耶利米书 13:1-27

13  耶和华Yēhéhuáduìshuō:“yàomǎitiáo细麻xìmá腰带yāodàizàiyāoshangdàn不要búyàoràng腰带yāodàizhāndàoshuǐ。”  jiù按照ànzhào耶和华Yēhéhuáde吩咐fēnfùmǎiletiáo腰带yāodàizàiyāoshang  耶和华Yēhéhuá再次zàicìyǒuhuà告诉gàosu  “yàodàizhemǎiláizàiyāoshangde腰带yāodài动身dòngshēn幼发拉底Yòufālādǐ Hé腰带yāodàicángzài岩石缝yánshífèngzhōng。”  jiù按照ànzhào耶和华Yēhéhuáde吩咐fēnfùle腰带yāodàicángzài幼发拉底Yòufālādǐ Hébiān  Guòle许多xǔduōtiān耶和华Yēhéhuáduìshuō:“yào动身dòngshēn幼发拉底Yòufālādǐ Hé吩咐fēnfùcángzài那里nàlǐde腰带yāodài出来chūlái。”  jiù幼发拉底Yòufālādǐ Hécángzài那里nàlǐde腰带yāodài出来chūlái发现fāxiàn已经yǐjīnghuàileháo用处yòngchù  然后Ránhòu耶和华Yēhéhuáyǒuhuà告诉gàosu  “耶和华Yēhéhuáshuō:‘yào照样zhàoyàngchúdiào犹大Yóudàguóde傲气àoqì耶路撒冷Yēlùsālěngde狂傲kuángʼào+ 10  Zhè邪恶xiéʼèderénkěn听从tīngcóngdehuà+dào一意孤行yíyì-gūxíng+跟随gēnsuíbiédeshén敬奉jìngfèng跪拜guìbài其他qítāshén他们Tāmen一定yídìnghuìxiàngzhètiáo腰带yāodài一样yíyàngbiàndeháo用处yòngchù。’ 11  ‘Jiùxiàng腰带yāodàijǐntiēzheréndeyāo曾经céngjīng使shǐ以色列Yǐsèlièquánguó犹大Yóudàquánguójǐntiēzheràng他们tāmen成为chéngwéide子民zǐmín+使shǐ得到dédào赞美zànměi荣耀róngyào显赫xiǎnhède名声míngshēng+可是Kěshì他们tāmen没有méiyǒu服从fúcóng+。’Zhèshì耶和华Yēhéhuá宣告xuāngàode 12  “yào告诉gàosu他们tāmen:‘以色列Yǐsèliède上帝Shàngdì耶和华Yēhéhuáshuō:“Měi酒缸jiǔgāngdōugāiguànmǎnjiǔ。”’他们Tāmenhuì回答huídá:‘难道Nándào我们wǒmen知道zhīdàoměi酒缸jiǔgāngdōugāiguànmǎnjiǔma?’ 13  然后Ránhòuyàoduì他们tāmenshuō:‘耶和华Yēhéhuáshuō:“yàozhèpiàn土地tǔdìshangde所有suǒyǒu居民jūmínguànzuì+祭司Jìsī先知xiānzhī大卫Dàwèi宝座bǎozuòshangde君王jūnwáng以及yǐjí耶路撒冷Yēlùsālěngde所有suǒyǒu居民jūmíndōuyào酩酊大醉mǐngdǐng-dàzuì 14  yào使shǐ他们tāmen彼此bǐcǐ撞击zhuàngjī父亲fùqīn儿子érziyào彼此bǐcǐ撞击zhuàngjī。”Zhèshì耶和华Yēhéhuá宣告xuāngàode+。“juéhuì同情tóngqíng顾惜gùxī怜悯liánmǐn他们tāmen什么shénmedōunéng阻止zǔzhǐ毁灭huǐmiè他们tāmen+。”’ 