撒母耳记下 24:1-25

24  耶和华Yēhéhuázàixiàng以色列人Yǐsèlièrén发怒fānù+因为yīnwèiyǒu恶者èzhě煽动shāndòng大卫Dàwèi*伤害shānghài以色列人Yǐsèlièrénshuō:“统计tǒngjì+一下yíxià以色列Yǐsèliè犹大Yóudà地区dìqūde人口rénkǒuba+。”  Wángjiùduì元帅yuánshuài约押Yuēyā+shuō:“zǒubiàn以色列Yǐsèliè部族bùzúcóngDàndào别示巴Biéshìbā*+登记dēngjì人口rénkǒuràng知道zhīdào人民rénmínde数目shùmù。”  约押Yuēyāquèduìwángshuō:“Yuàn耶和华Yēhéhuáde上帝Shàngdì使shǐ人民rénmínde数目shùmù现在xiànzàiduō百倍bǎibèiyuànzhǔwángnéng亲眼qīnyǎn看见kànjiàn不过Búguòzhǔwáng为什么wèi shénmeyàozuòzhèjiànshìne?”  可是Kěshì约押Yuēyājūnzhōngde将领jiànglǐngdōushuōbuguòwáng他们tāmenjiù出去chūqù登记dēngjì以色列Yǐsèliède人口rénkǒu+  他们Tāmenguò约旦河Yuēdàn Héhòuzài亚罗珥Yàluóʼěr+扎营zhāyíngzài山谷shāngǔ中间zhōngjiāndezuòchéngde右边yòubian*扎营zhāyíng然后ránhòu前往qiánwǎng迦得Jiādé直到zhídào雅谢Yǎxiè+  yòudào基列Jīliè+他廷合示Tātínghéshì地区dìqūzàidào但雅安Dànyǎʼān然后ránhòuràodào西顿Xīdùn+  láidào泰尔Tàiʼěr+de堡垒bǎolěi以及yǐjí希未人Xīwèirén+迦南人Jiānánréndechéng最后zuìhòule犹大Yóudàde南地Nándì+dàole别示巴Biéshìbā+  他们Tāmenyòngle9yuèlíng20tiānzǒubiànquánguó最后zuìhòuhuídào耶路撒冷Yēlùsālěng  约押Yuēyāxiàngwáng报告bàogàole登记dēngjìde人口rénkǒu以色列Yǐsèliè佩剑pèijiànde勇士yǒngshìyǒu80wàn犹大Yóudà地区dìqūyǒu50wàn+ 10  大卫Dàwèi统计tǒngjìle人口rénkǒuhòujiù心里xīnlǐ自责zìzé*+于是yúshìduì耶和华Yēhéhuáshuō:“zuòlezhèjiànshìfànle大罪dà zuì+耶和华Yēhéhuáa现在xiànzàiqiú宽恕kuānshù仆人púrénde罪过zuìguo+因为yīnwèizuòle十分shífēn愚蠢yúchǔndeshì+。” 11  大卫Dàwèi早上zǎoshang起来qǐláixiàng传达chuándá异象yìxiàngde使者shǐzhě迦得Jiādé+先知xiānzhīshōudào耶和华Yēhéhuáde信息xìnxī 12  “告诉gàosu大卫Dàwèi:‘耶和华Yēhéhuáshuō:“gěisān选择xuǎnzé选择xuǎnzé哪个nǎge灾祸zāihuòjiùjiàngxià哪个nǎge灾祸zāihuò+。”’” 13  于是Yúshì迦得Jiādéjiàn大卫Dàwèiduìshuō:“yàode国家guójiāyǒunián饥荒jīhuāng+Huòshìyào逃跑táopǎobèi敌人dírén追赶zhuīgǎnsānyuè+Huòshìyàode国家guójiāyǒusāntiān瘟疫wēnyì+现在Xiànzàiyào认真rènzhēn想想xiǎngxiangràng知道zhīdàogāi怎样zěnyàng回答huídáwèipàiláide。” 14  大卫Dàwèiduì迦得Jiādéshuō:“Zhèrànghěn为难wéinánQǐng我们wǒmenjiāozài耶和华Yēhéhuádeshǒuli+不要búyào我们wǒmenjiāozàiréndeshǒuli+因为yīnwèi上帝Shàngdì富于fùyú怜悯liánmǐn+。” 