跳到内容

跳到目录

圣经新世界译本(精读本)

内容大纲

 • 1

  • 约伯Yuēbó为人wéirén忠义zhōngyì十分shífēn富有fùyǒu1-5

  • 撒但Sādàn质疑zhìyí约伯Yuēbó动机dòngjīchún6-12

  • 约伯Yuēbó失去shīqù财产cáichǎn儿女érnǚ13-19

  • 约伯Yuēbó没有méiyǒu埋怨mányuàn上帝Shàngdì20-22

 • 2

  • 撒但Sādàn再次zàicì质疑zhìyí约伯Yuēbó动机dòngjīchún1-5

  • 上帝Shàngdì容许róngxǔ撒但Sādàn伤害shānghài约伯Yuēbóde身体shēntǐ6-8

  • 约伯Yuēbóde妻子qīzishuō:“咒骂zhòumà上帝Shàngdìle算了suànle!”9,10

  • 约伯Yuēbódesān朋友péngyouláidào11-13

 • 3

  • 约伯Yuēbówèi自己zìjǐde出生chūshēngér悲叹bēitàn1-26

   • 明白míngbai为什么wèi shénme自己zìjǐyào受苦shòukǔ20,21

 • 4

  • 以利法Yǐlìfǎ发言fāyán1-21

   • 讥讽Jīfěng约伯Yuēbóde忠义zhōngyì7,8

   • 讲述Jiǎngshù来自láizì灵体língtǐde信息xìnxī12-17

   • Shuō上帝Shàngdìliánde仆人púrén信任xìnrèn18

 • 5

  • 以利法Yǐlìfǎ继续jìxù说话shuōhuà1-27

   • Shuō上帝Shàngdìràngyǒu智慧zhìhuìderénzhòngle自己zìjǐde诡计guǐjì13

   • 约伯Yuēbógāi拒绝jùjué上帝Shàngdìde管教guǎnjiào17

 • 6

  • 约伯Yuēbóde回应huíyìng1-30

   • Shuō自己zìjǐ喊冤hǎnyuān有理yǒulǐ2-6

   • 安慰Ānwèideréndōu可靠kěkào15-18

   • 真实Zhēnshídehuàhuìlìngrén痛苦tòngkǔ25

 • 7

  • 约伯Yuēbó继续jìxù回应huíyìng1-21

   • Rénde一生yìshēngxiàngzài劳役láoyì1,2

   • 为什么Wèi shénmebèi当作dàngzuò箭靶jiànbǎ20

 • 8

  • 比勒达Bǐlèdá发言fāyán1-22

   • 暗示Ànshì约伯Yuēbóde儿女érnǚfànlezuì4

   • 声称Shēngchēng如果rúguǒ约伯Yuēbó纯洁chúnjié正直zhèngzhí上帝Shàngdìjiùhuì保护bǎohù6

   • 暗示Ànshì约伯Yuēbó邪恶xiéʼè13

 • 9

  • 约伯Yuēbóde回应huíyìng1-35

   • 凡人Fánrénnénggēn上帝Shàngdì对抗duìkàng2-4

   • 上帝Shàngdìzuòdeshì高深莫测gāoshēnmòcè10

   • Shéidōunénggēn上帝Shàngdì争辩zhēngbiàn32

 • 10

  • 约伯Yuēbó继续jìxù回应huíyìng1-22

   • 上帝Shàngdì为什么wèi shénmeyàogēn争辩zhēngbiàn2

   • 上帝Shàngdì凡人fánrén截然不同jiérán-bùtóng4-12

   • 但愿Dànyuàn痛苦tòngkǔnéng减轻jiǎnqīng20

 • 11

  • 琐法Suǒfǎ发言fāyán1-20

   • 指责Zhǐzé约伯Yuēbóshuō空话kōnghuà2,3

   • Quàn约伯Yuēbóbiézàizuò坏事huàishì14

 • 12

  • 约伯Yuēbóde回应huíyìng1-25

   • 没什么méi shénmebushàng你们nǐmen3

   • 竟然jìngránchéngle笑话xiàohua4

