撒母耳记上 14:1-52

14  Yǒutiān扫罗Sǎoluóde儿子érzi约拿单Yuēnádān+duì武器wǔqìde侍卫shìwèishuō:“Lái我们Wǒmendào对面duìmiàn非利士Fēilìshìrénde岗哨gǎngshào那里nàlǐba。”Dàn没有méiyǒu告诉gàosu父亲fùqīn  时候shíhou扫罗Sǎoluó正在zhèngzài基比亚Jībǐyà+郊外jiāowàizài米矶仑Mǐjīlúnde石榴树shíliushùxiàyuēyǒu600réngēnzài一起yìqǐ+  (当时Dāngshí亚希突Yàxītū+de儿子érzi亚希雅Yàxīyǎdàizhe圣褂shèngguà+亚希突Yàxītūshì以迦博Yǐjiābó+de哥哥gēge非尼哈Fēiníhā+de儿子érzi以利Yǐlì+de孙子sūnzi以利Yǐlì从前cóngqiánzài示罗Shìluó+zuò耶和华Yēhéhuáde祭司jìsī。)没有Méiyǒurén知道zhīdào约拿单Yuēnádān出去chūqùle  约拿单Yuēnádān设法shèfǎ穿chuānguò隘口àikǒudào非利士Fēilìshìrénde岗哨gǎngshào隘口Àikǒu两边liǎngbiānyǒuzuò齿形chǐxíng山岩shānyánzuòjiào波薛Bōxuēzuòjiào西尼Xīní  北面Běimiànzuò形状xíngzhuàngxiàng柱子zhùzi朝向cháoxiàng密抹Mìmǒ南面nánmiànzuò朝向cháoxiàng迦巴Jiābā+  约拿单Yuēnádānduì武器wǔqìde侍卫shìwèishuō:“Lái我们Wǒmendào那些nàxiē没有méiyǒushòu割礼gēlǐ*derén+de岗哨gǎngshào那里nàlǐba说不定Shuōbudìng耶和华Yēhéhuáhuì帮助bāngzhù我们wǒmen因为yīnwèi无论wúlùnyòngderénshìduōshìshǎo耶和华Yēhéhuádōunéng施行shīxíng拯救zhěngjiù+。”  侍卫Shìwèiduìshuō:“Jiùzhào心里xīnlǐsuǒxiǎngdezuòbaxiǎng哪里nǎlǐjiùbadōuhuì跟着gēnzhe。”  约拿单Yuēnádānshuō:“我们Wǒmenyàodào非利士Fēilìshìrén那里nàlǐ故意gùyìràng他们tāmen看见kànjiàn  如果Rúguǒ他们tāmenduì我们wǒmenshuō:‘站住ZhànzhùDěng我们wǒmen过去guòqù!’我们Wǒmenjiùzhànzài原地yuándì不要búyào上去shàngqù他们tāmen那里nàlǐ 10  Dàn如果rúguǒ他们tāmenshuō:‘上来Shànglái!’我们Wǒmenjiù上去shàngqù因为yīnwèizhè就是jiùshì征兆zhēngzhào+证明zhèngmíng耶和华Yēhéhuáyào他们tāmenjiāozài我们wǒmenshǒuli。” 11  于是Yúshì他们tāmen故意gùyìràng非利士Fēilìshìrénde哨兵shàobīng看见kànjiàn非利士Fēilìshìrénshuō:“你们Nǐmenkàn希伯来Xībóláiréncóng他们tāmen躲藏duǒcángdedòngli出来chūláile+。” 12  哨兵Shàobīngjiùduì约拿单Yuēnádānde侍卫shìwèishuō:“上来Shànglái我们Wǒmenyào好好hǎohǎo教训jiàoxùn你们nǐmen+约拿单Yuēnádānduì侍卫shìwèishuō:“Gēnlái耶和华Yēhéhuáyào他们tāmenjiāozài以色列Yǐsèlièrénshǒulile+。” 