosu将要jiāngyàotóngzài伊甸园Yīdiànyuánli。”(伯基特Bójītè,《库热顿Kùrèdùnbǎnde四福音书Sìfúyīnshū》,1juàn剑桥Jiànqiáo,1904)值得Zhídé留意liúyìdelìngdiǎnshì无论wúlùnshì早期zǎoqī还是háishi后期hòuqīde希腊语Xīlàyǔ作家zuòjiā评注家píngzhùjiādōuyǒurénzhǐchūzhèhuàyǒutóngde理解lǐjiě例如Lìrú耶路撒冷Yēlùsālěngde赫西奇乌斯Hèxīqíwūsī(4~5世纪shìjì以及yǐjí狄奥菲拉克图斯Díʼàofēilākètúsī(11~12世纪shìjìdōuzhǐchū有些yǒuxiērén认为rènwéi路加福音Lùjiā Fúyīn23:43应该yīnggāi理解lǐjiěwéi:“今天jīntiān实在shízài告诉gàosuhuìgēn一起yìqǐzài乐园lèyuánli”。(《教父Jiàofù著作zhùzuò全集quánjí·希腊语Xīlàyǔ系列xìliè》:93juàn,1432-1433lán123juàn,1104lán关于Guānyú路加福音Lùjiā Fúyīn23:43li今天jīntiānde用法yòngfǎ来自láizì中东Zhōngdōngde圣经Shèngjīng译者yìzhě乔治Qiáozhì·莱姆塞Láimǔsàixiědào:“Zhèhuà强调qiángdiàodeshì今天jīntiān所以suǒyǐ应该yīnggāichéng:‘今天jīntiān实在shízài告诉gàosuhuìgēn一起yìqǐzài乐园lèyuánli。’这个Zhège承诺chéngnuòshìzàitiānxiàde未来wèiláicáihuì实现shíxiànZhèshì中东人Zhōngdōngrén说话shuōhuàde特色tèsè表示biǎoshì承诺chéngnuòshìzàimǒutiānxiàde而且érqiě一定yídìnghuì兑现duìxiàn。”(《福音Fúyīnde亮光liàngguāng——cóng阿拉米语Ālāmǐyǔ历久lìjiǔbiànde中东Zhōngdōng习俗xísúkàn耶稣Yēsūde教导jiàodǎo》,303-304因此Yīncǐ路加福音Lùjiā Fúyīn23:43zhōng相关xiāngguānde希腊语Xīlàyǔ词组cízǔ可能kěnéng反映fǎnyìngle闪米特Shǎnmǐtè语言yǔyánde强调qiángdiào方式fāngshì。《希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōngyǒuhěnduō这样zhèyàngde例子lìzi人们rénmen为了wèile表示biǎoshì郑重zhèngzhòngshì说话shuōhuàshí常常chángchánghuìyòng今天jīntiān例如lìrúzàixià承诺chéngnuòhuògěichū吩咐fēnfùshídōuhuì这样zhèyàngzuò。(Shēn4:26;6:6;7:11;8:1,19;30:15;9:12上述Shàngshù证据zhèngjù表明biǎomíng耶稣Yēsū使用shǐyòng今天jīntiān应该yīnggāishì为了wèile强调qiángdiàozuòchū承诺chéngnuòde时间shíjiānérshì那个nàge罪犯zuìfàn什么shénme时候shíhouhuìzài乐园lèyuánli

一些Yìxiē译本yìběn例如lìrú英语Yīngyǔ译本yìběnzhōngde罗瑟拉姆Luósèlāmǔ译本yìběn莱姆塞Láimǔsài译本yìběn(1933niánbǎn),以及yǐjí德语Déyǔ译本yìběnzhōngde赖因哈特Làiyīnhātè译本yìběn米凯利斯Mǐkǎilìsī译本yìběndōu显示xiǎnshì耶稣Yēsūzhèhuà强调qiángdiàode应该yīnggāishì承诺chéngnuòxiàde时间shíjiānérshì承诺chéngnuò实现shíxiànde时间shíjiān这些Zhèxiē译本yìběnduìběnjié经文jīngwénde翻译fānyìdōugēn新世界Xīn-shìjiè译本Yìběn类似lèisì