15  你们Nǐmenyàotīngyào留意liúyì不要Búyào心高气傲xīngāo-qìʼào因为Yīnwèi耶和华Yēhéhuá已经yǐjīng发言fāyánle 16  Chèn你们nǐmende上帝Shàngdì耶和华YēhéhuáHái没有méiyǒudàilái黑暗hēiʼànChèn黄昏huánghūnláidào之前zhīqián你们Nǐmenhái没有méiyǒuzàishānshang失足shīzúdiēdǎo你们Nǐmenjiùyào尊崇zūnchóng上帝Shàngdì 你们Nǐmen盼望pànwàng光明guāngmíngquèdàilái黑暗hēiʼàn 光明guāngmíngbiànchéng幽暗yōuʼàn+ 17  如果Rúguǒ你们nǐmenkěntīng还是Háishi那么nàme骄傲jiāoʼàohuìzài暗地里àndìlǐ痛哭tòngkū泪水Lèishuǐ涟涟liánlián泪如泉涌lèirúquányǒng+因为Yīnwèi耶和华Yēhéhuáde羊群yángqún+Bèirénzǒule 18  yào告诉gàosu国王guówáng太后tàihòu+Cóng宝座bǎozuòshang下来xiàláiba因为Yīnwèi你们nǐmen荣美róngměide冠冕guānmiǎnYàocóngtóushangdiào下来xiàláile。’ 19  南方Nánfāngde城镇chéngzhèndōu关闭guānbì*rén打开dǎkāi城门chéngmén 犹大Yóudà国民guómíndōubèi流放liúfàng全部Quánbùbèi流放liúfàngle+ 20  抬头Táitóu看看kànkan那些nàxiēCóng北方běifāngláiderénba+ 从前Cóngqiánjiāogěide那些Nàxiē上好shànghǎode羊群yángqún如今Rújīnzài哪里nǎlǐne+ 21  如果Rúguǒ到时dàoshí执行zhíxíng惩罚chéngfádeShì一向yíxiàng看作kànzuò密友mìyǒuderén+háiyǒu什么shénmehuàshuōne shìhuìxiàng产妇chǎnfù临盆línpén痛苦Tòngkǔ不堪bùkānma+ 22  心想xīnxiǎng为什么Wèi shénme遭遇zāoyù这些zhèxiēshìne+ de衣袍yīpáobèituōdiào+de脚跟jiǎogēn剧痛jùtòng难忍nánrěnShì因为yīnwèi罪大恶极zuìdà-èjí 23  古实Gǔshírén*néng改变gǎibiàn肤色fūsèma 豹子Bàozinéng改变gǎibiàn毛皮máopíshangde花纹huāwénma+ 如果Rúguǒnéng你们Nǐmen这些zhèxiē精通jīngtōng恶事èshìderénnéng行善xíngshànle 24  所以Suǒyǐyào驱散qūsàn你们nǐmenXiàng旷野kuàngyědefēngchuīsàn残秆cángǎn一样yíyàng+ 25  Zhèshìgěide下场xiàchǎngShìyīngde 因为Yīnwèi忘记wàngjìle+反而Fǎnʼér相信xiāngxìn谎言huǎngyán+。” Zhèshì耶和华Yēhéhuá宣告xuāngàode 26  “因此Yīncǐyàode衣袍yīpáoXiāndàodeliǎnshang使Shǐ丑态毕露chǒutài bìlù+ 27  通奸tōngjiānde败行bàixíng+淫荡Yíndàngde嘶叫声sījiàoshēng淫乱Yínluàn*de可耻kěchǐ*行径xíngjìngDōuhuì暴露无遗bàolù-wúyí zài山冈shāngāngshang田野Tiányělide可憎kězēng行为xíngwéidōu看见kànjiànle+ 耶路撒冷Yēlùsālěngayǒuhuòle 这么zhème不洁bùjiéYàodào什么shénme时候shíhoune+

脚注

Yòubèi包围bāowéi”。
Yòu埃塞俄比亚Āisàiʼébǐyàrénhuò衣索比亚Yīsuǒbǐyàrén”。
Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“淫乱Yínluàn”。
Yòu下流xiàliú”。

注释

多媒体资料