撒母耳记下 15:1-37

15  这些Zhèxiēshì以后yǐhòu押沙龙Yāshālóngwèi自己zìjǐ预备yùbèileliàng马车mǎchē一些yìxiēyòupài50rénzài前面qiánmiàn奔跑bēnpǎo开路kāilù+  押沙龙Yāshālóng经常jīngchángzǎojiù起来qǐláizhànzàitōngwǎng城门chéngmén+depáng不管Bùguǎnshéiyǒu案件ànjiànxiǎngqiúwáng审理shěnlǐ+押沙龙Yāshālóngdōujiào过来guòláiwèn:“shìcóng哪个nǎgechéngláide?”对方Duìfāngjiù回答huídá自己zìjǐshì以色列Yǐsèliè哪个nǎge部族bùzúderén  押沙龙Yāshālóngjiùhuìshuō:“de要求yāoqiú合情合理héqíng-hélǐ可惜kěxīwáng那里nàlǐ没有méiyǒurénhuìtīng申诉shēnsù。”  押沙龙Yāshālóngháihuìshuō:“要是yàoshishòu委任wěirènzuòběnguóde审判官shěnpànguānjiùhǎole这样Zhèyàng无论wúlùnshéiyǒu纠纷jiūfēnhuò案件ànjiàn需要xūyào审理shěnlǐdōu可以kěyǐláizhǎo一定yídìnghuìwèi主持zhǔchí公道gōngdào。”  Měidāngyǒurénzǒujìn押沙龙Yāshālóngyàoxiàng下拜xiàbài押沙龙Yāshālóngjiùhuì马上mǎshàng起来qǐlái亲吻qīnwěn+  所有Suǒyǒudàowáng那里nàlǐ请求qǐngqiú审理shěnlǐ案件ànjiànde以色列Yǐsèlièrén押沙龙Yāshālóngdōu这样zhèyàng对待duìdài他们tāmenJiù这样zhèyàng押沙龙Yāshālóng暗中ànzhōngle以色列Yǐsèlièréndexīn+  nián*hòu押沙龙Yāshālóngduìwángshuō:“Qǐngràngdào希伯仑Xībólún+履行lǚxíngduì耶和华Yēhéhuáde誓愿shìyuàn  因为yīnwèi仆人púrénzhùzài叙利亚Xùlìyàde基述Jīshù+shí曾经céngjīng郑重zhèngzhòngdexià誓愿shìyuàn+:‘如果Rúguǒ耶和华Yēhéhuárànghuídào耶路撒冷Yēlùsālěng一定yídìnghuì献祭xiànjìgěi*耶和华Yēhéhuá。’”  Wángduìshuō:“bayuàn平安píngʼān。”押沙龙Yāshālóngjiùdào希伯仑Xībólúnle 10  押沙龙Yāshālóng秘密mìmìpàirénduì以色列Yǐsèliè部族bùzúderénshuō:“你们Nǐmentīngdào号角声hàojiǎoshēngjiùyào宣告xuāngào:‘押沙龙Yāshālóngzài希伯仑Xībólún+zuò国王guówángle!’” 11  押沙龙Yāshālóng邀请yāoqǐngle200réngēn一起yìqǐ离开líkāi耶路撒冷Yēlùsālěng这些zhèxiēréndōuháo知情zhīqíng没有méiyǒu疑心yíxīn 12  另外Lìngwài押沙龙Yāshālóng献祭xiànjìde时候shíhoupàirén大卫Dàwèide谋士móushì*+基罗Jīluórén亚希多弗Yàxīduōfú+cóng家乡jiāxiāng基罗Jīluó+qǐnglái密谋Mìmóu造反zàofǎnde势力shìlì越来越yuèláiyuè支持zhīchí押沙龙Yāshālóngderén越来越yuèláiyuèduō+ 13  Yǒurénxiàng大卫Dàwèi通风报信tōngfēngbàoxìnshuō:“以色列Yǐsèlièrén现在xiànzàidōu拥护yōnghù押沙龙Yāshālóngle*。” 