撒母耳记上 17:1-58

17  非利士Fēilìshìrén+集结jíjié军队jūnduì准备zhǔnbèi开战kāizhàn他们Tāmen集结jíjiézài犹大Yóudàde梭哥Suōgē+zài梭哥Suōgē亚西加Yàxījiā+zhījiānde以弗斯达悯Yǐfúsī-dámǐn+扎营zhāyíng  扫罗Sǎoluó以色列Yǐsèlièrén集结jíjié起来qǐláizài以拉Yǐlā Gǔ*+扎营zhāyíng然后ránhòulièzhèn迎战yíngzhàn非利士Fēilìshìrén  Liǎngjūnzhījiānshì山谷shāngǔ非利士Fēilìshìrén占据zhànjùzuòshān以色列Yǐsèlièrén占据zhànjùlìngzuòshān  Yǒu非利士Fēilìshìréncóngyíngzhōng出来chūláitǎozhàn这个Zhègerénjiào歌利亚Gēlìyà+shì迦特Jiātèrén+身高shēngāo6肘尺zhǒuchǐyòu1zhǎ*  dàizhe铜制tóngzhìde头盔tóukuīshēn穿chuāntóng鳞片línpiànzuòchéngde铠甲kǎijiǎ+铠甲kǎijiǎzhòng5000舍客勒shèkèlè*  双腿shuāngtuǐdōuyǒu铜片tóngpiàn保护bǎohù身上shēnshangbēizhegēn铜枪tóngqiāng+  de矛杆máogǎnshì木头mùtouzuòdeyǒu织布机zhībùjīdezhóu那么nàme+矛头máotóushìtiědezhòng600舍客勒shèkèlè*Yǒu士兵shìbīngzhe盾牌dùnpáizǒuzài前面qiánmiàn  歌利亚Gēlìyà站住zhànzhùxiàng以色列Yǐsèliè军队jūnduì喊叫hǎnjiào+:“你们Nǐmen出来chūláilièzhènshì为了wèile什么shénmeshì非利士Fēilìshìrén你们nǐmenshì扫罗Sǎoluóde臣仆chénpúma你们Nǐmenxuǎnrénjiàoxiàdào这里zhèlǐlái  如果Rúguǒnénggēn决斗juédòushāle我们wǒmenjiùzuò你们nǐmende仆人púrén如果Rúguǒ击败jībàishāle你们nǐmenjiùyàozuò我们wǒmende仆人púrén臣服chénfú我们wǒmen。” 10  这个Zhège非利士Fēilìshìrényòushuō:“现在Xiànzàixiàng以色列Yǐsèliè军队jūnduì挑战tiǎozhàn*+你们Nǐmenpàirén出来chūláigēn决斗juédòu!” 11  扫罗Sǎoluó以色列Yǐsèlièquánjūn听见tīngjiàn那个nàge非利士Fēilìshìréndehuàjiù十分shífēn恐慌kǒnghuāng非常fēicháng害怕hàipà 12  大卫Dàwèishì犹大Yóudàjìngnèi伯利恒Bólìhéng+chéng以法他Yǐfǎtā+rén耶西Yēxī+de儿子érzi耶西Yēxīyǒu儿子érzi+dāng扫罗Sǎoluó在位zàiwèide时候shíhou已经yǐjīnghěnlǎole 13  耶西Yēxīzuìdesān儿子érzidōu跟随gēnsuí扫罗Sǎoluó打仗dǎzhàng+Zhèsān上阵shàngzhènde儿子érzi分别fēnbiéshì长子zhǎngzǐ以利押Yǐlìyā+次子cìzǐ亚比拿达Yàbǐnádá+sān沙玛Shāmǎ+ 14  大卫Dàwèishìzuìxiǎode+耶西Yēxīzuìdesān儿子érzidōu追随zhuīsuíle扫罗Sǎoluó 15  大卫Dàwèi有时yǒushí扫罗Sǎoluó那里nàlǐ有时yǒushíhuí伯利恒Bólìhéng照管zhàoguǎn父亲fùqīndeyáng+ 16  Ér那个nàge非利士Fēilìshìrénměitiān早晚zǎowǎndōu出来chūláizhànzàizhènqián一连yìlián40tiān 17  Yǒutiān耶西Yēxīduì儿子érzi大卫Dàwèishuō:“Qǐng1伊法yīfǎ*kǎohǎodezhè10bǐng赶快gǎnkuàisòngdàoyíngligěide哥哥们gēgemen 18  yàozhè10kuài奶酪nǎilàosònggěi他们tāmende千夫长qiānfūzhǎngyào看看kànkan哥哥们gēgemenguòde怎样zěnyàng并且bìngqiědàidiǎn信物xìnwù回来huílái证明zhèngmíng他们tāmen平安píngʼān。” 