乐园Lèyuán 希腊语Xīlàyǔshìpa·raʹdei·sos,希伯来Xībólái语词yǔcípar·desʹ(出现chūxiànzài2:8;Chuán2:5;4:13波斯Bōsī语词yǔcípairidaezade意思yìsizhī类似lèisìZhèsān基本上jīběnshàngdōushìzhǐ美丽měilìde公园gōngyuánhuò园子yuánziZài翻译fānyì创世记Chuàngshìjì2:8shí,《七十子Qīshízǐ译本yìběnde译者yìzhějiùyòngle希腊Xīlà语词yǔcípa·raʹdei·soslái翻译fānyì伊甸园Yīdiànyuán这个zhège词组cízǔzhōng意思yìsiwéi园子yuánzide希伯来Xībólái语词yǔcígan。《希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànde一些yìxiē希伯来语Xībóláiyǔ译本yìběn附录FùlùCzhōngdeJ17, 18, 22路加福音Lùjiā Fúyīn23:43翻译fānyìwéi:“huìgēn一起yìqǐzài伊甸园Yīdiànyuánli。”这个Zhège承诺chéngnuòshì耶稣Yēsūduìguàzài旁边pángbiānde罪犯zuìfànxiàdegēn启示录Qǐshìlù2:7dàode有关yǒuguān上帝Shàngdì乐园lèyuánde承诺chéngnuòtóng因为yīnwèi那个nàge承诺chéngnuòde对象duìxiàngshì战胜zhànshèngderén”,就是jiùshì那些nàxiēhuìgēn基督Jīdū一起yìqǐzàitiānshang王国Wángguóli施行shīxíng统治tǒngzhìderén。(22:28-30这个Zhège罪犯zuìfànbìngshìgēn基督Jīdū一起yìqǐ战胜zhànshèng世界shìjièderénshìcóngshuǐ神圣力量shénshèng lìliàngshēngde”。(Yuē3:5;16:33看来Kànláihuìgēn其他qítā正义zhèngyìderén一起yìqǐzài基督Jīdū统治tǒngzhìshang乐园lèyuánde一千yìqiānniánli复活fùhuó过来guòlái成为chéngwéi上帝Shàngdì王国Wángguóshangde子民zǐmín。(24:15;20:4,6

上午Shàngwǔ9diǎn左右zuǒyòu上午Shàngwǔ9diǎn”,直译zhíyìsān小时xiǎoshí”。公元Gōngyuán1世纪shìjìde犹太人Yóutàirén认为rènwéi白天báitiānyǒu12小时xiǎoshícóng大约dàyuē早上zǎoshang6diǎn日出rìchūde时候shíhou开始kāishǐ计算jìsuàn。(Yuē11:9这样Zhèyàngsuànlái上午shàngwǔ9diǎn就是jiùshìsān小时xiǎoshí”,中午zhōngwǔ12diǎnshìliù小时xiǎoshí”,下午xiàwǔ3diǎnshìjiǔ小时xiǎoshí”。由于Yóuyú当时dāngshíbìng没有méiyǒu准确zhǔnquède计时jìshí工具gōngjù人们rénmenzài记述jìshù事情shìqingshí通常tōngchángzhǐhuìgěichū事件shìjiàn发生fāshēngde大概dàgài时间shíjiān。(Yuē1:39;4:6;19:14;10:3,9

上午Shàngwǔ9diǎn左右zuǒyòu上午Shàngwǔ9diǎn”,直译zhíyìsān小时xiǎoshí”。公元Gōngyuán1世纪shìjìde犹太人Yóutàirén认为rènwéi白天báitiānyǒu12小时xiǎoshícóng大约dàyuē早上zǎoshang6diǎn日出rìchūde时候shíhou开始kāishǐ计算jìsuàn。(Yuē11:9这样Zhèyàngsuànlái上午shàngwǔ9diǎn就是jiùshìsān小时xiǎoshí”,中午zhōngwǔ12diǎnshìliù小时xiǎoshí”,下午xiàwǔ3diǎnshìjiǔ小时xiǎoshí”。由于Yóuyú当时dāngshíbìng没有méiyǒu准确zhǔnquède计时jìshí工具gōngjù人们rénmenzài记述jìshù事情shìqingshí通常tōngchángzhǐhuìgěichū事件shìjiàn发生fāshēngde大概dàgài时间shíjiān。(Yuē1:39;4:6;19:14;10:3,9

