彼得后书 1:1-21

1  shì西门Xīmén·彼得Bǐdéshì耶稣Yēsū基督Jīdūde奴隶núlì使徒shǐtú*xiěxìngěi那些nàxiēyīn我们wǒmen上帝Shàngdìde正义zhèngyì以及yǐjí救主jiùzhǔ耶稣Yēsū基督Jīdūde正义zhèngyì获得huòdé宝贵bǎoguì信仰xìnyǎngderén你们Nǐmende信仰xìnyǎnggēn我们wǒmende同样tóngyàng宝贵bǎoguì  随着Suízhe你们nǐmen确切quèqiè认识rènshi+上帝Shàngdì我们wǒmendezhǔ耶稣Yēsūyuàn你们nǐmen享有xiǎngyǒugèngduōde分外fènwài恩典ēndiǎn安宁ānníng*  由于Yóuyú我们wǒmen确切quèqiè认识rènshiwèijièzhe荣耀róngyào美德měidé呼召hūzhào我们wǒmende上帝Shàngdì+上帝Shàngdìde力量lìliàngjiù一切yíqiènéng帮助bāngzhù我们wǒmenguò虔诚qiánchéng生活shēnghuó*de事物shìwùdōugěi*我们wǒmenle  Jièzhe荣耀róngyào美德měidégěi*我们wǒmen非常fēicháng伟大wěidàéryòu宝贵bǎoguìde承诺chéngnuò+这样Zhèyàng你们nǐmen既然jìrán摆脱bǎituōle世上shìshàngyuán错误cuòwù欲望yùwàngde腐败fǔbàijiùnéng根据gēnjù这些zhèxiē承诺chéngnuò一起yìqǐ享有xiǎngyǒu上帝Shàngdìde本质běnzhì+  Zhèng因为yīnwèi这个zhège缘故yuángù你们nǐmenyào竭尽jiéjìnsuǒnéng+zài信心xìnxīnshang添加tiānjiā美德měidé+zài美德měidéshang添加tiānjiā知识zhīshi+  zài知识zhīshishang添加tiānjiā自制zìzhì+zài自制zìzhìshang添加tiānjiā忍耐rěnnàizài忍耐rěnnàishang添加tiānjiā虔诚qiánchéng*+  zài虔诚qiánchéngshang添加tiānjiā弟兄dìxiongzhīqíngzài弟兄dìxiongzhīqíngshang添加tiānjiā爱心àixīn+  如果Rúguǒ这些zhèxiē特质tèzhìzài你们nǐmen心里xīnlǐ而且érqiě不断búduàn增多zēngduō*你们nǐmenzài确切quèqiè认识rènshile我们wǒmendezhǔ耶稣Yēsū基督Jīdū之后zhīhòujiù不致búzhì没有méiyǒu行动xíngdòngjiē果实guǒshíle+  Shéi没有méiyǒu这些zhèxiē特质tèzhì就是jiùshìxiāleyǎnzhe眼睛yǎnjīngkànguāng*+忘记wàngjì从前cóngqiándezuì已经yǐjīngjìngle+ 10  因此Yīncǐ弟兄们dìxiongmen*yào更加gèngjiā努力nǔlì确保quèbǎo自己zìjǐhuì失去shīqùshòu呼召hūzhào+bèixuǎnshàngde殊荣shūróng你们Nǐmen要是yàoshi继续jìxù培养péiyǎng这些zhèxiē特质tèzhìjiù绝对juéduìhuì失败shībài+ 11  这样Zhèyàng你们nǐmenjiùnéngdàizhede荣耀róngyào*进入jìnrù我们wǒmendezhǔ救主jiùzhǔ耶稣Yēsū基督Jīdūde永恒yǒnghéng王国wángguó+ 12  为了Wèile这个zhège原因yuányīn虽然suīrán你们nǐmen知道zhīdào这些zhèxiēshì并且bìngqiě坚定不移jiāndìng-bùyíde持守chíshǒuxuédàode真理zhēnlǐ还是háishi一直yìzhíxiǎngyào提醒tíxǐng你们nǐmen 13  