撒母耳记下 22:1-51

22  耶和华Yēhéhuá拯救zhěngjiù大卫Dàwèi脱离tuōlíle所有suǒyǒu敌人dírén+扫罗Sǎoluóde魔掌mózhǎng+hòu大卫Dàwèixiàng耶和华Yēhéhuáchàngchū以下yǐxiàde诗歌shīgē+  chàngdào 耶和华Yēhéhuáshìde山岩shānyánde堡垒bǎolěi+Shì拯救zhěngjiùdezhǔ+   de上帝Shàngdìshìde磐石pánshí+xiàng寻求xúnqiú庇护bìhù 上帝Shàngdìshìde盾牌dùnpái+Shì拯救zhěngjiùdejiǎo*Shìde高垒gāolěi+ 上帝Shàngdìshìde避难所bìnànsuǒ+Shìde拯救者zhěngjiùzhě+jiù逃离táolí残暴cánbàode恶行èxíng   呼求hūqiúyīngshòu赞美zànměide耶和华YēhéhuáJiù得救déjiù摆脱bǎituō敌人dírén   死亡Sǐwángde狂涛kuángtāo环绕huánrào+恶人Èrén暴洪bàohóng使shǐ恐惧kǒngjù+   坟墓Fénmùde绳索shéngsuǒchánzhù+死亡Sǐwángde网罗wǎngluó迎面yíngmiànlái+   zài苦难kǔnànzhōng呼求hūqiú耶和华Yēhéhuá+再三Zàisānxiàngde上帝Shàngdì呼救hūjiù zài圣殿shèngdiànli听见tīngjiànde声音shēngyīn求救qiújiùde呼声hūshēngchuándàoěrzhōng+   shí大地dàdì震撼zhènhàn左右Zuǒyòu摇晃yáohuàng+Tiānde根基gēnjī震动zhèndòng+摇摇晃晃Yáoyáo-huànghuàng因为Yīnwèi发怒fānùle+   鼻孔bíkǒngmàoyānkǒupēn烈焰lièyàn+Shèchū炭火tànhuǒ 10  使shǐ天空tiānkōng下垂xiàchuí亲自qīnzì降临jiànglín+Jiǎo浓厚nónghòude乌云wūyún+ 11  jiàzhe基路伯Jīlùbó天使tiānshǐ+飞驰fēichíérláiZài灵体língtǐ*+de翅膀chìbǎngshang清晰qīngxī可见kějiàn 12  yòng黑暗hēiʼàn遮盖zhēgài自己zìjǐ+Shēnchǔ厚重hòuzhòngde乌云wūyúnzhīzhōng 13  Cóng面前miànqiánde亮光liàngguāngzhōng燃烧Ránshāode火炭huǒtàn迸发bèngfāérchū 14  耶和华Yēhéhuácóngtiānshang打雷dǎléi+至高者Zhìgāozhě亲自qīnzì发声fāshēng+ 15  shèchū利箭lìjiàn+敌人dírén驱散qūsàn发出Fāchū闪电shǎndiàn使shǐ他们tāmen溃乱kuìluàn+ 16  耶和华Yēhéhuáde斥责chìzé鼻孔bíkǒngdechū+海床Hǎichuángjiù清楚qīngchu可见kějiàn+大地Dàdìde根基gēnjīdōu显露xiǎnlù 17  cóng高处gāochù伸手shēnshǒuzhuāzhùCóng深水shēnshuǐzhōng上来shànglái+ 18  解救jiějiùRàngshòu强敌qiángdí伤害shānghài+Ràng摆脱bǎituō强大qiángdàde敌人dírén 19  遭难zāonànde日子rìzi他们Tāmenlái攻击gōngjī+耶和华Yēhéhuáquè支持zhīchí 20  dàidào安全ānquánde地方dìfang*+搭救dājiù因为yīnwèi喜爱xǐʼài+ 21  耶和华Yēhéhuáàn正义zhèngyìde为人wéirén奖赏Jiǎngshǎng+Zhào清白qīngbáide行为xíngwéi*回报huíbào+ 22  一直yìzhí行走xíngzǒu耶和华Yēhéhuáde道路dàolù没有Méiyǒu作恶zuòʼè离弃líqìde上帝Shàngdì 23  de一切yíqiè法令fǎlìng+dōuzài面前miànqiánhuì偏离piānlíde律例lǜlì+ 24  yàozàiyǎnzhōng无可指责wúkězhǐzé+huìràng自己zìjǐ犯罪fànzuì+ 25  Yuàn耶和华Yēhéhuáànde正义zhèngyì回报huíbào+Yīnzàiyǎnzhōng清白qīngbáiér奖赏jiǎngshǎng+ 26  忠贞不渝Zhōngzhēn-bùyúderénduì忠贞不渝zhōngzhēn-bùyú+无可指责Wúkězhǐzéderénduì无可指责wúkězhǐzé+ 27  Duì纯洁chúnjiéderénxiǎnchū纯洁chúnjié+Duì狡诈jiǎozhàderénxiǎnchū精明jīngmíng*+ 28  拯救zhěngjiù谦卑qiānbēiderén+Què敌视díshì贬低biǎndī高傲gāoʼàoderén+ 29  耶和华Yēhéhuáashìdedēng+耶和华Yēhéhuáwèidàilái光明guāngmíng驱散Qūsàn黑暗hēiʼàn+ 30  