中午Zhōngwǔ12diǎn 直译Zhíyìliù小时xiǎoshí”。(LìngjiànTài20:3de注释zhùshì

黑暗Hēiʼàn Zhèchǎng黑暗hēiʼàn肯定kěndìngshì上帝Shàngdì施行shīxíngde奇迹qíjìér可能kěnéngshìyóu日食rìshí引起yǐnqǐde日食Rìshízhǐhuì发生fāshēngzài新月xīnyuède时候shíhoudàn当时dāngshíshì逾越节Yúyuèjié期间qījiānshì满月mǎnyuède时候shíhou此外Cǐwài日食rìshí持续chíxùde时间shíjiānzuìduōhuì超过chāoguò8分钟fēnzhōngdànzhèchǎng黑暗hēiʼànquècháng3小时xiǎoshí路加Lùjiāde这个zhège记载jìzǎiháidào当时dāngshí没有méiyǒu一丝yìsī阳光yángguāng”。(23:45

下午Xiàwǔ3diǎn 直译Zhíyìjiǔ小时xiǎoshí”。(LìngjiànTài20:3de注释zhùshì

圣殿Shèngdiàn JiànTài27:51de注释zhùshì

帷幔Wéimàn JiànTài27:51de注释zhùshì

圣殿Shèngdiàn 希腊语Xīlàyǔshìna·osʹ,zài这里zhèlǐ特指tèzhǐ包含bāohán圣所shèngsuǒ至圣所zhìshèngsuǒdezuò建筑物jiànzhùwù

帷幔Wéimàn Zhè精美jīngměide布幔bùmànguàzài圣殿shèngdiànlijiāng圣所shèngsuǒ至圣所zhìshèngsuǒ分隔fēngé开来kāilái根据Gēnjù犹太人Yóutàirénde传统chuántǒng说法shuōfǎzhè厚重hòuzhòngde帷幔wéimànchángyuē18kuānyuē9hòuyuē7厘米límǐ耶和华Yēhéhuá使shǐ帷幔wéimànlièchéngliǎngbànzhèjiànshì不但búdàn表明biǎomíngduì那些nàxiēshā儿子érziderén多么duōme愤怒fènnùhái象征xiàngzhēngtōngwǎngtiānshangde从此cóngcǐ开通kāitōngle。(Lái10:19,20lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

de生命shēngmìng托付tuōfù…… zuò生命shēngmìngde希腊Xīlà语词yǔcíshìpneuʹma(普纽马pǔniǔmǎ)。耶稣Yēsūzài这里zhèlǐ引用yǐnyòngle诗篇Shīpiān31:5zàijié经文jīngwénli大卫Dàwèishuō生命shēngmìng托付tuōfùzài上帝Shàngdìshǒuli意思yìsishìqiú上帝Shàngdì守护shǒuhùde生命shēngmìng耶稣Yēsūzài临死línsǐqián自己zìjǐde生命shēngmìng托付tuōfùzài耶和华Yēhéhuáshǒuli将来jiāngláide生命shēngmìngjiù完全wánquánzài耶和华Yēhéhuáde掌控zhǎngkòngzhīzhōngle。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì鲁阿Lǔʼā普纽马pǔniǔmǎ”)

断气Duànqìle 这里Zhèlǐyòngdeshì希腊语Xīlàyǔ动词dòngcíek·pneʹo,直译zhíyìchū]”。(LìngjiànTài27:50de注释zhùshì圣经Shèngjīng清楚qīngchu表明biǎomíng耶稣Yēsū断气duànqìhòubìng没有méiyǒu马上mǎshàngtiānshang断气duànqìle就是jiùshìle耶稣Yēsū自己zìjǐcéng预告yùgàodàohòusāntiāncáihuì复活fùhuó。(Tài16:21;9:22然后Ránhòu根据gēnjù使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn1:3,9zàiguòle40tiāncáishēngdàotiānshang