   • 上帝Shàngdìyǒu智慧zhìhuì13

   • 上帝Shàngdì凌驾língjià审判官shěnpànguān君王jūnwáng17,18

 • 13

  • 约伯Yuēbó继续jìxù回应huíyìng1-28

   • Zhǐ希望xīwànggēn上帝Shàngdì说话shuōhuà3

   • 你们Nǐmendōushì无用wúyòngde医生yīshēng4

   • 知道zhīdào自己zìjǐshìduìde18

   • Wèn上帝Shàngdì为什么wèi shénme当作dàngzuò敌人dírén24

 • 14

  • 约伯Yuēbó继续jìxù回应huíyìng1-22

   • 世人Shìrén生命shēngmìng短促duǎncù充满chōngmǎn烦恼fánnǎo1

   • Liánshùyǒu希望xīwàng7

   • 但愿Dànyuàncángzài坟墓fénmùli13

   • Rénleháinénghuó过来guòláima14

   • 上帝Shàngdìhuì深切shēnqiède思念sīniàn亲手qīnshǒuzàoderén15

 • 15

  • 以利法Yǐlìfǎèr发言fāyán1-35

   • Shuō约伯Yuēbóduì上帝Shàngdì没有méiyǒu敬畏jìngwèidexīn4

   • 指责Zhǐzé约伯Yuēbó狂妄自大kuángwàng-zìdà7-9

   • 认为Rènwéi上帝Shàngdìlián天使tiānshǐ信任xìnrèn15

   • 认为Rènwéi恶人èréncáihuì受苦shòukǔ20-24

 • 16

  • 约伯Yuēbóde回应huíyìng1-22

   • 安慰Ānwèidehuà反而fǎnʼér使shǐrén苦恼kǔnǎo2

   • Shuō上帝Shàngdì当作dàngzuò箭靶jiànbǎ12

 • 17

  • 约伯Yuēbó继续jìxù回应huíyìng1-16

   • 嘲笑Cháoxiàoderénwéizhù2

   • 上帝Shàngdì使shǐchéngle人们rénmende笑谈xiàotán6

   • 坟墓Fénmùhuì成为chéngwéidejiā13

 • 18

  • 比勒达Bǐlèdáèr发言fāyán1-21

   • 描述Miáoshù犯罪fànzuìderénde下场xiàchǎng5-20

   • 暗示Ànshì约伯Yuēbó认识rènshi上帝Shàngdì21

 • 19

  • 约伯Yuēbóde回应huíyìng1-29

   • 反驳Fǎnbó所谓suǒwèide朋友péngyoude指责zhǐzé1-6

   • Shuō自己zìjǐbèi抛弃pāoqì13-19

   • 救赎JiùshúdeZhǔhuózhe25

 • 20

  • 琐法Suǒfǎèr发言fāyán1-29

   • 觉得Juédeshòu约伯Yuēbó侮辱wǔrǔ2,3

   • 暗示Ànshì约伯Yuēbóshì恶人èrén5

   • Shuō约伯Yuēbó享受xiǎngshòu作恶zuòʼè12,13

 • 21

  • 约伯Yuēbóde回应huíyìng1-34

   • 为什么Wèi shénme恶人èrén事事shìshì顺利shùnlì7-13

   • 揭穿Jiēchuān安慰ānwèiderénde真面目zhēnmiànmù27-34

 • 22

  • 以利法Yǐlìfǎsān发言fāyán1-30

   • 凡人Fánrénduì上帝Shàngdìnéngyǒu好处hǎochùma2,3

   • 指控Zhǐkòng约伯Yuēbó公正gōngzhèngbìng贪得无厌tāndé-wúyàn6-9

   • 如果Rúguǒ约伯Yuēbóhuídào上帝Shàngdì身边shēnbiānjiùnéng再次zàicì兴旺xīngwàng23

 • 23

  • 约伯Yuēbóde回应huíyìng1-17

   • Yàoxiàng上帝Shàngdìchéngshàngde案件ànjiàn1-7