xiǎng只要zhǐyàoháizhùzài这个zhège帐篷zhàngpeng*+lijiù应当yīngdāng提醒tíxǐng你们nǐmen+激励jīlì你们nǐmen 14  因为Yīnwèi知道zhīdào这个zhège帐篷zhàngpeng快要kuàiyàobèi拆除chāichúlezhèshì我们wǒmendezhǔ耶稣Yēsū基督Jīdūxiàng透露tòulùde+ 15  yào时刻shíkè尽力jìnlìérwéi这样zhèyàng离世líshì以后yǐhòu你们nǐmen自己zìjǐjiùnéng回想huíxiǎng*这些zhèxiēshì 16  我们Wǒmen曾经céngjīngxiàng你们nǐmen传讲chuánjiǎng我们wǒmenzhǔ耶稣Yēsū基督Jīdūde力量lìliàng以及yǐjíhuídào我们wǒmen这里zhèlǐshí*huì发生fāshēngdeshìZhèshì依据yījù精心jīngxīn编造biānzàode无稽之谈wújīzhītánérshì因为yīnwèi亲眼qīnyǎn见证jiànzhèngguode威严wēiyán+ 17  shìcóng上帝Shàngdì我们wǒmende父亲fùqīn那里nàlǐ得到dédào尊贵zūnguì荣耀róngyàode当时Dāngshí威严wēiyán荣耀róngyàode上帝Shàngdìduìshuō:“Zhèshìde儿子érzishì深爱shēnʼàideshì认可rènkěde*+。” 18  我们Wǒmengēn一起yìqǐzài圣山shèngshānshangde时候shíhoutīngdàode就是jiùshì这些zhèxiēcóngtiānshangchuánláidehuà 19  因此Yīncǐ我们wǒmenduì预言yùyán*jiùgèngyǒu信心xìnxīnle你们Nǐmen现在xiànzài应该yīnggāi留意liúyì预言yùyán好像hǎoxiàng留意liúyìzài暗处ànchù照耀zhàoyàode明灯míngdēng+直到zhídàotiān破晓pòxiǎo晨星chénxīng+shēng起来qǐláide时候shíhouZhè暗处ànchù就是jiùshì你们nǐmendexīn 20  你们Nǐmen知道zhīdàojiàn重要zhòngyàodeshì圣经Shèngjīngde预言yùyándōushì来自láizì个人gèrénde见解jiànjiě 21  预言Yùyán从来cóngláishìrénpíng自己zìjǐde意思yìsishuōde+érshìrénbèi神圣力量shénshèng lìliàng推动tuīdòng*上帝Shàngdìdehuàshuō出来chūlái+

脚注

Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“使徒Shǐtú”。
Yòu和睦hémù”。
Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“虔诚Qiánchéng”。
Yòu无偿wúchángde给予jǐyǔ”。
Yòu无偿wúchángde给予jǐyǔ”。
Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“虔诚Qiánchéng”。
不断Búduàn增多zēngduōyòu满溢mǎnyì”。
zuòzhǐnéng看见kànjiàn眼前yǎnqiánde东西dōngxi”。
Zài圣经Shèngjīngli,“弟兄们dìxiongmen有时yǒushízhǐ所有suǒyǒu基督徒Jīdūtú包括bāokuò男女nánnǚ
Yòu丰富fēngfùde福分fúfen”。
Zhǐzàishangshíde身体shēntǐ
Yòu谈论tánlùn”。
Yòu以及yǐjí临在línzàishí”。Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“帕露西阿Pàlùxīʼā”。
Yòu悦纳yuènàde”。
Yòu预告yùgào未来wèiláide话语huàyǔ”。
直译Zhíyì带动dàidòng”。

注释

多媒体资料