19  时候shíhou扫罗Sǎoluó大卫Dàwèide哥哥们gēgemen其余qíyúde以色列Yǐsèlièréndōuzài以拉Yǐlā Gǔ*+gēn非利士Fēilìshìrén作战zuòzhàn+ 20  大卫Dàwèi一早yìzǎo起来qǐláiyángjiāogěi别人biérén看守kānshǒujiùzhàozhe耶西Yēxīde吩咐fēnfùdàizhe食物shíwùleláidào军营jūnyíngde时候shíhou军队jūnduìgāng出去chūqùzài战场zhànchǎngshang呐喊nàhǎn 21  以色列Yǐsèlièrén非利士Fēilìshìrénliǎngjūn对阵duìzhèn 22  大卫Dàwèi马上mǎshàngdàiláide东西dōngxijiāogěi看守kānshǒu物品wùpǐnderén保管bǎoguǎn自己zìjǐpǎodào战场zhànchǎngdàole那里nàlǐjiùxiàng哥哥们gēgemen问好wènhǎo+ 23  大卫Dàwèizhènggēn他们tāmen说话shuōhuàde时候shíhou那个nàgecóng迦特Jiātèláide歌利亚Gēlìyà+cóng非利士Fēilìshìréndezhènzhōngzǒu出来chūlái这个Zhègetǎozhànderényòu重复chóngfù先前xiānqiánshuōguodehuà+大卫Dàwèidōu听见tīngjiànle 24  以色列Yǐsèlièrén看见kànjiàn那个nàgerénjiùdōu逃跑táopǎo非常fēicháng害怕hàipà+ 25  他们Tāmendōuzài议论yìlùn:“你们Nǐmen看见kànjiànzǒu出来chūláide这个zhègerénmaxiàng以色列Yǐsèlièrén挑战tiǎozhàn*+Shéishā这个zhègerénwángjiùhuìgěihěnduō财富cáifùháiyào自己zìjǐde女儿nǚʼérjiàgěi+父亲fùqīnquánjiāzài以色列Yǐsèliè可以kěyǐ免税miǎnshuì免役miǎnyì。” 26  大卫Dàwèiwènzhànzài旁边pángbiānderén:“如果Rúguǒyǒurénzhēndeshāle这个zhège非利士Fēilìshìrén除去chúqù以色列Yǐsèlièrénde耻辱chǐrǔhuì得到dédào什么shénme奖赏jiǎngshǎngne这个Zhège没有méiyǒushòu割礼gēlǐde非利士FēilìshìrénshìshéiJìnggǎnxiàng真神zhēnshén*de军队jūnduì挑战tiǎozhàn*+ 27  旁边Pángbiānderénjiùzhào先前xiānqiándehuà告诉gàosushéishā那个nàgerénjiùhuì得到dédào怎样zěnyàngde奖赏jiǎngshǎng 28  大卫Dàwèide大哥dàgē以利押Yǐlìyā+听见tīngjiàngēn那些nàxiērén说话shuōhuàjiùhěn生气shēngqìshuō:“为什么wèi shénmelái这里zhèlǐZài旷野kuàngyědezhīyángliúgěishéi看管kānguǎnle+jiù知道zhīdào狂妄自大kuángwàng-zìdà别有用心biéyǒu-yòngxīn下来xiàlái就是jiùshìyàokàn打仗dǎzhàng。” 29  大卫Dàwèishuō:“zuòcuòle什么shénmezhǐ不过búguòwènle问题wèntí而已éryǐ!” 30  大卫Dàwèiyòu转身zhuǎnshēnwèn别人biérén同样tóngyàngde问题wèntí+得到dédàode回答huídádōugēn先前xiānqián一样yíyàng+ 31  Yǒurén听见tīngjiàn大卫Dàwèisuǒshuōdehuàjiù告诉gàosu扫罗Sǎoluó于是Yúshì扫罗Sǎoluópàirénjiào大卫Dàwèilái 32  大卫Dàwèiduì扫罗Sǎoluóshuō:“Shéidōu不用búyòng心惊胆战xīnjīng-dǎnzhàn*仆人púrényàogēn这个zhège非利士Fēilìshìrén决斗juédòu+。” 