   • Shuōzhǎobudào上帝Shàngdì8,9

   • 一直yìzhízǒude没有méiyǒu偏离piānlí11

 • 24

  • 约伯Yuēbó继续jìxù回应huíyìng1-25

   • 上帝Shàngdì为什么wèi shénmedìngxià审判shěnpànde日期rìqī1

   • 上帝Shàngdì容忍róngrěn坏人huàirén坏事huàishì12

   • 作恶Zuòʼèderén喜欢xǐhuan黑暗hēiʼàn13-17

 • 25

  • 比勒达Bǐlèdásān发言fāyán1-6

   • 凡人Fánrénzài上帝Shàngdì面前miànqián怎么zěnme可能kěnéngshì清白qīngbáide4

   • 为人Wéirén忠义zhōngyìshì白费báifèi心机xīnjī5,6

 • 26

  • 约伯Yuēbóde回应huíyìng1-14

   • Shuō比勒达Bǐlèdázhēnhuì帮助bāngzhù软弱ruǎnruò无助wúzhùderén1-4

   • 上帝Shàngdì大地dàdìxuánzài虚空xūkōngzhīshàng7

   • 这些Zhèxiē不过búguòshì上帝Shàngdì作为zuòwéidexiǎo部分bùfen14

 • 27

  • 约伯Yuēbó决心juéxīn坚守jiānshǒu忠义zhōngyì1-23

   • huì舍弃shěqì忠义zhōngyì5

   • 邪恶Xiéʼèderén没有méiyǒu希望xīwàng8

   • 为什么Wèi shénme你们nǐmenshuōdehuà这么zhème没有méiyǒu意义yìyì12

   • 邪恶Xiéʼèderén到头来dàotóulái一无所有yìwúsuǒyǒu13-23

 • 28

  • 约伯Yuēbólide珍宝zhēnbǎo智慧zhìhuìzuò对比duìbǐ1-28

   • 人们Rénmen开采kāicǎi矿藏kuàngcáng1-11

   • 智慧Zhìhuìde价值jiàzhíshèngguò珍珠zhēnzhū18

   • 敬畏Jìngwèi耶和华Yēhéhuácáishìyǒu智慧zhìhuì28

 • 29

  • 约伯Yuēbó回想huíxiǎngzāozāiqiánde好日子hǎorìzi1-25

   • Zài城门口chéngménkǒushòurén尊重zūnzhòng7-10

   • Wèirén主持zhǔchí公道gōngdào11-17

   • 人人Rénréndōu接受jiēshòude劝导quàndǎo21-23

 • 30

  • 约伯Yuēbó感叹gǎntàn今非昔比jīnfēixībǐ1-31

   • Bèi一无是处yìwúshìchùderén嘲笑cháoxiào1-15

   • 上帝Shàngdì看来kànlái没有méiyǒu帮助bāngzhù20,21

   • 皮肤Pífūhēi脱落tuōluò30

 • 31

  • 约伯Yuēbówèi自己zìjǐde忠义zhōngyì辩护biànhù1-40

   • Gēn双眼shuāngyǎnleyuē1

   • Qǐng上帝Shàngdìfàngzài天平tiānpíngshang称量chēngliáng6

   • 没有Méiyǒu通奸tōngjiān9-12

   • 没有Méiyǒu贪财tāncái24,25

   • 没有Méiyǒubài偶像ǒuxiàng26-28

 • 32

  • 年轻Niánqīngde以利户Yǐlìhù发言fāyán1-22

   • Duì约伯Yuēbóde朋友péngyouhěn生气shēngqì2,3

   • 恭敬Gōngjìngde等候děnghòu发言fāyán6,7

   • 年长Niánzhǎngde一定yídìngyǒu智慧zhìhuì9

   • 以利户Yǐlìhùhěnxiǎng回应huíyìng18-20

 • 33

  • 以利户Yǐlìhùyīn约伯Yuēbó以为yǐwéi正义zhèngyìér责备zébèi1-33