14  大卫Dàwèi马上mǎshàngduì所有suǒyǒugēn一起yìqǐzài耶路撒冷Yēlùsālěngde臣仆chénpúshuō:“我们Wǒmen逃命táomìngba+不然Bùrán我们wǒmendōuhuìbèi押沙龙YāshālóngzhuāzhùKuài恐怕Kǒngpàhěnkuàijiùhuìzhuī上来shànglái伤害shānghài我们wǒmenyòng刀剑dāojiànshāchéngliderén+。” 15  Wángde臣仆chénpú回答huídá:“无论Wúlùnzhǔwáng决定juédìng怎样zěnyàngzuò仆人púréndōuhuìzuò+。” 16  于是Yúshìwángjiùdàizhequánjiā逃走táozǒulezhǐliúxiàshí妃子fēizi+照料zhàoliào王宫wánggōng 17  Wáng跟随gēnsuíderén一直yìzhízǒudào伯墨哈Bómòhācáitíng下来xiàlái 18  Gēnwáng一起yìqǐ离开líkāide*yǒude臣仆chénpúháiyǒu基利提Jīlìtírén比利提Bǐlìtírén+以及yǐjícóng迦特Jiātè+lái追随zhuīsuíwángde600迦特Jiātèrén+这些Zhèxiērénzǒuguòshíwángkànzhe他们tāmen* 19  Wángduì迦特Jiātèrén伊泰Yītài+shuō:“为什么Wèi shénmegēn我们wǒmen一起yìqǐzǒune回去Huíqùliúzàixīnwáng那里nàlǐbashì外族人wàizúrényòushìcóng自己zìjǐde家乡jiāxiāngtáo出来chūláide 20  而且érqiěgānglái不久bùjiǔ现在xiànzài怎么zěnme可以kěyǐjiàogēn我们wǒmen一起yìqǐ流浪liúlàng到处dàochù漂泊piāobóne回去Huíqùbadàide弟兄dìxiong回去huíqùbayuàn耶和华Yēhéhuá忠贞zhōngzhēndeài离弃líqì+ 21  Dàn伊泰Yītài回答huídáwáng:“zài永活yǒnghuóde耶和华Yēhéhuá面前miànqián发誓fāshìzàizhǔwáng面前miànqián发誓fāshì无论wúlùnzhǔwáng哪里nǎlǐ无论wúlùnshìshēngshì仆人púréndōu一定yídìng跟随gēnsuí左右zuǒyòu+ 22  大卫Dàwèiduì伊泰Yītài+shuō:“Hǎo过去guòqùba。”迦特Jiātèrén伊泰Yītàijiù过去guòqùle跟随gēnsuíderén他们tāmende家人jiāréndōu过去guòqùle 23  这些Zhèxiērén过去guòqùde时候shíhouwángzhànzài汲沦Jílún Gǔ+pángchénglichéngwàideréndōu放声fàngshēng痛哭tòngkū他们Tāmen穿chuānguò汲沦Jílún Gǔzǒushàngtōngwǎng旷野kuàngyěde 24  时候shíhou撒督Sādū+láiletáizhe+上帝Shàngdì约柜yuēguì+de利未Lìwèi部族bùzúderén+dōugēnzài一起yìqǐ亚比亚他Yàbǐyàtā+在场zàichǎng他们Tāmen上帝Shàngdìde约柜yuēguìfàngxià直到zhídào所有suǒyǒuréndōuchūlechéngguòle汲沦Jílún Gǔ 25  Dànwángduì撒督Sādūshuō:“上帝Shàngdìde约柜yuēguìtáihuíchéngliba+要是Yàoshi耶和华Yēhéhuá开恩kāiʼēnjiùhuìràng回来huíláiràngkàndào约柜yuēguì安放ānfàng约柜yuēguìde地方dìfang+ 26  可是Kěshì如果rúguǒ愿意yuànyì开恩kāiʼēn认为rènwéigāi怎样zěnyàng对待duìdàijiù怎样zěnyàngba。” 