加拉太书 5:1-26

5  基督Jīdū释放shìfàngle我们wǒmen就是jiùshìyào我们wǒmen得到dédào这样zhèyàngde自由zìyóu所以Suǒyǐ你们nǐmenyào立场lìchǎng坚定jiāndìng*+不要búyàozài奴隶núlìde担子dànzi*érbèi约束yuēshùle+  保罗Bǎoluó现在xiànzài告诉gàosu你们nǐmen如果rúguǒ你们nǐmenshòu割礼gēlǐ基督Jīdūjiùduì你们nǐmen无益wúyìle+  zàixiàng任何rènhé接受jiēshòu割礼gēlǐderén声明shēngmíngyǒu义务yìwù遵守zūnshǒu整套zhěngtào摩西Móxī法典fǎdiǎn+  你们Nǐmenshéixiǎngkàozhe法典fǎdiǎnchēngwéi正义zhèngyìderén*+jiù基督Jīdū隔绝géjué离开líkāilede分外fènwài恩典ēndiǎn  我们Wǒmenquèkàozhe神圣力量shénshèng lìliàng热切rèqiè等待děngdàisuǒ盼望pànwàngde正义zhèngyìZhèzhǒng正义zhèngyìshìyīn信心xìnxīnéryǒude  对于Duìyúgēn基督Jīdū耶稣Yēsū联合liánhéderénláishuōshòushòu割礼gēlǐdōu重要zhòngyào+yǒu信心xìnxīncái重要zhòngyàoZhèzhǒng信心xìnxīnshì通过tōngguò爱心àixīn表现biǎoxiàn出来chūláide  以前Yǐqián你们nǐmenzuò*dehěnhǎo+shìshéi阻碍zǔʼài你们nǐmen继续jìxù服从fúcóng真理zhēnlǐne  这样Zhèyàng诱导yòudǎo你们nǐmendeshìwèi呼召hūzhào你们nǐmende上帝Shàngdì  一点Yìdiǎnrjiàojiùnéng使shǐ整个zhěnggè面团miàntuán起来qǐlái+ 10  确信quèxìn你们nǐmen这些zhèxiēgēnzhǔ联合liánhéderén+huìyǒubiéde想法xiǎngfǎ不过Búguò无论wúlùnshéizài你们nǐmen当中dāngzhōng制造zhìzào混乱hùnluàn+dōuhuìshòudàoyīngde审判shěnpàn 11  弟兄们Dìxiongmen如果rúguǒ仍旧réngjiù传讲chuánjiǎng割礼gēlǐ为什么wèi shénmeháizàishòu迫害pòhàine要是Yàoshi这样zhèyàngzuò苦刑柱kǔxíngzhù*de道理dàolǐzǎojiùzàishì绊脚石bànjiǎoshíle+ 12  恨不得hènbude那些nàxiē使shǐ你们nǐmen混乱hùnluàn不安bùʼānderén自己zìjǐ阉割yāngēle* 13  弟兄们Dìxiongmen你们nǐmenshòu呼召hūzhàoshìyào得到dédào自由zìyóudàn不要búyàozhèzhǒng自由zìyóu当作dàngzuò放纵fàngzòngyǒuzuì*欲望yùwàngde机会jīhuì+Yàoběnzhe爱心àixīn互相hùxiāng效劳xiàoláo*+ 14  因为yīnwèiàirénzhètiáo诫命jièmìng体现tǐxiànle整套zhěngtào法典fǎdiǎnde精神jīngshén*+ 15  Dàn你们nǐmen如果rúguǒ继续jìxùxiāngyǎoxiāngtūn+jiùyào小心xiǎoxīnzhǐ你们nǐmenhuì同归于尽tóngguī-yújìn+ 16  shuō你们nǐmenyào不断búduàn顺应shùnyìng神圣力量shénshèng lìliàng行事xíngshì+这样zhèyàngjiùjuéhuìyǒuzuìde*欲望yùwàngzhū行动xíngdòngle+ 17  由于Yóuyú罪性zuìxìng*引发yǐnfāde欲望yùwàng罪性zuìxìnggēn神圣力量shénshèng lìliàng对抗duìkàng神圣力量shénshèng lìliànggēn罪性zuìxìng对抗duìkàngZhèliǎngyàng彼此bǐcǐ对立duìlì结果jiéguǒ你们nǐmenxiǎngzuòdeshì你们nǐmenquè偏偏piānpiān没有méiyǒuzuò+ 18  此外Cǐwài你们nǐmen如果rúguǒshòu神圣力量shénshèng lìliàng引导yǐndǎojiùshòu法典fǎdiǎn约束yuēshùle 19  顺应Shùnyìng罪性zuìxìngde行为xíngwéidōushì显而易见xiǎnʼéryìjiàndeyǒu淫乱yínluàn*+不洁bùjié无耻wúchǐde行为xíngwéi*+ 20  bài偶像ǒuxiàng通灵tōnglíng*+敌对díduì争执zhēngzhí嫉妒jídù暴怒bàonù纷争fēnzhēng分裂fēnliè鼓吹gǔchuī宗派zōngpài思想sīxiǎng 21  妒忌dùjì醉酒zuìjiǔ+狂欢kuánghuānháiyǒu其他qítā类似lèisìdeshì+关于Guānyú这些zhèxiēshì以前yǐqián警告jǐnggàoguo你们nǐmen现在xiànzài再次zàicì警告jǐnggào你们nǐmenyǒu这些zhèxiē恶习èxíderéndōunéng承受chéngshòu上帝Shàngdìde王国Wángguó+ 22  Lìng方面fāngmiàn神圣力量shénshèng lìliàngde果实guǒshíyǒu爱心àixīn喜乐xǐlè安宁ānníng*耐心nàixīn*仁慈réncí良善liángshàn+信心xìnxīn 23  温和wēnhé自制zìzhì*+没有Méiyǒu法律fǎlǜ禁止jìnzhǐ这样zhèyàngdeshì 24  此外Cǐwài属于shǔyú基督Jīdū耶稣Yēsūderén已经yǐjīngyǒuzuìde身体shēntǐ*以及yǐjíyǒuzuì身体shēntǐde欲望yùwàng渴求kěqiú全都quándōudìngzài木柱mùzhùshangle+ 25  我们Wǒmen如果rúguǒ已经yǐjīng顺应shùnyìng神圣力量shénshèng lìliàng生活shēnghuójiùgāi继续jìxù按照ànzhào神圣力量shénshèng lìliàngde引导yǐndǎo行事xíngshì为人wéirén+ 26  我们Wǒmengāi自命不凡zìmìng-bùfán*+彼此bǐcǐtiǎo竞争jìngzhēng+彼此bǐcǐ妒忌dùjì

