彼得后书 2:1-22

2  以往Yǐwǎngzài以色列Yǐsèlièrén当中dāngzhōng出现chūxiànguo假先知jiǎ-xiānzhī将来jiāngláizài你们nǐmen当中dāngzhōnghuìyǒu假导师jiǎ-dǎoshī+这些Zhèxiērénhuì暗中ànzhōngyǐn使shǐrén灭亡mièwángde教派jiàopài甚至shènzhìrènwèimǎile他们tāmende主人zhǔrén+转眼之间zhuǎnyǎnzhījiānjiùhuì灭亡mièwáng  Jiāngyǒu许多xǔduōrén仿效fǎngxiào他们tāmen无耻wúchǐde行为xíngwéi*+结果jiéguǒ真理zhēnlǐzhīdàojiùbèirén诋毁dǐhuǐle+  他们Tāmenyòng似是而非sìshìʼérfēidehuà贪婪tānlándecóng你们nǐmen身上shēnshang榨取zhàqǔ利益lìyìDàn他们tāmende刑罚xíngfázǎojiù决定juédìngle+huì拖延tuōyán他们tāmende灭亡mièwáng必定bìdìng临到líndào*+  上帝Shàngdì没有méiyǒu赦免shèmiǎn犯罪fànzuìde天使tiānshǐ+反而fǎnʼér他们tāmen投入tóurù塔塔鲁斯Tǎtǎlǔsī*+bānde境地jìngdìyòng锁链suǒliàn囚禁qiújìnzài漆黑qīhēizhīzhōng*等待děngdài行刑xíngxíng+  上帝Shàngdì没有méiyǒu赦免shèmiǎn古代gǔdàide世界shìjiè+反而fǎnʼéryòng洪水hóngshuǐ淹没yānmòle藐视miǎoshì上帝Shàngdìde人类rénlèi世界shìjiè+què保护bǎohùle传讲chuánjiǎng正义zhèngyìde挪亚Nuóyà+jiākǒu+  上帝Shàngdìdìngle所多玛Suǒduōmǎ蛾摩拉Émólādezuì使shǐzhèliǎngzuòchénghuàwéi灰烬huījìn+作为zuòwéi先例xiānlì表明biǎomíng藐视miǎoshì上帝Shàngdìderén将来jiāngláihuìyǒu什么shénme遭遇zāoyù+  quèjiùle正义zhèngyìde罗得Luódé+。(那些Nàxiē无法无天wúfǎ-wútiānderén行为xíngwéi无耻wúchǐ*ràng罗得Luódé非常fēicháng痛心tòngxīn  这个Zhège正义zhèngyìderén生活shēnghuózài他们tāmen当中dāngzhōng天天tiāntiān看见kànjiàn听见tīngjiàn他们tāmen无法无天wúfǎ-wútiānde行为xíngwéi正义zhèngyìdexīnjiù饱受bǎoshòu折磨zhémó。)  由此可见Yóucǐ-kějiàn耶和华Yēhéhuá*知道zhīdào怎样zěnyàngcóng考验kǎoyànzhōng解救jiějiù虔诚qiánchéng*敬奉jìngfèngderén+quèhuì不义búyìderénliú下来xiàláizài审判shěnpànde日子rìzi毁灭huǐmiè*+ 10  有些Yǒuxiērén企图qǐtú玷污diànwū别人biérénde身体shēntǐ+有些yǒuxiērén鄙视bǐshì领导权lǐngdǎoquán+他们tāmenjiùgènghuìbèi毁灭huǐmièle 他们Tāmen胆大妄为dǎndà-wàngwéi坚持己见jiānchí jǐjiàn诋毁dǐhuǐyǒu荣耀róngyàoderén害怕hàipà 11  天使Tiānshǐ虽然suīrán能力nénglìgèngqiáng力量lìliànggèngquè因为yīnwèi尊重zūnzhòng耶和华Yēhéhuá*jiù没有méiyǒuyòng诋毁dǐhuǐdehuà指控zhǐkòng他们tāmen+ 12  Dàn这些zhèxiērén如同rútóng没有méiyǒu理性lǐxìng按照ànzhào本能běnnéng生活shēnghuóde动物dòngwù好像hǎoxiàng生来shēnglái就是jiùshìyàobèirénzhuō宰杀zǎishāde一样yíyàng他们Tāmen诋毁dǐhuǐ自己zìjǐdǒngdeshì+结果jiéguǒzàihuǐde道路dàolùshang灭亡mièwáng 13  他们Tāmendeyǒuhài行径xíngjìng反而fǎnʼérhàile自己zìjǐzhè就是jiùshì他们tāmen得到dédàode回报huíbào 