15  于是Yúshì耶和华Yēhéhuáràng以色列Yǐsèliè发生fāshēng瘟疫wēnyì+cóng早上zǎoshang直到zhídào指定zhǐdìngde时间shíjiānCóngDàndào别示巴Biéshìbā+一共yígòngle7wànrén+ 16  天使Tiānshǐ伸手shēnshǒuyào打击dǎjī耶路撒冷Yēlùsālěngde时候shíhou耶和华Yēhéhuájiù因为yīnwèi灾祸zāihuòér感到gǎndào遗憾yíhàn*+于是yúshìduì这个zhègezài民众mínzhòng当中dāngzhōng施行shīxíng毁灭huǐmiède天使tiānshǐshuō:“Gòule住手Zhùshǒuba!”当时Dāngshí耶和华Yēhéhuáde天使tiānshǐ正在zhèngzài耶布斯人Yēbùsīrén+亚劳拿Yàláoná+de脱谷场tuōgǔchǎng附近fùjìn 17  大卫Dàwèi看见kànjiàn那个nàgeràngrén丧命sàngmìngde天使tiānshǐjiùduì耶和华Yēhéhuáshuō:“犯罪Fànzuìdeshìzuòcuòshìdeshì这些Zhèxiē百姓bǎixìng*+zuòle什么shénmeneQǐng出手chūshǒu攻击gōngjī父亲fùqīnde家族jiāzúhǎole+。” 18  于是Yúshì迦得Jiādézài当天dàngtiānláijiàn大卫Dàwèiduìshuō:“yàoshàng耶布斯人Yēbùsīrén亚劳拿Yàláonáde脱谷场tuōgǔchǎngzài那里nàlǐwèi耶和华Yēhéhuájiànzuò祭坛jìtán+。” 19  大卫Dàwèijiùtīngle迦得Jiādédehuà按照ànzhào耶和华Yēhéhuáde吩咐fēnfùshàngle脱谷场tuōgǔchǎng 20  亚劳拿Yàláoná看见kànjiànwángdàizhe臣仆chénpú迎面yíngmiànzǒu上来shàngláijiù马上mǎshàng出去chūqùguìzàishangxiàngwáng下拜xiàbài 21  亚劳拿Yàláonáwèn:“zhǔwáng为什么wèi shénmedào仆人púrén这里zhèlǐlái?”大卫Dàwèi回答huídá:“yàomǎixiàde脱谷场tuōgǔchǎngzài这里zhèlǐwèi耶和华Yēhéhuájiànzuò祭坛jìtán这样zhèyàngjiù可以kěyǐ终止zhōngzhǐzhèchǎng打击dǎjī人民rénmínde灾祸zāihuò+。” 22  亚劳拿Yàláonáduì大卫Dàwèishuō:“zhǔwánga脱谷场tuōgǔchǎngjiùsònggěikàn什么shénmehǎojiùxiànshàng什么shénmeba这里Zhèlǐyǒuniú可以kěyǐyòngláizuò全烧祭quánshāojìyǒu碾谷橇niǎngǔqiāotàoniúde工具gōngjù可以kěyǐdāngcháishāo 23  Wángazhè一切yíqiè亚劳拿Yàláonádōusònggěiwáng。”亚劳拿Yàláonáduìwángshuō:“Yuàn耶和华Yēhéhuáde上帝Shàngdìgěi!” 24  Wángduì亚劳拿Yàláonáshuō:“一定yídìngyào付钱fùqiángěihuì免费miǎn fèi*láide东西dōngxixiànzuò全烧祭quánshāojìgěi耶和华Yēhéhuáde上帝Shàngdì。”大卫Dàwèijiùyòng50舍客勒shèkèlè*银子yínzimǎile那个nàge脱谷场tuōgǔchǎng那里nàlǐdeniú+ 25  大卫Dàwèizài那里nàlǐwèi耶和华Yēhéhuájiànlezuò祭坛jìtán+xiànshàng全烧祭quánshāojì交谊祭jiāoyìjìde祭牲jìshēng之后Zhīhòu耶和华Yēhéhuájiù回应huíyìngle人们rénmenwèi国家guójiāsuǒzuòde恳求kěnqiú+终止zhōngzhǐlezhèchǎng打击dǎjī以色列Yǐsèliède灾祸zāihuò

脚注

Yòu因为yīnwèi大卫Dàwèishòudào煽动shāndòng”。
Zhǐ以色列Yǐsèlièquánjìng因为yīnwèizhèliǎngchéng分别fēnbié位于wèiyú以色列Yǐsèliède北方běifāng南方nánfāng
Yòu南边nánbian”。
Yòu良心liángxīn不安bùʼān”。
Yòu伤心shāngxīn”。
直译Zhíyì这些zhèxiē绵羊miányáng”。
Yòu没有méiyǒu付出fùchū代价dàijià”。
相当Xiāngdāng570

注释

多媒体资料