断气Duànqìle zuòde希腊Xīlà语词yǔcíshìpneuʹma(普纽马pǔniǔmǎ),zài这里zhèlǐ可以kěyǐzhǐ气息qìxīhuò生命力shēngmìnglì”。平行Píngxíng记载jìzǎi马可福音Mǎkě Fúyīn15:37支持zhīchí这个zhège理解lǐjiě因为yīnwèizài那里nàlǐzuò断气duànqìde希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénshì动词dòngcíek·pneʹo(直译zhíyìchū]”)。Běnjié经文jīngwénzhōngde断气duànqì可以kěyǐ直译zhíyìwéijiāochū普纽马pǔniǔmǎ”。Yǒurén认为rènwéizuòjiāochūde希腊Xīlà语词yǔcí表示biǎoshì耶稣Yēsū主动zhǔdòng停止tíngzhǐ挣扎zhēngzhá求生qiúshēng因为yīnwèide任务rènwu已经yǐjīng全部quánbù完成wánchéngle。(Yuē19:30甘愿gānyuànqīngjìn生命shēngmìng死而后已sǐʼérhòuyǐ”。(Sài53:12;Yuē10:11

军官Jūnguān Yòu百夫长bǎifūzhǎng”,zhǐ罗马Luómǎ军队jūnduìli统领tǒnglǐng大约dàyuē100士兵shìbīngde军官jūnguān根据Gēnjù马太福音Mǎtài Fúyīn马可福音Mǎkě Fúyīnzhōngde平行píngxíng记载jìzǎi这个zhège军官jūnguānkànchū耶稣Yēsūshì上帝Shàngdìde儿子érzi”。(Tài27:54;15:39

约瑟Yuēsè Jiàn15:43de注释zhùshì

公议会Gōngyìhuìde成员chéngyuán Yòu议员yìyuán”。公议会Gōngyìhuìzhǐ位于wèiyú耶路撒冷Yēlùsālěngde犹太Yóutàizuìgāo法庭fǎtíng。(LìngjiànTài26:59de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì公议会Gōngyìhuì”)

公议会Gōngyìhuì Zhǐ位于wèiyú耶路撒冷Yēlùsālěngde犹太Yóutàizuìgāo法庭fǎtíngzuò公议会gōngyìhuìde希腊Xīlà语词yǔcíshìsy·neʹdri·on,字面zìmiàn意思yìsishì一同yìtóngzuòxià”。虽然Suīrán这个zhège泛指fànzhǐ集会jíhuìhuò会议huìyìdànzài以色列Yǐsèliè可以kěyǐzhǐ宗教zōngjiào方面fāngmiànde司法sīfǎ机构jīgòuhuò法庭fǎtíng。(LìngjiànTài5:22de注释zhùshì词语Cíyǔ解释jiěshì附录FùlùB12其中qízhōng标示biāoshìle公议会gōngyìhuì大厅dàtīngde可能kěnéng位置wèizhì

约瑟Yuēsè 关于Guānyú约瑟Yuēsè福音书Fúyīnshūdewèi执笔者zhíbǐzhě提供tígōngletóngde细节xìjié可见kějiàn他们tāmenshì各自gèzì进行jìnxíng写作xiězuòde收税人Shōushuìrén马太Mǎtàishuō约瑟Yuēsèshì富翁fùwēng”。罗马人Luómǎrénwèi目标mùbiāo读者dúzhěde马可Mǎkěshuō约瑟Yuēsèshì公议会gōngyìhuìde成员chéngyuánhěnyǒu名望míngwàng向来xiànglái等待děngdài上帝Shàngdìde王国Wángguó”。路加Lùjiāzhèwèi富有fùyǒu同情心tóngqíngxīnde医生yīshēngshuō约瑟Yuēsè为人wéirén良善liángshàn正义zhèngyì”,没有méiyǒu投票tóupiào支持zhīchí公议会gōngyìhuì谋害móuhài耶稣Yēsūde行动xíngdòng只有Zhǐyǒu约翰Yuēhàndào约瑟Yuēsè犹太人Yóutàirén所以suǒyǐshì暗中ànzhōngzuò门徒méntúde”。(Tài27:57-60;15:43-46;23:50-53;Yuē19:38-42