脚注

Yòuè”。
Yòuyào站稳zhànwěn”。
Yòu称义chēngyì”。Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“称义Chēngyì”。
直译Zhíyìpǎo”。
Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“苦刑柱Kǔxíngzhù”。
意思Yìsishì成为chéngwéi阉人yānrénjiù没有méiyǒu资格zīgé遵守zūnshǒu自己zìjǐ拥护yōnghùde法典fǎdiǎnleJiàn申命记Shēnmìngjì23:1
直译Zhíyì肉体ròutǐde”。
Yòuxiàng奴隶núlì一样yíyàng互相hùxiāng服务fúwù”。
zuò总结zǒngjiéle整套zhěngtào法典fǎdiǎn”。
直译Zhíyì肉体ròutǐde”。
Yòuyǒuzuìderénde本性běnxìnghuò身体shēntǐde倾向qīngxiàng”,直译zhíyì肉体ròutǐ”。
Yòu不道德búdàodéde性行为xìngxíngwéi”。Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“淫乱Yínluàn”。
Yòu肆无忌惮sìwújìdànde行径xíngjìng”。Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“无耻Wúchǐde行为xíngwéi”。
Yòu巫术wūshùhuò滥用lànyòng药物yàowù”。
Yòu和睦hémù”。Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“安宁Ānníng”。
Yòu坚忍jiānrěn”。
Yòu自律zìlǜ”。
Yǒuzuìde身体shēntǐ直译zhíyì肉体ròutǐ”。
Yòu不要búyào自我zìwǒwéi中心zhōngxīn”。

注释

多媒体资料