33  扫罗Sǎoluóduì大卫Dàwèishuō:“nénggēn这个zhège非利士Fēilìshìrén决斗juédòu因为yīnwèi还是háishi孩子háizi+ércóng年轻niánqīngshíjiù上阵shàngzhèn打仗dǎzhàngle。” 34  大卫Dàwèiduì扫罗Sǎoluóshuō:“仆人púrénwèi父亲fùqīnyángyǒu狮子shīzi+láiyòuyǒuxióngláiměidōuzhuāzǒuleyáng 35  jiù追赶zhuīgǎn打倒dǎdǎocóngkǒuliyángjiù出来chūláixiàngjiùzhuāzhùdemáo*le 36  既然Jìrán仆人púrénshāguo狮子shīzixióng这个zhège没有méiyǒushòu割礼gēlǐde非利士Fēilìshìrénhuìxiàng那些nàxiē野兽yěshòu一样yíyàng因为yīnwèixiàng真神zhēnshénde军队jūnduì挑战tiǎozhàn*+。” 37  大卫Dàwèiyòushuō:“耶和华Yēhéhuájiù脱离tuōlíle狮子shīzixióngdezhǎo一定yídìnghuìcóng这个zhège非利士Fēilìshìréndeshǒuzhōngjiù出来chūlái+。”扫罗Sǎoluóduì大卫Dàwèishuō:“HǎobaYuàn耶和华Yēhéhuátóngzài。” 38  扫罗Sǎoluó自己zìjǐde战衣zhànyīgěi大卫Dàwèi穿chuānshàng铜盔tóngkuīdàizàitóushangyòugěi穿chuānshàng铠甲kǎijiǎ 39  大卫Dàwèijiànshùzài战衣zhànyīshangshìzhe走走zǒuzouquèzǒubudòng因为yīnwèi穿chuānbuguàn大卫Dàwèiduì扫罗Sǎoluóshuō:“穿chuānbuguàn这些zhèxiē东西dōngxi穿chuānle以后yǐhòuzǒubudòng。”大卫Dàwèijiù这些zhèxiē装备zhuāngbèituōle下来xiàlái 40  zhe牧杖mùzhàngcóng河床héchuáng*tiāolekuài光滑guānghuáde石子shízǐrfàngzàide牧羊袋mùyángdàilishǒulizhe投石带tóushídài+xiàng那个nàge非利士Fēilìshìrénzǒu 41  那个Nàge非利士Fēilìshìrénzǒuxiàng大卫Dàwèiyuèzǒuyuèjìn盾牌dùnpáide士兵shìbīngzǒuzài前面qiánmiàn 42  看见kànjiàn大卫Dàwèijiùliǎn不屑búxiè因为yīnwèi大卫Dàwèi只是zhǐshì面色miànsè红润hóngrùn外貌wàimào英俊yīngjùnde小伙子xiǎohuǒzi+ 43  那个Nàge非利士Fēilìshìrénduì大卫Dàwèishuō:“难道Nándàoshìgǒu+ma竟然jìngránzhǐ棍子gùnziláigēn?”于是Yúshìzhǐzhe自己zìjǐdeshén诅咒zǔzhòu大卫Dàwèi 44  yòuduì大卫Dàwèishuō:“过来Guòláiyàoderòuwèitiānshangde飞鸟fēiniǎoshangde野兽yěshòu。” 45  大卫Dàwèiduì那个nàge非利士Fēilìshìrénshuō:“lái攻击gōngjīshìkào刀剑dāojiàn枪矛qiāngmáo+dànlái攻击gōngjīshìfèng天军tiānjūnde统帅tǒngshuài耶和华Yēhéhuádemíng+shì以色列Yǐsèliè军队jūnduìde上帝Shàngdì辱骂rǔmà*de就是jiùshì+ 46  Jiùzài今天jīntiān耶和华Yēhéhuá一定yídìnghuìjiāozàishǒuli+yàoshālekǎnxiàdetóu今天Jīntiānyào非利士Fēilìshì军队jūnduìde尸体shītǐwèitiānshangde飞鸟fēiniǎoshangde野兽yěshòu这样Zhèyàngquánderénjiùdōu知道zhīdào以色列Yǐsèlièyǒu上帝Shàngdì+ 47  聚集Jùjízài这里zhèlǐde所有suǒyǒurén*huì知道zhīdào耶和华Yēhéhuá拯救zhěngjiùrénshìkào刀剑dāojiàn枪矛qiāngmáo+因为yīnwèi战争zhànzhēngde胜败shèngbàiquán在于zàiyú耶和华Yēhéhuá+一定yídìnghuì你们nǐmenjiāozài我们wǒmenshǒuli+。” 