亚利马太Yàlìmǎtài Zhèzuòchéngde名称míngchēngyuán意思yìsiwéigāode希伯来Xībólái语词yǔcíZài路加福音Lùjiā Fúyīn23:51亚利马太Yàlìmǎtàibèichēngwéi犹地亚人Yóudìyàréndechéng”。(Lìngjiàn附录FùlùB10

亚利马太Yàlìmǎtài JiànTài27:57de注释zhùshì

墓穴Mùxué JiànTài27:60de注释zhùshì

墓穴Mùxué Yòu纪念墓jìniànmù”。Zhèzhǒng墓穴mùxuéhuò墓室mùshìshì天然tiānránde洞穴dòngxuéérshìcóng硬度yìngdùgāode石灰岩shíhuīyánzáo出来chūláide这些Zhèxiē墓穴mùxuéde石壁shíbìshang通常tōngchángyǒuzáo出来chūláide长长chángchángde平台píngtáihuòshēndòngyònglái摆放bǎifàng尸体shītǐ。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì纪念墓Jìniànmù”)

预备日Yùbèirì JiànTài27:62de注释zhùshì

预备日Yùbèirì Měizhōu安息日Ānxīrìdeqiántiāndōuchēngwéi预备日yùbèirì”。犹太人Yóutàirénhuìzàizhètiānwèi安息日Ānxīrìzuò准备zhǔnbèi包括bāokuò预备yùbèi额外éwàide食物shíwù以及yǐjí完成wánchéng那些nàxiē无法wúfǎ等到děngdào安息日Ānxīrì之后zhīhòuzàizuòdeshìZhède预备日yùbèirì正好zhènghǎoshì尼散月Nísànyuè十四shísì。(15:42lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

墓穴Mùxué Yòu纪念墓jìniànmù”。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì纪念墓Jìniànmù”)

多媒体资料

被Bèi钉子dīngzi穿chuān过guò的de跟骨gēngǔ
Bèi钉子dīngzi穿chuānguòde跟骨gēngǔ

1968nián考古学家kǎogǔ xuéjiāzài耶路撒冷Yēlùsālěng北部běibù发掘fājuéchūjiàn罗马Luómǎ时代shídàide文物wénwùkuàibèi钉子dīngzi穿chuānguòde人类rénlèi跟骨gēngǔ脚后跟jiǎohòugenkuài骨头gǔtou),钉子dīngzicháng11.5厘米límǐzhōngshìzhèjiàn文物wénwùde复制品fùzhìpǐn这个Zhège发现fāxiàn提供tígōngle考古学kǎogǔxué方面fāngmiànde证据zhèngjù表明biǎomíng罗马人Luómǎrénzài处决chǔjué罪犯zuìfànshí可能kěnénghuìyòng钉子dīngzi犯人fànréndìngzài木柱mùzhùshang罗马Luómǎ士兵shìbīng耶稣Yēsūdìngzài木柱mùzhùshangshí可能kěnéngjiùyòngle类似lèisìde钉子dīngziZhèkuài跟骨gēngǔ原本yuánběn存放cúnfàngzài特制tèzhìdeshíxiānglizhèzhǒng箱子xiāngzi专门zhuānményònglái保存bǎocún尸体shītǐ腐化fǔhuàhòushèngxiàde骨头gǔtou这个Zhège发现fāxiàn表明biǎomíngzài木柱mùzhùshangbèi处决chǔjuéderén可能kěnénghuì得到dédào安葬ānzàng

墓室Mùshì
墓室Mùshì

犹太人Yóutàirén通常tōngchánghuìderén安葬ānzàngzàicóng岩石yánshízáo出来chūláide洞穴dòngxuéli这些Zhèxiē墓穴mùxué一般yìbān位于wèiyúchéngwài君王jūnwángde墓穴mùxué例外lìwài考古Kǎogǔ发现fāxiànde犹太人Yóutàirén墓穴mùxuédōuyǒu显著xiǎnzhùde特点tèdiǎn就是jiùshì非常fēicháng简单jiǎndānZhè看来kànláigēn犹太人Yóutàirénde信仰xìnyǎng有关yǒuguān他们tāmende宗教zōngjiào容许róngxǔ崇拜chóngbài死人sǐrén提倡tíchàng任何rènhé关于guānyúrénhòuhuì继续jìxùzài灵界língjiè生活shēnghuóde观念guānniàn