   • Zhǎodàole救赎jiùshúde代价dàijià24

   • 恢复Huīfù青春qīngchūn活力huólì25

 • 34

  • 以利户Yǐlìhù维护wéihù上帝Shàngdìde公正gōngzhèng处事chǔshì方式fāngshì1-37

   • 约伯Yuēbóshuō上帝Shàngdì没有méiyǒugěi公正gōngzhèngde裁决cáijué5

   • 上帝Shàngdì可能kěnéng作恶zuòʼè10

   • 约伯Yuēbó说话shuōhuà无知wúzhī35

 • 35

  • 以利户Yǐlìhùzhǐchū约伯Yuēbóshuōde不对búduì1-16

   • 约伯Yuēbóshuō自己zìjǐ上帝Shàngdìgèng正义zhèngyì2

   • Rén犯罪fànzuìhuìduì崇高chónggāode上帝Shàngdì造成zàochéng损失sǔnshī5,6

   • 约伯Yuēbó应该yīnggāi等候děnghòu上帝Shàngdì14

 • 36

  • 以利户Yǐlìhù颂扬sòngyáng上帝Shàngdì伟大wěidà绝伦juélún1-33

   • 服从Fúcóngdàilái幸福xìngfú恶人èrénquèbèi弃绝qìjué11-13

   • Yǒushéixiàng上帝Shàngdì那样nàyàng教导jiàodǎorénne22

   • 约伯Yuēbó应该yīnggāi颂扬sòngyáng上帝Shàngdì24

   • 我们Wǒmen无法wúfǎ领悟lǐngwù上帝Shàngdìde伟大wěidà26

   • 上帝Shàngdìnéng掌控zhǎngkòng雨水yǔshuǐ闪电shǎndiàn27-33

 • 37

  • 自然界Zìránjiède力量lìliàng展现zhǎnxiàn上帝Shàngdìde伟大wěidà1-24

   • 上帝Shàngdìnéng使shǐrénde一切yíqiè活动huódòng停止tíngzhǐ7

   • 想想Xiǎngxiang上帝Shàngdì奇妙qímiàode作为zuòwéi14

   • 凡人Fánrén无法wúfǎ完全wánquán了解liǎojiě上帝Shàngdì23

   • 凡人Fánréngāi以为yǐwéiyǒu智慧zhìhuì24

 • 38

  • 耶和华Yēhéhuáràng约伯Yuēbó明白míngbai人类rénlèi多么duōme渺小miǎoxiǎo1-41

   • 大地Dàdìbèi创造chuàngzàoshízài哪里nǎlǐ4-6

   • 上帝Shàngdìde儿子们érzimen欢呼huānhū喝彩hècǎi7

   • 关于Guānyú自然zìrán现象xiànxiàngde提问tíwèn8-32

   • 管理Guǎnlǐ高天gāotiānde法则fǎzé33

 • 39

  • Rénduì动物dòngwùsuǒzhī有限yǒuxiàn1-30

   • 野山羊Yěshānyáng鹿1-4

   • 野驴Yělǘ5-8

   • 野牛Yěniú9-12

   • 鸵鸟Tuóniǎo13-18

   • 19-25

   • 隼鸟Sǔnniǎoyīng26-30

 • 40

  • 耶和华Yēhéhuá继续jìxù提问tíwèn1-24

   • 约伯Yuēbó承认chéngrèn自己zìjǐ无话可说wúhuà-kěshuō3-5

   • yào质疑zhìyíde公正gōngzhèngma8

   • 上帝Shàngdì描述miáoshù河马hémǎde力气lìqi15-24

 • 41

  • 上帝Shàngdì描述miáoshùlìngrén惊叹jīngtànde鳄鱼èyú1-34

 • 42

  • 约伯Yuēbó回应huíyìng耶和华Yēhéhuá1-6

  • Sān朋友péngyoushòu谴责qiǎnzé7-9

  • 耶和华Yēhéhuáràng约伯Yuēbó苦尽甘来kǔjìn-gānlái10-17

   • 约伯Yuēbóde儿女érnǚ13-15