48  那个Nàge非利士Fēilìshìrénxiàng大卫Dàwèi步步bùbù逼近bījìn大卫Dàwèichōngxiàng战场zhànchǎng迎战yíngzhàn那个nàge非利士Fēilìshìrén 49  大卫Dàwèicóngdàilitāolekuài石子shízǐryòng投石带tóushídàishuǎijiùzhòngle那个nàge非利士Fēilìshìrén石子shízǐrjìnde额头étóujiùdǎo下来xiàláizàishang+ 50  大卫Dàwèi虽然suīránshǒuli没有méiyǒujiànquèzhǐyòng投石带tóushídàikuài石子shízǐrjiù打败dǎbàile那个nàge非利士Fēilìshìrénshāle+ 51  大卫Dàwèipǎo过去guòqùzhànzài那个nàge非利士Fēilìshìrén旁边pángbiānháiméijiù那个nàgeréndejiàn+cóngqiàozhōng出来chūláikǎnxiàdetóu非利士Fēilìshìrén看见kànjiàn他们tāmende勇士yǒngshìlejiù纷纷fēnfēn逃跑táopǎo+ 52  于是Yúshì以色列Yǐsèliè犹大Yóudà地区dìqūderén高声gāoshēng呐喊nàhǎn追赶zhuīgǎn非利士Fēilìshìréncóng山谷shāngǔ+直到zhídào以革伦Yǐgélún+de城门chéngménCóng沙拉音Shālāyīn+直到zhídào迦特Jiātè以革伦Yǐgélúndeshangdōuyǒubèishāde非利士Fēilìshìrén 53  以色列Yǐsèlièrén火速huǒsù追赶zhuīgǎn非利士Fēilìshìrén回来huílái以后yǐhòuyòu抢掠qiǎnglüèle他们tāmende军营jūnyíng 54  大卫Dàwèi那个nàge非利士Fēilìshìréndetóudàidào耶路撒冷Yēlùsālěngdànde武器wǔqìfàngdào自己zìjǐde帐篷zhàngpengli+ 55  扫罗Sǎoluó看见kànjiàn大卫Dàwèi出去chūqù迎战yíngzhàn非利士Fēilìshìrénjiùwèn元帅yuánshuài押尼珥Yāníʼěr+shuō:“押尼珥Yāníʼěr那个nàge小伙子xiǎohuǒzishìshéide儿子érzi+押尼珥Yāníʼěr回答huídáshuō:“Wángazài面前miànqián发誓fāshì知道zhīdào。” 56  Wángshuō:“chá一下yíxià那个nàge年轻人niánqīngrénshìshéide儿子érzi。” 57  大卫Dàwèishāle那个nàge非利士Fēilìshìrén回来huílái押尼珥Yāníʼěrjiùdàidào扫罗Sǎoluó面前miànqián大卫Dàwèishǒulizhe那个nàgeréndetóu+ 58  扫罗Sǎoluówèn:“小伙子Xiǎohuǒzishìshéide儿子érzi?”大卫Dàwèi回答huídá:“shì仆人púrén伯利恒Bólìhéng+rén耶西Yēxī+de儿子érzi。”

脚注

Yòu平原píngyuán”。
Zhǎ拼音pīnyīnzhǎ, 注音zhùyīnㄓㄚˇ。6肘尺zhǒuchǐyòu1zhǎ大约dàyuē2.9公尺gōngchǐ)。Jiàn附录fùlùB14
大约Dàyuē57公斤gōngjīn
大约Dàyuē6.84公斤gōngjīn
Yòu骂阵màzhèn”。
大约Dàyuē22shēng
Yòu平原píngyuán”。
Yòu骂阵màzhèn”。
Yòu骂阵màzhèn”。
直译Zhíyìhuózhede上帝Shàngdì”。
Yòu失去shīqù勇气yǒngqì”。
Yòu下颚xiàʼè”,直译zhíyì胡须húxū”。
Yòu骂阵màzhèn”。
Yòu干谷Gāngǔ”。Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“干谷Gāngǔ”。
Yòu挑战tiǎozhàn”。
聚集Jùjízài这里zhèlǐde所有suǒyǒurén直译zhíyìquán会众huìzhòng”。

注释

多媒体资料