Jièzhede帮助bāngzhùnéng冲击chōngjī敌军díjūnKàozhe上帝Shàngdìde力量lìliàngnéng攀越pānyuè高墙gāoqiáng+ 31  上帝Shàngdìde道路dàolù完美wánměi+耶和华Yēhéhuáde话语huàyǔ纯净chúnjìng*+ Shéixiàng寻求xúnqiú庇护bìhùjiùzuòshéide盾牌dùnpái+ 32  除了Chúle耶和华YēhéhuáHáiyǒushéishì上帝Shàngdì+ 除了Chúle我们wǒmende上帝ShàngdìHáiyǒushéishì磐石pánshí+ 33  上帝Shàngdìshì坚固jiāngùde堡垒bǎolěi+huì使shǐde道路dàolù畅通无阻chàngtōng-wúzǔ+ 34  使shǐdejiǎo敏捷mǐnjié鹿Ràngzài高处gāochù站稳zhànwěn+ 35  训练xùnliànde双手shuāngshǒu作战zuòzhànde臂膀bìbǎngnénggěi铜弓tónggōngshàngxián 36  救恩jiùʼēnzuò盾牌dùnpáide谦卑qiānbēi使shǐ得到dédào尊荣zūnróng+ 37  使shǐjiǎoxiàde道路dàolù宽阔kuānkuòjiù不致búzhì失足shīzúdiēdǎo*+ 38  yào追赶zhuīgǎn敌人dírén消灭xiāomiè他们tāmen他们tāmenmièjìnjué回头huítóu 39  yào铲除chǎnchú他们tāmen他们tāmen击溃jīkuì他们tāmenjiùnéngzhàn起来qǐlái+他们Tāmendōuhuìdǎozàijiǎoxià 40  huì作战zuòzhànde力量lìliàng+使Shǐde敌人dírénzài面前miànqiándǎoxià+ 41  huì使shǐde敌人dírén败退bàituì*+huì消灭xiāomiè*痛恨tònghènderén+ 42  他们Tāmen求救qiújiùquèrén拯救zhěngjiù他们Tāmen哀求āiqiú耶和华Yēhéhuáquè回答huídá+ 43  yào他们tāmendǎosuì有如Yǒurúshangde尘土chéntǔyàosuì他们tāmenpíng他们tāmen好像hǎoxiàng践踏jiàntàjiēshangde污泥wūní 44  de人民rénmín挑剔tiāotiquèhuì解救jiějiù+ huì保护bǎohùRàngzuò万国wànguóde元首yuánshǒu+ 认识rènshide民族mínzúhuì臣服chénfú+ 45  外族人Wàizúréndōuhuìláidào面前miànqián惶恐不安Huángkǒng-bùʼān+他们Tāmen听说tīngshuōdeshìjiùhuì服从fúcóng 46  外族人Wàizúréndōuhuì勇气yǒngqìjìnshī*Cóng堡垒bǎolěi战战兢兢zhànzhàn-jīngjīngde出来chūlái 47  耶和华Yēhéhuáshì真实zhēnshí存在cúnzàide* Yuànde磐石pánshíshòudào赞美zànměi+ 拯救zhěngjiùde上帝Shàngdìshìde磐石pánshíyuànshòu尊崇zūnchóng+ 48  上帝Shàngdìwèi惩治chéngzhì敌人dírén+使Shǐ万族wànzú臣服chénfú+ 49  上帝Shàngdì搭救dājiùRàng摆脱bǎituō仇敌chóudí 提拔tíbá+使Shǐ凌驾língjià那些nàxiē攻击gōngjīderén解救jiějiùRàng脱离tuōlí残暴cánbàozhī+ 50  耶和华Yēhéhuáa所以Suǒyǐyàozài万国wànguózhōng感谢gǎnxiè+Yòuyàochàngchū歌颂gēsòng圣名shèngmíngde诗歌shīgē*+ 51  上帝Shàngdìzuòle伟大wěidàdeshì屡次Lǚcì拯救zhěngjiùde君王jūnwáng*+ Xiàng任命rènmìngde领袖lǐngxiù*Xiàng大卫Dàwèide后代hòudài永远Yǒngyuǎnxiǎnchū忠贞zhōngzhēndeài+。”

脚注

Yòushì大能dànéngde救主jiùzhǔ”。Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“Jiǎo”。
Yòufēng”。
Yòu宽阔kuānkuòde地方dìfang”。
直译Zhíyì双手shuāngshǒude洁净jiéjìng”。
zuò显得xiǎnde好像hǎoxiàng愚昧yúmèi”。
Yòu经过jīngguò精炼jīngliàn”。
Yòude脚踝jiǎohuái动摇dòngyáo”。
Yòu掉头diàotóu逃跑táopǎo”。
直译Zhíyì使shǐ……沉寂chénjì”。
勇气Yǒngqìjìnshīyòu衰残shuāicán”。
直译Zhíyìshìhuózhede”。
Yòuyòuyàowèide圣名shèngmíng奏乐zòuyuè”。
Yòu上帝Shàngdìràngde君王jūnwáng屡次lǚcì大获全胜dàhuòquánshèng”。
Yòu膏立gāolìderén”。

注释

多媒体资料