即使Jíshǐzài白天báitiān他们tāmen纵情zòngqíng享受xiǎngshòu奢华shēhuáde生活shēnghuó+wéi他们Tāmenshì污点wūdiǎnshì瑕疵xiácī一边yìbiāngēn你们nǐmen共享gòngxiǎng宴席yànxí一边yìbiān鼓吹gǔchuīpiànrénde教导jiàodǎo自鸣得意zìmíng-déyì*+ 14  他们Tāmenyǎnlidōushì通奸tōngjiāndeshì+无法wúfǎ停止tíngzhǐ犯罪fànzuìhái引诱yǐnyòu坚定jiāndìngderén内心nèixīn贪婪tānlán成性chéngxìng这些Zhèxiērénshìbèi诅咒zǔzhòude 15  他们Tāmen舍弃shěqì正路zhènglùbèiyǐn歧途qítú仿效fǎngxiào彼珥Bǐʼěrde儿子érzi巴兰Bālánde行径xíngjìng+巴兰Bālán贪爱tānʼài作恶zuòʼèdàiláide报酬bàochou+ 16  yīn违反wéifǎn正道zhèngdàoérshòudào责备zébèi+zhīnéng说话shuōhuàde牲口shēngkou竟然jìngrányòng人声rénshēng说话shuōhuà阻止zǔzhǐ这个zhège先知xiānzhīde狂妄kuángwàng行动xíngdòng+ 17  这些Zhèxiērénshì干枯gānkūde泉源quányuánshìbèi暴风bàofēngchuīsànde雾气wùqìliúgěi他们tāmendeshìzuì深沉shēnchénde黑暗hēiʼàn+ 18  他们Tāmen说话shuōhuà浮夸fúkuā空洞kōngdòng利用lìyòngyǒuzuìde*欲望yùwàng+无耻wúchǐde行为xíngwéi*引诱yǐnyòu那些nàxiē刚刚gānggāng摆脱bǎituōle败类bàilèiderén+ 19  他们Tāmen承诺chéngnuògěirén自由zìyóu自己zìjǐquèshì腐败fǔbàide奴隶núlì*+因为Yīnwèirénbèishéi制伏zhìfú就是jiùshìshéide奴隶núlì*+ 20  他们Tāmen确切quèqiè认识rènshile我们wǒmendezhǔ救主jiùzhǔ耶稣Yēsū基督Jīdū摆脱bǎituōle这个zhège世界shìjiède污秽wūhuì+后来hòuláiquèyòu陷于xiànyú其中qízhōngbèi这些zhèxiēshì制伏zhìfú结果jiéguǒ他们tāmende情况qíngkuàngjiù之前zhīqiángèng糟糕zāogāole+ 21  他们Tāmen已经yǐjīng确切quèqiè认识rènshi正义zhèngyìde道路dàolù后来hòuláiquè离弃líqìle自己zìjǐ领受lǐngshòude神圣shénshèng诫命jièmìngdào不如bùrú没有méiyǒu确切quèqiè认识rènshiguo+ 22  他们Tāmende情况qíngkuàng表明biǎomíng俗语súyǔshuōdeméicuò:“Gǒuhuíguòtóuláiyòuchī自己zìjǐsuǒdezhū干净gānjìngleyòudào污泥wūníli打滚dǎgǔnr+。”

脚注

Yòu肆无忌惮sìwújìdànde行径xíngjìng”。Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“无耻Wúchǐde行为xíngwéi”。
直译Zhíyìhuì打盹dǎdǔnr”。
Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“塔塔鲁斯Tǎtǎlǔsī”。
zuòsòngjìn漆黑qīhēidekēngzhōng”。
Yòu肆无忌惮sìwújìdàn”。Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“无耻Wúchǐde行为xíngwéi”。
直译Zhíyì剪除jiǎnchú”。
Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“虔诚Qiánchéng”。
Yòu因为yīnwèizài耶和华Yēhéhuá面前miànqián”。Jiàn附录fùlùA5
Yòu纵情zòngqíng作乐zuòlè”。
直译Zhíyì肉体ròutǐde”。
Yòu肆无忌惮sìwújìdànde行径xíngjìng”。Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“无耻Wúchǐde行为xíngwéi”。
Yòuquèxiàng奴隶núlì一样yíyàng受制shòuzhì腐败fǔbàideshì”。
Yòu因为yīnwèirénbèi什么shénme控制kòngzhì就是jiùshì什么shénmede奴隶núlì”。

注释

多媒体资料