13  约拿单Yuēnádānshǒujiǎo并用bìngyòngdele上去shàngqù侍卫shìwèi跟着gēnzhe约拿单Yuēnádān打倒dǎdǎo非利士Fēilìshìrénde侍卫shìwèijǐngēnzài后面hòumiànshā他们tāmen 14  约拿单Yuēnádān侍卫shìwèitóuhuí出击chūjījiùzài小块xiǎokuài*de范围fànwéilishāle大约dàyuē20rén 15  于是Yúshì非利士Fēilìshìrénzài野外yěwàide军队jūnduì岗哨gǎngshàode所有suǒyǒu士兵shìbīngdōu害怕hàipà起来qǐláilián突击队tūjīduì+胆战心惊dǎnzhàn-xīnjīng大地Dàdì震动zhèndòng起来qǐlái上帝Shàngdì使shǐ敌军díjūn恐惧kǒngjù惊慌jīnghuāng 16  Zài便雅悯Biànyǎmǐnde基比亚Jībǐyà+扫罗Sǎoluóde哨兵shàobīng看见kànjiàn敌军díjūnluànchéngpiàn+ 17  扫罗Sǎoluóduì跟随gēnsuíderénshuō:“Qǐngsuàn一下yíxià人数rénshùkànshéi出去chūqùle。”他们Tāmenjiùsuànle一下yíxià发现fāxiàn约拿单Yuēnádānde侍卫shìwèi不见bújiànle 18  扫罗Sǎoluóduì亚希雅Yàxīyǎ+shuō:“上帝Shàngdìde约柜yuēguìtái过来guòlái!”(时候shíhou*上帝Shàngdìde约柜yuēguìzài以色列Yǐsèlièrén那里nàlǐ。) 19  扫罗Sǎoluózhènggēn祭司jìsī说话shuōhuàde时候shíhou非利士Fēilìshìrénde军营jūnyíng越来越yuèláiyuèluàn扫罗Sǎoluójiùduì祭司jìsīshuō:“不用Búyòngle* 20  扫罗Sǎoluó召集zhàojí所有suǒyǒu跟随gēnsuíderén上阵shàngzhènzhǐjiàn非利士Fēilìshìrén互相hùxiāngkǎnshāluànchéngtuán 21  有些Yǒuxiē希伯来Xībóláirén本来běnlái投靠tóukàole非利士Fēilìshìrén随军suíjūn上来shànglái打仗dǎzhàng现在xiànzàifǎn过来guòlái帮助bāngzhù扫罗Sǎoluó约拿单Yuēnádān带领dàilǐngde以色列Yǐsèlièrén 22  那些Nàxiēduǒzài以法莲Yǐfǎlián山区shānqūde以色列Yǐsèlièrén+听说tīngshuō非利士Fēilìshìrén逃跑táopǎojiùdōu加入jiārù战斗zhàndòu追赶zhuīgǎn他们tāmen 23  这样Zhèyàng耶和华Yēhéhuázàitiān拯救zhěngjiùle以色列Yǐsèlièrén+战事Zhànshì一直yìzhí蔓延mànyándào伯亚闻Bóyàwén+ 24  tiān以色列Yǐsèlièréndōu精疲力竭jīngpí-lìjiéle因为yīnwèi扫罗Sǎoluóyào他们tāmenshǒu以下yǐxiàde誓言shìyán:“Shéi等到děngdào晚上wǎnshang等到děngdàoxiàngde敌人dírén报仇bàochóujiùchī东西dōngxishéijiùhuìbèi诅咒zǔzhòu!”所以Suǒyǐ没有méiyǒurénchīguo东西dōngxi+ 25  所有Suǒyǒurén*dōujìnle树林shùlín当时dāngshízàishangyǒu蜂蜜fēngmì 26  他们Tāmenjìn树林shùlínshí看见kànjiàn蜂蜜fēngmì下来xiàláidànshéi不敢bùgǎn伸手shēnshǒu蜂蜜fēngmìchī因为yīnwèi大家dàjiādōu害怕hàipà那个nàge誓言shìyán 27  约拿单Yuēnádānquè没有méiyǒu听见tīngjiàn父亲fùqīnjiào所有suǒyǒurénshǒude誓言shìyán+所以suǒyǐshēnchūshǒuzhōngdezhàngyòng杖头zhàngtóuzài蜂巢fēngcháolizhànlezhànfàngjìnzuǐlijiù精神jīngshenzhèn* 28  Yǒurén告诉gàosu:“父亲fùqīnyào大家dàjiā严守yánshǒu誓言shìyánshuō:‘今天Jīntiānshéichī东西dōngxishéijiùhuìbèi诅咒zǔzhòu+所以Suǒyǐ大家dàjiācáihuì这么zhèmelèi。” 