27  Wángyòuduì祭司jìsī撒督Sādūshuō:“shì先见xiānjiàn*+ma亚比亚他Yàbǐyàtāhuídàochénglibayuàn你们nǐmen平安píngʼānde儿子érzi亚希玛斯Yàxīmǎsī亚比亚他Yàbǐyàtāde儿子érzi约拿单Yuēnádān+他们tāmenliǎngrényào一起yìqǐ回去huíqù 28  huìliúzài旷野kuàngyěde浅滩qiǎntān直到zhídào你们nǐmengěi消息xiāoxi为止wéizhǐ+。” 29  于是Yúshì撒督Sādū亚比亚他Yàbǐyàtā上帝Shàngdìde约柜yuēguìtáihuí耶路撒冷Yēlùsālěng然后ránhòujiùliúzàichéngli 30  大卫Dàwèishàng橄榄山Gǎnlǎn Shān+de时候shíhouméngzhetóuguāngzhejiǎobiānzǒubiān所有Suǒyǒu跟着gēnzhe上山shàngshānderénméngzhetóubiānzǒubiān 31  Yǒurén告诉gàosu大卫Dàwèi:“亚希多弗Yàxīduōfú跟着gēnzhe押沙龙Yāshālóng+谋反móufǎn+le。”大卫Dàwèijiùshuō:“耶和华Yēhéhuáa+qiú使shǐ亚希多弗Yàxīduōfúde计策jìcèbiànde愚蠢yúchǔn+。” 32  大卫Dàwèidàole山顶shāndǐng就是jiùshì人们rénmenxiàng上帝Shàngdì下拜xiàbàide地方dìfang亚基Yàjīrén+户筛Hùshāi+正在zhèngzài那里nàlǐděng户筛Hùshāi撕裂sīlièle衣服yīfu尘土chéntǔzàitóushang 33  大卫Dàwèiduìshuō:“gēn一起yìqǐ过去guòqùduì帮助bāngzhù* 34  Dàn如果rúguǒhuídàochéngliduì押沙龙Yāshālóngshuō:‘Wángashìde仆人púrénle以往Yǐwǎngshì父亲fùqīnde仆人púréndàn现在xiànzàishìde仆人púrénle+。’这样Zhèyàngjiù可以kěyǐwèi破坏pòhuài亚希多弗Yàxīduōfúde计策jìcè+ 35  祭司Jìsī撒督Sādū亚比亚他Yàbǐyàtāshìzài那里nàlǐhuìgēnzài一起yìqǐmazài王宫wánggōnglitīngdào什么shénmedōuyào告诉gàosu祭司jìsī撒督Sādū亚比亚他Yàbǐyàtā+ 36  另外Lìngwài撒督Sādūde儿子érzi亚希玛斯Yàxīmǎsī+亚比亚他Yàbǐyàtāde儿子érzi约拿单Yuēnádān+gēn他们tāmenzài一起yìqǐ你们Nǐmentīngdàodedōu可以kěyǐràng他们tāmengěi报信bàoxìn。” 37  Jiù这样zhèyàng押沙龙Yāshālóngjìn耶路撒冷Yēlùsālěngde时候shíhou大卫Dàwèide朋友péngyou*户筛Hùshāi+huídàochéngli

脚注

zuò“40nián”。
献祭Xiànjìgěiyòu崇拜chóngbàihuò敬奉jìngfèng”。
Yòu顾问gùwèn”。
Yòu以色列Yǐsèlièréndexīndōu归向guīxiàng押沙龙Yāshālóngle”。
Yòucóngwáng身边shēnbiān过去guòqùde”。
Yòu这些zhèxiēréncóngwáng面前miànqián过去guòqù”。
Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“先见Xiānjiàn”。
Yòuzhǐhuì成为chéngwéide负担fùdān”。
Yòu亲信qīnxìn”。

注释

多媒体资料