29  约拿单Yuēnádānshuō:“父亲fùqīn实在shízàiràng大家dàjiā受苦shòukǔle你们Nǐmenkàncáichī这么zhème一点yìdiǎnr蜂蜜fēngmì精神jīngshenjiùwèizhīzhènle 30  今天Jīntiān如果rúguǒ大家dàjiādōunéng随意suíyìchī+cóng敌人dírén那里nàlǐduóláide东西dōngxishìgènghǎoma我们Wǒmenshāde非利士Fēilìshìrén肯定kěndìnghuìgèngduō。” 31  当天Dàngtiān他们tāmen一直yìzhí击杀jīshā非利士Fēilìshìréncóng密抹Mìmǒ直到zhídào亚雅仑Yàyǎlún+所以suǒyǐdōu非常fēicháng疲倦píjuàn 32  结果Jiéguǒ他们tāmen贪婪tānlánde抢夺qiǎngduó战利品zhànlìpǐnniúyáng就地jiùdì宰杀zǎishā连肉带血liánròu-dàixuèchīle+ 33  Yǒurén告诉gàosu扫罗Sǎoluó:“人民Rénmíndōuchīdàixuèderòu得罪dézuì耶和华Yēhéhuále+。”扫罗Sǎoluóshuō:“你们Nǐmenzuòle不忠bùzhōngdeshìkuàikuài石头shítougǔndào这里zhèlǐlái。” 34  扫罗Sǎoluóyòushuō:“你们Nǐmen分头fēntóudào人民rénmín那里nàlǐduì他们tāmenshuō:‘你们Nǐmendōuyàoniúyángqiānláizài这里zhèlǐ宰杀zǎishācái可以kěyǐchī可以kěyǐchīdàixuèderòu以免yǐmiǎn得罪dézuì耶和华Yēhéhuá+。’”于是Yúshì当晚dàngwǎn人人rénréndōuniúqiāndào那里nàlǐ宰杀zǎishā 35  扫罗Sǎoluówèi耶和华Yēhéhuájiànlezuò祭坛jìtán+zhèshìwèi耶和华Yēhéhuájiàndezuò祭坛jìtán 36  之后Zhīhòu扫罗Sǎoluóyòushuō:“我们Wǒmenchèn天黑tiānhēi下去xiàqù追赶zhuīgǎn非利士Fēilìshìrén夺取duóqǔ他们tāmende东西dōngxi直到zhídào天亮tiānliàngYào他们tāmenshāguāngliú。”他们Tāmenshuō:“kàn怎样zěnyànghǎojiù怎样zěnyàngzuòba。”可是Kěshì祭司jìsīshuō:“我们Wǒmenxiānzài这里zhèlǐ求问qiúwèn上帝Shàngdìba+。” 37  扫罗Sǎoluójiù求问qiúwèn上帝Shàngdìshuō:“gāi下去xiàqù追赶zhuīgǎn非利士Fēilìshìrénma+huì他们tāmenjiāozài以色列Yǐsèlièrénshǒulima?”但是Dànshìtiān上帝shàngdì没有méiyǒu回答huídá 38  扫罗Sǎoluóshuō:“民众Mínzhòngde首领shǒulǐnga你们nǐmendōu过来guòlái一起yìqǐ查明chámíng今天jīntiān我们wǒmenfànle什么shénmezuì 39  以色列Yǐsèliède拯救者zhěngjiùzhě永活yǒnghuóde耶和华Yēhéhuá可以kěyǐ作证zuòzhèng就算jiùsuàn犯罪fànzuìdeshì儿子érzi约拿单Yuēnádān一定yídìngyào。”Dàn没有méiyǒurén回答huídá 40  于是Yúshì扫罗Sǎoluóduì以色列Yǐsèlièrénshuō:“你们Nǐmenzhànzàizhèbiān儿子érzi约拿单Yuēnádānzhànzàibiān。”他们Tāmenduì扫罗Sǎoluóshuō:“kàn怎样zěnyànghǎojiù怎样zěnyàngzuòba!” 41  扫罗Sǎoluóduì耶和华Yēhéhuáshuō:“以色列Yǐsèliède上帝Shàngdìaqiú通过tōngguò土明tǔmíng*+回答huídá我们wǒmenba!”结果Jiéguǒtiāochūle约拿单Yuēnádān扫罗Sǎoluó其他qítārénjiù没事méishìle 42  扫罗Sǎoluóshuō:“Lái抽签chōuqiānba+看看kànkanshì还是háishi儿子érzi约拿单Yuēnádān。”结果Jiéguǒchōuzhòngle约拿单Yuēnádān 43  扫罗Sǎoluóduì约拿单Yuēnádānshuō:“告诉Gàosuzuòle什么shénme?”约拿单Yuēnádānduìshuō:“只是zhǐshìyòng杖头zhàngtóule一点yìdiǎnr蜂蜜fēngmìláichī+zài这里zhèlǐ甘愿gānyuànshòu!” 44  扫罗Sǎoluóshuō:“约拿单Yuēnádān一定yídìngyào不然Bùrányuàn上帝Shàngdì处置chǔzhì加倍jiābèi惩罚chéngfá+。” 45  以色列Yǐsèlièrénduì扫罗Sǎoluóshuō:“以色列Yǐsèliè大获全胜dàhuòquánshèng*约拿单Yuēnádān功不可没gōngbùkěmò+怎么zěnmenéng处死chǔsǐne绝对Juéduì不行bùxíng永活Yǒnghuóde耶和华Yēhéhuá可以kěyǐ作证zuòzhèng约拿单Yuēnádānliángēn头发tóufagāi落地luòdì因为yīnwèi今天jīntiānsuǒzuòdeyǒu上帝Shàngdì支持zhīchí+。”Jiù这样zhèyàng他们tāmenjiù*le约拿单Yuēnádānmìng 46  扫罗Sǎoluózài追赶zhuīgǎn非利士Fēilìshìrén非利士Fēilìshìrénhuídào自己zìjǐde地方dìfangle 47  扫罗Sǎoluó巩固gǒnggùlezài以色列Yǐsèliède王位wángwèijiù攻打gōngdǎ周围zhōuwéide所有suǒyǒu敌人dírén就是jiùshì摩押Móyārén+亚扪Yàménrén+以东Yǐdōngrén+琐巴Suǒbāzhòngwáng+非利士Fēilìshìrén+无论Wúlùn攻打gōngdǎ哪里nǎlǐdōu战无不胜zhànwúbúshèng 48  扫罗Sǎoluó英勇yīngyǒng作战zuòzhàn击败jībàile亚玛力Yàmǎlìrén+解救jiějiùle以色列Yǐsèlièrénràng他们tāmenzàibèirén抢掠qiǎnglüè 49  扫罗Sǎoluóde儿子érzishì约拿单Yuēnádān伊施韦Yīshīwéi玛基书雅Mǎjīshūyǎ+háiyǒuliǎng女儿nǚʼérdejiào梅拉Méilā+xiǎodejiào米甲Mǐjiǎ+ 50  扫罗Sǎoluóde妻子qīzijiào亚希暖Yàxīnuǎnshì亚希玛斯Yàxīmǎsīde女儿nǚʼér扫罗Sǎoluóde元帅yuánshuàijiào押尼珥Yāníʼěr+shì尼珥Níʼěrde儿子érzi就是jiùshì扫罗Sǎoluóde叔叔shūshu 51  扫罗Sǎoluóde父亲fùqīnshì基士Jīshì+押尼珥Yāníʼěrde父亲fùqīn尼珥Níʼěr+shì亚别Yàbiéde儿子érzi 52  扫罗Sǎoluó在位zàiwèide时候shíhouchánggēn非利士Fēilìshìrén激烈jīliè战斗zhàndòu+Měiféng扫罗Sǎoluókàndào勇猛yǒngměngderénjiùqǐng他们tāmenláiwèi自己zìjǐ效力xiàolì+

脚注

Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“割礼Gēlǐ”。
Yòuduìniútiānnéngde土地tǔdì面积miànjīde一半yíbàn”。相当Xiāngdāng0.2公顷gōngqǐng
直译Zhíyìtiān”。
直译Zhíyì:“住手Zhùshǒu!”
直译Zhíyìquán”。
直译Zhíyì眼睛yǎnjingjiù发亮fāliàngle”。
Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“乌陵Wūlíng土明tǔmíng”。
Yòu得到dédào拯救zhěngjiù”。
直译Zhíyì救赎jiùshú”。

注释

多媒体资料